Finansinė parama

Šioje dalyje rasite informacijos apie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir kitų institucijų administruojamas finansines priemones, skirtas buitiniams energijos vartotojams, viešosios paskirties pastatų valdytojams, pramonės įmonėms, transporto infrastruktūros administratoriams, kitiems subjektams.

Informacija yra sistemiškai peržiūrima ir atnaujinama, siekiant sukurti finansinės paramos teikimo atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių duomenų bazę.

Telefonas pasiteirauti – 8 680 13 984.

.

1. FIZINIAI ASMENYS

1.1. Bendrosios priemonės


1.1.1. AIE namų ūkiams

1.1.1. AIE namų ūkiams

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų
 ūkio reikmėms pagal šias veiklas:
 (a) įrengimas geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose;
 (b) įsigijimas iš elektrinių parkų;
 (c) įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo
 teritorijoje

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Paramos išmokos dydis 

 (a) veiklai – 323 eurų fiksuotas įkainis už 1 kW saulės elektrinės galios.
 (b–c) veikloms – 323 eurų fiksuota išmoka už 1 kW elektrinės galios. Gyventojams, kurie neturi galimybių įsirengti saulės elektrinės nuosavomis lėšomis, ir tai darys išsimokėtinai, fiksuotas paramos dydis bus 381 euras už 1 kW elektrinės galios. Tokiu būdu bus kompensuojama dalis palūkanų

Kvietimo skelbimas 

 (a) veiklai – pasibaigęs

 (b) veiklai – numatoma nuo 2020 m. liepos 1 d.

 (c) veiklai – numatoma nuo 2020 m. spalio 1 d.

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų apraše, (a) kvietime, (a) atmintinėje

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo prieduose:
 (a) veikla – 2 priedas;
 (b) veikla – 3 priedas (jo pakeitimas);
 (c) veikla – 4 priedas

Kvietimai 1.1.1 priemonei numatomi 2020 m. II  pusmetyje
1.1.2. Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas

1.1.2. Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas

Remiama veikla 

 norintys gauti kompensacinę išmoką, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 Reikalavimai senam automobiliui:
 1) M1 klasės transporto priemonė, pareiškėjo kaip savininko išlaikyta ne mažiau kaip 12 mėnesių ir registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.
 2) Transporto priemonės techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d.
 3) Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles ir gautas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.
 4) Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu.
 Reikalavimai naujai įsigytam automobiliui:
 1) Pareiškėjas įsigijęs mažiau taršų automobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu -  tapęs mažiau taršaus automobilio valdytoju.
 2) M1 klasės transporto priemonė, kurios bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km.
 3) Pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje 2013 m. sausio 1 d. arba vėlesnė.
 4) Transporto priemonė varoma vien tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra.
 5) CO₂ kiekio ir pirmosios registracijos datos kriterijai netaikomi elektromobiliams

Kompensacinė išmoka 

 1000 eurų kompensacinė išmoka, sunaikinus senąjį automobilį ir įsigijus mažiau taršią judumo priemonę. Pareiškėjas pagal šią priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką, o automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik viena kartą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 2019-11-04÷2020-12-01. Kvietimas teikti prašymus gali būti sustabdytas anksčiau, jei bus pateikta prašymų visai skirtai sumai, t. y. 5 mln. eurų

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos aprašelėšų naudojimo sąmatojetaisyklėse 

Kvietimas 1.1.2 priemonei aktyvus iki 2020-12-01

1.1.3. Elektromobilių įsigijimo skatinimas

1.1.3. Elektromobilių įsigijimo skatinimas

Remiama veikla 

 elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas.
 Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.
 Pareiškėjas – fizinis asmuo.
 Parama teikiama tik pirmą kartą Lietuvoje registruotiems elektromobiliams

Kompensacinė išmoka 

 vienam pareiškėjui:
 1. 2000 eurų, įsigijusiam naudotą elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, ne ankstesni nei 5 metai iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, o pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa) ir yra ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data;
 2. 4000 eurų, įsigijusiam naują elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa) arba ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data;
 3. Papildoma 1000 eurų kompensacija kartu su 1 ir 2 punktuose nurodyta kompensacija, skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino M1 klasės transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi priduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu.
 Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems elektromobilį, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 2020-04-20÷2021-02-01, prašymus teikti tik elektroniniu būdu

