Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimai

Sudaromų švietimo ir konsultavimo susitarimų tikslas – šviesti ir konsultuoti vartotojus apie energiją taupančias priemones ir sprendimus, kurie keičia vartotojų elgseną ir įpročius didinant energijos vartojimo efektyvumą.


● Švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo teisinis reglamentavimas

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo viešai skelbiami susitarimai yra sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir energijos tiekimo įmonių (toliau – tiekėjai) dėl galutinės energijos vartotojų (toliau – vartotojai) švietimo ir konsultavimo energijos vartojimo efektyvumo didinimo (toliau – susitarimai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu Nr. XII-2702 ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Apraše numatyta, kad kasmet rengiama apibendrinta informacija apie susitarimų įgyvendinimą už paskutinius praėjusius metus, akcentuojant švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – ŠKP) veiklas, vartotojų skaičių ir vartotojų grupes bei ŠKP poveikio efektyvumą. Tuo tikslu tiekėjai kasmet už paskutiniais praėjusiais metais įgyvendintas ŠKP privalo atsiskaityti Energetikos ministerijai Apraše ir susitarimuose nustatyta tvarka iki einamųjų metų vasario 15 d.

Šiuo metu Energetikos ministerija su 63 tiekėjais yra sudariusi susitarimus. 

● Švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimo rezultatai

● Susitarimų įgyvendinimo rezultatai 2021–2030 metų laikotarpiu

   Pžymos apie galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimą:   

2022 m.

2021 m.

● Susitarimų įgyvendinimo rezultatai 2017–2020 m. laikotarpiu
        Metinių ataskaitų vertinimas:          
     Įgyvendinimo dokumentų patikra:     
2020 m. 2020 m.
2019 m. 2019 m.
2018 m. 2018 m.
2017 m.

2017 m.

● Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo gairės

ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO GAIRĖS ENERGIJOS TIEKĖJAMS

.

GAIRIŲ PASKIRTIS IR STRUKTŪRA

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra parengė dokumentą Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo gairės energijos tiekėjams. Šiame dokumente pateikiama informacija, kuri padės energijos tiekėjams geriau suprasti švietimo ir konsultavimo svarbą ir prasmę, veiksmingą švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – ŠKP) planavimą ir kūrimą, švietimo ir konsultavimo veiklos vykdymą, kiekvieno ŠKP tipo aprašymą, dažniausiai pasitaikančias klaidas ir kaip jų išvengti.

Dokumentas apžvelgia ŠKP įgyvendinimo praktikas ir esminius aspektus, kurie gali būti apibendrinti šiomis tematinėmis sritimis (1 pav.).

1 pav. Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo  gairių tematinės sritys

ŠVIETIMO IR  KONSULTAVIMO VEIKLOS VYKDYMO EIGA

Energijos tiekėjų vykdomą vartotojų švietimo ir konsultavimo procesą sudaro 4 kertiniai veiksmai (2 pav.). 

2 pav. Energijos tiekėjų vykdomas vartotojų švietimo ir konsultavimo procesas

Procesas inicijuojamas pasirašant susitarimą tarp energijos tiekėjo ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (vienkartinis proceso žingsnis). Šiuo susitarimu šalys suderina sąlygas ir preliminarų veiklos vykdymo planą. Tolimesni žingsniai yra vykdomi kiekvienais metais, kol galioja susitarimas.

ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SUSITARIMŲ ĮGYVENDINIMO NUO 2017 M. RAIDA

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 str. nuostatas ir vadovaujantis Švietimo konsultavimo susitarimų aprašu, 2017 m. pradėta vartotojų  švietimo ir konsultavimo veikla. Vykdant švietimo ir konsultavimo susitarimus, į vartotojų elgsenos keitimą  ir  energijos vartojimo efektyvumo didinimą orientuotos vartotojų ŠKP ir jų įgyvendinimas yra nuolatos tobulinami.  3 pav. pateikiama švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimo nuo 2017 m. raida.

3 pav. Švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimo nuo 2017 m. raida.

Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo gairės bus periodiškai atnaujinamos, papildant aktualia informacija.

● Efektyvus pasiūlymas sklandžiam švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimui

Švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – priemonės) taikymas yra vienas būdų, kaip skatinant galutinių energijos vartotojų sąmoningumą bei darant įtaką jų elgsenai, įpročiams, didinti energijos vartojimo efektyvumą. Energijos tiekimo įmonės (toliau – tiekėjai) nuo 2017 metų vykdo švietimo ir konsultavimo veiklas galutiniams vartotojams ir jau skaičiuojama virš 200 GWh energijos sutaupymų. Švietimo ir konsultavimo veiklos yra tęstinės, numatomas ir po 2030 metų, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo politiką valstybėje ir siekiant ambicingų ES iškeltų tikslų.

Skatindama didesnį tiekėjų švietimo ir konsultavimo veiklų rezultatyvumą, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) pateikia/siūlo minimalius veiksmus/priemones kiekvienam tiekėjui, siekiančiam tinkamo susitarimų su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija įgyvendinimo.  

