Naujiena

Atsinaujinančių energijos išteklių 2020 m. svarbiausi rodikliai

2021 09 02

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus ir energetikos politikos tikslus, pagrindinis atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus tikslas yra ir toliau didinti šių išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamybos ir galutiniame energijos suvartojimo balansuose, taip mažinant šalies priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus.

Lietuva nuosekliai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą vykdo remdamasi dviem pagrindiniais nacionaliniais strateginiais dokumentais: Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija ir Nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu 2021–2030 m., kuriuose yra numatyti ilgalaikiai tikslai energetikos srityje bei nustatyti siektini atsinaujinančių energijos išteklių dalies tikslai iki 2050 m. bendrame galutiniame energijos suvartojime, šilumos ir vėsumos, transporto ir elektros energijos sektoriuose.

Svarbiausi atsinaujinančių energijos išteklių rodikliai ir iškelti tikslai yra šie:


Atsinaujinančių energijos išteklių 2020 m. svarbiausi rodikliai

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas yra vienas iš sprendimų siekiant tvariai užtikrinti energijos poreikius bei tausoti gamtą ir jos išteklius.

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių energijos išteklių energiją, Lietuva šios energijos dalį bendrame galutiniame šalies energijos suvartojime iki 2020 m. buvo įsipareigojusi padidinti iki 23 proc. Šis tikslas buvo pasiektas dar 2014 m., o 2020 m. minėta dalis sudarė 27,36 proc.

Šilumos sektoriuje atsinaujinančių energijos išteklių dalis 2020 m. sudarė 50,23 proc.

2020 m. šiluminės energijos gamybos pasiskirstymas iš atsinaujinančių energijos išteklių:

Iš viso šiluminės energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių 2020 m. buvo pagaminta 6177,2 GWh ir tai yra 3,6 proc. mažiau, lyginant su 2019 m. Taip pat, 2020 m. šilumos siurbliais buvo išgauta 264,0 GWh šiluminės energijos ir tai yra 17,6 proc. didesnis kiekis, lyginant su 2019 m.

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame elektros energijos suvartojime 2020 m. sudarė 20,17 proc.

2020 m. elektros energijos gamyba ir gamybos įrenginių instaliuota galia:

2020 m. mūsų šalyje buvo suvartota 10355,4 GWh elektros energijos ir tai yra 1,8 proc. mažiau nei 2019 m., o pagaminta 2575,1 GWh ir tai yra 4,3 proc. daugiau nei 2019 m.

Atsinaujinančių energijos išteklių dalis galutiniame energijos suvartojime transporto sektoriuje 2020 m. sudarė 5,5 proc.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. transporto sektoriuje buvo sunaudota daugiau nei 2,1 mln. tonų degalų, iš kurių 73,8 proc. sudarė kelių transporto dyzelinas, automobilių benzinas sudarė 10,7 proc., suskystintos naftos dujos – 4,2 proc. ir 5,8 proc. sudarė biodegalai (t. y. biodyzelinas ir bioetanolis).

Transporto sektoriuje iš viso buvo sunaudota 72,7 GWh elektros energijos, iš jų 55,7 proc. buvo sunaudoti kelių transporte, geležinkelio transporte – 18,4 proc., o likusi dalis sunaudota naftotiekyje.