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 pranešime, tvarkos apraše, lėšų naudojimo sąmatojetaisyklėse 

Kvietimas 1.1.3 priemonei aktyvus iki 2021-02-01
1.1.4. Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių skatinimas

1.1.4. Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių skatinimas

Remiama veikla 

 nustatyta tvarka pridavus seną taršų automobilį, gyventojai galės prašyti kompensacijos, įsigijus metinį viešojo transporto bilietą, elektrinį mopedą arba motociklą, elektrinį ar paprastą dviratį, elektrinį paspirtuką.
 Priemonės tikslas – skatinti gyventojus atsisakyti taršių transporto priemonių ir pereiti prie aplinkai draugiškų judumo priemonių. Tai leis ženkliai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, nes transporto keliama tarša labai prisideda prie klimato kaitos.
 Priduodamas taršus automobilis turi atitikti šiuos kriterijus:
 1) pareiškėjas iki prašymo pateikimo dienos šio taršaus automobilio valdytoju buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių;
 2) automobilio techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki 2020 m. kovo 13 d.;
 3) automobilis iki prašymo pateikimo dienos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių registruotas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
 4) pareiškėjas turi priduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą bei ją išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro

Kompensacinė išmoka 

 gyventojai galės gauti:
 1) iki 310 eurų kompensaciją už metinio viešojo transporto bilietą;
 2) iki 400 eurų už paprastą dviratį arba elektrinį paspirtuką;
 3) iki 700 eurų už elektrinį dviratį;
 4) iki 1 tūkst. eurų už elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą.
 Pareiškėjui, pateikusiam išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus, bus išmokėta ne didesnė nei 1 tūkst. eurų kompensacija.
 Bus galima įsigyti ir kelis tų pačių viešojo transporto paslaugų ir (arba) mažiau taršių judumo priemonių vienetus. Kompensacinės išmokos suma bus apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas, neviršijant maksimalių išlaidų sumų kiekvienam įsigytam vienetui

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 nuo 2020-05-15

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, išmokų tvarkos apraše, lėšų naudojimo tvarkos apraše, sąmatoje, taisyklėse, įmonių sąraše

Kvietimas 1.1.4 priemonei aktyvus nuo 2020-05-15

1.1.5. Saulės elektrinių iki 10 kW galios, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama namų ūkio poreikiams, įsirengimas

1.1.5. Saulės elektrinių iki 10 kW galios, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama namų ūkio poreikiams, įsirengimas

Paramos gavėjai 

 fiziniai asmenys po kvietimo teikti paraiškas sudarę paskolos sutartis su finansų ar kredito įstaiga. Pradinis įnašas turi būti iki 30 proc. mažos (iki 10 kW) galios saulės elektrinės, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimui.
 Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, sodo paskirties pastatui, butui ar žemės sklypui, kuriam jau rezervuota ar išmokėta kompensacinė išmoka, arba iš Klimato kaitos programos priemonės, arba iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos – saulės elektrinės įrengimui, arba 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“.
 Paskolos sutarčių su finansų ar kredito įstaiga sudarymas ir reikalavimai:
 kompensacinės išmokos teikiamos fiziniams asmenims po kvietimo teikti projekto registracijos formas  sudariusiems paskolos  sutartis su finansų ar kredito įstaiga su pradiniu iki 30 proc. įnašu iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įsirengimui. Paskolos sutartis turi būti sudaryta tarp pareiškėjo ir finansų ar kredito įstaigos. Paskolos sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Paskola gali būti grąžinama anksčiau, nei paskolos sutartyje nustatytas terminas, bet ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskolos suteikimo dienos. Paskolos suma negali būti mažesnė už sumą, apskaičiuotą pagal fiksuotą įkainį remiamam elektrinės galingumui įrengti

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms:
 • įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje;
 • įrengimas geografiškai nutolusioje nuo elektros energijos vartojimo vietoje

