Naujiena

Atliktas savivaldybių vykdomų darnios energetikos plėtros iniciatyvų vertinimas

2020 01 28

Lietuvai siekiant Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir Lietuvos Respublikos nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. nustatytų tikslų – sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių platesnį naudojimą – yra labai svarbus kiekvienos savivaldybės indėlis.

Atsižvelgdama į tai, viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) atliko pirmąjį savivaldybių vertinimą pagal jų 2019 metais vykdytas iniciatyvas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse.

Vertinimas atliktas vadovaujantis Agentūros parengtu Savivaldybių darnios plėtros indeksavimo aprašu, 2019 m., (toliau – Aprašas) ir naudojant viešai prieinamą informaciją. Apraše pateikti ir aprašyti savivaldybių palyginimui pasirinkti 11 kriterijų ir jiems priskirti balai. Kriterijai leidžia įvertinti savivaldybių vaidmenį didinant energijos vartojimo efektyvumą, skatinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didesnę plėtrą bei atitinkamai keičiant jos teritorijoje gyvenančių žmonių elgseną.


Atliktas savivaldybių vykdomų darnios energetikos plėtros iniciatyvų vertinimas

Apibendrinant pirmojo savivaldybių vertinimo pagal 2019 metais savivaldybių pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse rezultatus, geriausių rezultatų pasiekusia ir aiškia lydere pripažįstama Druskininkų m. savivaldybė (I vieta). II vieta atitenka Birštono savivaldybei, III – Kauno m. savivaldybei, IV – Kauno r. savivaldybei ir V vieta – Vilniaus m. savivaldybei ir t. t. Labiausiai pasistengti suaktyvinti savo veiklą turėtų tos savivaldybės, kurios šio vertinimo metu surinko mažiausiai balų – Pagėgių, Kalvarijos, Rietavo ir Neringos.

Agentūra ir tolimesniais metais atliks kasmetinius savivaldybių vertinimus pagal jų pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse. Savivaldybių viešai skelbiama informacija, jos geresnis prieinamumas leistų ne tik tiksliau įvertinti savivaldybių vykdomas darnios energetikos plėtros iniciatyvas, bet pasitarnautų ir savivaldybių gyventojams.