Naujiena

Paskelbtas viešasis pirkimas Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių įgyvendinimo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimo galimybių studijos ir techninės specifikacijos parengimo paslaugoms įsigyti

2022 06 07

Lietuvos energetikos agentūra 2022 m. birželio 6 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis paskelbė viešąjį pirkimą Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių įgyvendinimo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimo galimybių studijos ir techninės specifikacijos parengimo paslaugoms įsigyti.

Pirkimas atliekamas skelbiamos apklausos būdu, siekiant atrinkti kompetentingą tiekėją ir įsigyti aukščiausios kokybės paslaugas.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2022 m.  birželio 28 d. 11:00 val.

Numatomos pirkti paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Daugiau informacijos apie viešąjį pirkimą rasite čia.

Pagal galimybių studiją ir techninę specifikaciją bus kuriama energetikos sektoriaus ir energijos vartojimo efektyvumo duomenų bazė, kuri skirta sistemingai rinkti, kaupti, sisteminti, valdyti, analizuoti energetikos sektoriaus duomenis ir informaciją, sudarant sąlygas modeliavimui, stebėsenai ir vertinimui. Taip užtikrinant savalaikį įrodymais grįstą energetikos politikos formavimą, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano vykdymą bei energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų įgyvendinimo stebėseną.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Komisijos LIFE programos integruotojo projekto LIFE IP EnerLIT „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“, A 1.1. veiklą „Duomenų bazės, skirtos NEKSP priemonėms stebėti, sukūrimas“.


Paskelbtas viešasis pirkimas Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių įgyvendinimo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimo galimybių studijos ir techninės specifikacijos parengimo paslaugoms įsigyti