Naujiena

Vėjo elektrinių parko vystymas jūrinėje teritorijoje

2020 06 26

Įgyvendindama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 697 nustatė Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalis, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtąsias galias.

Energetikos ministerijos užsakymu buvo atlikta studija „Prioritetinių Lietuvos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtra identifikavimas“, kuri parodė, kad formaliai tik dvi zonos yra tinkamos atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai. Studijoje išskirta viena prioritetinė zona, kurioje sumodeliuoti galimi įvairių galių vėjo elektrinių parkai, įvertintos jų vystymo galimybės ir pasirengimo plėtrai trukmė bei pateikti pasiūlymai dėl alternatyvių plotų, kuriuose galima 200, 300, 400 ir 500 MW galios vėjo elektrinių parkų plėtra, taip pat įvertintos galimybės šioje zonoje išplėtoti iki 3 350 MW galios vėjo elektrinių parkus.


Vėjo elektrinių parko vystymas jūrinėje teritorijoje

Tuo tikslu reikalingų atlikti tyrimų, skirtų nustatyti optimalias vietas elektrinių plėtrai ir eksploatacijai jūrinėje teritorijoje, atlikimą suorganizavo ir jų vykdymą kuravo energetikos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, į kurią įėjo Energetikos ministerijos, Aplinkos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos deleguotieji atstovai bei socialiniai partneriai.

Darbo grupė rekomendavo vystyti 700 MW vėjo elektrinių parką jūrinėje teritorijoje vienu etapu ir pasiūlė pavesti VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai atrinkti palankiausias teritorijas 700 MW įrengtosios galios elektrinių plėtrai. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra atrinko palankiausą teritoriją ir parengė bei viešai paskelbė savo interneto svetainėje „Rekomendaciją dėl optimalios vietos elektrinės plėtrai ir eksploatacijai jūrinėje teritorijoje bei šios elektrinės įrengtosios galios“.

Šiuo metu VšĮ Lietuvos energetikos agentūra vykdo parengiamuosius darbus, susijusius su specialiojo plano, specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo parengimu ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimui reikalingų tyrimų organizavimu.