Naujiena

Auditorių atestavimo komisijos posėdyje pratęstas auditorių atestatų galiojimas

2020 01 20

2020 m. sausio 15 d. VšĮ Lietuvos energetikos agentūroje (toliau – Agentūra) įvyko auditorių atestavimo komisijos 20-asis posėdis. Pagrindiniai posėdyje svarstyti klausimai:

  • kvalifikacijos atestatų, suteikiančių teisę atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose ir kvalifikacijos atestatų, suteikiančių teisę atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams galiojimo pratęsimas;
  • atestato galiojimo panaikinimas auditoriams, daugiau kaip 3 metus neatliekantiems energijos vartojimo auditų.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d įsakymu Nr. 1-148 patvirtintas Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašas įpareigoja Agentūrą vykdyti energijos vartojimo audito pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams atlikimo proceso priežiūrą. Vienas iš šios priežiūros aspektų – tai auditorių atestatų galiojimo pratęsimas.


Auditorių atestavimo komisijos posėdyje pratęstas auditorių atestatų galiojimas

Auditorių atestavimo komisijos nariai posėdyje aptarė, kokia auditorių, neatlikusių atestato galiojimo laikotarpiu nei vieno audito, vykdyta veikla būtų laikoma tinkama, norint pratęsti atestato galiojimą. Pasiūlyta aptartas sąlygas numatyti atnaujinant atestavimo tvarkos aprašą.

Siekiant geriau informuoti esamus ir būsimus auditorius apie tinkamą patirtį, norint gauti arba pratęsti auditoriaus kvalifikacijos atestatą, pateikiama suvestinė lentelė:

Tinkama patirtis atestato gavimui

Tinkama veikla ir patirtis atestato galiojimo pratęsimui

Ne trumpesnė kaip 3 metų asmeninė praktinio darbo patirtis bet kurioje energijos vartojimo efektyvumo veikloje:

- energijos vartojimo vadybos vykdymas;

- pastato energinio naudingumo sertifikavimo eksperto veikla;

- energetikos vadybininko veikla;

- technologinių inžinerinių sistemų ar pastato energetikos inžinerinių sistemų, pastato konstrukcijų projektavimas;

- technologinių procesų vadyba

- atestato galiojimo laikotarpiu atlikti ir Agentūrai pateikti energijos vartojimo auditai;

- vykdyti moksliniai–tiriamieji darbai, naudojantis patvirtintomis energijos vartojimo auditų metodikomis;

- auditų atitikties patikros ir kokybės vertinimo atlikimas

Auditoriai, dalinai prisidėję prie atliekamo energijos vartojimo audito, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad indėlis į audito atlikimą užskaitoms tokiu atveju, kai pateikiamoje audito ataskaitoje nurodoma, kokias ataskaitos dalis ar skyrius rengė minėtas auditorius.

Vykdydama minėto atestavimo tvarkos aprašo nuostatas, Agentūra pateikė komisijai:

— pasiūlymą dėl auditoriaus atestato galiojimo pratęsimo auditoriams, pateikusiems Agentūrai prašymą atestato galiojimo laikui pratęsti. Atestavimo komisija, įvertinusi Agentūros pateiktą informaciją, priėmė sprendimą pratęsti auditoriaus kvalifikacijos atestato galiojimą 18 auditorių;

— pasiūlymą dėl auditoriaus atestato galiojimo panaikinimo auditoriams, kurie daugiau kaip 3 metus iš eilės neatliko auditų. Atestavimo komisija, įvertinusi Agentūros pateiktą informaciją, priėmė sprendimą panaikinti auditoriaus kvalifikacijos atestato galiojimą 2 auditoriams (sąrašas).

Agentūra primena, kad auditoriai, norintys pratęsti atestato galiojimą, privalo pateikti pratęsimui reikalingą informaciją ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki atestato galiojimo pabaigos, kuri taip pat yra nurodyta minėtame galiojančių auditoriaus kvalifikacijos atestatų sąraše.