Tadas Norvydas

Projektų administravimo skyriaus vyresnysis projektų vadovas

  • Titulinis
  • Projektų administravimo skyriaus vyresnysis projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYRESNIAJAM PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų, priemonių ir (arba) projektų administravimo srityje;

3. Žinoti ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus, reglamentuojančius ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių ir (arba) projektų administravimą;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir priskirtų projektų vadovų darbą.

VYRESNIOJO PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir koordinuoja priskirtų energetikos valstybės veiklos srities jungtinių projektų ar kitų energetikos sektoriaus priemonių, finansuojamas ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis (toliau – energetikos sektoriaus priemonės) planavimą, rengimą, įgyvendinimą ir atsiskaitymą;

2. Organizuoja pagal kuruojamą sritį priskirtų projektų vadovų veiklą, planuoja ir paskirsto jiems užduotis, kontroliuoja, kad jos būtų atliktos kokybiškai ir laiku;

3. Atsako Skyriaus vadovui už pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą kuruojamoje srityje, užtikrina parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

4. Organizuoja priskirtų energetikos sektoriaus priemonių finansavimo sąlygų rengimą, keitimą, derinimą, užtikrinant vienodą praktiką;

5. Prižiūri priskirtų energetikos sektoriaus priemonių įgyvendinimo eigą ir terminus, identifikuoti rizikas nustatytų rezultatų pasiekimui, formuluoja galimus rizikų valdymo sprendimus ir organizuoja jų įgyvendinimą;

6. Formuoja priskirtų energetikos sektoriaus priemonių kvietimų organizavimo, paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimo, projektų įgyvendinimo priežiūros bendrąją praktiką;

7. Identifikuoja poreikius ir organizuoja pareiškėjų ir (ar) projektų vykdytojų  konsultavimą ir mokymus;

8. Rengia ar organizuoja reikiamos informacijos ir paaiškinimų parengimą priskirtų energetikos sektoriaus priemonių audituose ir kituose kompetentingų institucijų atliekamuose kontrolės veiksmuose;

9. Organizuoja  priskirtų energetikos sektoriaus priemonių įgyvendinimo informacijos parengimą atsiskaitymui kompetentingoms institucijoms, ir (ar) pagal Skyriaus, Agentūros poreikius, ir (arba) viešinimo veikloms parengti;

10. Esant poreikiui dalyvauja organizuojant ir koordinuojant jungtinių projektų projektų patikrų vietoje atlikimą ir jungtinių projektų projektų patikrų vietoje išvadų rengimą;

11. Organizuoja ar pagal kompetenciją analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Skyriuje ir Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų teisės aktų projektų, vidaus dokumentų;

12. Organizuoja pasiūlymų teikimą ar pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas;

13. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja rengiant pasiūlymus LR energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) priemonių įgyvendinimo, rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano ataskaitas Energetikos ministerijai;

14. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja atnaujinant LR nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021–2030 m. (toliau – NEKSP), dalyvauja rengiant NEKSP įgyvendinimo ataskaitas;

15. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje;

16. Pagal kompetenciją dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;

17. Nustatytąja tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

18. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

19. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

20. Pagal kompetenciją rengia siūlymus ar dalyvauja įgyvendinant Agentūros viešinimo priemones;

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).