Naujiena

Lietuvos pažanga siekiant energijos vartojimo efektyvumo tikslų 2019 metais

2021 06 30

Mažinant poveikį klimato kaitai, Lietuva, įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, įsipareigojo iki 2020 metų sutaupyti 11,67 TWh energijos. Šiam tikslui pasiekti įgyvendintos energijos taupymo priemonės transporto, pastatų, paslaugų, pramonės ir kituose šalies ūkio sektoriuose.

Apibendrinant  2019 metais vykdytą viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) veiklą parengta ir EK pateikta nacionalinė 2019 metų pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita (toliau – Ataskaita). Šiame dokumente pateikiami apibendrinti statistiniai duomenys apie šalies energijos vartojimo pokyčius, sektorių, kuriuose didėja energijos vartojimas, analizės santrauka, teisinės bazės pasikeitimų apžvalga ir energijos taupymo priemonių sukurto rezultato apibendrinimas. LEA rengdama Ataskaitą informuoja Europos Sąjungos institucijas ir Lietuvos visuomenę, kaip mūsų šaliai sekasi įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo (toliau – EVE) didinimo politikos priemones, koks yra kasmetinis Lietuvos progresas energijos taupyme – 11,67 TWh tikslo siekime.


Lietuvos pažanga siekiant energijos vartojimo efektyvumo tikslų 2019 metais

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimas

Reaguojant į ankstyvus signalus 2018 metais dėl galimo sutaupymų trūkumo, ribojančio galimybes pasiekti įsipareigotą tikslą, buvo imtasi papildomų priemonių įtraukimo. Papildomai įtrauktos priemonės „VIAP kainos dalies susigrąžinimas pramonės įmonėms“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įnešė svarbų indelį, reikalingą energijos sutaupymų tikslui pasiekti.

LEA specialistų parengtoje Ataskaitoje pateikiama naujausia informacija apie svarbiausias 2019 m. įgyvendintas EVE didinimo politikos priemones:

Kasmet rengiama Ataskaita sukuria galimybę atsakingoms institucijoms imtis papildomų veiksmų, jei progresas siekiamo tikslo link yra nepakankamas.  Energijos sutaupymų progresas per 2014–2020 metų laikotarpį turėtų būti tolygiai didėjantis, taip nesant, atsakingos institucijos įspėjamos, kad imasi nepakankamai veiksmų įgyvendinant energijos taupymo priemones.

Tikslo iki 2020 metų padidinti EVE 20 procentų rezultatai

Iki 2019 m. pabaigos įgyvendintomis EVE politikos priemonėmis pasiekti energijos sutaupymai iki 2020 m.:

Ženkliausius sutaupymus sukūrė mokestinės priemonės, skatinančios mažinti kelių transportui skirto kuro vartojimą – 4,6 TWh, energijos sutaupymo susitarimai su energetikos įmonėmis – 2,04 TWh bei daugiabučių ir viešųjų pastatų modernizacija – 3,54 TWh. Bendras EVE politikos priemonių sutaupytos energijos kiekis nuo 2014 iki 2019 metų, skaičiuojant suminiu metodu, iki 2020 m. sudaro 11,50 TWh. Pagal LEA turimus duomenis apie energijos sutaupymus 2020 metais, galima teigti, kad Lietuva yra pasiekusi minėtos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo  iškeltą tikslą iki 2020 metų pabaigos sutaupyti 11,67 TWh energijos. Galutinis energijos sutaupymų dydis bus patikslintas 2022 metais.

2021–2030 metų laikotarpiui Lietuvai numatytas dar ambicingesnis tikslas – sutaupyti 27 TWh ir sumažinti metinį energijos vartojimą nuo 64,74 TWh iki 52,64 TWh. Šių tikslų pasiekimas yra rimtas iššūkis, pareikalausiantis pastangų ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo.