Tadas Norvydas

Organizacijos vystymo skyriaus viešųjų pirkimų specialistas

  • Titulinis
  • Organizacijos vystymo skyriaus viešųjų pirkimų specialistas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

4. Mokėti dirbti su CVP IS, CPO.lt katalogais;

5. Turėti teisinių dokumentų rengimo įgūdžius;

6. Mokėti rengti Agentūros veiklai reikalingas sutartis ir kitus dokumentus laikantis teisės aktų reikalavimų;

7. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, organizacinius ir informacinius dokumentus;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir kitų veiklą;

9. Mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisines išvadas, priimti sprendimus;

10. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu B1 lygiu;

11. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba žodžiu ir raštu;

12. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTVYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus:

1.1. rengia viešųjų pirkimų planus, esant poreikiui, juos keičia;

1.2. rengia pirkimų suvestines, nustatyta tvarka jas viešina;

1.3. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdo pirkimo procedūras;

1.4. derina ir rengia sutartis su pirkimus laimėjusiais tiekėjais, nustatyta tvarka jas viešina;

1.5. nustatyta tvarka rengia ir skelbia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas;

2. Renka informaciją apie Agentūros veiklai taikomų Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, pakeitimus ir naujai priimamus teisės aktus, informuoja apie juos Agentūros darbuotojus;

3. Nustatyta tvarka Agentūros interneto svetainėje skelbia informaciją apie Agentūros vykdomus pirkimus;

4. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, rengia Agentūros darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus viešųjų pirkimų klausimais;

5. Konsultuoja Agentūros darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

6. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų;

7. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitą, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, rengia informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms;

8. Pagal poreikį atstovauja Agentūrai teismuose bylose, susijusiose su viešaisiais pirkimais;

9. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

10. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

11. Nustatyta tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

12. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

13. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

14. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Skyriaus vadovo ir (ar) Agentūros direktoriaus, pavaduotojo (-ų), patarėjo (-ų) pavedimus.