Kvietimo suma 

 2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 5 mln. eurų

Paramos dydis 

 maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 3810 eurų. Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį – 381 euras/kW padauginus iš projekto registracijos formoje nurodytos planuojamos įrengti saulės elektrinės galios (kW)

Kvietimo skelbimas 

 2020-06-01÷2020-07-01

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos aprašelėšų naudojimo sąmatojesąmatą detalizuojančiame plane

Kvietimas 1.1.5 priemonei aktyvus nuo 2020-06-01

1.2. Fiziniai asmenys, kurie gyvena individualiuose namuose

1.2.1. Katilų keitimas namų ūkiuose

1.2.1. Katilų keitimas namų ūkiuose

Remiama veikla 

 neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos

Kvietimo suma 

 iki 15 mln. eurų

Finansuojama 

 50 proc. tinkamų projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų aprašekvietimeatmintinėje.

 Norintys pateikti išlaidų kompensavimo prašymą pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“, kartu turi pateikti ir dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas. Kadangi karantino metu nedirba dalis atliekų tvarkytojų, fiziniai asmenys  gali susiderinti su Aplinkos projektų valdymo agentūra vėlesnę šių dokumentų pateikimo datą, o finansavimas jiems bus išmokėtas be šių dokumentų. Šios nuostatos taikomos nuo 2020 m. balandžio 10 d. iki karantino pabaigos

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo 2 priede

Kvietimas 1.2.1 priemonei pasibaigęs
1.2.2. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

1.2.2. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas
namų ūkiuose

Remiama veikla 

 mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų,
 skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimas

Kvietimo suma 

 17 mln. eurų

Finansuojama 

 22 proc. tinkamų projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų apraše, kvietime, atmintinėje

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo 2 priede

Kvietimas 1.2.2 priemonei pasibaigęs
1.2.3. Vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

1.2.3. Vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

Remiama veikla 

 fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40%, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir individualių gyvenamųjų namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas.
 Pareiškėjai/paramos gavėjai: fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą (dvibučių pastatų atveju, butą (-us)), kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos

Kompensacinė išmoka 

 maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14500 Eur (kiekvienai energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonei nustatytas fiksuotas kompensacijos (Eur) už 1 kW nominaliosios galios įrenginį arba 1 kvadratinio metro plotą dydis)

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 tvarkos apraše, lėšų naudojimo sąmatojesąmatą detalizuojančiame plane

Kvietimas 1.2.3 priemonei pasibaigęs
1.2.4. Taršių šildymo katilų gyvenamuosiuose namuose keitimas

1.2.4. Taršių šildymo katilų gyvenamuosiuose namuose keitimas

Remiama veikla 

 individualių gyvenamųjų namų savininkams bus kompensuojama už iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimą į 5 klasės biokuro katilus ir šilumos siurblius (išskyrus oras–oras).
 Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos).
 Neefektyvią biomasę (malkas, pjuvenų briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimas pagal šią priemonę nebus finansuojamas 

Kompensacinė išmoka 

 kompensacinė išmoka apskaičiuojama padauginus įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuoto įkainio (Eur) ir gautą sumą padalinus perpus. Išlaidų fiksuotus dydžius žr. tvarkos aprašo priede

Kvietimo suma 

 3 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 2020-05-11÷2020-06-09

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše 

Kvietimas 1.2.4 priemonei aktyvus iki 2020-06-09

1.3. Fiziniai asmenys, kurie gyvena daugiabučiuose namuose

1.3.1. Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama

1.3.1. Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama

Remiama veikla 

 daugiabučių atnaujinimo projekto dalies parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, jeigu šioms išlaidoms apmokėti nebuvo suteikta paskola ar garantija pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“, finansavimas

Kvietimo suma 

 iki 48 800 000 eurų

Įgyvendinimo laikotarpis 

 projekto veikloms numatomas 2018-12-12÷2023-09-01

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Įgyvendinimo 1.3.1 priemonei laikotarpis iki 2023-09-01
1.3.2. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo paskolos

