Finansinė parama energetikos srities inovacijoms, moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai

  • Titulinis
  • (08) Finansinė parama energetikos srities inovacijoms, moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai

.

FINANSINĖ PARAMA ENERGETIKOS SRITIES INOVACIJOMS,
MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI


1. Kvietimas pagal Baltijos mokslinių tyrimų programą COST

1. Kvietimas pagal Baltijos mokslinių tyrimų programą COST

Pareiškėjas 

 asmuo, dirbantis paraišką pateikusioje institucijoje ir siekiantis būti paskirtas atstovu COST veiklos valdymo komitete

COST veikla 

 planingi ir tarpusavyje susiję veiksmai mokslinių tyrimų ir (arba) technologinės plėtros srityse, kuriais, pasitelkus skirtus finansinius išteklius, per nustatytą laikotarpį siekiama užsibrėžtų tikslų ir rezultatų. COST veiklą nustatyta tvarka patvirtina COST aukšto lygio pareigūnų komitetas ir ji įteisinama memorandumu

Kvietimo galiojimas 

 nuolatinis

Paraiškų teikimas 

 Lietuvos mokslo tarybai Paraiškų ir ataskaitų teikimo elektroninėje sistemoje

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše

Kvietimas 1 priemonei galioja nuolatos
2. Valstybės finansinė paskata inovatyvių idėjų turėtojams

2. Valstybės finansinė paskata inovatyvių idėjų turėtojams

Pareiškėjai 

 startuoliai, mažos įmonės

Tikslas 

 investicijos į giliųjų technologijų vystymą

Paramos intensyvumas 

 vienam pareiškėjui investicijos gali siekti iki 500 tūkst. Eur

Paskatos suma 

 18 mln. Eur Inovacijų skatinimo fondo lėšų

Kvietimo galiojimas 

 nuo 2022-12-05

Rizikos kapitalo fondų valdytojos 

 BALTIC SANDBOX Ventures ir FIRSTPICK

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 2 priemonei galioja nuo 2022-12-05
3. EUREKA kvietimai teikti paraiškas pagal Tinklo projektų programą

3. EUREKA kvietimai teikti paraiškas pagal Tinklo projektų programą

Pareiškėjai 

 startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, mokslinių tyrimų organizacijos ir universitetai

Tikslas 

 Tinklo projektų programa palengvina „Eureka“ šalių organizacijų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose, suteikiant laisvę kurti savo projekto pasiūlymą ir kurti idealų konsorciumą.
 Esant ribotiems tinkamumo kriterijams ir minimaliems dokumentams, dalyvavimas pagreitina dalyvaujančiųjų galimybes gauti viešąjį finansavimą

Kvietimo galiojimas 

 2020-01-01–2025-12-31

Paraiškų teikimas 

 „Eureka“ paraiškų pateikimo portalas 

Konsultuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 3 priemonei galioja iki 2025-12-31
4. Inovatyvius produktus kuriančiam verslui tiesioginės paskolos „Perspektyva“

 4. Inovatyvius produktus kuriančiam verslui tiesioginės paskolos „Perspektyva“

Paskolos gavėjai 

 maža, vidutinė įmonė  arba didelė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytus kriterijus

Priemonės tikslas 

 skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacines veiklas, suteikiant verslo subjektams palankias finansavimo sąlygas paskolų forma

Didžiausia paskolos suma 

 vienam paskolos gavėjui – iki 1 mln. eurų

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 paskolos lėšomis gali būti apmokamos šios projekto, kuriam prašoma suteikti finansavimą, išlaidos:
 • išlaidos personalui (darbo užmokestis, atostoginiai, komandiruočių išlaidos, su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai): išlaidos projektui įgyvendinti įdarbintiems tyrėjams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams;
 • išlaidos priemonėms ir įrenginiams, skirtiems projekto veikloms įgyvendinti, įsigyti, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projekte, tačiau neviršijant paskolos trukmės. Jei šių priemonių ir įrenginių nusidėvėjimo trukmė yra ilgesnė nei projekto trukmė ir paskolos trukmė, tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę (neviršijant paskolos trukmės), ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti (pvz., jei įranga nusidėvi per 10 metų, o projekte ši įranga bus naudojama 8 metus, tokiu atveju paskolos lėšomis gali būti apmokama 80 proc. įrangos įsigijimo išlaidų suma su sąlyga, kad paskolos trukmė ne trumpesnė nei 8 metai);
 • išlaidos pastatams įsigyti, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projekte, tačiau neviršijant paskolos trukmės. Tik tos su pastatais susijusios nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę, tačiau neviršijant paskolos trukmės, ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti (pvz., jei laboratorija nusidėvi per 10 metų, o projekte laboratorija bus naudojama 8 metus, tokiu atveju paskolos lėšomis gali būti apmokama 80 proc. laboratorijos įsigijimo išlaidų sumos su sąlyga, kad paskolos trukmė ne trumpesnė nei 8 metai);
 • išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams ir įsigyjamiems patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, taip pat konsultavimo, naudojamų vien projekte, išlaidos;
 • papildomos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, kurios patiriamos tiesiogiai įgyvendinant projektą

