Tadas Norvydas

Organizacijos vystymo skyriaus komunikacijos vadovas

  • Titulinis
  • Organizacijos vystymo skyriaus komunikacijos vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KOMUNIKACIJOS VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės informavimo, ar komunikacijos, ar viešųjų ryšių, ar visuomenės informavimo priemonių srityje;

3. Turėti interneto svetainių ir socialinių tinklų turinio kūrimo ir administravimo patirtį;

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą ir informacijos teikimo tvarką, reikalavimus valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

5. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, būti susipažinusiam su pagrindinėmis maketavimo/dizaino programomis;

7. Gebėti rengti ir maketuoti įvairaus pobūdžio komunikacinius tekstus;

8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

KOMUNIKACIJOS VADOVVYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Rengia ir įgyvendina Agentūros vidinės komunikacijos priemones;

2. Rengia ir įgyvendina Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, organizuoja, koordinuoja ir kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais įgyvendina Agentūros veiklos viešinimo priemones, atsako už Agentūros įvaizdžio formavimą;

3. Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Agentūros veiklą rengimą ir skelbia ją Agentūros interneto svetainėje, teikia visuomenės informavimo priemonėms, visuomenei, įstaigoms ir organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims;

4. Nustatyta tvarka atsako į visuomenės informavimo priemonių paklausimus, paneigia visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą klaidinančią arba tiesos neatitinkančią informaciją apie Agentūros veiklą;

5. Vykdo visuomenės informavimo priemonių, valstybės institucijų ir įstaigų teikiamos viešosios informacijos apie Agentūrą stebėjimą ir analizę;

6. Rengia Agentūros direktoriaus pranešimų, kalbų, sveikinimų projektus;

7. Kartu su kitais Agentūros padaliniais rengia įvairaus pobūdžio pranešimus, susijusius su Agentūros veikla (publikacijas spaudai, straipsnius, socialinių tinklų žinutes ir pan.);

8. Administruoja Agentūros interneto svetainę ir socialinius tinklus, organizuoja ir koordinuoja informacijos rengimą ir skelbimą Agentūros interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose,

9. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto ar intraneto svetainėse, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

10. Organizuoja Agentūros viešuosius ir vidaus renginius, esant poreikiui, dalyvauja Agentūros veiklos viešinimo renginiuose;

11. Organizuoja Agentūros spaudos konferencijas, bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonių atstovais;

12. Organizuoja Agentūros informacinės medžiagos kūrimą, gamybą ir sklaidą;

13. Atsako už Agentūros rengiamų ir publikuojamų ataskaitų, pranešimų grafinį dizainą;

14. Nustatyta tvarka inicijuoja ir dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus, kurių reikia nustatytoms funkcijoms atlikti;

15. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, rengia Agentūros darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus komunikacijos klausimais;

16. Konsultuoja Agentūros darbuotojus komunikacijos klausimais;

17. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų;

18. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitą, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, rengia informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai;

19. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos sąjungos (toliau – ES) Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

20. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

21. Nustatyta tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

22. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

23. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Skyriaus vadovo ir (ar) Agentūros direktoriaus, pavaduotojo (-ų), patarėjo (-ų) pavedimus.