Švietimas ir individualūs patarimai

  • Titulinis
  • Švietimas ir individualūs patarimai

Energijos nepriteklius: grįžtamasis ryšys ir individualūs patarimai

Šią metodiką gali taikyti visos valstybės narės, vadovaudamosi pateiktomis orientacinėmis vertėmis ir nuorodomis. Joje aptariamos elgsenos priemonės, skirtos gyvenamojo sektoriaus vartotojams, kurie patiria energetinį nepriteklių. Metodikoje konkrečiai aptariamos elgsenos priemonės, pagrįstos „grįžtamuoju ryšiu“ (tiesioginis grįžtamasis ryšys) ir „grįžtamuoju ryšiu, įskaitant pritaikytus patarimus“ (netiesioginis grįžtamasis ryšys). StreamSave metodikoje daugiausia dėmesio skiriama konsultavimo priemonėms, skirtoms apskaičiuoti energijos sutaupymą dėl elgsenos priemonių, skirtų energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams.

Daugiau informacijos ir pavyzdžių apie kiekvienos rūšies priemonių išankstinį poveikį pateikiami metodikos aprašymo dokumente.

Kadangi rekomenduojama naudoti vertes, būdingas konkrečiai įgyvendinamai elgsenos priemonei ir jos tikslinei grupei, šioje streamSAVE metodikoje siūlomos orientacinės energijos taupymo koeficiento vertės turėtų būti laikomos ES masto etalonais.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGSAV):