Tadas Norvydas

Energetinio saugumo ir inovacijų centro vadovas

  • Titulinis
  • Energetinio saugumo ir inovacijų centro vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešojo administravimo ir (ar) energetikos srityse;

3. Išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos, inovacijų skatinimo ir energetinio saugumo sritis;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Centro veiklą.

VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja Centro veiklą, planuoja užduotis ir paskirsto jas Centro darbuotojams, užtikrina Centro nuostatuose nustatyto Centro veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą bei Centro kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą;

2. Atsako už Centrui pavestų tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, užtikrina Centro parengtų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku;

3. Atsiskaito už Centro veiklą Agentūros direktoriui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui (-ams), Agentūros patarėjui (-ams);

4. Teikia pasiūlymus dėl Centro nuostatų, Centro pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų, Centro darbuotojų priėmimo į darbą ir jų atleidimo, Centro darbuotojų veiklos vertinimo, Centro darbuotojų skatinimo ir kitais Centro veiklos klausimais;

5. Nustatyta tvarka vertina Centro darbuotojų veiklą;

6. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, padedančius Energetikos ministerijai koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

7. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiksmus, padedančius Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir atnaujinant NENS įgyvendinimo priemonių planą ir vykdant NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:

7.1. organizuoja ir koordinuoja NENS įgyvendinimo priemonių energijos tiekimo saugumo ir energetikos inovacijų srityse poveikio vertinimą, siūlymų dėl šių priemonių tikslinimo rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

7.2. organizuoja ir koordinuoja NENS įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių energijos tiekimo saugumo ir energetikos inovacijų srityse vykdymo stebėseną, dalyvauja rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Energetikos ministerijai;

8. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja pasiūlymų Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) rengimui, atnaujinimui parengimą ir pateikimą, NEKSVP priemonių, už kurių įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija, įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;

9. Organizuoja ir koordinuoja energetikos sektoriaus duomenų pagal Centro kompetenciją rinkimą, kaupimą ir sisteminimą, jų pagrindu energetikos sektoriaus analizės rengimą ir teikimą Energetikos ministerijai;

10. Organizuoja ir koordinuoja bendrovių, kuriose Energetikos ministerija įgyvendina valstybės, kaip juridinio asmens dalyvės, teises ir pareigas, ir kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, ir jų dukterinių įmonių veiklos ir jos rezultatų analizės atlikimą, pasiūlymų Energetikos ministerijai pagal kompetenciją teikimą;

11. Organizuoja ir koordinuoja Agentūros pasiūlymų, susijusių su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje rengimą, jų teikimą Energetikos ministerijai;

12. Organizuoja ir koordinuoja grėsmių Lietuvos energetikos sektoriui identifikavimą ir analizę, Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros galimybių analizės energetinio saugumo aspektu atlikimą;

13. Organizuoja ir koordinuoja Agentūros veiksmus kuriant palankią energetikos inovacijoms vystyti teisinę ir ekonominę aplinką, padedant Energetikos ministerijai skatinti energetikos inovacijas, įskaitant vandenilio technologijų ir jų naudojimo plėtrą;

14. Organizuoja ir koordinuoja Agentūros tarptautinio bendradarbiavimo klausimus, informacijos ir pranešimų, susijusių su Agentūros veikla, rengimą teikimą tarptautinėms institucijoms, organizacijoms, ES ir kitų šalių institucijoms, koordinuoja kitų Agentūros tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą, kaupia ir sistemina informaciją apie kitų Agentūros administracinių padalinių vykdomus tarptautinius projektus;

15. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektų, reikalingų užtikrinti Centro funkcijas, parengimą, pagal Centro kompetenciją organizuoja pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą;

16. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus Centro funkcijoms vykdyti, pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;

17. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

18. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, organizuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Centrui nustatytų priemonių įgyvendinimą;

19. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms rengimą ir teikimą;

20. Pagal Centro kompetenciją organizuoja ir koordinuoja informacijos, kuri talpinama Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, rengimą, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

21. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

22. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

23. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

24. Nustatyta tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

25. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).