1.3.2. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo (DNMF)
paskolos
(04.3.1-FM-F-001)

Remiama veikla 

 daugiabučių atnaujinimo projekto dalies parengimo, įskaitant lengvatinės paskolos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.
 Gali kreiptis bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas vykdantiems subjektams

Projektų atrankos būdas 

 finansinė priemonė

Kvietimo suma 

 74 mln. eurų

Paraiškų priėmimas 

 nuo 2019 m. gegužės 1 d. paraiškų dėl lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) priėmimas sustabdytas

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, taisyklėse

Paraiškų 1.3.2 priemonei priėmimas sustabdytas
1.3.3. Daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą

1.3.3. Daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas)
pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą

Remiama veikla 

 daugiabučių namų (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos), pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus modernizavimas.
Gali kreiptis bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas vykdantiems subjektams

Kvietimo suma 

 200 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 1.3.3 priemonei pasibaigęs
1.3.4. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

1.3.4. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas
(pagal Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarką)

Remiama veikla 

 namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Finansuojama 

 iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 2019-11-21÷2020-07-01 arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma 

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 1.3.4 priemonei aktyvus iki 2020-07-01

1.3.5. Kompensacinės išmokos už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimą šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose

1.3.5. Kompensacinės išmokos už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimą šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio

 Paramos gavėjas 

 daugiabučio namo, dėl kurio yra teikiama paraiška atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui pagal priemonę kompensacinei išmokai skirti ir mokėti, buto ar kitų patalpų savininkai

Pareiškėjai 

 daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba paramos gavėjų pavedimo sutartimi (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui) įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo daugiabučio namo projektą fizinis ar juridinis asmuo

Remiama veikla 

 saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimui šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiabučių namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą:
 • šilumos ir karšto vandens gamybos įrenginių iš atsinaujinančių energijos šaltinių  (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos, vandenilio ar kt.) pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose to paties pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas;
 • elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, vandens, vandenilio ar kt.) gamybos įrenginių pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose ar jų dalyse to pačio pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas ar dalies įrenginių įsigijimas

Kvietimo suma 

 2020 m. numatyti mokėjimai – 1000 tūkst. eurų

   Paramos dydis 

 kompensacinės išmokos dydis vienam projektui yra ne didesnis kaip 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimali galimos išmokos suma nustatoma vadovaujantis įkainiais, skelbiamais viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.   Paramos gavėjai pagal priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką vienam daugiabučiui namui.
 Projekto kompensacinės išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti ir reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms

Kvietimo skelbimas 

 tęstinis, kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Įgyvendinančioji institucija 

 viešoji įstaiga „Būsto energijos taupymo agentūra“

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjetvarkos apraše, plane

Kvietimas 1.3.5 priemonei aktyvus iki 2020-12-31

2. VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ VALDYTOJAI

2.1. Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

2.1. Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

Remiama veikla 

 finansavimas apmokant vieno investicijų projekto parengimo išlaidas, kurio parengimo paslaugų sutartis buvo sudaryta ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.
Gali kreiptis savivaldybės

Apmokamos išlaidos 

 maksimali vieno viešojo pastato investicijų projekto (jo dalies) parengimo ir tikslinimo suma – 5 060 eurų

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 2.1 priemonei sustabdytas
2.2. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas (atnaujinimas)

2.2. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas (atnaujinimas)
(lengvatinės paskolos per Savivaldybių pastatų fondą (SPF)) (04.3.1-FM-F-002)

Remiama veikla 

 savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą

Galimi paskolos gavėjai 

 • savivaldybių administracijos;
 • savivaldybėms priklausančios įmonės;
 • viešųjų pirkimų būdu savivaldybių administracijos atrinkta privati energijos taupymo paslaugų teikėjų įmonė (ETPT) ar pusiau ETPT

Kvietimo suma 

 36 169 323 eurai

Finansuojama 

 • 100 proc. investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės, didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 proporciją), kai paskolos gavėjai yra savivaldybių administracijos arba savivaldybės įmonės;
 • 80 proc. investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 proporciją), kai paskolos gavėjai yra ETPT arba pusiau ETPT.
 Maksimali paskolos suma – 10 000 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 tęstinis, iki 2023-10-31. Investicinio projekto įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis nei vėliausia paskolos išmokėjimo data - 2023-12-31

