Naujiena

Viešųjų pastatų modernizacijos procese būtina atsižvelgti į atliekamų auditų kokybę

2022 04 20

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra įvertinusi dažniausiai pastatų audituose pasitaikančias klaidas pateikė rekomendacijas audito kokybei gerinti. Bendradarbiaujant su pastatų auditoriais parengtas rekomendacijų rinkinys.

Agentūra, kaip paskirtoji institucija, vykdo auditų kokybės priežiūrą. Auditų kontrolė yra svarbi pastatų auditų sistemos dalis, užtikrinanti kokybišką energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų kokybę modernizuojant viešosios paskirties pastatus. Šių projektų įgyvendinimui iki 2030 metų yra numatyta skirti 172 mln. eurų. Siekiant pagerinti pastatų auditorių darbo kokybę agentūra parengė „Rekomendacijų energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams rinkinį“.  

Siekiant mažinti šalies energijos suvartojimą svarbu užtikrinti sklandų viešosios paskirties pastatų modernizavimo procesą. Atliekant pastatų auditą techniniu ir ekonominių požiūriu įvertinamas pastato atnaujinimo (modernizavimo, rekonstrukcijos, remonto) poreikis ir reikalingos investicijos. Daugelis ES paramos pagrindu suformuotų paramos priemonių vertina audito rekomendacijas pagrindu pasirinkti ir diegti taupymo priemones.

Pastatuose atliekamas energijos vartojimo auditas yra įrankis leidžiantis pasirinkti racionalius sprendimus mažinant pastato energijos vartojimą, atsižvelgiant į sukuriamą ekonominę naudą.  Agentūra įvertinusi dažniausiai pastatų audito ataskaitose pasitaikančias klaidas bei neatitiktis pastatų metodikos nuostatoms parengė rekomendacijų rinkinį pastatų auditoriams. Dokumente pateikiami metodiniai principai, galimų sprendimų paaiškinimai, apibendrintos kritinės klaidos, kuriais siekiama padėti auditoriams geriau atliepti rinkos poreikį teikti aukštesnės kokybės energijos vartojimo auditų paslaugą.

Rekomendacijų rinkinyje detalizuojamos auditų kokybės priežiūros procedūros, pateikiamos rekomendacijos auditoriui informacijos audito ataskaitoje pateikimui, matavimų bei skaičiavimų atlikimui, taip pat atsakoma į dažniausiai auditorių užduodamus klausimus, detaliau paaiškinamas metodikos turinys. Energijos vartojimo auditų pastatuose rekomendacijų rinkinys bus periodiškai atnaujinamas, papildant aktualia informacija sklandžiam naudojimui.  Formuojant rekomendacijų rinkinį atsižvelgta į viešosios konsultacijos metu pateiktas pastabas.

Šis rekomendacijų rinkinys įgauna svarbą dėl auditų kokybės poveikio nacionaliniams tikslams, kurie iki 2030 numato, kad modernizuojant viešuosius pastatus turės būti sutaupyta ne mažiau kaip 550 GWh.  Šio veiksmo įgyvendinimas užtikrina iki 2020 vykdytos viešosios paskirties pastatų atnaujinimo politikos priemonės tęstinumą, kuri sutaupė 574GWh energijos (2017-2020 metų laikotarpiu). Įgyvendinant šią ir kitas ją lydinčias Direktyvos 2012/27/ES tikslo įgyvendinimo priemones,  bus mažinamas šalies energijos vartojimas -  tokiu būdu užtikrinant didesnį energetinį saugumą.

Viešųjų pastatų modernizacijos procese būtina atsižvelgti į atliekamų auditų kokybę