Naujiena

Parengta pažyma apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimo 2020 metais dokumentų tikrinimą

2021 09 08

Su energijos vartojimo efektyvumu susijusiam vartotojo elgesiui daugiausia įtakos turi vartotojo žinios ar jų trūkumas. Siekiama didinti vartotojų sąmoningumą taikant švietimo ir konsultavimo priemones. Svarbu, kad vartotojas atkreiptų dėmesį į švietimo ir konsultavimo priemones, nes tai formuoja vartojimo įpročius ir įtakoja vartotojo elgsenos pokyčius. Pasikeitus vartotojų įpročiams ir imantis energijos taupymo individualių veiksmų, pastebimas energijos vartojimo sumažėjimas, kas lemia mažesnes išlaidas energijai, globaliu mastu mažina aplinkos taršą.  Vartotojų įpročių ir pasirinkimų įtaka energijos suvartojimui gali svyruoti 0,25% iki 7%, nevertinant įrenginių energijos vartojimo efektyvumo.

Švietimo ir konsultavimo priemonių duomenų kaupimas, sisteminimas bei apibendrinimas

Viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai (toliau – LEA) pavesta vykdyti įgaliotosios įstaigos funkcijas ir vykdyti energijos tiekimo įmonių (toliau – tiekėjai) teikiamų ataskaitų analizę, duomenų kaupimą ir sisteminimą bei apibendrinimą. LEA parengė pažymą apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių (toliau – priemonės) įgyvendinimo 2020 metais dokumentų tikrinimą  (toliau – Pažyma). Atliktas tikrinimas yra sudėtinės galutinių energijos vartotojų elgsenos keitimo priemonės, skirtos didinti energijos vartojimo efektyvumą, proceso įgyvendinimo dalis.


Pagrindiniai tikrinimo metu naudoti informacijos šaltiniai buvo susitarimai sudaryti tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir energijos tiekimo įmonių, tiekėjų Energetikos ministerijai pateiktos metinės ataskaitos ir iš tiekėjų gauta medžiaga.

Principinė susitarimų įgyvendinimo ir kontrolės schema atvaizduota paveiksle:

Pažymoje pateikiama apibendrinta informacija apie galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų, sudarytų tarp Energetikos ministerijas ir energijos tiekėjų energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais įgyvendinimo 2020 metais dokumentų tikrinimo (toliau – tikrinimas) rezultatus.

2020 m. įgyvendintų švietimo ir konsultavimo priemonių rezultatai

Tikrinimas atliktas vadovaujantis Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tikrinimo metu buvo patikrinti 45 iš 64 energijos tiekėjų (70,3 proc.) 2020 m. įgyvendintų priemonių  dokumentai. Tiekėjų metinėse ataskaitose deklaruoti energijos sutaupymai 2020 m. – 270,3 GWh. Po patikrinimo pripažinti tinkamais 191,9 GWh.

Apibendrinti tikrinimo rezultatai pateikti Pažymos priede. Atsižvelgiant į Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. (NEKS VP)  numatytus tikslus, iki 2030 metų, pasitelkiant galutinių energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemone siekiama sutaupyti iki 3 TWh energijos (suminių sutaupymų). Dėl šios priežasties LEA atkreipia tiekėjų dėmesį į susiklosčiusią ydingą praktiką, lemiančia didelį atotrūkį tarp energijos tiekėjų deklaruojamų ir užskaityti tinkamais pripažįstamų sutaupymų.

Apibendrinus bendrus įmonių įsipareigojimus, deklaruotus sutaupymus ir atlikus pateiktos įgyvendinimą pagrindžiančios informacijos patikrą, LEA identifikavo, kad atotrūkis tarp deklaruotų ir tinkamais pripažįstamų sutaupymų siekia 29%.

Pagrindinės tiekėjų daromos klaidos

Tikrinant tiekėjų pateiktus galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą 2020 metais pagrindžiančius dokumentus, išryškėjo pagrindinės tiekėjų daromos klaidos, dėl kurių tiekėjo deklaruotas sutaupytas energijos kiekis nepripažįstamas tinkamu:

  1. Vykdant priemonę „Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose” pateikiama tik nuoroda į internetinį puslapį. Spaudinyje pateiktos nuorodos į internetinį puslapį vietoje energijos taupymo patarimų.
  2. Priemonei „Konsultacijos atvykus pas vartotoją“ nepateikiami konsultavimo faktą pagrindžiantys dokumentai, nepateikiamas konsultacijų metu suteiktos informacijos turinys.
  3. Dažnai tiekėjams nepavyko pagrįsti priemonės „Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą“ įgyvendinimo, nepateiktas vartotojo prašymas, trūksta išsamesnio konsultacijų aprašymo, konsultuoti vartotojai neregistruojami, nenurodomi jų kontaktiniai duomenys.
  4. Priemonės „Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje“ įgyvendinimas yra nepakankamai informatyvus vartotojui, analizė neišsami ir be paaiškinimų, nepateikti konkretūs energijos taupymo patarimų.
  5. Įgyvendinant priemonę „Šildymo sistemų ir šilumos punktų efektyvaus eksploatavimo mokymai“ neteisingai nurodoma tikslinė vartotojų grupė, įtraukiami ne tik galutinės energijos vartotojai.
  6. Pateikiamas neteisingas vartotojų tikslines grupės dydis: tiekėjai priemonės įgyvendinimo metinėje ataskaitoje pateikia vieną vartotojų tikslinės grupės dydį ir jos metinį energijos suvartojimą, tačiau pagrindžiančiuose dokumentuose pateikiamas kitas vartotojų tikslinės grupės dydis, o pasikeitusio šios grupės energijos suvartojimo nepateikiama. Dėl šios priežasties LEA specialistai neturi galimybių apskaičiuoti energijos sutaupymo, nors priemonė yra įgyvendinta ir galėtų būti pripažinta tinkama.