Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

(kvietimas galiojo iki 2023-08-22)

Jungtinis projektas „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“

2023-06-22; Nr. 03-005-J-0001

1. INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS).

1.1. Atsakinga  institucija:Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra.

1.2.Administruojančioji institucija:Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

1.3. Programa: Planas „Naujos kartos Lietuva“.

1.4.ES fondas: Netaikoma.

1.5. Finansavimo forma: 01 Dotacija.

1.6. Regionas: Netaikoma.

1.7. Apskritis: Netaikoma.

1.8. JP projektų atrankos būdas:Projektų konkursas.

1.9. Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais) - 63 742 745,69 Eur.

1.10. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais): Netaikoma

1.11.Finansuojamoji dalis. Iki 35 proc. arba iki 45 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio (896,72 Eur/1kW saulės elektrinės įrengtosios galios), atsižvelgiant į pareiškėjų grupę:

1. labai mažoms ir mažoms įmonėms (toliau - LMMĮ) ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusą – iki 35 proc.; 
2. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms –  iki 45 proc.;
3. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms (kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą) – iki 35 proc.

1.12. Nuosavo įnašo dalis:

1. LMMĮ ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusą – ne mažiau 65 proc.;  
2. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms –  ne mažiau 55 proc.;
3. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms (kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą) – ne mažiau 65 proc.

2.BENDRI REIKALAVIMAI

2.1. Finansuojama JP projektų veikla:

Saulės elektrinių iki 500 kW (toliau – mažos galios saulės elektrinės) įrengimas.

SVARBU! Finansuojami tik gamintojų JP projektai – JP projektų pareiškėjams/vykdytojams elektros tinklų operatorius išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos turi būti gamintojui (ne gaminančiam vartotojui) skirtos sąlygos.

2.2. Galimi JP projektų pareiškėjai:

1. LMMĮ, registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo;
2. ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
3. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės (toliau – AIEB);
4. piliečių energetikos bendrijos (toliau – PEB).

2.3. Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai: Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumai, MW.

2.4. Minimali siektina reikšmė: Netaikoma.

2.5. Reikalavimai JP projektams:

1. Vienas JP projekto pareiškėjas (toliau - pareiškėjas) gali teikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas paraiškoje gali nurodyti kelis nekilnojamojo turto objektus, kuriuose siekia įrengti mažos galios saulės elektrinę, jei bendra planuojamų įrengti saulės elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 500 kW;
2. Partneriai nėra galimi;
3. JP projektas įgyvendinamas JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais ne mažiau kaip  5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos  (t. y. nuo JP projekto galutinio mokėjimo prašymo finansavimo lėšų apmokėjimo JP projekto vykdytojui datos) valdomame nekilnojamame turte. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai privalo būti registruoti Nekilnojamojo turto registre;
4. Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
5. LMMĮ ir ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, įsipareigoja nesinaudoti elektros energiją gaminančio vartotojo schema ir JP projekto metu pastatytoje ar įrengtoje elektrinėje penkerius metus kasmet nuo JP projekto  finansavimo pabaigos ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, kai tiek elektros energijos suvartoti negali dėl techninių priežasčių, teisės aktų pasikeitimų ar kitų objektyvių priežasčių, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką.

Išlaidų tinkamumo reikalavimai:

6. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
7. JP projekto tinkamos finansuoti išlaidos: mažos galios saulės modulių įsigijimo išlaidos; įtampos keitiklių įsigijimo išlaidos; mažos galios saulės elektrinės montavimo darbų išlaidos; kitų mažos galios saulės elektrinės įrengimui reikalingų komponentų įsigijimo išlaidos (mažos galios saulės elektrinės laikančiosios konstrukcijos, viršįtampių apsauga, kabeliai, kitos medžiagos (varžtai ir kiti montavimui reikalingi komponentai). Įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti;
8. JP projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti tik nuo paraiškos pateikimo JP vykdytojui (viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai, toliau – LEA) dienos;
9. Jeigu JP projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LEA dienos (sudaroma mažos galios saulės modulių ar kitų tinkamų finansuoti komponentų pirkimo–pardavimo sutartis arba pradedami montavimo darbai), visas JP projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas;
10. Pridėtinės vertės mokestis yra netinkamos finansuoti projekto išlaidos;
11. JP projektų viešinimo išlaidos yra netinkamos finansuoti išlaidos;
12. JP projektų vykdytojams projekto administravimo išlaidos yra netinkamos finansuoti projekto išlaidos;
13. Kryžminis finansavimas netaikomas.

