Naujiena

Projekto ENSMOV pristatymas-diskusija „Energijos taupymas – siekiant geresnio priemonių įgyvendinimo“

2020 10 26

2020 m. spalio 21 d. įvyko projekto ENSMOV (pagal Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 7 straipsnį vykdomų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo, stebėsenos ir tikrinimo gerinimas) pristatymas. 

Susitikimo metu Lietuvos energetikos agentūros (toliau - LEA) specialistai pristatė projektą ENSMOV suinteresuotosioms šalims. 

Pristatyme dalyvavo AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Amber Grid“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūros“ bei Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai. 

LEA specialistai susitikimo dalyvius supažindino su: 

  • ENSMOV projektu bei jo nauda. Šio pristatymo metu buvo apžvelgti projekto tikslai, viešinimas, direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 7 straipsnio tikslų įgyvendinimas ir planai, kaip jį pagerinti. Daugiau apie ENSMOV projektą galima rasti šioje skiltyje.
  • Lietuvos Respublikos nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu 2021–2030 metams. Šiame pristatyme buvo apžvelgtos NEKS modeliavime vertinamos energijos efektyvumo priemonės ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį energijos gamyboje didinančios priemonės, pateikiamas modelyje vertinimas priemonių efektas ir atsakingos institucijos. 
  • Taip pat buvo pristatytas „streamSAVE“ projektas, skirtas energijos sutaupymų skaičiavimų optimizavimui.  Šis projektas rems Europos Sąjungos (ES) valstybes nares derinant tikslesnius techninių energijos taupymo priemonių skaičiavimus „iš apačios į viršų“ metodu. 
    Pristatymo metu buvo akcentuotas šio projekto tikslas – paskatinti aktyvesnį ES valstybių narių energetikos ekspertų ir politikos priemones įgyvendinančių specialistų keitimąsi žiniomis ir patirtimi. Daugiau apie "streamSave" projektą galite rasti šioje skiltyje.

Diskusija

Po projekto pristatymo dalyviai buvo pakviesti diskusijai apie esamą situaciją ir galimybes lengvesniam informacijos dalinimuisi bei bendradarbiavimui. Įmonių AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei AB „Amber Grid“ atstovai išreiškė norą keistis įžvalgomis, pastebėjimais bei rezultatais, kurie bus naudingi siekiant įgyvendinti direktyvos 2012/27/ES energijos efektyvumo 7 straipsnį. 

Pateiktam pasiūlymui kurti bendrą energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimo rezultatų stebėsenos sistemą dalyviai pritarė, bet atkreipė dėmesį, kad ši sistema neturėtų būti per daug sudėtinga, ji turėtų mažinti administracinę naštą. Diskusijos dalyviai sutiko, kad priemones reikia vertinti efektyvesniu metodu. 

Diskusijos metu dalyviai pasisakė už didesnį viešojo sektoriaus vaidmenį skleidžiant informaciją apie energijos vartojimo efektyvumą, planuojamas priemones ir pasiektus rezultatus. Taip pat išryškėjo dalyvių noras gauti daugiau informacijos apie kitose šalyse įgyvendinamas priemones, jų rezultatus ir vertinimo metodus. 


Projekto ENSMOV pristatymas-diskusija  „Energijos taupymas – siekiant geresnio priemonių įgyvendinimo“