Tadas Norvydas

Organizacijos vystymo skyriaus personalo projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PERSONALO PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį darbuotojų paieškos ir atrankos bei personalo valdymo srityse;

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir darbo santykių reguliavimą, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

4. Turėti patirties su Personalo apskaitos ir dokumentų valdymo programomis (privalumas – programos Stekas, eDVS, Doclogix);

5. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

PERSONALO PROJEKTŲ VADOVVYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Atsako už Agentūros, kaip patrauklaus darbdavio, įvaizdžio formavimą, įgyvendina darbuotojų pritraukimo projektus;

2. Dalyvauja formuojant Agentūros organizacinę kultūrą, pritaikant naujausias personalo valdymo metodikas ir priemones;

3. Nustatyta tvarka organizuoja Agentūros darbuotojų atrankas;

4. Renka ir analizuoja informaciją apie Agentūros darbuotojų mokymo poreikį, dalyvauja formuojant Agentūros darbuotojų mokymo prioritetus, organizuoja Agentūros mokymo planų sudarymą, koordinuoja ir kontroliuoja mokymo planų įgyvendinimą;

5. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūros darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, Agentūros darbuotojų priėmimo į darbą ir jų atleidimo, Agentūros darbuotojų veiklos vertinimo, Agentūros darbuotojų skatinimo, Agentūros žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus jų naudojimo bei kitais klausimais pagal priskirtą veiklos sritį;

6. Agentūros direktoriaus pavedimu teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja atliekant Agentūros darbuotojų darbo pareigų pažeidimų tyrimus;

7. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, rengia Agentūros darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

8. Organizuoja Agentūros darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą ir (ar) keitimą, konsultuoja šiais klausimais Agentūros administracinių padalinių vadovus, atsakingus darbuotojus, teikia jiems siūlymus dėl darbuotojų pareigybių aprašymų keitimo, rengia Agentūros direktoriaus įsakymų projektus dėl Agentūros darbuotojų pareigybių aprašymų tvirtinimo ir (ar) keitimo;

9. Vykdo Agentūros darbuotojų darbo laiko apskaitą;

10. Nustatyta tvarka teikia pranešimus apie darbuotojų priėmimą, atleidimą, nedraudiminius laikotarpius, vaiko priežiūros atostogas;

11. Bendrauja ir bendradarbiauja su mokymo įstaigomis dėl studentų mokymo praktikos Agentūroje, organizuoja ir koordinuoja studentų mokymo praktiką Agentūroje;

12. Esant poreikiui organizuoja Agentūros direktoriaus komandiruotes, rengia jų dokumentus ir atlieka kitus darbus, užtikrinančius sklandų jų įvykimą (perka skrydžio bilietus, rezervuoja viešbučius, rūpinasi draudimu, užsako vizas, atlieka registracijas į konferencijas ir kt.), grįžus Agentūros direktoriui iš komandiruotės – rengia atskaitingo asmens ataskaitą;

13. Rengia darbuotojų atostogų grafiką ir kontroliuoja jo vykdymą;

14. Nustatyta tvarka inicijuoja ir dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus, kurių reikia nustatytoms funkcijoms atlikti;

15. Konsultuoja Agentūros darbuotojus personalo valdymo klausimais;

16. Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda saugoti darbuotojų asmens bylas ir kitas bylas personalo valdymo klausimais;

17. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų;

18. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

19. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitą, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, rengia informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms;

20. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos (toliau – ES), kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

21. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

22. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

23. Nustatytąja tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

24. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).