Elgsenos keitimas

Elgsenos keitimas.
Grįžtamasis ryšys ir individualūs patarimai gyvenamajam sektoriui

„Elgesio priemonės“ apima bet kokio pobūdžio politikos priemones arba priemones, kuriomis siekiama taupyti energiją keičiant galutinių vartotojų elgseną, įskaitant energijos vartojimo būdą, energiją naudojančius produktus (pvz., prietaisus, techninius įrenginius, transporto priemones) arba sistemas (pvz., gyvenamuosius pastatus).

Yra keletas pavyzdinių priemonių, kurios, kaip įrodyta, daro didelį poveikį žmonių elgsenai, pavyzdžiui, grįžtamojo ryšio teikimas apie energijos vartojimą ir individualūs patarimai. Jų pagrindinis tikslas – didinti žinias apie energijos suvartojimą ir efektyvias technologijas, taip pat paskatinti elgsenos pokyčius, kad energija būtų vartojama efektyviau.

Projekto streamSAVE parengtoje metodikoje daugiausia dėmesio skiriama gyvenamųjų namų sektoriaus priemonėms, galinčioms pakeisti gyventojų elgseną. Šios priemonės nesusijusios su investiciniais sprendimais (pvz., naujų technologijų diegimas).

Kadangi rekomenduojama naudoti vertes, būdingas konkrečiai įgyvendinamai elgsenos priemonei ir jos tikslinei grupei, šioje streamSAVE metodikoje siūlomos orientacinės energijos taupymo koeficiento vertės turėtų būti laikomos ES masto etalonais.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGSAV):