Tadas Norvydas

Energetinio saugumo ir inovacijų centro energetinio saugumo projektų vadovas

  • Titulinis
  • Energetinio saugumo ir inovacijų centro energetinio saugumo projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

INOVACIJŲ PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energetinio saugumo arba 2 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba energetikos srityje;

3. Išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos ir inovacijų sritis;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

INOVACIJŲ PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Identifikuoja ir analizuoja grėsmes Lietuvos energetikos sektoriui,

2. Atlieka Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros galimybių analizę energetinio saugumo aspektu;

3. Pagal Centro kompetenciją ir pavedimą padeda Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, NENS priemonių įgyvendinimo plano parengimą ir vykdo NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:

3.1. Teikia pasiūlymus dėl NENS priemonių įgyvendinimo;

3.2. Vertina, modeliuoja NENS priemonių įgyvendinimo plano (įskaitant nacionalinio integruoto energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau kartu – NENS priemonių įgyvendinimo planas)) poveikį;

3.3. Atlieka NENS priemonių įgyvendinimo plano rodiklių stebėseną ir prognozavimą;

3.4. Atlieka NENS priemonių įgyvendinimo plano efektyvumo ir rizikų vertinimą;

3.5. Teikia metodinę pagalbą Lietuvos savivaldybėms įgyvendinant NENS priemonių įgyvendinimo planą energetikos plėtros srityje;

4. Analizuoja priemones užtikrinančias patikimą energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimą;

5. Pagal priskirtą veiklos sritį analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, rengia energetikos srities teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų projektus, taip pat vidinius Agentūros dokumentus;

6. Renka ir sistemina energetikos sektoriaus duomenis ir jų pagrindu atlieka energetikos sektoriaus analizę;

7. Administruoja bendrą energetikos sektoriaus ir energijos vartojimo duomenų bazę;

8. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas;

9. Nustatytąja tvarka atstovauja Agentūrai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

10. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

11. Nustatytąja tvarka dalyvauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

12. Teikia siūlymus dėl Centro ir Agentūros veiklos gerinimo;

13. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Centro vadovo ar Agentūros direktoriaus pavedimus.