Finansinė parama energetikos srities inovacijoms, moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai

  • Titulinis
  • (08) Finansinė parama energetikos srities inovacijoms, moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai

.

FINANSINĖ PARAMA ENERGETIKOS SRITIES INOVACIJOMS,
MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI


1. Kvietimas pagal Baltijos mokslinių tyrimų programą COST

1. Kvietimas pagal Baltijos mokslinių tyrimų programą COST

Pareiškėjas 

 asmuo, dirbantis paraišką pateikusioje institucijoje ir siekiantis būti paskirtas atstovu COST veiklos valdymo komitete

COST veikla 

 planingi ir tarpusavyje susiję veiksmai mokslinių tyrimų ir (arba) technologinės plėtros srityse, kuriais, pasitelkus skirtus finansinius išteklius, per nustatytą laikotarpį siekiama užsibrėžtų tikslų ir rezultatų. COST veiklą nustatyta tvarka patvirtina COST aukšto lygio pareigūnų komitetas ir ji įteisinama memorandumu

Kvietimo galiojimas 

 nuolatinis

Paraiškų teikimas 

 Lietuvos mokslo tarybai Paraiškų ir ataskaitų teikimo elektroninėje sistemoje

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše

Kvietimas 1 priemonei galioja nuolatos
2. EUREKA kvietimai teikti paraiškas pagal Tinklo projektų programą

2. EUREKA kvietimai teikti paraiškas pagal Tinklo projektų programą

Pareiškėjai 

 startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, mokslinių tyrimų organizacijos ir universitetai

Tikslas 

 Tinklo projektų programa palengvina „Eureka“ šalių organizacijų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose, suteikiant laisvę kurti savo projekto pasiūlymą ir kurti idealų konsorciumą.
 Esant ribotiems tinkamumo kriterijams ir minimaliems dokumentams, dalyvavimas pagreitina dalyvaujančiųjų galimybes gauti viešąjį finansavimą

Kvietimo galiojimas 

 2020-01-01–2025-12-31

Paraiškų teikimas 

 „Eureka“ paraiškų pateikimo portalas 

Konsultuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 2 priemonei galioja iki 2025-12-31
3. Inovatyvius produktus kuriančiam verslui tiesioginės paskolos „Perspektyva“

 3. Inovatyvius produktus kuriančiam verslui tiesioginės paskolos „Perspektyva“

Paskolos gavėjai 

 maža, vidutinė įmonė  arba didelė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytus kriterijus

Priemonės tikslas 

 skatinti mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacines veiklas, suteikiant verslo subjektams palankias finansavimo sąlygas paskolų forma

Didžiausia paskolos suma 

 vienam paskolos gavėjui – iki 1 mln. eurų

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 paskolos lėšomis gali būti apmokamos šios projekto, kuriam prašoma suteikti finansavimą, išlaidos:
 • išlaidos personalui (darbo užmokestis, atostoginiai, komandiruočių išlaidos, su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai): išlaidos projektui įgyvendinti įdarbintiems tyrėjams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams;
 • išlaidos priemonėms ir įrenginiams, skirtiems projekto veikloms įgyvendinti, įsigyti, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projekte, tačiau neviršijant paskolos trukmės. Jei šių priemonių ir įrenginių nusidėvėjimo trukmė yra ilgesnė nei projekto trukmė ir paskolos trukmė, tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę (neviršijant paskolos trukmės), ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti (pvz., jei įranga nusidėvi per 10 metų, o projekte ši įranga bus naudojama 8 metus, tokiu atveju paskolos lėšomis gali būti apmokama 80 proc. įrangos įsigijimo išlaidų suma su sąlyga, kad paskolos trukmė ne trumpesnė nei 8 metai);
 • išlaidos pastatams įsigyti, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projekte, tačiau neviršijant paskolos trukmės. Tik tos su pastatais susijusios nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę, tačiau neviršijant paskolos trukmės, ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti (pvz., jei laboratorija nusidėvi per 10 metų, o projekte laboratorija bus naudojama 8 metus, tokiu atveju paskolos lėšomis gali būti apmokama 80 proc. laboratorijos įsigijimo išlaidų sumos su sąlyga, kad paskolos trukmė ne trumpesnė nei 8 metai);
 • išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams ir įsigyjamiems patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, taip pat konsultavimo, naudojamų vien projekte, išlaidos;
 • papildomos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, kurios patiriamos tiesiogiai įgyvendinant projektą