Finansavimas 

 paskolos gavėjui tinkamai įgyvendinus projektą ir grąžinus INVEGAI (valstybės įsteigtai finansų įstaigai UAB „Investicijų ir verslo garantijos“) 80 proc. paskolos sumos bei priskaičiuotas palūkanas, ne daugiau kaip 20 proc. likusios grąžinti paskolos sumos gali būti skiriama kaip subsidija.
 Subsidija skiriama tik tuo atveju, jei nebus viršytas didžiausias galimas suteikti de minimis ir valstybės pagalbos dydis

Biudžetas 

 20 mln. eurų iš INVEGOS valdomo Inovacijų skatinimo fondo lėšų

 Paraiškų pateikimas ir konsultacijos 

 paraiškos teikiamos INVEGAI el. paštu [email protected], laiško temos (subject) laukelyje įrašius priemonės pavadinimą (Perspektyva).
 Konsultacijos dėl priemonės sąlygų teikiamos telefonu +370 5 210 7510 ir el. paštu [email protected] 

Kvietimo galiojimas 

 nuo 2022-05-31 (8:00 val.) iki 2023-10-31 (23:59:59 val.), išskyrus, jei priemonei skirta lėšų suma būtų paskirstyta anksčiau šio termino, kaip nustatyta Priemonės aprašyme

Įgyvendinančioji institucija 

 valstybės įsteigta finansų įstaiga UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

Daugiau informacijos 

 Priemonės aprašyme, kvietime, pranešime apie kvietimą, informacijoje apie priemonę „Perspektyva“

Kvietimas 4 priemonei galioja iki 2023-10-31
5. Tarptautinės programos „Eurostars“ kvietimas MTEP projektams

5. Tarptautinės programos „Eurostars“ kvietimas MTEP projektams

Potencialūs dalyviai 

   mažos, vidutinės novatoriškos įmonės ir projektų partneriai (didelės įmonės, universitetai, mokslinių tyrimų organizacijos ir kitų rūšių organizacijos), vykdančios mokslinius tyrimus ir investuojančios į inovacijas ir naujų produktų bei paslaugų kūrimą, kad būtų įgytas konkurencinis pranašumas

Tikslas 

   Programa finansuoja inovatyvius tarptautinius projektus visose srityse, kurių rezultatas kaip galima greičiau yra pateikiamas rinkai

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-02-10–2023-04-13)

Paraiškas pateikti 

   Eureka Project Management Platform

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 5 priemonei pasibaigęs
6. „Inostartas“ Nr. 02-014-K (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)

6. „Inostartas“ Nr. 02-014-K (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)

Pareiškėjai 

   pradedantieji inovatoriai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Pareiškėjas turi atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą.
   Pradedantysis inovatorius – tai įmonė, kuri vykdo veiklą ne ilgiau kaip 1 metus ir kurios veiklos pajamos yra ne mažesnės kaip 3 tūkst. eurų, taip pat įmonė, kuri vykdo veiklą ilgiau kaip 1 metus, bet neturi patirties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) srityje ir kurios metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 3 tūkst. eurų.
   Projekto partneriai – MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos, MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.
   Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną Projekto įgyvendinimo planą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą

Remiama veikla 

   investuoti į naujų APV (auštos pridėtinės vertės) produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)

Biudžetas 

   1,8 mln. eurų 

Finansavimo intensyvumas 

   finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams ir partneriams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas, Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 25 straipsnyje nustatytus apribojimus bei Reglamento (ES) Nr. 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus.
   Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 200 tūkst. eurų.
   Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis apskaičiuojama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 5 dalies b ir c punktus ir to paties straipsnio 6 dalį:
   • moksliniams tyrimams intensyvumas neviršija 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
   • eksperimentinei plėtrai intensyvumas neviršija 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
   Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 40 tūkst. eurų.
Nuosavo įnašo dydis (jei taikoma):
   • ne mažiau 50 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos moksliniams tyrimams;
   • ne mažiau 75 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai;
   • ne mažiau 15 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimo ir veikloms, susijusioms su sukurto produkto parengimu rinkai.

---------------------------------
*Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:
   • 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms;
   • 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2022-12-23–2023-03-31)

Administruojanti institucija 

   viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 6 priemonei pasibaigęs
7. 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos kvietimas „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje (Nr. LT07-1-EIM-K05)

7. 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos kvietimas
„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje
(Nr. LT07-1-EIM-K05)

Tinkami pareiškėjai 

   MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje.
   Tinkami partneriai yra privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių

Tikslas 

   didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą informacinių ir ryšių technologijų srityje

Remiama veikla 

   naujų produktų / technologijų diegimas: bus finansuojamas naujų technologinių sprendimų skirtų gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimui diegimas (taikymas), kurių dėka padidėtų darbo našumas Lietuvos gamybos įmonėse.
   Diegimas suprantamas kaip pradinė investicija kaip ji apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 49 punkte, t. y. investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   jos turi atitikti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento 8 skyriaus nuostatas.
   Reikalavimai tinkamoms išlaidoms pateikti Gairių IV skyriaus trečiajame skirsnyje

Kvietimo suma 

   2 989 952 Eur

Finansavimo dydis 

   • didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 tūkst. Eur;
   • mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 200 tūkst. Eur  

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-01-04–2023-03-03)

Administruojančioji institucija 

   viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs
8. Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (arba) diegimą (Nr. 02-006-K)

8. Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (arba) diegimą (Nr. 02-006-K)

Pareiškėjas 

   smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai: ne pramonės srityje ir ne trumpiau kaip 12 mėn. veikiantys SVV subjektai.
   Partneriai negalimi.

