Naujiena

Parengtas Ataskaitos apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2018 metais projektas

2019 03 22

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) Ataskaitos apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2018 metais projektą.

Energijos sutaupymo susitarimai (toliau – susitarimai) sudaromi tarp Energetikos ministerijos ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių, kuriuose valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų (toliau – operatoriai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis.

Susitarimų sudarymo tikslas – taupyti pirminę ir (ar) galutinę energiją (toliau – energija) visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimą pas galutinius vartotojus.


Agentūrai  pavesta kasmet iki balandžio 1 d. parengti ir pateikti Energetikos ministerijai apibendrintą ataskaitą apie susitarimų įgyvendinimą paskutiniais praėjusiais metais.

Ataskaita parengta pagal operatorių pateiktas ataskaitas. Sutaupytas energijos kiekis apskaičiuotas vadovaujantis Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-320 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 7 straipsnio 7 dalies c punktu ir atsižvelgiant į 28 straipsnio 1 dalį tinkamos yra tos operatorių energijos taupymo priemonės, kurios buvo įgyvendinamos nuo 2014 m. birželio 15 d.

Ataskaitoje pateikiami preliminarūs duomenys apie sutaupytos energijos kiekį. Galutinis sutaupytos energijos kiekis bus apskaičiuotas atlikus operatorių pateiktų ataskaitų tikrinimą.