Finansavimas 

 paskolos gavėjui tinkamai įgyvendinus projektą ir grąžinus INVEGAI (valstybės įsteigtai finansų įstaigai UAB „Investicijų ir verslo garantijos“) 80 proc. paskolos sumos bei priskaičiuotas palūkanas, ne daugiau kaip 20 proc. likusios grąžinti paskolos sumos gali būti skiriama kaip subsidija.
 Subsidija skiriama tik tuo atveju, jei nebus viršytas didžiausias galimas suteikti de minimis ir valstybės pagalbos dydis

Biudžetas 

 20 mln. eurų iš INVEGOS valdomo Inovacijų skatinimo fondo lėšų

 Paraiškų pateikimas ir konsultacijos 

 paraiškos teikiamos INVEGAI el. paštu info@invega.lt, laiško temos (subject) laukelyje įrašius priemonės pavadinimą (Perspektyva).
 Konsultacijos dėl priemonės sąlygų teikiamos telefonu +370 5 210 7510 ir el. paštu uzklausos@invega.lt 

Kvietimo galiojimas 

 nuo 2022-05-31 (8:00 val.) iki 2023-10-31 (23:59:59 val.), išskyrus, jei priemonei skirta lėšų suma būtų paskirstyta anksčiau šio termino, kaip nustatyta Priemonės aprašyme

Įgyvendinančioji institucija 

 valstybės įsteigta finansų įstaiga UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

Daugiau informacijos 

 Priemonės aprašyme, kvietime, pranešime apie kvietimą, informacijoje apie priemonę „Perspektyva“

Kvietimas 3 priemonei galioja iki 2023-10-31
4. Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)

4. Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)

Projekto tikslas 

 sukurti Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų atstovų („ambasadorių“) tinklą, viešinantį Lietuvos ekperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialą užsienyje: didinant LT subjektų pritraukiamas lėšas iš tarptautinių MTEPI programų; investicijų pritraukimą į globaliai rinkai skirtus inovacinius projektus bei aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų (inovacijų) eksportą (padėti įmonėms išeiti iš MTEPI „smėlio dėžės“ Lietuvoje į užsienį)

Projektui skirtas finansavimas 

 1 622 776 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 

 2019-11-01–2022-11-30

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 4 priemonei galioja iki 2022-11-30
5. Nedidelės vertės (iki 7,5 mln. Eur) inovacinių technologijų projektai

5. Nedidelės vertės (iki 7,5 mln. Eur) inovacinių technologijų projektai

Pareiškėjai 

 juridiniai asmenys, privatūs asmenys ir (arba) viešieji subjektai.
 Pareiškėjas (-ai) turi įrodyti:
 • kad turi stiprius veiklos pajėgumus, t. y. praktinė patirtis ir kvalifikacija leis sėkmingai įgyvendinti projektą, įskaitant pirminių atsakingų asmenų gyvenimo aprašymų pateikimą;
 • kad turi didelį finansinį potencialą išlaikyti savo veiklą per visą dotacijos laikotarpį, įskaitant pelno (nuostolio) ataskaitos ir balanso per pastaruosius 2 finansinius metus pateikimą

Projekto tikslas 

 parama teikiama projektams, kurių bendros kapitalo išlaidos yra nuo 2,5 iki 7,5 mln. eurų atsinaujinančiosios energijos, energijai imlių pramonės šakų, energijos kaupimo ir anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo srityse.
 Finansavimas padės labai novatoriškoms technologijoms, kurios yra pakankamai brandžios ir turi didelį potencialą sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, palyginti su tradicinėmis technologijomis, įveikti su komercializacija susijusią riziką ir patekti į rinką

Biudžetas 

 100 milijonų eurų dotacija

Finansavimo intensyvumas 

 dotacijos padengia iki 60 proc. kapitalo išlaidų

Kvietimo galiojimas 

 2022-03-31–2022-08-31

Paraiškų teikimas 

 Europos Komisijos finansavimo ir konkursų galimybių sistemoje (anglų kalba)

