Tadas Norvydas

Organizacijos vystymo skyriaus vadovas

  • Titulinis
  • Organizacijos vystymo skyriaus vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

3. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą.

VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja Skyriaus veiklą, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus nuostatuose nustatytų Skyriaus funkcijų įgyvendinimą, planuoja užduotis ir paskirsto jas Skyriaus darbuotojams, užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatyto Skyriaus veiklos tikslo ir funkcijų įgyvendinimą bei Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą;

2. Atsako už Skyriui pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, užtikrina Skyriaus parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

3. Atsiskaito už Skyriaus veiklą Agentūros direktoriui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui (-ams), Agentūros patarėjui (-ams);

4. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų, Skyriaus pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, Skyriaus darbuotojų priėmimo į darbą ir jų atleidimo, Skyriaus darbuotojų veiklos vertinimo, Skyriaus darbuotojų skatinimo ir kitais Skyriaus veiklos klausimais;

5. Nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;

6. Padeda Agentūros direktoriui organizuoti Agentūros darbą;

7. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja rengiant teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus užtikrinti Skyriaus funkcijas, pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą;

8. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms vykdyti, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;

9. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

10. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, organizuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Skyriui nustatytų priemonių įgyvendinimą;

11. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms rengimą ir teikimą;

12. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos, kuri talpinama Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, rengimą, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

13. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

14. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

15. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungos, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

16. Nustatyta tvarka dalyvauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

17. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).