Naujiena

Įvyko viešoji konsultacija su auditoriais dėl audito atlikimo metodikos pakeitimo

2020 05 18

2020 m. gegužės 14 d. nuotoliniu būdu įvyko VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (toliau – Agentūra) organizuota viešoji konsultacija dėl energijos vartojimo audito atlikimo įrenginiuose ir technologiniuose procesuose kokybės gerinimo. Konsultacijos tikslas buvo surinkti atestuotų auditorių siūlymus Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos (toliau – Metodika) pakeitimui. 

Tikslinė konsultacijos grupė – auditoriai, kuriems suteikta teisė atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose bei technologiniams procesams. Dalyvauti konsultacijoje iš anksto užsiregistravo 31, dalyvavo 27 auditoriai.

Konsultacijos metu buvo pristatytos Agentūros atliekamos energijos vartojimo auditų kokybės patikros procedūros, akcentuoti auditoriams rengiant audito ataskaitas dažniausiai pasitaikantys neatitikimai Metodikos reikalavimams. Pristatyti Agentūros vykdomi veiksmai auditų kokybės augimui pasiekti – individualus ir grupinio grįžtamojo ryšio teikimas ir suinteresuotųjų šalių įtraukimas į daugiau vertės kuriančios auditų sistemos kūrimą.


Įvyko viešoji konsultacija su auditoriais dėl audito atlikimo metodikos pakeitimo

Tai pat buvo aptarti auditorių iš anksto pateikti jiems aktualūs klausimai ir konkretūs pasiūlymai bei problemos, kylančios atliekant energijos vartojimo auditus įrenginiuose ir technologiniuose procesuose bei rengiant minėtų auditų ataskaitas. Konsultacijos su auditoriais dalyvių pateikti siūlymai ir įvardytos pastabos teisinei bazei bus agreguoti ir įtraukti į rengiamą Metodikos pakeitimo projektą.

Įvykusios konsultacijos prezentacija paskelbta skirsnyje „Veiklos viešinimas“. Kita konsultacijos medžiaga yra prieinama tik  joje dalyvavusiems auditoriams.

Konsultacijos įvadinė dalis apie auditų kokybės tikrinimo sistemą

  

Tolimesni Metodikos tobulinimo veiksmai

Artimiausiu metu Agentūra planuoja susitikimą su audito užsakovais bei konsultacijas su ekspertais. Šiomis konsultacijomis siekiama įtraukti svarbiausių suinteresuotųjų šalių pastabas ir pasiūlymus tam, kad užtikrintume sklandesnį auditų atlikimo procesą ir daugiau vertės sukuriančius auditus.

Apibendrinti konsultacijų rezultatai, auditorių ir audito užsakovų pasiūlymai, ekspertinės įžvalgos bei auditų atitikties patikros ir kokybės vertinimo rezultatų analizės išvados bus panaudotos rengiant Metodikos pakeitimo projektą.