Įgyvendinančioji institucija 

 AB „Šiaulių bankas“ ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, informacijojetaisyklėse, programoje, nutarime, valstybės paramos schemoje

Paskolos pagal 2.2 priemonę teikiamos iki 2023-10-31
2.3. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (I)

2.3. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (I)
(04.3.1.-VIPA-V-101)

Remiama veikla 

 valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Finansuojami viešieji pastatai, kuriems negalima gauti paskolos arba, kurių finansavimas per ETPT modelį negali būti įgyvendinamas dėl egzistuojančių techninių, architektūrinių apribojimų ir/ ar saugumo reikalavimų atiduoti pastato atnaujinimo projekto administravimą privačiam juridiniam asmeniui ir kitų faktorių, kurie lemtų mažą ETPT suinteresuotumą investuoti į valstybės viešųjų pastatų atnaujinimą.
Gali kreiptis Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo arba panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kurių valdomi pastatai yra įtraukti į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą

Numatytas finansavimas 

 16 065 801 euras

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje 

Kvietimas 2.3 priemonei pasibaigęs
2.4. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

2.4. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)
(04.3.1.-VIPA-T-113) (patikslinta)

Remiama veikla 

 atnaujinti valstybei arba viešosioms įstaigoms, kurių savininkas yra valstybė, nuosavybės teise priklausančius ar perduotus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui šildomus ir (arba) vėsinamus arba planuojamus šildyti ir (arba) vėsinti viešuosius pastatus, siekiant, padidinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastatų bei jų inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes

Kvietimo finansavimas 

 24 mln. eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 iki 2020-07-01

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 2.4 priemonei aktyvus iki 2020-07-01
2.5. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios pakirties pastatuose

2.5. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatuose
(pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas))

Paramos gavėjai 

 valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai.
 Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal finansavimo priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų

Remiama veikla 

 pagal tinkamos finansuoti išlaidų kategorijas

Kvietimo finansavimas 

 15 mln. eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 nuo 2020-06-01 iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas. Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – tęstinis

Finansuojama 

 subsidijos dydis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 eurų, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, išlaidų kategorijose

 

Kvietimas 2.5 priemonei pasibaigęs

3. PRAMONĖS ĮMONĖS

3.1. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+

3.1. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+
(04.2.1-LVPA-K-836)

Remiama veikla 

 atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus

Kvietimo suma 

 3 300 000  eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, taip pat finansavimo sąlygų apraše

Kvietimas 3.1 priemonei pasibaigęs
3.2. Auditas pramonei LT

3.2. Auditas pramonei LT

Remiama veikla 

 energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.
Gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės; didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

Tinkamų projekto išlaidų finansavimas 

 • labai mažoms ir mažoms įmonėms – 70 proc.;
 • vidutinėms – 60 proc.;
 • didelėms – 50 proc.

Kvietimo suma 

 500 655  eurai; jau skirta 177 063 eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 3.2 priemonei pasibaigęs
3.3. Dalinis palūkanų kompensavimas skatinant pramonės įmonių energinį efektyvumą

3.3. Dalinis palūkanų kompensavimas skatinant pramonės įmonių
energinį efektyvumą (04.2.1-IVG-T-811)

Remiama veikla 

 energijos taupymas ir renovacija. Garantuotų ir negarantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių, skirtų įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinantiems didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti, dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms. Dalinis palūkanų kompensavimas taikomas tik investicinėms paskoloms ir finansinės nuomos (lizingo) sandoriams.
Gali pasinaudoti pramonės įmonės, turinčios paskolos ar lizingo sutartį, skirtą įmonės energetiniam efektyvumui didinti (remiantis atlikta energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita)

Kvietimo suma 

 1 000 000 eurų

Kompensavimas 

 nuo 50 iki 100 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos

Įgyvendinimo laikotarpis 

 projekto veiklų numatomas 2018-06-28÷2020-10-31

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Investicijų ir verslo garantijos

