Naujiena

Auditorių atestavimo komisijos posėdyje panaikintas veikos nevykdžiusių auditorių atestatų galiojimas ir aptartos naujos auditų kokybės užtikrinimo procedūros

2019 12 10

2019 m. lapkričio 20 d. VšĮ Lietuvos energetikos agentūroje įvyko auditorių atestavimo komisijos 19-asis posėdis. Pagrindiniai posėdyje svarstyti klausimai:

  • kvalifikacijos atestatų, suteikiančių teisę atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose arba įrenginiuose ir technologiniams procesams galiojimo panaikinimas veiklos nevykdantiems auditoriams;
  • atliekamų energijos vartojimo auditų kokybės užtikrinimas.

 Atestatų galiojimo panaikinimas veiklos nevykdantiems auditoriams

 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d įsakymu Nr. 1-148 patvirtintas Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) įpareigoja VšĮ Lietuvos energetikos agentūrą (toliau – Agentūra) vykdyti energijos vartojimo audito pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams (toliau – Auditas) atlikimo proceso priežiūrą.


Auditorių atestavimo komisijos posėdyje panaikintas veikos nevykdžiusių auditorių atestatų galiojimas ir aptartos naujos auditų kokybės užtikrinimo procedūros

Vykdydama Aprašo nuostatas, Agentūra pateikė auditorių atestavimo komisijai pasiūlymą dėl Auditoriaus atestato galiojimo panaikinimo auditoriams, kurie daugiau kaip 3 metus iš eilės neatliko auditų.

Auditorių atestavimo komisija, įvertinusi Agentūros pateiktą informaciją, priėmė sprendimą panaikinti Auditoriaus kvalifikacijos atestato galiojimą 18 auditorių (sąrašas). Po šio auditorių atestavimo komisijos posėdžio atestatų pasiskirstymas: 

Metodikos tipas

Auditorių skaičius

iki 2019-12-04

nuo 2019-12-04

 Pastatuose

65 

50

 Įrenginiuose ir technologiniams procesams

52

49

Viso:

117

99

 Agentūra primena, kad auditoriai, norintys pratęsti atestato galiojimą, privalo pateikti pratęsimui reikalingą informaciją ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki atestato galiojimo pabaigos, kuri taip pat yra nurodyta minėtame sąraše.

 Pokyčiai auditų kokybės užtikrinimo procedūrose

Agentūra organizuoja ir atlieka Audito kokybės priežiūrą ir Audito ataskaitų kokybės vertinimą. Patikrinus Audito ataskaitas labai dažnai nustatoma, kad jos neatitinka Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikoje (toliau – Metodika), patvirtintoje Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141, nustatytų reikalavimų.

Siekiant gerinti Audito kokybę, įvertinti Audito ataskaitose numatytų įdiegti priemonių efektyvumą bei tobulinti audito atlikimo kokybės priežiūros procesą ir taip užtikrinti taupesnį energijos vartojimą Lietuvos įmonėse, atitinkantį Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus, ir sudaryti prielaidas efektyviai gaminti, tiekti ir vartoti energiją, Atestavimo komisija aptarė energijos vartojimo auditų kokybės užtikrinimo sistemos pokyčius, kuriuos numatoma vykdyti Agentūroje.

Naujas dviejų etapų audito ataskaitų patikrinimas bus vykdomas įsigaliojus rengiamiems energijos vartojimo audito atlikimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimams.