Tadas Norvydas

Klimato kaitos valdymo centro duomenų analitikas

  • Titulinis
  • Klimato kaitos valdymo centro duomenų analitikas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DUOMENŲ ANALITIKUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energijos vartojimo efektyvumo ir (ar) AEI [atsinaujinančių energijos išteklių] srityje;

3. Išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius AEI sritį;

4. Žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo teisinį reguliavimą;

5. Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

DUOMENŲ ANALITIKO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Pagal Centro kompetenciją renka, sistemina, apdoroja ir analizuoja duomenis apie AEI naudojimą ir skatinimą;

2. Pagal Centro kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant ataskaitas, informacinius pranešimus, kitus dokumentus apie AEI naudojimo ir skatinimo politikos priemonių įgyvendinimą;

3. Pagal Centro kompetenciją padeda Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų įgyvendinimą ir dalyvauja vykdant jų įgyvendinimo stebėseną;

4. Pagal Centro kompetenciją padeda Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir atnaujinant NENS įgyvendinimo priemonių planą ir vykdant NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:

4.1. vertina NENS įgyvendinimo priemonių AEI srityje poveikį, teikia siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo;

4.2. dalyvauja atliekant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną, dalyvauja rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Energetikos ministerijai;

5. Nustatyta tvarka pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių įgyvendinimo pažangos ataskaitas Energetikos ministerijai ir Europos Komisijai;

6. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka vykdo AEI gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai proceso administravimą;

7. Vykdo AEI vartojimo skatinimo ir su tuo susijusius viešinimo darbus:

7.1. konsultuoja ir teikia informaciją vieno langelio principu fiziniams ir juridiniams asmenims apie AEI skatinimo priemones ir reguliavimą (leidimai ir t. t.);

7.2. dalyvauja atliekant energijos vartotojų elgsenos analizę, apibendrinant jos rezultatus, rengia ir teikia pasiūlymus dėl  AEI vartojimo skatinimo priemonių Energetikos ministerijai;

7.3. viešina  AEI vartojimo skatinimo priemonių gerąją praktiką, vykdo informacijos apie  AEI vartojimo skatinimo priemones sklaidą;

8. Rengia pažangos skatinant ir naudojant AEI ataskaitas ir jas teikia Energetikos ministerijai;

9. Vertina pažangiųjų biodegalų ir nebiologinių skystųjų ir (ar) dujinių degalų iš AEI gamybai tinkamų naudoti žaliavų ir žaliavų, iš kurių pagamintų biodegalų, pažangiųjų biodegalų ir (ar) nebiologinių skystųjų ir (ar) dujinių degalų iš AEI energinė vertė, sąrašo keitimo poreikį;

10. Apskaičiuoja ir skelbia Agentūros interneto svetainėje alternatyviųjų degalų ir vidaus degimo variklių degalų palyginamąsias kainas;

11. Pagal Centro kompetenciją rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų;

12. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

13. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, Agentūros veiklos viešinimo priemones, rengia ir dalyvauja skelbiant informaciją apie Centro veiklą Agentūros interneto svetainėje, rengia ir nustatyta tvarka teikia informaciją apie Centro veiklą žiniasklaidai, visuomenei, įstaigoms ir organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims;

14. Nustatyta tvarka organizuoja ir dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus, kurių reikia Centro veiklos tikslui pasiekti ir nustatytoms funkcijoms atlikti;

15. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

16. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

17. Pagal centro kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Centro vadovo duotus nurodymus (pavedimus).