Koks kompensacijų dydis?

Koks kompensacijų dydis?

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, turintiems teisę į kompensaciją, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:

  • būsto šildymo išlaidos, kai būsto naudingasis plotas bei atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 VRP1 (258 Eur) bendrai gyvenantiems asmenims dydžio arba 3 VRP (387 Eur) dydžio vienam gyvenančiam asmeniui;

Parengta pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą informaciją (PDF).

pvz.:

(a) vienišas pensinio amžiaus asmuo, gyvenantis 50 m2 ploto būste, gaudamas 489 Eur vidutinę senatvės pensiją, turint būtinąjį stažą, pagal savo pajamas už būsto šildymą turi mokėti ne daugiau kaip 10,20 Eur. Šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį būsto plotą (50 m2) kompensuojamos 100 proc.;

(b) 2 pensinio amžiaus asmenų šeima, gauna 978 Eur vidutinę senatvės pensiją, turint būtinąjį stažą, ir gyvena 50 m2 būste. Pagal savo pajamas šeima už būsto šildymą turi mokėti ne daugiau kaip 46,20 Eur. Šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį būsto plotą (50 m2) kompensuojamos 100 proc.;

(c) šeimai, auginančiai 2 vaikus, kai abu tėvai dirba, gaunančiai 1066 Eur (2 MMA2) pajamų per mėnesį ir gyvenančiai 70 m2 (normatyvas) būste, būsto šildymo išlaidos kompensuojamos 100 proc.;

(d) vienam asmeniui, auginančiam 2 vaikus, dirbančiam ir  gaunančiam 1060,1 Eur (VDU3) pajamų per mėnesį,  gyvenančiam 60 m2 (normatyvas) būste, būsto šildymo išlaidos kompensuojamos 100 proc.;

  • geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis už nustatytą normatyvą, išlaidos viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų / asmens pajamų;
  • karšto vandens, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų / asmens pajamų.

Jeigu bendrojo naudojimo objekto valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius savivaldybės administracijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ir dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti, nuo kito mėnesio, už kurį skiriama būsto šildymo kompensacija, jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, o nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus nuo šių aplinkybių atsiradimo. 

---------------------------------------

2022 m.VRP1 – 129 Eur; MMA2 –553 Eur „į rankas“; VDU3 (prognozuojamas) – 1060,10 Eur  „į rankas“