2.6. Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai:

Kodas Versija Pavadinimas Dydis (eurais arba proc.) Matavimo vienetas Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai
FĮ-07-03 02 Saulės elektrinės 1 kW įrengtosios galios fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM

896,72

Eur/1kW

1. mažos galios saulės elektrinės įsigijimą (tapimą elektrinės savininku) pagrindžiančių dokumentų, kuriuose būtų nurodyta saulės elektrinės įrengtoji galia, ir atliktus darbus įrodančių dokumentų kopijos (PVM sąskaita (-os) faktūra (-os)/ sąskaita (-os) faktūra (-os), išrašyta (-os) pareiškėjo vardu; perdavimo - priėmimo aktas (-ai)
2. mažos galios saulės elektrinės techninius duomenis (įrenginio pasą ir (ar) techninę specifikaciją);
3. leidimą gaminti elektros energiją (kai taikoma) ir įsipareigojimą, kad elektrinė bus išmontuota, kai nebegalios leidimas gaminti ir (arba) jeigu nebus vykdoma kita veikla, atitinkanti teisės aktų reikalavimus arba rangovo deklaraciją elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 30 kW, arba Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 30 kW, kai leidimas gaminti elektros energiją nėra reikalingas;
4. įrengtos mažos galios saulės elektrinės fotonuotraukos (įskaitant techninių parametrų nuotraukas).

2.7. Projektų bendrieji atrankos kriterijai. Projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus).

2.8. JP projektų specialieji atrankos kriterijai. Netaikoma.

2.9. JP projektų prioritetiniai atrankos kriterija.

1. JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai ir jų vertinimo metodologija:

Eil.Nr. Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodika Didžiausias galimas kriterijaus balas Kriterijaus svorio koeficientas
1. Prašomo finansavimo dydis

Vertinamas prašomo finansavimo dydis, palyginti su didžiausiu galimu finansavimo dydžiu, skiriamu 1 kW įrengti, nurodytu šio kvietimo 1.11 papunktyje. Balų skaičiavimas: 

1) iki 31 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriami 5 balai; 

2) nuo 31 proc. iki 61 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriami 3 balai; 

3) nuo 61 proc. iki 91 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriamas 1 balas; 

4) daugiau kaip 91 proc. didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriama 0 balų.

Balų skaičiavimo formulė:

Y= (X*100)/(FĮ*G*(IN/100))

Y – prašomo skirti finansavimo dydžio dalis nuo didžiausio galimo skirti finansavimo dydžio (proc.);

X – prašomo finansavimo suma (Eur);

FĮ – fiksuotasis įkainis 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įrengti (Eur/1kW);

G – planuojamos įrengti saulės elektrinės, kuriai prašomas JP projekto finansavimas, įrengtoji galia (kW);

IN – kvietimo 1.11 papunktyje nustatytas pareiškėjų grupei taikomas finansavimo intensyvumas (proc.)

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu. Jei pareiškėjas paraiškoje nurodo kelis nekilnojamo turto objektus, kuriuose siekia įrengti mažos galios saulės elektrines, vertinama atsižvelgiant į paraiškoje nurodytą bendrą planuojamų įrengti saulės elektrinių įrengtąją galią ir bendrą prašomo finansavimo sumą.

5 10
2. Projektą įgyvendinantis subjektas

Vertinama, koks subjektas įgyvendina projektą. Balų skaičiavimas:

1. jeigu projektą įgyvendina AIEB ar PEB, skiriami 2 balai;

2. jeigu projektą įgyvendina labai maža įmonė ar ūkininkas, atitinkantis labai mažos įmonės statusą, skiriamas 1 balas;

3. jeigu projektą įgyvendina kitas subjektas, skiriama 0 balų.
2 20
3. Pasiruošimo projekto įgyvendinimui etapas

Vertinama, ar atlikti parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai. Balų skaičiavimas:

1. kai mažos galios saulės elektrinei, dėl kurios kreipiamasi, paraiškos teikimo momentu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, –  skiriamas 1 balas; 

2. kai mažos galios saulės elektrinei, dėl kurios kreipiamasi, paraiškos teikimo momentu nėra išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, – skiriama 0 balų. 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik JP projekto vertinimo metu.

Jei pareiškėjas paraiškoje nurodo kelis nekilnojamo turto objektus, kuriuose siekia mažos galios saulės elektrines, laikoma, kad paraiška atitinka šį prioritetinį kriterijų, tik jei paraiškos teikimo momentu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos dėl kiekvienos paraiškoje nurodytos planuojamos įrengti saulės elektrinės.

1 10

Maksimali galima balų suma:

Balas apskaičiuojamas pagal formulę, kur P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas:

P = Y1 * S1 + Y2 * S2 + Y3 * S3

100

2. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius – 1, jeigu surenkama 0 balų – paraiška atmetama.