Tikslas 

   skatinti aplinkai palankių produktų sukūrimą ir (ar) diegimą, orientuotus į šių poveiklių įgyvendinimą:
   • aplinkai palankių produktų prototipų, atitinkančių užbaigtą 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, sukūrimą arba esminį patobulinimą;
   • aplinkai palankių produktų sukūrimą arba esminį patobulinimą ir įdiegimą (naudojimą) pareiškėjo įmonėje arba įvedimą į rinką (projekto metu vykdant bent vieno MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą);
   • aplinkai palankių produktų įdiegimą (naudojimą) pareiškėjo įmonėje

Kvietimo suma 

   6,05 mln. eurų

Finansavimo intensyvumas 

   pagal Aprašą vienam projektui įgyvendinti skiriama iki 50 tūkst. Eur Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės  lėšų ir iki 10, 5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų PVM kompensuoti.
   Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
   Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos projekto vykdytojo lėšomis.
   Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija.

   Nuosavo įnašo dydis
   Ne mažiau 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2022-12-28–2023-02-28)

Paraiškų teikimas 

   viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 8 priemonei pasibaigęs
9. Vandenilio gamyba ir panaudojimas (Nr. 03-006-K)

9. Vandenilio gamyba ir panaudojimas (Nr. 03-006-K)

Pareiškėjai 

 juridiniai asmenys

Tinkamos finansuoti lėšos 

 projekto išlaidos turi atitikti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisykles ir Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus

Nuosavo įnašo dydis 

 ne mažiau nei 30 proc.

Finansavimo suma 

 20 mln. Eur

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-10-24–2023-02-01)

Administruojančioji institucija 

 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 9 priemonei pasibaigęs
10. Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)

10. Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)

Projekto tikslas 

 sukurti Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų atstovų („ambasadorių“) tinklą, viešinantį Lietuvos ekperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialą užsienyje: didinant LT subjektų pritraukiamas lėšas iš tarptautinių MTEPI programų; investicijų pritraukimą į globaliai rinkai skirtus inovacinius projektus bei aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų (inovacijų) eksportą (padėti įmonėms išeiti iš MTEPI „smėlio dėžės“ Lietuvoje į užsienį)

Projektui skirtas finansavimas 

 1 622 776 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 

 pasibaigęs (galiojo 2019-11-01–2022-11-30)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 10 priemonei pasibaigęs
11. Programos M-ERA.NET 2022 metų paraiškų kvietimas tyrimams medžiagų tyrimų srityse

11. Programos M-ERA.NET 2022 metų paraiškų kvietimas
tyrimams medžiagų tyrimų srityse

Galimi pareiškėjai ir partneriai 

 konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių šalių (iš jų bent 2 turi būti ES valstybės narės ar asocijuotos valstybės).
 Tarptautinio projekto konsorciumo koordinatorius turi būti iš kvietime dalyvaujančios šalies. Į minimalius reikalavimus atitinkančius konsorciumus papildomai gali būti įtraukti ir finansavimo neprašantys konsorciumo dalyviai.
 Vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 70 proc. projekto vykdymui reikalingo darbo laiko (ang. person months), vienam projekto partneriui negali tekti daugiau kaip 60 proc. projekto vykdymui reikalingo darbo laiko

Kvietimo tikslai 

 horizontalūs tikslai: remiamas Europos žaliasis kursas, skiriant didesnį dėmesį švarios energijos technologijoms ir ateities baterijoms, remiamas ir Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų siekimas, socio-ekologinė nauda, atsižvelgiant į atsakingus tyrimus ir inovacijas, inovacijų grandinė.
 Viena kvietimo teminių sričių – medžiagos energijai

Kvietimo suma 

 numatomas bendras kvietimo biudžetas apie 25 mln. Eur, Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 450 tūkst. Eur

Kvietimo galiojimas 

 • teikiant trumpąsias paraiškas – pasibaigęs (galiojo 2022-03-15–2022-06-15);
 • teikiant išsamiąsias paraiškas – pasibaigęs (galiojo 2022-09-26–2022-11-17)

Paraiškų pateikimas 

 per M-ERA.NET paraiškų pateikimo platformą

Konsultacijas teikianti institucija 

 Lietuvos mokslo taryba.
 Tel. 8676 17256, el. p. [email protected]
 Gedimino pr. 3, Vilnius, 151 kab.

Daugiau informacijos 

 M-ERA.NET interneto svetainėje, įsakyme, Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje

Kvietimas 11 priemonei pasibaigęs
12. Tarptautinės programos „Eurostars 3“ 2022 m. rugsėjo mėn. bendras tarptautinis kvietimas MTEP projektams

12. Tarptautinės programos „Eurostars 3“ 2022 m. rugsėjo mėn. bendras tarptautinis kvietimas MTEP projektams

Potencialūs dalyviai 

 mažos, vidutinės novatoriškos įmonės ir projektų partneriai (didelės įmonės, universitetai, mokslinių tyrimų organizacijos ir kitų rūšių organizacijos)

Tema 

 tarptautiniai bendri mokslinių tyrimų ir plėtros projektai visose srityse

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-07-13–2022-09-15 (14.00 CET))

Paraiškas pateikti 

 Eureka Project Management Platform

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje, programos „Eurostars 3“ pristatyme

Kvietimas 12 priemonei pasibaigęs
13. Nedidelės vertės (iki 7,5 mln. Eur) inovacinių technologijų projektai

13. Nedidelės vertės (iki 7,5 mln. Eur) inovacinių technologijų projektai

Pareiškėjai 

 juridiniai asmenys, privatūs asmenys ir (arba) viešieji subjektai.
 Pareiškėjas (-ai) turi įrodyti:
 • kad turi stiprius veiklos pajėgumus, t. y. praktinė patirtis ir kvalifikacija leis sėkmingai įgyvendinti projektą, įskaitant pirminių atsakingų asmenų gyvenimo aprašymų pateikimą;
 • kad turi didelį finansinį potencialą išlaikyti savo veiklą per visą dotacijos laikotarpį, įskaitant pelno (nuostolio) ataskaitos ir balanso per pastaruosius 2 finansinius metus pateikimą

Projekto tikslas 

 parama teikiama projektams, kurių bendros kapitalo išlaidos yra nuo 2,5 iki 7,5 mln. eurų atsinaujinančiosios energijos, energijai imlių pramonės šakų, energijos kaupimo ir anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo srityse.
 Finansavimas padės labai novatoriškoms technologijoms, kurios yra pakankamai brandžios ir turi didelį potencialą sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su tradicinėmis technologijomis, įveikti su komercializacija susijusią riziką ir patekti į rinką

Biudžetas 

 100 milijonų eurų dotacija

Finansavimo intensyvumas 

 dotacijos padengia iki 60 proc. kapitalo išlaidų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-03-31–2022-08-31)

Paraiškų teikimas 

 Europos Komisijos finansavimo ir konkursų galimybių sistemoje (anglų kalba)

Daugiau informacijos 

 kvietime (anglų kalba)

Kvietimas 13 priemonei pasibaigęs
14. Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje LT07-1-EIM-K04

14. Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje LT07-1-EIM-K04

Galimi pareiškėjai 

 galimi pareiškėjai yra šie:
 • mažos ir vidutinės įmonės (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje;
 •privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.

 Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių.
 Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už donorų šalies partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu gali būti suteikiami papildomi balai

Tikslas 

 didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų srityje

Remiama veikla 

 naujų produktų / technologijų diegimas:
 • bus finansuojamas naujų technologinių sprendimų, kurie padėtų, pavyzdžiui, modernizuoti gamybos linijas pereinant prie beatliekinės gamybos, įgalinant pakartotinį atliekų panaudojimą ar kitus žiedinės ekonomikos principus, tuo pačiu mažinant CO2 emisijas ar energijos suvartojimą, diegimas (taikymas), Lietuvos subjektuose;
 • diegimas suprantamas kaip pradinė investicija kaip ji apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 49 punkte, t. y., investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 tinkamos finansuoti projektų išlaidos turi atitikti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento 8 skyriaus nuostatas.
 Reikalavimai tinkamoms išlaidoms pateikti Gairių IV skyriaus trečiajame skirsnyje

 Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos 
 nustatytos šios kategorijos:
 • ilgalaikis turtas;
 • prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;
 • komandiruotės ir kelionės;
 • darbo užmokestis
Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų  galimos sumos pagal projekto veiklas 
 galimos šios didžiausios ir mažiausios sumos:
 • didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 000 eurų;
 • mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 eurų

Kvietimo suma 

 planuojama paskirstyti iki 3 734 801 eurų, iš kurių:
 • iki 3 174 581 eurų Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų ir;
 • iki 560 220 eurų bendrojo finansavimo lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-04-07–2022-06-08)

Paraiškų teikimo tvarka 

 per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS)

Konsultacijas teikianti institucija 

 biudžetinės įstaigos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Norvegijos finansinio mechanizmo grupė: el. p. [email protected], tel.: (+370) 604 78935, (+370) 604 77086

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 14 priemonei pasibaigęs
15. VI kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti

15. VI kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti

Galimi pareiškėjai 

 Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija.
 Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
 Projekto vadovas turi būti mokslininkas

Tikslinės sritys 

 viena tikslinių sričių – nulinės emisijos (vandenilis, elektra, amoniakas), atsinaujinančių išteklių (biodujos) ir pereinamųjų alternatyviųjų degalų (CNG, LNG, sintetiniai ir parafininiai degalai) panaudojimo transporto sektoriuje poreikiai ir galimybės

Projekto biudžetas 

 ne didesnis nei 75 tūkst. eurų (visoms tikslinėms sritims), įskaitant ir ministerijų skiriamas lėšas

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-04-04–2022-05-31)

Užsakančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gražvydas Jakubauskas, elektroninis paštas  [email protected])

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 15 priemonei pasibaigęs
16. Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui (LT07-1-EIM-K03)

16. Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui
(LT07-1-EIM-K03)