Daugiau informacijos 

 kvietime (anglų kalba)

Kvietimas 5 priemonei galioja iki 2022-08-31
6. Tarptautinės programos „Eurostars 3“ 2022 m. rugsėjo mėn. bendras tarptautinis kvietimas MTEP projektams

6. Tarptautinės programos „Eurostars 3“ 2022 m. rugsėjo mėn. bendras tarptautinis kvietimas MTEP projektams

Potencialūs dalyviai 

 mažos, vidutinės novatoriškos įmonės ir projektų partneriai (didelės įmonės, universitetai, mokslinių tyrimų organizacijos ir kitų rūšių organizacijos)

Tema 

 tarptautiniai bendri mokslinių tyrimų ir plėtros projektai visose srityse

Kvietimo galiojimas 

 2022-07-13–2022-09-15 (14.00 CET)

Paraiškas pateikti 

 Eureka Project Management Platform

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje, programos „Eurostars 3“ pristatyme

Kvietimas 6 priemonei galios 2022-07-13–2022-09-15
7. Pagalba rengiant paraiškas Tarptautinės programos „Eurostars 3“ 2022 m. rugsėjo mėn. bendro tarptautinio kvietimo MTEP projektams

7. Pagalba rengiant paraiškas Tarptautinės programos „Eurostars 3“ 2022 m. rugsėjo mėn. bendro tarptautinio kvietimo MTEP projektams

Galimi pareiškėjai 

 mokslo ir studijų institucijos; įmonės (mažos, vidutinės, didelės); tyrimo institutai

Paramos priemonės tikslas 

 skatinti įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje

Paramos dydis 

 iki 300 000 eurų

Kvietimo galiojimas 

 2022-07-13–2022-09-15 (14.00 CET)

Paraiškas parengianti institucija 

 Europos Sąjungos paramos centras

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 7 priemonei galios 2022-07-13–2022-09-15
8. Programos M-ERA.NET 2022 metų paraiškų kvietimas tyrimams medžiagų tyrimų srityse

8. Programos M-ERA.NET 2022 metų paraiškų kvietimas
tyrimams medžiagų tyrimų srityse

Galimi pareiškėjai ir partneriai 

 konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių šalių (iš jų bent 2 turi būti ES valstybės narės ar asocijuotos valstybės).
 Tarptautinio projekto konsorciumo koordinatorius turi būti iš kvietime dalyvaujančios šalies. Į minimalius reikalavimus atitinkančius konsorciumus papildomai gali būti įtraukti ir finansavimo neprašantys konsorciumo dalyviai.
 Vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 70 proc. projekto vykdymui reikalingo darbo laiko (ang. person months), vienam projekto partneriui negali tekti daugiau kaip 60 proc. projekto vykdymui reikalingo darbo laiko

Kvietimo tikslai 

 horizontalūs tikslai: remiamas Europos žaliasis kursas, skiriant didesnį dėmesį švarios energijos technologijoms ir ateities baterijoms, remiamas ir Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų siekimas, socio-ekologinė nauda, atsižvelgiant į atsakingus tyrimus ir inovacijas, inovacijų grandinė.
 Viena kvietimo teminių sričių – medžiagos energijai

Kvietimo suma 

 numatomas bendras kvietimo biudžetas apie 25 mln. Eur, Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 450 tūkst. Eur

Kvietimo galiojimas 

 • teikiant trumpąsias paraiškas – pasibaigęs (galiojo 2022-03-15–2022-06-15);
 • teikiant išsamiąsias paraiškas – galios 2022-09-26–2022-11-17

Paraiškų pateikimas 

 per M-ERA.NET paraiškų pateikimo platformą

Konsultacijas teikianti institucija 

 Lietuvos mokslo taryba.
 Tel. 8676 17256, el. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt
 Gedimino pr. 3, Vilnius, 151 kab.

Daugiau informacijos 

 M-ERA.NET interneto svetainėje, įsakyme, Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje

Kvietimo 8 priemonei galiojimas:
   • teikiant trumpąsias paraiškas – pasibaigęs (galiojo 2022-03-15–2022-06-15);
   • teikiant išsamiąsias paraiškas – galios 2022-09-26–2022-11-17
9. Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje LT07-1-EIM-K04

9. Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje LT07-1-EIM-K04

Galimi pareiškėjai 

 galimi pareiškėjai yra šie:
 • mažos ir vidutinės įmonės (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje;
 •privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.

 Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių.
 Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už donorų šalies partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu gali būti suteikiami papildomi balai

Tikslas 

 didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų srityje

Remiama veikla 

 naujų produktų / technologijų diegimas:
 • bus finansuojamas naujų technologinių sprendimų, kurie padėtų, pavyzdžiui, modernizuoti gamybos linijas pereinant prie beatliekinės gamybos, įgalinant pakartotinį atliekų panaudojimą ar kitus žiedinės ekonomikos principus, tuo pačiu mažinant CO2 emisijas ar energijos suvartojimą, diegimas (taikymas), Lietuvos subjektuose;
 • diegimas suprantamas kaip pradinė investicija kaip ji apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 49 punkte, t. y., investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 tinkamos finansuoti projektų išlaidos turi atitikti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento 8 skyriaus nuostatas.
 Reikalavimai tinkamoms išlaidoms pateikti Gairių IV skyriaus trečiajame skirsnyje

 Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos 
 nustatytos šios kategorijos:
 • ilgalaikis turtas;
 • prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;
 • komandiruotės ir kelionės;
 • darbo užmokestis
Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų  galimos sumos pagal projekto veiklas 
 galimos šios didžiausios ir mažiausios sumos:
 • didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 000 eurų;
 • mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 eurų

Kvietimo suma 

 planuojama paskirstyti iki 3 734 801 eurų, iš kurių:
 • iki 3 174 581 eurų Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų ir;
 • iki 560 220 eurų bendrojo finansavimo lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-04-07–2022-06-08)

Paraiškų teikimo tvarka 

 per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS)

Konsultacijas teikianti institucija 

 biudžetinės įstaigos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Norvegijos finansinio mechanizmo grupė: el. p. norwaygrants@mita.lt, tel.: (+370) 604 78935, (+370) 604 77086

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 9 priemonei pasibaigęs
10. VI kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti

10. VI kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti

Galimi pareiškėjai 

 Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija.
 Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
 Projekto vadovas turi būti mokslininkas

Tikslinės sritys 

 viena tikslinių sričių – nulinės emisijos (vandenilis, elektra, amoniakas), atsinaujinančių išteklių (biodujos) ir pereinamųjų alternatyviųjų degalų (CNG, LNG, sintetiniai ir parafininiai degalai) panaudojimo transporto sektoriuje poreikiai ir galimybės

Projekto biudžetas 

 ne didesnis nei 75 tūkst. eurų (visoms tikslinėms sritims), įskaitant ir ministerijų skiriamas lėšas

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-04-04–2022-05-31)

Užsakančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gražvydas Jakubauskas, elektroninis paštas  grazvydas.jakubauskas@sumin.lt)

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 10 priemonei pasibaigęs
11. Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui (LT07-1-EIM-K03)

11. Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui
(LT07-1-EIM-K03)

Finansavimo tikslas 

 didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje

Tinkami pareiškėjai ir partneriai 

 • tinkami pareiškėjai – MVĮ ir didelės įmonės, esančios privačiais juridiniais asmenimis, ir privačios, pelno siekiančios ar nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įskaitant verslo asociacijas ar klasterius. 
 Tinkami pareiškėjai turi būti įsteigti Lietuvoje kaip juridiniai asmenys.
 Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, valstybės valdoma dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc.
 • tinkami partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, privačios, pelno nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos Lietuvoje arba Norvegijoje.
 Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.
 Siekiant atliepti Programos prioritetines sritis, t. y. žalios pramonės inovacijas ir IRT, pareiškėjai ir partneriai turi veikti Programos prioritetinėse srityse, t. y. pareiškėjas ir partneris kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir (ar) IRT inovatyvius produktus arba pareiškėjas ir partneris yra subjektas, vienijantis subjektus, iš kurių 50 ar daugiau proc. kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir (ar) IRT inovatyvius produktus, arba pareiškėjas ketina plėsti savo veiklą, siekdamas kurti ir (ar) komercinti „žaliuosius“ arba IRT inovatyvius produktus arba pareiškėjas ketina pereiti prie „žalesnių“ gamybos procesų arba modernizuoti gamybą automatizavimo ir (ar) skaitmenizavimo pagalba

