Tadas Norvydas

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros patarėjas

  • Titulinis
  • Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros patarėjas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATARĖJUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti technologijos mokslų studijų srities energetikos mokslo krypties arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo (arba verslo administravimo) mokslo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. Išmanyti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sritį bei ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų administravimą;

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

7. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

PATARĖJO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja, koordinuoja, prižiūri Agentūroje vykdomų ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų veiklą (išskyrus jungtinius projektus), planuoja užduotis ir paskirsto jas Agentūros darbuotojams, užtikrina Agentūros nuostatuose nustatytus Agentūros veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą;

2. Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir koordinuojant veiksmus, padedančius Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

3. Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir koordinuojant veiksmus, padedančius Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir atnaujinant NENS įgyvendinimo priemonių planą ir vykdant NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

4. Pagal kompetenciją planuoja, organizuoja ir koordinuoja teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektų, reikalingų užtikrinti Agentūros funkcijas, parengimą, pagal kompetenciją organizuoja pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą;

5. Pagal kompetenciją planuoja, organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus Agentūros funkcijoms vykdyti, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;

6. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

7. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, organizuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje nustatytų priemonių įgyvendinimą;

8. Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos, kuri talpinama Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, rengimą, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

9. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

10. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

11. Nustatyta tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

12. Teikia siūlymus dėl Agentūros veiklos gerinimo;

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Agentūros veikla susijusius Agentūros direktoriaus duotus nurodymus (pavedimus).