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Įgyvendinimo 3.3 priemonei laikotarpis iki 2020-10-31
3.4. Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti

3.4. Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai
gaminti (04.1.1-LVPA-K-109)

Remiama veikla 

 biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.
 Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius

Kvietimo suma 

 iki 17 040 000  eurų

Kvietimo skelbimas 

 sustabdytas

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 3.4 priemonei sustabdytas
3.5. Energijos efektyvumo finansavimo platforma

3.5. Energijos efektyvumo finansavimo platforma (EEFP)

Remiama veikla 

 IPA ir AB "Energijos skirstymo operatorius" įsteigta Energijos efektyvumo finansavimo platforma (toliau – EEFP) juridiniams asmenims teikia ilgalaikes paskolas, skirtas įmonių energiniam efektyvumui didinti. Ilgalaikės paskolos skiriamos juridinių asmenų finansavimui, teikiamos įrangos ir technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių didinti energijos vartojimo efektyvumą diegimui ir (ar) pastatų energinių savybių gerinimui pagal atlikto energijos vartojimo audito dokumentus

Paskolų teikimo pradžia 

 nuo 2018 spalio 23 d.

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje ir lankstinuke (PDF)

Paskolos pagal 3.5 priemonę teikiamos nuo 2018-10-23

3.6. Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste

3.6. Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste
(04.1.1-LVPA-V-180)

Remiama veikla 

 atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo plėtra efektyviai šilumos ir elektros energijos gamybai kogeneracinėje elektrinėje Vilniuje.
Gali pasinaudoti UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, galimas partneris – UAB "VILNIAUS ENERGIJA"

Kvietimo suma 

 iki 94 500 000  eurų, įsisavinta 90 858 950 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

 

Kvietimas 3.6 priemonei pasibaigęs
3.7. Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas

3.7. Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas
(04.1.1-LVPA-K-110)

Remiama veikla 

 naujų didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginių (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) įrengimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų).
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir (potencialūs) nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 iki 8 437 245 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čiačia ir čia, taip pat finansavimo sąlygų apraše

Kvietimas 3.7 priemonei pasibaigęs
3.8. Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas

3.8. Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas
(04.1.1-LVPA-K-112)

Remiama veikla 

 nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 iki 10 000 000  eurų (paskutinio kvietimo), įsisavinta 2,74 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 3.8 priemonei pasibaigęs
3.9. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra

3.9. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra
(04.3.2-LVPA-K-102)

Remiamos veiklos 

 (a) naujų šilumos tiekimo tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą, kai prijungiami nauji šilumos vartotojai prie šilumos tiekimo tinklų;
 (b) šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius. Ši veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant.
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai, vykdantys šilumos tiekimo veiklą

Kvietimo suma 

 (a) veiklai – 1 318 712,98 Eur, (b) veiklai – 20 000 000 Eur

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse: (a) veiklai čia, (b) veiklai čia

Kvietimas 3.9 priemonei pasibaigęs
3.10. Lengvata mokant už VIAP, susijusias su elektros energijos gamyba naudojant AEI

3.10. Lengvata mokant už VIAP, susijusias su elektros energijos gamyba
naudojant AEI

Remiama veikla 

 elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas (VIAP), susijusias su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.
Šia lengvata gali pasinaudoti elektros energijos iš AEI gamintojai, kurie per metus sunaudoja daugiau nei 1 GWh elektros energijos

VIAP kaina 

 2019 m. – 0,881 ct/kWh

Privaloma pasinaudojimo lengvata sąlyga 

 sutarties dėl VIAP kainos dalies susigrąžinimo sudarymas su VIAP lėšų administratoriumi BALTPOOL UAB

Lengvatos taikymo laikotarpis 

 2019-01-02028-12-31

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB BALTPOOL

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Lengvata pagal 3.10 priemonę taikoma iki 2028-12-31
3.11. Parama biodujų gamybai

