Tadas Norvydas

Projektų administravimo skyriaus projektų vadovas

  • Titulinis
  • Projektų administravimo skyriaus projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Žinoti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų kūrimą bei eksploatavimą;

3. Turėti informacinių sistemų kūrimo ir (ar) vystymo projektų administravimo ir (ar) įgyvendinimo patirties;

4. Būti susipažinęs su ES ir LR teisės aktais, reglamentuojančiais ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių ir (arba) projektų administravimą;

5. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. Žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Renka, sistemina, apdoroja ir analizuoja informaciją, reikalingą suplanuoti, sukurti ir eksploatuoti informacinę sistemą ar kitas informacinių technologijų (toliau – IT) priemones ir (arba) duomenų bazes (toliau – IT priemonės), skirtas jungtinio projekto vystytojo funkcijoms vykdyti, įgyvendinant Agentūrai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje (toliau – jungtinio projekto vystytojo funkcijos), administruoti ir (ar) įgyvendinti Skyriaus kompetencijai priskirtas kitas energetikos sektoriaus priemones, finansuojamas ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis (toliau – kitos energetikos sektoriaus finansavimo priemonės);

2. Rengia, dalyvauja rengiant teisės aktų ir Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus sukurti ir eksploatuoti IT priemones jungtinio projekto vystytojo funkcijoms atlikti, administruoti ir (ar) įgyvendinti kitas energetikos sektoriaus finansavimo priemones;

3. Rengia, dalyvauja rengiant informaciją, duomenis ir dokumentus, pagal taikomus teisės aktus, Agentūros vidaus procedūras reikalingus pateikti kompetentingoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, žiniasklaidai, visuomenei, visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, Agentūros padaliniams, kitiems suinteresuotiems asmenims apie IT priemonių naudojimą vykdant jungtinio projekto vystytojo funkcijas, administruojant ir (ar) įgyvendinant kitas energetikos sektoriaus finansavimo priemones;

4. Administruoja IT priemonių jungtinio projekto vystytojo funkcijoms atlikti, administruoti ir (ar) įgyvendinti kitas energetikos sektoriaus finansavimo priemones sukūrimo ir vystymo projektus, prižiūri sukurtų ir eksploatuojamų IT priemonių veikimą, konsultuoja ir organizuoja mokymus suinteresuotiems asmenims dėl IT priemonių naudojimo;

5. Koordinuoja IT vystymo Agentūroje planų rengimą, rengia ir teikia pasiūlymus su Agentūros IT susijusiais klausimais;

6. Pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant Agentūros IT sukūrimo, priežiūros ir (arba) vystymo paslaugų įsigyjimo viešųjų pirkimų dokumentus, dalyvauja vykdant viešųjų pirkimų procedūras;

7. Pagal kompetenciją analizuoja, rengia ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (ar) kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų;

8. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

9. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas;

10. Pagal kompetenciją dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

11. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja rengiant pasiūlymus LR energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimo, NENS įgyvendinimo priemonių plano rengimo, atnaujinimo, rengiant NENS įgyvendinimo ataskaitas;

12. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja rengiant, atnaujinant LR nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą (toliau – NEKSVP), rengiant NEKSVP įgyvendinimo ataskaitas;

13. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, rengia pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje;

14. Nustatytąja tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

15. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

16. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

17. Pagal kompetenciją rengia informaciją skelbti Agentūros interneto svetainėje, dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).