Remiama veikla 

 mokymai, skirti verslo įgūdžiams ugdyti / stiprinti žalios pramonės inovacijų ir (arba) žiedinės ekonomikos ir (arba) IRT srityse.
 Pavyzdžiui, mokymai, susiję su verslo plėtra, rinkodaros strategijų kūrimu ir pardavimų skatinimu, darbuotojų potencialo inovacijoms panaudojimu, į augimą orientuotų verslo strategijų kūrimu ir taikymu. Mokymai gali būti mokomųjų vizitų formos.
 Pavyzdžiui, Lietuvos įmonės darbuotojų vizitas pas kolegą iš Norvegijos, siekiant sužinoti apie sėkmingai pritaikytas verslo valdymo / rinkodaros / pardavimų / produktų kūrimo strategijas. Mokymai gali būti ugdomojo vadovavimo arba mentorystės formos.
 Pavyzdžiui, ugdomasis vadovavimas, skirtas pertvarkyti verslo veiklą, ją skaitmeninant arba „žalinti“, kuris padidins įmonės konkurencingumą

 Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jos turi atitikti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento 8 skyriaus nuostatas.
 Reikalavimai tinkamoms išlaidoms pateikti Gairių IV skyriaus trečiajame skirsnyje

Kvietimo suma 

 planuojama paskirstyti iki 500 000 eurų, iš kurių iki 425 000 eurų Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų ir iki 75 000 eurų bendrojo finansavimo lėšų

  Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma pagal projekto veiklas 

 didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 eurų. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000 eurų  

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-03-01–2022-04-29)

 Paraiškų pateikimas 

 paraiška turi būti užpildyta ir kartu su priedais tiesioginiu (internetiniu) būdu pateikta per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS)

Konsultuojanti institucija 

 biudžetinės įstaigos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Norvegijos finansinio mechanizmo grupė: el. p. norwaygrants@mita.lt, tel.: +370 672 19 219, +370 604 78 935, +370 604 77 086

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 11 priemonei pasibaigęs
12. Tarptautinės programos „Eurostars 3“ kvietimas

12. Tarptautinės programos „Eurostars 3“ kvietimas

Potencialūs dalyviai 

 laba mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas kartu su tarptautiniais partneriais iš 37 šalių

Tema 

 paraiškas teikiančios įmonės pačios gali nuspręsti, kokios tematikos projektus įgyvendins kartu su tarptautiniais partneriais, kuriais gali būti mokslo studijų institucijos, įmonės bei tyrimų institutai

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-01-21–2022-03-24)

 Paraiškas priimanti institucija 

 Tarptautinis finansavimo mechanizmas Eureka

Konsultuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 12 priemonei pasibaigęs
13. Didelės vertės (per 7,5 mln. Eur) inovacinių technologijų projektai

13. Didelės vertės (per 7,5 mln. Eur) inovacinių technologijų projektai

Pareiškėjai   įmonės, viešosios įstaigos, tarptautinės organizacijos, kuriančios technologijas.
 Pareiškėjai turi būti tiesiogiai atsakingi už projekto įgyvendinimą ir valdymą, jei reikia, kartu su kitais pareiškėjais, tačiau negali veikti kaip tarpininkai

Tikslas 

 parama teikiama projektams, kurių vertė per 7,5 mln Eur ir kurie pristato inovacijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją, pritaikomas daug energijos sunaudojančioje pramonėje (pavyzdžiui, cemento, trąšų, plieno gamybos ir pan.) arba kaupiančias energiją: atsinaujinančios energijos, energijai imlių pramonės šakų, energijos kaupimo ir anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijos

Biudžetas 

 1,5 mlrd. Eur iš ES Inovacijų fondo.
 Visos Inovacijų fondo lėšos ateina iš Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ATLPS) parduodamų apyvartinių taršos leidimų, todėl šio kvietimo metu finansuojamos veiklos turi skatinti mažai taršias inovacijas ir procesus sektoriuose, kurie patenka į ATLPS