3.11. Parama biodujų gamybai
(Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“)

Remiama veikla 

 parama teikiama biodujų gamybai iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų, kai pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik savo valdos reikmėms.
Gali pasinaudoti:
• fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
• juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 3.11 priemonei pasibaigęs
3.12. Šilumos gamybos įrenginių modernizavimas

3.12. Šilumos gamybos įrenginių modernizavimas
(pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.3. punktas))

Remiama veikla 

 esamos įrangos modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį.
Gali pasinaudoti šilumos tiekimo įmonės ir nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 7 000 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 3.12 priemonei pasibaigęs
3.13. Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra

3.13. Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra
(04.4.1-LVPA-K-160)

Galimi pareiškėjai 

 elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai, valstybės įmonės:
 asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti, ir turintis atitinkamą veiklos licenciją

Remiama veikla 

 1) transformatorių pastočių ir skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;
 2) elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus

Kvietimo suma 

 3 562 755 eurai

Paramos dydis 

 vienam projektui galės būti skiriama nuo 300 tūkst. eurų.
 Finansuojama bus iki 50 proc. projekto vertės, likusią dalį investuoti turės projekto vykdytojas

Kvietimo skelbimas 

 2020-05-15÷2020-07-15

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 3.13 priemonei aktyvus iki 2020-07-15

3.14. Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

3.14. Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

Pareiškėjai 

 • šilumos tiekimo įmonės;
 • nepriklausomi šilumos gamintojai.
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano priemonę

Remiama veikla 

 pagal tinkamas finansuoti išlaidų kategorijas

Kvietimo suma 

 2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 6 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų

Paramos dydis 

 • 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama didelėms įmonėms);
 • 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama mažoms ar vidutinėms įmonėms);
 • intensyvumas gali būti 10 proc. padidintas, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 eurų vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 1 450 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 nuo 2020-06-01 iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimelėšų naudojimo tvarkos aprašesąmatojesąmatą detalizuojančiame planepirkimų tvarkos apraše

Kvietimas 3.14 priemonei pasibaigęs
3.15. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

3.15. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

Pareiškėjai (subsidijų gavėjai) 

 juridiniai asmenys – didelės pramonės įmonės, vykdančios veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir atsidariusios sąskaitą Europos Sąjungos ŠESD (šilumos efektą sukeliančių dujų) registre

Remiamas sektorius 

 pramonės sektoriai, kurie pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirti C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“)

Kvietimo suma 

 planuojama skirti 10 mln. eurų

Finansavimo dydis 

 vienam pareiškėjui yra 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimas negali būti didesnis kaip 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (Lėšų naudojimo tvarkos aprašo 2 priedas).
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 000 000 eurų 

Kvietimo skelbimas (schemos galiojimo trukmė) 

 numatoma 2020-09-01÷2020-12-31. Jei bus priimtas naujas reglamentas, pakeisiantis Reglamentą Nr. 651/2014 [šio reglamento dabartinė konsoliduota redakcija], arba Reglamento Nr. 651/2014 galiojimas bus pratęstas, investicijų skyrimas pagal šią schemą gali būti pratęstas

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 lėšų naudojimo tvarkos apraše, sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane, valstybės pagalbos schemoje

Kvietimas 3.15 priemonei numatomas nuo 2020-09-01

4. TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS ADMINISTRATORIAI

4.1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje

4.1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje
(04.3.1-FM-F-105)

Remiama veikla 

• miestų gatvių apšvietimo modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą;
• valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą (ENEF garantijų priemonė).
Šia lengvata gali pasinaudoti savivaldybės, savivaldybės įmonė, kuri savivaldybės tarybos sprendimu yra įgaliota arba kuriai yra pavesta savivaldybės vardu įgyvendinti projektą

Kvietimo suma 

 iki 79 650 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 4.1 priemonei pasibaigęs
4.2. Darnaus judumo priemonių diegimas

4.2. Darnaus judumo priemonių diegimas
(04.5.1-TID-R-514)

Remiama veikla 

 subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemų kūrimas miestuose.
Šia lengvata gali pasinaudoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Palangos miestų savivaldybių, Utenos, Jonavos, Kėdainių, Mažeikių, Telšių, Tauragės rajonų savivaldybių, Visagino, Marijampolės, Birštono, Neringos ir Druskininkų savivaldybių administracijos