Finansavimo tikslas 

 didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje

Tinkami pareiškėjai ir partneriai 

 • tinkami pareiškėjai – MVĮ ir didelės įmonės, esančios privačiais juridiniais asmenimis, ir privačios, pelno siekiančios ar nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įskaitant verslo asociacijas ar klasterius. 
 Tinkami pareiškėjai turi būti įsteigti Lietuvoje kaip juridiniai asmenys.
 Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, valstybės valdoma dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc.
 • tinkami partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, privačios, pelno nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos Lietuvoje arba Norvegijoje.
 Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.
 Siekiant atliepti Programos prioritetines sritis, t. y. žalios pramonės inovacijas ir IRT, pareiškėjai ir partneriai turi veikti Programos prioritetinėse srityse, t. y. pareiškėjas ir partneris kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir (ar) IRT inovatyvius produktus arba pareiškėjas ir partneris yra subjektas, vienijantis subjektus, iš kurių 50 ar daugiau proc. kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir (ar) IRT inovatyvius produktus, arba pareiškėjas ketina plėsti savo veiklą, siekdamas kurti ir (ar) komercinti „žaliuosius“ arba IRT inovatyvius produktus arba pareiškėjas ketina pereiti prie „žalesnių“ gamybos procesų arba modernizuoti gamybą automatizavimo ir (ar) skaitmenizavimo pagalba

Remiama veikla 

 mokymai, skirti verslo įgūdžiams ugdyti / stiprinti žalios pramonės inovacijų ir (arba) žiedinės ekonomikos ir (arba) IRT srityse.
 Pavyzdžiui, mokymai, susiję su verslo plėtra, rinkodaros strategijų kūrimu ir pardavimų skatinimu, darbuotojų potencialo inovacijoms panaudojimu, į augimą orientuotų verslo strategijų kūrimu ir taikymu. Mokymai gali būti mokomųjų vizitų formos.
 Pavyzdžiui, Lietuvos įmonės darbuotojų vizitas pas kolegą iš Norvegijos, siekiant sužinoti apie sėkmingai pritaikytas verslo valdymo / rinkodaros / pardavimų / produktų kūrimo strategijas. Mokymai gali būti ugdomojo vadovavimo arba mentorystės formos.
 Pavyzdžiui, ugdomasis vadovavimas, skirtas pertvarkyti verslo veiklą, ją skaitmeninant arba „žalinti“, kuris padidins įmonės konkurencingumą

 Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jos turi atitikti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento 8 skyriaus nuostatas.
 Reikalavimai tinkamoms išlaidoms pateikti Gairių IV skyriaus trečiajame skirsnyje

Kvietimo suma 

 planuojama paskirstyti iki 500 000 eurų, iš kurių iki 425 000 eurų Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų ir iki 75 000 eurų bendrojo finansavimo lėšų

  Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma pagal projekto veiklas 

 didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 eurų. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000 eurų  

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-03-01–2022-04-29)

 Paraiškų pateikimas 

 paraiška turi būti užpildyta ir kartu su priedais tiesioginiu (internetiniu) būdu pateikta per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS)

Konsultuojanti institucija 

 biudžetinės įstaigos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Norvegijos finansinio mechanizmo grupė: el. p. [email protected], tel.: +370 672 19 219, +370 604 78 935, +370 604 77 086

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 16 priemonei pasibaigęs
17. Tarptautinės programos „Eurostars 3“ kvietimas

17. Tarptautinės programos „Eurostars 3“ kvietimas

Potencialūs dalyviai 

 laba mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas kartu su tarptautiniais partneriais iš 37 šalių

Tema 

 paraiškas teikiančios įmonės pačios gali nuspręsti, kokios tematikos projektus įgyvendins kartu su tarptautiniais partneriais, kuriais gali būti mokslo studijų institucijos, įmonės bei tyrimų institutai

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-01-21–2022-03-24)

 Paraiškas priimanti institucija 

 Tarptautinis finansavimo mechanizmas Eureka

Konsultuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 17 priemonei pasibaigęs
18. Didelės vertės (per 7,5 mln. Eur) inovacinių technologijų projektai

18. Didelės vertės (per 7,5 mln. Eur) inovacinių technologijų projektai

Pareiškėjai   įmonės, viešosios įstaigos, tarptautinės organizacijos, kuriančios technologijas.
 Pareiškėjai turi būti tiesiogiai atsakingi už projekto įgyvendinimą ir valdymą, jei reikia, kartu su kitais pareiškėjais, tačiau negali veikti kaip tarpininkai

Tikslas 

 parama teikiama projektams, kurių vertė per 7,5 mln Eur ir kurie pristato inovacijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją, pritaikomas daug energijos sunaudojančioje pramonėje (pavyzdžiui, cemento, trąšų, plieno gamybos ir pan.) arba kaupiančias energiją: atsinaujinančios energijos, energijai imlių pramonės šakų, energijos kaupimo ir anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijos

Biudžetas 

 1,5 mlrd. Eur iš ES Inovacijų fondo.
 Visos Inovacijų fondo lėšos ateina iš Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ATLPS) parduodamų apyvartinių taršos leidimų, todėl šio kvietimo metu finansuojamos veiklos turi skatinti mažai taršias inovacijas ir procesus sektoriuose, kurie patenka į ATLPS

Finansavimo intensyvumas 

 gali būti finansuojama iki 60 proc. projekto vertės

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-26–2022-03-03)

Paraiškų teikimas 

 Europos Komisijos Finansavimo ir Konkursų sistemoje (anglų kalba)

Daugiau informacijos 

 kvietime (anglų kalba)