2.10. Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai.

1. Nėra numatyta apribojimų pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui;
2. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojama JP projektų veikla tiesiogiai prisidės prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje:
2.1. JP projektų rezultatas – papildomi saulės elektrinių pajėgumai – tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo, neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui;
2.2. įgyvendinant aplinkos tikslą “Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą”:
2.2.1. kaip įrodymą, kad mažos galios saulės elektrinės įrengimo darbai atlikti, su mokėjimo prašymu JP projekto vykdytojas turės pateikti leidimą gaminti elektros energiją (kai taikoma) ir VERT teiktą įsipareigojimą, kad elektrinė bus išmontuota, kai nebegalios leidimas gaminti ir jei nebus vykdoma kita veikla, atitinkanti teisės aktų reikalavimus. Įpareigojimas nugriauti elektrinę nustatytas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 5 punkte;
2.2.2. pareiškėjas paraiškoje turi patvirtinti, kad bus laikomasi reikalavimų dėl statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo, nustatytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
2.3. Įgyvendinant aplinkos tikslą “Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimo tikslas”, iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti:
2.3.1. atlikęs poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir su paraiška pateikti atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros) galiojantį sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (arba nuorodą (-as), jei tokie dokumentai skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje), kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai saugomų teritorijų institucija, nurodyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, aplinkos ministro nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas;
2.3.2. jeigu saulės elektrinės įrengimas susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, turi būti atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas ir pateikta atsakingos institucijos (už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos) galiojanti išvada (arba nuoroda (-os), jei toks dokumentas skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje).

2.11. JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė. Ne ilgesnė kaip iki 2025-01-31 d.

2.12. Reikalavimai valstybės pagalbai.

1. JP projektams gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba JP projektams yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 5 dalį, 6 dalį, 7 dalies a punktą, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus.
2.     JP projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka LEA pagal Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lape (Aprašo 2 priedas) nurodytus vertinimo kriterijus.
3. Valstybės pagalba nėra teikiama:
3.1. JP projekto pareiškėjui, jeigu jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai;
3.2. JP projekto pareiškėjui, kuriam išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;
3.3. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje.
4. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:
4.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;
4.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu taip susumavus didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 7 dalyje nustatyto pagalbos intensyvumo.
5. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje.
6. LEA paraiškos vertinimo metu patikrina JP projekto pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, o suteiktą valstybės pagalbos sumą per 20 darbo dienų nuo paraiškos patvirtinimo dienos registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.
7. Valstybės pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams.
8. Informacija ir dokumentai, susiję su valstybės pagalbos teikimu, saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo dienos.

2.13. Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo.

1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumą 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos pagal Taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus:
1.1. JP projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos be administruojančiosios institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos;
1.2. JP projektų vykdytojai – LMMĮ, ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, JP projekto įgyvendinimo metu pastatytoje ar įrengtoje elektrinėje 5 metus kasmet nuo JP projekto finansavimo pabaigos ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos turi vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, kai tiek elektros energijos suvartoti negali dėl techninių priežasčių, teisės aktų pasikeitimų ar kitų objektyvių priežasčių, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką;
2. JP projekto vykdytojas turi atsiskaityti LEA už JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimų užtikrinimą ir tinkamai saugoti su JP projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus:
2.1. 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos JP projekto vykdytojui paprašius privalo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitų dokumentų, reikalingų LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
2.2. JP projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 10 metų po metų, kuriais JP projekto vykdytojui buvo atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.
3. Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

2.14. Informavimas apie JP projektą ir komunikacija.

1. JP projekto vykdytojas užtikrina informavimo apie JP projektą ir komunikacijos reikalavimų nurodytų Taisyklėse laikymąsi:  
1.1. pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo LEA rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos paskelbia trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą;
1.2. įgyvendindamas informavimo apie JP projektą veiklą turi pranešti visuomenei, žiniasklaidai ir kitoms tikslinėms auditorijoms apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“;
1.3. visuomenei skirtuose dokumentuose, susijusiuose su JP projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikti informaciją apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikti informacija apie ES indėlį ir naudą;
1.4. turi užtikrinti galimybę ES institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų prašymu susipažinti su komunikacijos ir matomumo medžiaga, taip pat užtikrinti, kad ES būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą. Svetainėje esinvesticijos.lt, Finansų ministerijos interneto svetainėje finmin.lrv.lt, EK interneto svetainėje kohesio.eu ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse bus skelbiama: JP projekto vykdytojo pavadinimas, paraiškos finansuoti JP projektą įvertinimo patvirtinimo data, bendra JP projektui skiriama finansavimo lėšų suma, JP projekto veiklų vykdymo vieta; kita informacija apie projektą ir JP projektą, kurios viešinimas neprieštarauja teisės aktams;
1.5. ES investicijų komunikacija neturi būti naudojama politinei reklamai.