Projektų atrankos būdas 

 regionų projektų planavimas

Skirta 

 29 875 642 eurai

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, sąrašuose

Paraiškų teikimas 4.2 priemonei aktyvus iki 2020-09-30
4.3. Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas

4.3. Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
(04.5.1-TID-V-517)

Remiama veikla 

 nekenksmingų aplinkai miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas.
Šia lengvata gali pasinaudoti Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybės

Projektų atrankos būdas 

 valstybės projektų planavimas

Skirta 

 32 246 906 eurai

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje, sąrašuose

Paraiškų teikimas 4.3 priemonei aktyvus iki 2020-06-15

4.4. Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

4.4. Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

Paramos gavėjai 

 miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, turintiems teisę vežti keleivius kompetentingų įstaigų (išduodančių leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais: vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo – atitinkamos savivaldybės institucijų arba jos įgaliotų įstaigų) nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniams asmenims, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys

Remiama veikla 

 Klimato kaitos programos lėšomis tinkamos finansuoti išlaidos – naujų neeksploatuotų transporto priemonių keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatos ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones, įsigijimui įsigijimui yra nurodytos Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis 5 priede, t. y.:
 (1) elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos būdu ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus, kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik tolimesniuose (2) ir (3) punktuose nurodytos kuro rūšys;
 (2) naudojančių biodujas;
 (3) naudojančių suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas;
 (4) naudojančių vandenilį;
 (5) naudojančių bet kokią anksčiau minėtuose (1)–(4) punktuose nurodytų energijos tipų kombinaciją

Kvietimo suma 

 20 mln. eurų (iš jų 2020 m. numatyti mokėjimai – 3000 tūkst. eurų)

Paramos dydis 

 • 55 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms;
 • 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis kaip 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 mln. eurų.
 Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (Tvarkos aprašo 2 priedas)

 Kvietimo skelbimas 

 numatomas 2020-08-01÷2020-12-31

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 valstybės pagalbos schemoje, tvarkos apraše, plane, išlaidų kategorijose, finansavimo kryptyse

Kvietimas 4.4 priemonei numatomas nuo 2020-08-01

5. SAVIVALDYBĖS

5.1. Gatvių apšvietimo modernizavimas

5.1. Gatvių apšvietimo modernizavimas
(04.3.1-LVPA-T-116-01)

Remiamos veiklos 

 gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, t. y. pasenusios  ir neefektyvios gatvių apšvietimo sistemos miestuose ir rajonuose atnaujinimas

 Galimi pareiškėjai 

 savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą), vykdančios gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą.
 Kreiptis dėl finansavimo gali ir tos savivaldybių administracijos, kurios gatvių apšvietimo modernizavimo projektus planuoja įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės būdu

Kvietimo suma 

 12 mln. eurų.
 Didžiausia galima finansavimo suma projektui – 2 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 2020-04-30÷2020-09-01 

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, LVPA kvietime ir taisyklėse

Kvietimas 5.1 priemonei aktyvus iki 2020-09-01

6. SMULKIEJI ŪKININKAI

6.1. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

6.1. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų 

Paramos gavėjai 

 ūkininkai, labai mažos ir mažos įmonės

Remiamos veiklos 

 Prioritetai – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 Tikslinės sritys – atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo bei naudojimo bioekonomikos tikslais palengvinimas; veiklos įvairinimo, labai mažų ir mažų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 • biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
 • biometano gamyba ir suspaudimas;
 • šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose;
 • degazuotojo substrato gamyba.
 Viename projekte galės būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma. 

Kvietimo suma 

 10,4 mln. eurų

Paramos dydis 

 didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 1,6 mln. eurų, o didžiausias paramos intensyvumas – 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 2020-04-01÷2020-06-30

Įgyvendinančioji institucija 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
 Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose

Daugiau informacijos 

 skelbime apie paramą, taisyklėse

Kvietimas 6.1 priemonei aktyvus iki 2020-06-30