Kvietimas 18 priemonei pasibaigęs
19. Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimui (Klimatos kaitos programos lėšų panaudojimas)

19. Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimui
(Klimatos kaitos programos lėšų panaudojimas)

Galimi pareiškėjai   Lietuvos Respublikos teritorijoje paramos mokėjimo metu įsisteigę ar įregistravimo vietą turintys juridiniai asmenys

 Tinkamos finansuoti išlaidos 

 • ilgalaikio turto – išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami, projektui. Jei šios priemonės ir įrenginiai nenaudojami visą projekto trukmę, tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus. Šios išlaidos negali viršyti 40 proc. gautos finansinės paramos;
 • išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms), skirtoms projekto veiklų įgyvendinimui;
 • išlaidos projekto įgyvendinimui pagal paslaugų sutartis, kurios negali viršyti 20 proc. gautos finansinės paramos;
 • išlaidos personalui: projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams, kelionėms ir komandiruotėms

Finansavimo intensyvumas 

 jei iš projekto gaunama pajamų, pareiškėjas privalo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą informuoti ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius pajamų panaudojimą. Priemonei finansinė parama teikiama ir finansinės paramos suma nustatoma vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio dalimi:
 1. Finansavimo intensyvumas didelėms įmonėms – 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 2. Finansavimo intensyvumas vidutinėms įmonėms – 35 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 3. Finansavimo intensyvumas mažosioms įmonėms – 45 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 4. Finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, jeigu įvykdoma viena iš šių sąlygų:
 4.1. vykdant projektą, veiksmingai bendradarbiauja:
 4.1.1. įmonės, kurių bent viena yra labai maža, maža, ar vidutinė įmonė, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1–3 dalyse, ir nė viena įmonė nepadengia daugiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 4.1.2. įmonė ir bent viena mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija, kuri viena ar kartu padengia bent 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus;
 4.2. projekto rezultatai plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą ar atvirąją programinę įrangą.

 Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, pareiškėjo biudžetas turėtų būti ne mažesnis kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 1 mln. eurų

Kvietimo suma 

 2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-08–2022-02-08)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 19 priemonei pasibaigęs
20. Tarptautinės programos M-ERA.NET kvietimas teikti paraiškas tyrimams medžiagų tyrimo srityse

20. Tarptautinės programos M-ERA.NET* kvietimas teikti paraiškas tyrimams medžiagų tyrimo srityse

Galimi pareiškėjai ir partneriai 

 konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 2 kvietime dalyvaujančių šalių (iš jų bent 2 turi būti iš ES valstybės narės ar asocijuotos valstybės).
 Tarptautinio projekto konsorciumo koordinatorius turi būti iš kvietime dalyvaujančios šalies. Į minimalius reikalavimus atitinkančius konsorciumus papildomai gali būti įtraukti ir finansavimo neprašantys konsorciumo dalyviai.
 Vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 70 proc. projekto vykdymui reikalingo darbo laiko (ang. person months), vienam projekto partneriui negali tekti daugiau kaip 60 proc. projekto vykdymui reikalingo darbo laiko

Remiama veikla 

 horizontalūs tikslai: remiamas Europos žaliasis kursas (ang. Green Deal), didinant dėmesį švarios energijos technologijoms ir ateities baterijoms, taip pat remiamas tvaraus vystymosi tikslų siekimas, įskaitant prieinamą ir tvarią energiją bei pramonines inovacijas ir infrastruktūrą.
 Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų

Kvietimo biudžetas 

 numatomas bendras kvietimo biudžetas yra  ̴ 60 mln. eurų, Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 300 000 eurų

Kvietimo galiojimas (išsamiųjų paraiškų teikimui) 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-15–2021-11-17)

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Lietuvos mokslo taryba

Daugiau informacijos 

 kvietime

*M-ERA.NET yra Europos viešojo finansavimo organizacijų tinklas, kuriuo remiamas ir didinamas nacionalinių ir regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų, susijusių su medžiagomis ir baterijų technologijomis, finansavimo programų koordinavimas ir konvergencija, siekiant remti Europos žaliąjį kursą
Kvietimas 20 priemonei pasibaigęs
21. Kvietimas teikti naujos tarptautinės inovacijų programos „Eurostars 3“ paraiškas

21. Kvietimas teikti naujos tarptautinės inovacijų programos „Eurostars 3“ paraiškas

Potencialūs dalyviai   mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas bei siekiančios įsitvirtinti tarptautinėje rinkoje

Tema 

 inovatyvių projektų įgyvendinimas visose srityse, įskaitant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-02–2021-11-04)

Koordinuojanti (konsultacinė) institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Paraiškas priimanti institucija 

 Tarptautinis finansavimo mechanizmas Eureka

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 21 priemonei pasibaigęs
22. Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „SmartInvest LT+“

22. Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus
pagal priemonę „SmartInvest LT+“

Finasavimo tikslas   pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, numatytus MTEPI prioritetus

 Galimi pareiškėjai 

 užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys)) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
 Partneriais gali būti privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos

Finasuojama veikla 

 moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiama veikla 

 • tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklas;
 • tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra

Kvietimo suma 

 20 000 000,00 eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-27–2021-10-27)

Paraiškas priimanti institucija 

 viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 22 priemonei pasibaigęs
23. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (1)

23. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (1)

Potencialūs dalyviai 

 startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), universitetų ir tyrimo institucijų tyrėjai ir mokslininkai, studentais

Viena iš galimų temų (iššūkių) 

 • DLR (steigėjas – Vokietijos aerokosmoso centras, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) iššūkiai aplinkosaugai, energetikai ir sveikatai;
 • aplinkosaugos vadyba: aplinkosaugos problemų nustatymas ir gamtos išteklių valdymas;
 • tvarus išteklių valdymas: gamtos išteklių naudojimo, taip pat energijos gamybos, paskirstymo ar vartojimo stebėsena ir gerinimas;
 • sveikatos stiprinimas: sprendimų, skatinančių žmonių sveikatą arba švelninančių epidemijos poveikį, nustatymas, stebėsena ir (arba) teikimas

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, iššūkio aprašyme

Kvietimas 23 priemonei pasibaigęs
24. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (2)

24. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (2)

Potencialūs dalyviai 

 startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), universitetų ir tyrimo institucijų tyrėjai ir mokslininkai, studentai

Viena iš galimų temų (iššūkių

 • Erdvė išmaniajam judumui (steigėja – Europos Komisija).

 Judumas yra viena iš pagrindinių sričių, kurioje novatoriški sprendimai, taikomosios programos ir paslaugos gali paskatinti ir pereiti prie efektyviai išteklius naudojančios ir aplinką tausojančios visuomenės

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, iššūkio aprašyme

Kvietimas 24 priemonei pasibaigęs
25. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (3)

25. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (3)

Potencialūs dalyviai 

 startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), universitetų ir tyrimo institucijų tyrėjai ir mokslininkai, studentai

Viena iš galimų temų (iššūkių) 

 • BMVI skaitmeninio transporto iššūkis (steigėjas - Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (Vokietijos susisiekimo ir skaitmeninės infrastuktūros ministerija (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur), Vokietija).

 Viena iš BMVI  dominančių temų yra poveikis aplinkai: stebėti arba gerinti transporto poveikį aplinkai, pvz., išmetamųjų teršalų kiekį, priklausomybę nuo naftos arba natūralių buveinių mažinimą

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, iššūkio aprašyme

Kvietimas 25 priemonei pasibaigęs
26. Kvietimas teikti paraiškas CONCERT-Japan tarptautinėje iniciatyvoje

26. Kvietimas teikti paraiškas CONCERT-Japan tarptautinėje iniciatyvoje

Potencialūs dalyviai 

 projektą turi įgyvendinti ne mažiau nei 3 nepriklausomi juridiniai asmenys iš kurių vienas – iš Japonijos, du – iš pasirinktos Europos Sąjungos šalies, kuri dalyvauja CONCERT-Japan tarptautinėje iniciatyvoje: Bulgarija, Čekijos Respublika, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Lenkija, Lietuva, Slovakija, Ispanija, Turkija, Šveicarija, Norvegija

Kvietimas 

 Tvari vandenilio technologija – švarios ir prieinamos energijos šaltinis

Tematinės sritys 

 • vandenilio gamyba (skirtingi vandens skaidymo mechanizmai - atsinaujinantys, elektroliziniai, biologiniai (fermentacijos) ir kt.);
 • gamyba (nuolatinio proceso gamybos metodai: mastelis, sąnaudų mažinimas, patikimumas, jutiklių integravimas, kokybės kontrolė ir kt.);
 • vandenilio laikymas ir transportavimas (fiziškai: dujos, skystis,..; medžiagų pagrindu: absorbentas, organichidridas, metalhidridas,..; modeliai);
 • technologijų taikymas ir patvirtinimas (transportas, energijos gamyba, vandenilio kuro elementai (katalizatoriai, elektrolitai, elektrodai, modeliai ir kt.,) šildymas ir aušinimas);
 • sistemų modeliavimas ir analizė (našumo modeliai, senėjimo ir degradacijos modeliai, gyvavimo ciklo analizė, finansinė analizė, reikalinga infrastruktūra, laboratorijos pilotai ir kt.)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, aprašyme

Kvietimas 26 priemonei pasibaigęs
27. Technologinės plėtros projektų finansavimas

27. Technologinės plėtros projektų finansavimas

Tinkami pareiškėjai 

 mokslo ir studijų institucijos

Tinkami partneriai 

 privatieji juridiniai asmenys:
 • atitinkantys labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą (toliau- įmonė);
 • bent vienas partneris turi būti įmonė. Partneris – įmonė turi būti vykdžiusi aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t.y. įmonės pajamos yra ne mažesnės kaip 3 tūkst. eurų per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau nei metus. Įmonė turi būti įregistruota juridinių asmenų registre ne vėliau, nei iki 2020 m. gruodžio 31 d.;
 • valstybės pagalbos išmokėjimo metu turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje

Tinkamos išlaidos ir jų kategorijos 

 tinkamos išlaidos turi atitikti Aprašo V skyriaus 2 priede nurodytus reikalavimus tinkamoms išlaidoms.
 Kategorijos:
 • išlaidos projekto darbo grupei: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;
 • išlaidos komandiruotėms pas projekto partnerius į projekto susitikimus ir renginius;
 • išlaidos trumpalaikiam turtui (medžiagoms, atsargoms ir p2anašioms prekėms);
 • išlaidos paslaugoms, susijusiomis su taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimu ir su renginių (seminarų, konferencijų ir pan.) organizavimu projekto tematika;
 • išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);
 • netiesioginės išlaidos (apskaičiuojamos neviršijant Aprašo 32 punkte nustatyto dydžio)