Tinkamų JP projekto išlaidų apmokėjimo tvarka.

2. JP projektui gali būti išmokamas iki 30 procentų JP projektui įgyvendinti skirtos finansavimo lėšų sumos avansas, vadovaujantis Taisyklių ir šio kvietimo nuostatomis;
3. Avansas JP projektui gali būti išmokėtas tik JP projekto vykdytojui gavus LEA raštą dėl finansavimo JP projektui skyrimo ir (kai taikoma) JP projekto vykdytojui pateikus LEA privalomus pateikti dokumentus t. y. leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas;
4. JP projekto vykdytojas, siekdamas gauti avansą, turi pateikti LEA prašymą el. pašto adresu [email protected] išmokėti avansą, kuriame būtų nurodytas prašomo avanso dydis, pridedamas Taisyklių reikalavimus atitinkantis avanso draudimo dokumentas bei avanso poreikio pagrindimo dokumentai (pasirašyta sutartis su rangovu, paslaugų arba prekių tiekėju dėl įrangos įsigijimo/montavimo, kurioje numatyta avansinio mokėjimo galimybė arba lygiaverčiai dokumentai);
5. LEA, priėmusi teigiamą sprendimą dėl avanso skyrimo ir jo dydžio, su JP projekto vykdytoju sudaro avanso skyrimo sutartį.
6. JP projekto galutinis mokėjimo prašymas apmokėti tinkamas JP projekto išlaidas (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas įgyvendinus JP projekto veiklas, bet ne vėliau kaip iki 2025-01-31;
7. JP projekto vykdytojo užpildyta LEA svetainėje www.ena.lt pateikta mokėjimo prašymo forma kartu su kvietimo 2.6 punkte nurodytais dokumentais teikiama LEA el. pašto adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu;
8. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas;
9. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ilgiau kaip30 (trisdešimt) darbo dienų nuo tinkamai parengto ir pateikto mokėjimo prašymo gavimo LEA dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 10 (dešimt) darbo dienų;
10. LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka patvirtinus mokėjimo prašymą, finansavimo lėšos išmokamos JP projekto vykdytojui per 10 (dešimt) darbo dienų;
11. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto ir nepateikia mokėjimo prašymo LEA iki 2025-01-31, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;
12. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

2.15. Taikomi teisės aktai.

1. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gamintojų investicijos į naujų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklės „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas);
2. 2021-2027 m. ES fondų lėšomis Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras;  
3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. kovo 9 d.;
4. 2021 m. liepos 26 d. Europos Sąjungos Tarybos patvirtintas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“;
5. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėmis ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės),  patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;
6. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
7. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
8. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
9. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;
10. Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines, patvirtinti Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-358 „Dėl Aplinkosauginių reikalavimų planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines patvirtinimo“;
11. Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
12. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
13.Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo”.

3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

3.1. Paraiškos pateikimo terminas: nuo Nuo 2023-06-22, 12:00 iki 2023-08-22, 17:00.

3.2. Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka.

1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
2. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
3. Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.lt., www.esinvesticijos.lt

