Energijos sutaupymo susitarimai

Susitarimų sudarymo tikslas – taupyti pirminę ir (ar) galutinę energiją (toliau – energija) visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo neigiamą poveikį aplinkai.

● Energijos sutaupymo susitarimų sudarymas

Energijos sutaupymo susitarimai (toliau – susitarimai) sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių, kuriuose valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų (toliau – operatoriai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 ir Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis.

Viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai pavesta kasmet iki liepos 1 d. parengti ir pateikti Energetikos ministerijai apibendrintą analitinę informaciją apie susitarimų įgyvendinimą paskutiniais praėjusiais metais.

● Energijos sutaupymo įgyvendinimo rezultatai

● Susitarimų įgyvendinimo rezultatai 2021–2030 metų laikotarpiu

     .                                
  
 Apibendrinta analitinė informacija:                                            

2022 m.
2021 m.

● Susitarimų įgyvendinimo rezultatai 2017–2020 metų laikotarpiu
       Ataskaitos apie įgyvendinimą:      

   Dokumentų ir skaičiavimų patikra:  

2020 m. 2020 m.
2019 m. 2019 m.
2018 m. 2018 m.
2017 m.
2017 m.