 Finansavimo forma 

 negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis De minimis reglamentu

Didžiausia galima projekto vertė 

 100 tūkst. eurų

Didžiausia galima finansuojamoji dalis 

 • mokslo ir studijų institucijų neekonominei veiklai – 100 (vienas šimtas) proc. jų tinkamų išlaidų (ne de minimis pagalba);
 • de minimis pagalbos, kiekvienam de minimis pagalbos gavėjui, finansuojamoji dalis iki 80 (aštuoniasdešimt) proc. jo tinkamų išlaidų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Administruojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, Apraše

Kvietimas 27 priemonei pasibaigęs
28. Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech (viešojo sektoriaus technologijos)“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas

28. Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech (viešojo sektoriaus technologijos)“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas*

Galimi pareiškėjai (iššūkio savininkai) 

 viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus Lietuvos mokslo ir studijų institucijas

Projektas (iššūkis) 

 planingų ir tarpusavyje susijusių veiksmų seka GovTech srityje, siekiant per nustatytą laikotarpį nustatytais finansiniais ištekliais išspręsti iškeltą iššūkį.  Iššūkis yra problema, kurią viešojo sektoriaus institucija nori išspręsti. Iššūkiai yra formuluojami atvirai, iš anksto nenurodant galimo sprendimo būdo. Tokiu būdu iššūkis skatina inovacijų kūrimą, lankstumą ir atvirumą

Finansuojami projektai 

 tai tokie projektai, kuriems įgyvendinti yra reikalinga GovTech bandomoji versija – skaitmeninis sprendimas, turintis pagrindinę konfigūraciją, turinį ar kitas savybes, pakankamas pademonstruoti ir išbandyti produkto veikimą

Projekto finansavimo suma 

 53 000 eurų (su PVM)

Finansuojamų projektų skaičius 

 30 GovTech bandomųjų versijų pirkimų

Kvietimo suma 

 4,5 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje, finansavimo sąlygų apraše

*Žaliosios inovacijos – produktai ir technologijos, kurios atitinka Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos“, III skyriuje nurodytas prioritetines aplinkos apsaugos sritis

Kvietimas 28 priemonei pasibaigęs
29. Parama įmonėms, rengiančioms paraiškas pagal Bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos Horizontas EIC Accelerator“

29. Parama įmonėms, rengiančioms paraiškas pagal Bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos Horizontas EIC Accelerator“

Priemonės tikslas 

 paskatinti Lietuvos įmones dalyvauti „EIC Accelerator“ konkurse, kuriuo siekiama išvystyti pažangias lūžio inovacijas ir remti greitą įmonių plėtrą Europos ir tarptautiniu mastu

Galimi pareiškėjai 

 labai maža, maža ir vidutinė įmonė, įskaitant startuolius, nustatyta tvarka siekianti pretenduoti į negrąžintiną subsidiją

Remiama veikla 

 pagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (Lietuvos ar užsienio privatus juridinis asmuo veikiantis Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje) paslauga, apimanti „EIC Accelerator“ konkurso paraiškų rengėjams skirto konkurencingo verslo modelio sukūrimą ir jo pristatymą (žodiniu ir vaizdiniu būdu) bei kitas su šia paslauga susijusias konsultacines paslaugas

Teikiamo finansavimo forma 

 negrąžinamoji subsidija

Kvietimo suma 

 iki 150 846,40 euro

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše

Kvietimas 29 priemonei pasibaigęs
30. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

30. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

Tinkami pareiškėjai 

 projekto paraiškos teikėjas:
 • Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės statusą;
 • turi būti sudaręs jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos mokslo ir studijų institucija ir partneriu.
 Partneris - Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą. Įgyvendinant projektą, partneris gali tapti privačiuoju juridiniu asmeniu, atitinkančiu didelės įmonės statusą.
 Projekto paraiškos teikėjas ir partneris turi vykdyti veiklą energetikos sektoriuje.
 Kiti reikalavimai projekto paraiškos teikėjui ir partneriui nustatyti Aprašo II skyriuje

Remiama veikla 

 moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jos turi būti patirtos išimtinai projekto tikslams ir rezultatams pasiekti:
 • išlaidos personalui (projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams. Šias išlaidas gali sudaryti ne daugiau kaip 5 (penki) visos darbo dienos ekvivalentai);
 • išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);
 • išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms);
 • išlaidos pagal paslaugų sutartis;
 • netiesioginės išlaidos, kurios negali viršyti 10 procentų nuo gautos finansinės paramos sumos

              Finansavimo forma 

 negrąžinamoji subsidija (dotacija), teikiama kaip valstybės pagalba vadovaujantis Reglamento (ES) 651/2014 25 straipsniu.

Planuojama kvietimo finansavimo  suma 

 1 237 500 eurų

Finansavimo lėšų suma 

 didžiausia projektui galima skirti finansinės paramos suma 500 tūkst. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, Apraše

Kvietimas 30 priemonei pasibaigęs