Paraiškų vertinimas ir atranka:
4. Pareiškėjas, jei nori tikslinti pateiktą paraišką iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos, turi pateikti paraišką iš naujo;
5. Po kvietimo teikti paraiškas pabaigos pareiškėjas savo iniciatyva negali tikslinti pateiktos paraiškos;
6. Paraiškos vertinamos vadovaujantis Taisyklėse, kvietime ir LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
7. Paraiškos vertinimas trunka ne ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo kvietimo teikti paraiškas pabaigos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 30 (trisdešimt) darbo dienų;   
8. Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai ir informacija, ar pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka kvietime nurodytus bendruosius JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą); 
9. Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatomi trūkumai (paraiška užpildyta netinkamai, nepateikti visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija, pateikta neišsami ir (ar) netiksli informacija), pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, ištaisyti paraiškos trūkumus. Pareiškėjas negali tikslinti pateiktos paraiškos jos vertinimo metu taip, kad įgytų pranašumą prieš kitus pareiškėjus.
10. Jei paraiška atitinka kvietime nurodytus bendruosius atrankos kriterijus, vadovaujantis kvietimo prioritetiniais JP projektų atrankos kriterijais, apskaičiuojamas paraiškai skiriamas balų kiekis ir sudaroma paraiškų eilė, kurioje paraiškos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio):
10.1. sudaromi pagrindinis paraiškų eilės (kol užtenka kvietimui skirto biudžeto) ir rezervinis paraiškų eilės sąrašai;
10.2. kai JP projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, pirmenybė suteikiama JP projektams, surinkusiems daugiau balų pagal antrąjį kvietime nustatytą prioritetinį projektų atrankos kriterijų, o jeigu paraiškos vienodai įvertintos pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė suteikiama paraiškoms, kurios pateiktos anksčiau.
11. LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka, sudarytos paraiškų eilės pagrindinio sąrašo pareiškėjams siunčiami raštai dėl finansavimo JP projektui skyrimo. 
12. Pareiškėjui išsiųstame rašte dėl finansavimo JP projektui skyrimo nurodomos finansavimo sąlygos ir JP projekto vykdytojo įsipareigojimai. Nuo LEA rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos pareiškėjas laikomas JP projekto vykdytoju. 
13. LEA  raštas dėl finansavimo JP projektui skyrimo netenka galios kai: 
13.1. pareiškėjas (JP projekto vykdytojas) per 3 mėnesius nuo JP vykdytojo rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos nepateikia LEA leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygų; 
13.2. pareiškėjo (JP projekto vykdytojo) pateiktas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos neatitinka pareiškėjo paraiškoje nurodytos informacijos, pagal kurią buvo skirtas finansavimas, išskyrus atvejus, kai leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygose nurodoma mažesnė nei patvirtintoje paraiškoje nurodyta planuojamos įsirengti saulės elektrinės įrengtoji galia ir (arba) pateikiamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos dėl mažiau nekilnojamojo turto objektų, kuriuose planuojama įsirengti saulės elektrinę, nei buvo nurodyta paraiškoje ir LEA patikslina raštą dėl finansavimo JP projektui skyrimo. 
14. Paraiška atmetama, jeigu pateikta pasibaigus kvietime teikti paraiškas nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno kvietime nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus ir (arba) kai su paraiška nepateikti visi kvietimo 3.3 papunktyje nurodyti dokumentai, tokie dokumentai nėra pateikiami vieną kartą paprašius LEA per LEA nurodytą terminą, ir kvietimo 2.9.2 ir 3.2.13 papunkčiuose nustatytais atvejais.
15. Pagrindinio paraiškų eilės sąrašo pareiškėjui atsisakius finansavimo ar netekus teisės į finansavimą pagal kvietimo 3.2.13 papunktį, raštai dėl finansavimo JP projektui skyrimo siunčiami rezervinio paraiškų eilės sąrašo pareiškėjams iš eilės.

16. LEA raštus dėl finansavimo JP projektui skyrimo pareiškėjams gali išsiųsti tik įsigaliojus Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 pakeitimui, padarytam 2023 m. kovo 9 d.

3.3. Privalomi priedai.

1. Laisvos formos įsipareigojimas pastatyti tam tikros įrengtosios galios saulės elektrinę
arba VERT išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai jis yra reikalingas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalimi;
arba elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, skirtos perteklinės elektros energijos pardavimui;
arbaelektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, kai planuojamos statyti saulės elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalimi leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nėra reikalingas.
2. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar JP projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (notariškai patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas (https://igaliojimai.lt)  įgaliojimas atstovauti JP projekto pareiškėją).
3. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) (informacijos forma).
4. Smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statuso deklaracija, parengta pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis, išskyrus, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį (deklaracijos forma).
5. Pažyma dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių duomenų, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį (jeigu tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu valstybė ir (ar) savivaldybė turi ne daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų, teikiama SVV subjekto statuso deklaracija ) (pažymos forma).
6. Nuosavo įnašo (daugiau negu 10 000 Eur) finansavimo šaltinius pagrindžiantys  dokumentai, pvz. pažyma, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita.
7. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos (saulės elektrinės (-ių) įrengimo) galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (arba nuoroda (-os), jei tokie dokumentai skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje) (kai taikoma).
8. Už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos išvada, kuria nustatytas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas (arba nuoroda (-os), jei toks dokumentas skelbiamas atsakingos institucijos interneto svetainėje) (kai taikoma).

3.4. Kontaktiniai duomenys konsultacijoms.

Paraiškas priiminės: Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (JP vykdytojas)
Informacija teikiama:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.
penktadieniais 8.00 – 15.45 val.;
pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
Konsultacija teikiama: +370 5 230 3312
El. paštu: [email protected].

3.5. Kita aktuali informacija.

1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;
3. Kvietimas gali būti stabdomas Taisyklėse nustatytais atvejais.