Minimalių pastangų priemonių paketas

Energijos taupymo koeficientas

Šilumos sektorius

Elektros energijos sektorius

Dujų sektorius

 1. Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje

0,005

0,005

0,005

 2. Informacijos skelbimas interneto svetainėje

0,0025

0,0025

0,0025

 3. Informacijos skelbimas spaudoje arba informacijos skelbimas televizijoje

0,002

0,0025

0,002

 4. Viešinimo renginys, apimantis energijos vartojimo efektyvumo didinimą

0,002

0,002

0,002

Užtikrinant tiekėjų įgyvendinamų priemonių taikymo skaidrumą ir atsekamumą būtinas vykdomos veiklos dokumentavimas. Agentūra pateikia rekomendacijas dažniausiai taikomoms priemonėms formuoti ir pagrįsti:

1.      Palyginamosios analizės vartotojų grupėje kartu su energijos taupymo patarimais teikimas spaudinyje (priedas prie sąskaitos)

Palyginamosios analizės vartotojų grupėje metu tiriama, kodėl efektyviai energiją vartojančiais laikomi objektai pasiekia tokių gerų rezultatų, ir aprašoma, kokią metodiką, praktiką energijos taupymo srityje jie naudoja. Palyginamoji analizė  teikiama tik spaudinyje (priedas prie sąskaitos) ir būtinai su konkrečiais energijos taupymo patarimais vartotojams.

Rekomenduojame Agentūrai pateikti šiuos dokumentus:

 • Spaudinys su palyginamąja analize ir patarimais vartotojams (priedas prie sąskaitos);
 • Sandorio su spaustuvės atstovais dokumentas ar tiekėjo patvirtintas įmonės vidaus dokumentas

2.      Informacijos skelbimas interneto svetainėje

Tiekėjas interneto svetainėje skelbia aktualius bendruosius energijos taupymo patarimus vartotojams, šiuos patarimus siūloma aprašyti detaliau. Siūlome vengti nuorodų į informaciją kitų organizacijų internetinėse svetainėse. Jei tiekėjas interneto svetainėje tik informuoja apie artėjančius/įvykusius seminarus ar praneša, kad pateikė straipsnį regioninėje spaudoje energijos vartojimo efektyvumo gerinimo tema, tai labai sveikintina, tačiau kaip atskira švietimo ir konsultavimo priemonė nevertinama.

Rekomenduojame Agentūrai pateikti šiuos dokumentus:

 • Tiekėjo internetinėje svetainėje pateiktas informacijos energijos taupymo tema tekstas (ar kita medžiaga) ir nuoroda į šią informaciją.

3.      Informacijos skelbimas spaudoje  arba informacijos skelbimas televizijoje

Spaudoje pateikiamas išsamus tekstas energijos taupymo tema, suprantamas kiekvienam energijos vartotojui. Spaudoje (laikraščiuose, žurnaluose ir pan.) pateikiamų nuorodų į internetines svetaines, kvietimų į vyksiančius seminarus ar mokymus, jeigu nėra pridėtų aktualių taupymo patarimų vartotojams, pripažinti tinkama priemone negalima.

Rekomenduojame Agentūrai pateikti šiuos dokumentus:

 • Straipsnis spaudoje (laikraštyje, žurnale ir pan.).

Energijos taupymo patarimai bei informacija vartotojams skelbiama televizijos laidose ar reklamos pobūdžio. Filmuota informacija/medžiaga įkelta interneto platformose priskiriama kitam švietimo ir konsultavimo priemonės tipui.

Rekomenduojame Agentūrai pateikti šiuos dokumentus:

 • Televizijos laidos įrašas ar nuoroda į televizijos laidą internete;
 • Sandorio su televizijos atstovais dokumentas.

4.      Viešinimo renginys, apimantis energijos vartojimo efektyvumo didinimą

Informacijos  viešinimo renginys  turi nagrinėti energijos vartojimo  efektyvumo didinimo temas ir būti orientuotas į  vartotojų, kuriai aktuali ši informacija, tikslinę grupę. Viešinimo renginio metu pateikiama informacija yra daugiau teorinio pobūdžio – konkrečia tema.

Energijos tiekėjas teikdamas Agentūrai metinę ataskaitą ir norėdamas pagrįsti priemonės įgyvendinimą, turi pateikti įvykusio viešinimo renginio aprašymą bei renginio metu pateiktos  informacijos apžvalgą, santrauką.  Taip pat turi būti pateikti viešinimo renginio faktą bei dalyvių skaičių pagrindžiantys dokumentai.

● Patarimai energijos tiekėjams, įgyvendinantiems švietimo ir konsultavimo susitarimus

♦ Bendrieji patarimai:

 • Švietimo ir konsultavimo priemonės privalo būti taikomos galutiniams energijos vartotojams
 • Švietimo ir konsultavimo priemonės tipas, teikiama informacija, turi būti pritaikyti konkrečiai tikslinei galutinių vartotojų grupei, o ne atvirkščiai – bandant pritaikyti pasirinktą priemonę netinkamai tikslinei grupei
 • Planuojant priemonę iš pat pradžių numatyti kaip bus fiksuojamas jos įgyvendinimo faktas, kokie dokumentai ar informacija bus teikiami VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai
 • Nurodyti tikslų atsiskaitomuoju laikotarpiu tikslinei galutinių energijos vartotojų grupei pateiktą energijos kiekį, kiekvienai tikslinei grupei atskirai

♦ Patarimai dėl energijos tiekėjų švietimo ir konsultavimo priemonių:

 • Teikiama informacija turi būti aiški, aktuali ir naudinga tai tikslinei galutinių vartotojų grupei, kuriai ji skirta
 • Švietimo ir konsultavimo informacija turi būti atnaujinama kasmet, nes vartotojų elgsenos pokyčius skatinančių priemonių gyvavimo laikotarpis yra vieneri metai
 • Skirtingais informacijos kanalais teikiamų konsultacijų turinys, priklausomai nuo galutinių vartotojų tikslinės grupės, turi būti skirtingas