Naujiena

Lietuvos pažanga siekiant energijos vartojimo efektyvumo tikslų

2020 05 27

Energijos vartojimo efektyvumo nauda ir tikslai

Europos Sąjungos valstybės susiduria su problemomis, kurias lemia priklausomybė nuo energijos importo ir menki energijos ištekliai, taip pat su poreikiu riboti klimato kaitą ir įveikti ekonomikos krizę. Energijos vartojimo efektyvumas (toliau – EVE) yra vertinga priemonė šioms problemoms spręsti. Investuojant į EVE gali būti prisidėta prie ekonomikos augimo, užimtumo-darbo vietų kūrimo, inovacijų ir namų ūkių kuro nepritekliaus mažinimo, todėl investicijomis teigiamai prisidedama prie ekonominės, socialinės gerovės užtikrinimo. EVE padeda mažinti išmetamų teršalų kiekius ir taip švelninti klimato kaitą, gerinti oro kokybę.

Atsižvelgiant į EVE teikiamą naudą, Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria nustatoma bendra EVE skatinimo Europos Sąjungoje priemonių sistema ir siekiama būtinų 20 proc. EVE didinimo tikslų.


Lietuvos pažanga siekiant energijos vartojimo efektyvumo tikslų

Lietuva, prisidėdama prie Direktyvos 2012/27/ES dėl EVE bendro tikslo iki 2020 metų padidinti EVE 20 proc., įsipareigojo 2014–2020 metų laikotarpiu sutaupyti 11,67 TWh galutinės energijos – tikslas ir pasitvirtino EVE didinimo politikos priemones šiam tikslui pasiekti.

Žinoma, Lietuva turi atsiskaityti Europos Komisijai už prisiimtus įsipareigojimus, EVE didinimo politikos priemonių įgyvendinimą ir stebėseną, todėl kasmet viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – LEA)  rengia pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitą (toliau – Ataskaita). LEA rengdama Ataskaitą informuoja Europos Sąjungos institucijas ir Lietuvos visuomenę, kaip mūsų šaliai sekasi įgyvendinti EVE didinimo politikos priemones, koks yra kasmetinis Lietuvos progresas energijos taupyme – 11,67 TWh tikslo siekime. Su 2020 metais parengta Ataskaita (apie 2018 m.) galite susipažinti čia.

Minimai Ataskaitai parengti naudojami Lietuvos statistikos departamento, koordinuojančio šalies oficialios statistikos rengimą, bei kitų valstybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų oficialiai pateikti duomenys.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimas

Šiais metais LEA specialistai parengė Ataskaitą su naujausia informacija apie svarbiausias 2018 m. įgyvendintas EVE didinimo politikos priemones:

Tikslas 11,67 TWh

Lietuva yra pasitvirtinusi nacionalinius teisės aktus, kurių nuostatos apibrėžia atskirų EVE didinimo politikos priemonių įgyvendinimo sistemą šalyje. Pagal šiuos galiojančius teisės aktus LEA Energijos vartojimo efektyvumo skyrius atlieka EVE politikos priemonių įgyvendinimo stebėseną, priežiūrą ir įgyvendinimo kokybės kontrolę. Kokybės kontrolė apima konkrečių priemonių įgyvendinimo metinių ataskaitų analizę bei priemones pagrindžiančių dokumentų tikrinimą, tai ypač naudinga siekiant išvengti energijos sutaupymų dubliavimo.

Ataskaitoje pateikiami 2017 ir 2018 m. Lietuvos Respublikos ekonominiai ir energetiniai rodikliai, bendrosios pirminės ir galutinės energijos bei energijos suvartojimo transporto sektoriuje tendencijos, taip pat duomenys apie svarbiausias 2019 m. įgyvendintas teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvas, padedančias siekti nacionalinių 2020 m. EVE tikslų, informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atitiktį energinio naudingumo reikalavimams.

Kasmet rengiama Ataskaita sukuria galimybę atsakingoms institucijoms imtis papildomų veiksmų, jei progresas siekiamo tikslo link yra nepakankamas.  Energijos sutaupymų progresas per 2014–2020 metų laikotarpį turėtų būti tolygiai didėjantis, taip nesant atsakingos institucijos įspėjamos, kad imasi nepakankamai veiksmų įgyvendinant energijos taupymo priemones. Taip pat galima išplėsti jau taikomų EVE didinimo politikos priemonių  potencialą bei svarstyti apie papildomas EVE didinimo priemonės, ar jos gali prisidėti prie energijos taupymo ir kokiu mastu turėtų būti taikomos.

Tikslo iki 2020 metų padidinti EVE 20 procentų rezultatai

Iki 2018 m. pabaigos įgyvendintomis EVE politikos priemonėmis pasiekti energijos sutaupymai iki 2020 m.:

Tikslo, 2014–2020 metų laikotarpiu sutaupyti 11,67 TWh galutinės energijos, siekimo eiga nėra apibrėžta, tačiau energijos sutaupymo intensyvumas planuojamas tikslą išskaidžius į metinio progreso dydžius, kasmet juos sumuojant ir rėžiant sutaupymų projekciją.  Skirtumas tarp sutaupymų projekcijos ir metinio energijos sutaupymų stulpelio (grafike) rodo tikslo siekimo progresą arba atvirkščiai. Įvertinus 2019 ir 2020 metų energijos sutaupymų prognozes pastebime riziką, kad iki 2020 metų tikslas nebus pasiektas. Siekiant valdyti rizikas pasirenkama papildoma EVE didinimo politikos priemonė – neefektyvių šildymo katilų atnaujinimas nuo 2019 metų.

Aplinkosauginiu tikslu diegiamos priemonės, mažinančios taršos poveikį aplinkai, sukuria ir EVE didinimo efektą, jomis pasiekti energijos sutaupymai įskaičiuojami į 2014–2020 metų laikotarpio EVE didinimo 11,67 TWh tikslą. Šios priemonės yra:
   •savivaldybių viešojo transporto parko atnaujinimas įsigyjant naujas ekologiškas transporto priemones;
   •Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos priemonės, skirtos efektyvesnei šilumos gamybai pramonės ir verslo subjektuose;
   •Klimato kaitos programos priemonės, skirtos efektyvesnei šilumos gamybai pastatuose, pakeičiant neefektyvius šilumos gamybos įrenginius efektyvesniais.