Naujiena

Energijos vartojimo efektyvumo priemonių diegimas įmonėse, susigrąžinusiose VIAP įmokas

2021 03 01

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 182 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo tvarka. Vadovaujantis šia tvarka elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas (toliau –VIAP). Šia lengvata įmonės gali pasinaudoti už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Įmonės, neturinčios pradelstų VIAP lėšų mokėjimų ir per metus sunaudojančios daugiau nei 1 GWh elektros energijos, gali susigrąžinti 85 procentus AEI VIAP kainos dalies, sumokėtos už per praėjusius kalendorinius metus suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh.

Susigrąžintas AEI VIAP lėšas įmonės skiria geriausių energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių diegimui, kurios rekomenduojamos energijos vartojimo audite, atliktame laikantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nustatytos tvarkos.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo skyrius išnagrinėjo atliktų auditų ataskaitas, kuriuos pateikė VIAP lėšas susigrąžinti pretenduojančios įmonės, ir įvertino šiose ataskaitose pateiktą metinį energijos taupymo potencialą pagal energijos rūšis.

Gavus įmonių informaciją apie jų deklaruotus energijos sutaupymus, įdiegus geriausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones (priemonės įdiegtos 100 proc.),  parengtas deklaruoto faktinio metinio energijos vartojimo sumažinimo ir įvertinto metinio energijos vartojimo sumažinimo potencialo palyginimas, pateikiamas grafike. 

VIAP lėšas susigrąžinti pretenduojančios įmonės turi dar daug potencialo diegti geriausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir siekti didesnio energijos vartojimo sumažinimo. Yra priemonių, kurios jau pradėtos diegti, tačiau energijos vartojimo sumažinimas dar nepasiektas ir neįtrauktas į grafiko duomenis.

Už susigrąžintas AEI VIAP lėšas diegiant geriausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones prisidedama prie Energijos efektyvumo direktyvos (ES) 2012/27 (2018/2002) pagal 7 straipsnio reikalavimus apskaičiuoto nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslo iki 2030 m.  sutaupyti ne mažiau kaip 27 280 GWh  energijos. Šis nacionalinis tikslas įtvirtintas Lietuvos Respublikos nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021-2030 metų laikotarpiui, kuriame įtraukta ir šiame straipsnyje aprašoma AEI VIAP kainos dalies susigrąžinimo lengvata pramonės įmonėms. Planuojama, kad kasmet bus įdiegiamos geriausios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, kurios leis sutaupyti apie 100 GWh energijos ir iki 2030 m. sutaupymai sieks 5 500 GWh energijos.


Energijos vartojimo efektyvumo priemonių diegimas įmonėse, susigrąžinusiose VIAP įmokas