Energijos sutaupymo susitarimai

Susitarimų sudarymo tikslas – taupyti pirminę ir (ar) galutinę energiją (toliau – energija) visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo neigiamą poveikį aplinkai.

● Metinės ataskaitos

Įmonės informaciją apie sutaupytą energiją įgaliotąjai įstaigai ir Energetikos ministerijai teikia vieną kartą per metus iki kiekvienų metų kovo 1 d. Metinė ataskaita apie sutaupytą energiją už praėjusius kalendorinius metus teikiama .xlsx formatu (Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo 4 priedas). Kai Įmonės dalyvauja įgyvendinant energijos taupymo priemones pagal sutartis su kitais asmenimis ar galutiniais vartotojais, papildomai su metine ataskaita pateikiami detalūs įgyvendintų taupymo priemonių duomenys (Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo 2 ir/ar 3 priedas).

● Energijos sutaupymo susitarimų sudarymas

Energijos sutaupymo susitarimai (toliau – susitarimai) sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių, kuriuose valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų (toliau – operatoriai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 ir Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis.

Viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai pavesta kasmet iki liepos 1 d. parengti ir pateikti Energetikos ministerijai apibendrintą analitinę informaciją apie susitarimų įgyvendinimą paskutiniais praėjusiais metais.

● Energijos sutaupymo įgyvendinimo rezultatai

● Susitarimų įgyvendinimo rezultatai 2021–2030 metų laikotarpiu

     .                                
  
 Apibendrinta analitinė informacija:                                            

2022 m.
2021 m.

● Susitarimų įgyvendinimo rezultatai 2017–2020 metų laikotarpiu
       Ataskaitos apie įgyvendinimą:      

   Dokumentų ir skaičiavimų patikra:  

2020 m. 2020 m.
2019 m. 2019 m.
2018 m. 2018 m.
2017 m.
2017 m.
● Energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinamų priemonių vertinimo skaičiavimo įrankiai

Skaičiuoklės

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, siekdama mažinti administracinę naštą Energijos sutaupymo susitarimus sudariusioms įmonėms skaičiuojant ir deklaruojant įgyvendintas energijos taupymo priemones, sukūrė ir pritaikė supaprastintus energijos sutaupymo skaičiavimo įrankius – skaičiuokles – populiariausioms taupymo priemonėms. Žemiau pateiktų skaičiuoklių naudojimas atskirų taupymo priemonių energijos sutaupymų skaičiavimui yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra privalomas.