Tadas Norvydas

Organizacijos vystymo skyriaus administratorius

  • Titulinis
  • Organizacijos vystymo skyriaus administratorius

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ADMINISTRATORIUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį analogiškoje srityje;

3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. Išmanyti raštvedybos reikalavimus ir dokumentų rengimo taisykles;

7. Būti pareigingas, atsakingas, atidus;

8. Gebėti planuoti laiką ir organizuoti pavestus darbus;

9. Turėti greitą orientaciją ir gebėti operatyviai spręsti problemas;

10. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

ADMINISTRATORIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Planuoja ir sudaro Agentūros direktoriaus darbotvarkes, organizuoja ir koordinuoja Agentūros direktoriaus rengiamų posėdžių, pasitarimų, darbo susitikimų laiką, primena apie posėdžius, pasitarimus, darbo susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jis turi dalyvauti;

2. Informuoja Agentūros darbuotojus apie Agentūros direktoriaus rengiamus posėdžius, pasitarimus, darbo susitikimus, esant poreikiui, užtikrina būtinas priemones organizuojant posėdžius, pasitarimus, darbo susitikimus;

3. Registruoja Agentūros darbuotojus, kitus lankytojus į susitikimus su Agentūros direktoriumi, Agentūros direktoriaus pavaduotoju (-ais), Agentūros patarėju (-ais), laikantis etiketo priima Agentūros svečius ir kitus lankytojus;

4. Esant poreikiui, rengia posėdžių, pasitarimų, darbo susitikimų protokolus ir vykdo juose priimtų sprendimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę;

5. Prižiūri Agentūros direktoriaus elektroninio pašto dėžutę, kalendorių;

6. Planuoja ir organizuoja Agentūros direktoriaus komandiruotes, rengia jų dokumentus ir atlieka kitus darbus, užtikrinančius sklandų jų įvykimą (perka skrydžio bilietus, rezervuoja viešbučius, rūpinasi draudimu, užsako vizas, atlieka registracijas į konferencijas ir kt.), grįžus Agentūros direktoriui iš komandiruotės – rengia atskaitingo asmens ataskaitą;

7. Peržiūri ir informuoja Agentūros direktorių apie jam teikiamus pasirašyti / vizuoti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, Agentūros direktoriaus pavedimu rengia Agentūros teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; 

8. Informuoja Agentūros direktorių apie žodžiu ir raštu gautus paklausimus Agentūros veiklos klausimais;

9. Perduoda Agentūros direktoriaus pavedimus atsakingiems vykdytojams žodžiu arba elektroniniu paštu;

10. Kontroliuoja, kad Agentūros darbuotojai laiku įvykdytų Agentūros direktoriaus žodžiu, raštu arba elektroniniu paštu duotus pavedimus ir pavestus darbus;

11. Rūpinasi, kad visuomet pakaktų kanceliarinių, reprezentacinių priemonių Agentūros direktoriaus kabinete, priimamajame ir posėdžių salėse;

12. Rūpinasi, kad kokybiškai veiktų Agentūros direktoriaus naudojamos darbo priemonės, kompiuterinė technika;

13. Užtikrina Agentūros direktoriaus kabineto, priimamojo ir posėdžių salių tvarką;

14. Nustatyta tvarka inicijuoja ir dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus, kurių reikia nustatytoms funkcijoms atlikti;

15. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, rengia Agentūros darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus priskirtos veiklos klausimais;

16. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitą, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, rengia informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms;

17. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

18. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

19. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).