Finansavimo intensyvumas 

 gali būti finansuojama iki 60 proc. projekto vertės

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-26–2022-03-03)

Paraiškų teikimas 

 Europos Komisijos Finansavimo ir Konkursų sistemoje (anglų kalba)

Daugiau informacijos 

 kvietime (anglų kalba)

Kvietimas 13 priemonei pasibaigęs
14. Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimui (Klimatos kaitos programos lėšų panaudojimas)

14. Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimui
(Klimatos kaitos programos lėšų panaudojimas)

Galimi pareiškėjai   Lietuvos Respublikos teritorijoje paramos mokėjimo metu įsisteigę ar įregistravimo vietą turintys juridiniai asmenys

 Tinkamos finansuoti išlaidos 

 • ilgalaikio turto – išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami, projektui. Jei šios priemonės ir įrenginiai nenaudojami visą projekto trukmę, tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus. Šios išlaidos negali viršyti 40 proc. gautos finansinės paramos;
 • išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms), skirtoms projekto veiklų įgyvendinimui;
 • išlaidos projekto įgyvendinimui pagal paslaugų sutartis, kurios negali viršyti 20 proc. gautos finansinės paramos;
 • išlaidos personalui: projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams, kelionėms ir komandiruotėms

Finansavimo intensyvumas 

 jei iš projekto gaunama pajamų, pareiškėjas privalo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą informuoti ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius pajamų panaudojimą. Priemonei finansinė parama teikiama ir finansinės paramos suma nustatoma vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio dalimi:
 1. Finansavimo intensyvumas didelėms įmonėms – 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 2. Finansavimo intensyvumas vidutinėms įmonėms – 35 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 3. Finansavimo intensyvumas mažosioms įmonėms – 45 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 4. Finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, jeigu įvykdoma viena iš šių sąlygų:
 4.1. vykdant projektą, veiksmingai bendradarbiauja:
 4.1.1. įmonės, kurių bent viena yra labai maža, maža, ar vidutinė įmonė, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1–3 dalyse, ir nė viena įmonė nepadengia daugiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 4.1.2. įmonė ir bent viena mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija, kuri viena ar kartu padengia bent 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus;
 4.2. projekto rezultatai plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą ar atvirąją programinę įrangą.

 Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, pareiškėjo biudžetas turėtų būti ne mažesnis kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 1 mln. eurų

Kvietimo suma 

 2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-08–2022-02-08)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 14 priemonei pasibaigęs
15. Tarptautinės programos M-ERA.NET kvietimas teikti paraiškas tyrimams medžiagų tyrimo srityse

15. Tarptautinės programos M-ERA.NET* kvietimas teikti paraiškas tyrimams medžiagų tyrimo srityse

Galimi pareiškėjai ir partneriai 

 konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 2 kvietime dalyvaujančių šalių (iš jų bent 2 turi būti iš ES valstybės narės ar asocijuotos valstybės).
 Tarptautinio projekto konsorciumo koordinatorius turi būti iš kvietime dalyvaujančios šalies. Į minimalius reikalavimus atitinkančius konsorciumus papildomai gali būti įtraukti ir finansavimo neprašantys konsorciumo dalyviai.
 Vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 70 proc. projekto vykdymui reikalingo darbo laiko (ang. person months), vienam projekto partneriui negali tekti daugiau kaip 60 proc. projekto vykdymui reikalingo darbo laiko

Remiama veikla 

 horizontalūs tikslai: remiamas Europos žaliasis kursas (ang. Green Deal), didinant dėmesį švarios energijos technologijoms ir ateities baterijoms, taip pat remiamas tvaraus vystymosi tikslų siekimas, įskaitant prieinamą ir tvarią energiją bei pramonines inovacijas ir infrastruktūrą.
 Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų

Kvietimo biudžetas 

 numatomas bendras kvietimo biudžetas yra  ̴ 60 mln. eurų, Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 300 000 eurų

Kvietimo galiojimas (išsamiųjų paraiškų teikimui) 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-15–2021-11-17)

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Lietuvos mokslo taryba

Daugiau informacijos 

 kvietime

*M-ERA.NET yra Europos viešojo finansavimo organizacijų tinklas, kuriuo remiamas ir didinamas nacionalinių ir regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų, susijusių su medžiagomis ir baterijų technologijomis, finansavimo programų koordinavimas ir konvergencija, siekiant remti Europos žaliąjį kursą
Kvietimas 15 priemonei pasibaigęs
16. Kvietimas teikti naujos tarptautinės inovacijų programos „Eurostars 3“ paraiškas

16. Kvietimas teikti naujos tarptautinės inovacijų programos „Eurostars 3“ paraiškas

Potencialūs dalyviai   mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas bei siekiančios įsitvirtinti tarptautinėje rinkoje

Tema 

 inovatyvių projektų įgyvendinimas visose srityse, įskaitant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-02–2021-11-04)

Koordinuojanti (konsultacinė) institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Paraiškas priimanti institucija 

 Tarptautinis finansavimo mechanizmas Eureka

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 16 priemonei pasibaigęs
17. Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „SmartInvest LT+“

17. Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus
pagal priemonę „SmartInvest LT+“

Finasavimo tikslas   pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, numatytus MTEPI prioritetus

 Galimi pareiškėjai 

 užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys)) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
 Partneriais gali būti privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos

Finasuojama veikla 

 moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiama veikla 

 • tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklas;
 • tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra

Kvietimo suma 

 20 000 000,00 eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-27–2021-10-27)

Paraiškas priimanti institucija 

 viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 17 priemonei pasibaigęs
18. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (1)

18. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (1)

Potencialūs dalyviai 

 startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), universitetų ir tyrimo institucijų tyrėjai ir mokslininkai, studentais

Viena iš galimų temų (iššūkių) 

 • DLR (steigėjas – Vokietijos aerokosmoso centras, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) iššūkiai aplinkosaugai, energetikai ir sveikatai;
 • aplinkosaugos vadyba: aplinkosaugos problemų nustatymas ir gamtos išteklių valdymas;
 • tvarus išteklių valdymas: gamtos išteklių naudojimo, taip pat energijos gamybos, paskirstymo ar vartojimo stebėsena ir gerinimas;
 • sveikatos stiprinimas: sprendimų, skatinančių žmonių sveikatą arba švelninančių epidemijos poveikį, nustatymas, stebėsena ir (arba) teikimas

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, iššūkio aprašyme

Kvietimas 18 priemonei pasibaigęs
19. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (2)

19. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (2)

Potencialūs dalyviai 

 startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), universitetų ir tyrimo institucijų tyrėjai ir mokslininkai, studentai

Viena iš galimų temų (iššūkių

 • Erdvė išmaniajam judumui (steigėja – Europos Komisija).

 Judumas yra viena iš pagrindinių sričių, kurioje novatoriški sprendimai, taikomosios programos ir paslaugos gali paskatinti ir pereiti prie efektyviai išteklius naudojančios ir aplinką tausojančios visuomenės

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, iššūkio aprašyme

Kvietimas 19 priemonei pasibaigęs
20. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (3)

20. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (3)

Potencialūs dalyviai 

 startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), universitetų ir tyrimo institucijų tyrėjai ir mokslininkai, studentai

Viena iš galimų temų (iššūkių) 

 • BMVI skaitmeninio transporto iššūkis (steigėjas - Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (Vokietijos susisiekimo ir skaitmeninės infrastuktūros ministerija (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur), Vokietija).

 Viena iš BMVI  dominančių temų yra poveikis aplinkai: stebėti arba gerinti transporto poveikį aplinkai, pvz., išmetamųjų teršalų kiekį, priklausomybę nuo naftos arba natūralių buveinių mažinimą

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, iššūkio aprašyme

Kvietimas 20 priemonei pasibaigęs
21. Kvietimas teikti paraiškas CONCERT-Japan tarptautinėje iniciatyvoje

21. Kvietimas teikti paraiškas CONCERT-Japan tarptautinėje iniciatyvoje

Potencialūs dalyviai 

 projektą turi įgyvendinti ne mažiau nei 3 nepriklausomi juridiniai asmenys iš kurių vienas – iš Japonijos, du – iš pasirinktos Europos Sąjungos šalies, kuri dalyvauja CONCERT-Japan tarptautinėje iniciatyvoje: Bulgarija, Čekijos Respublika, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Lenkija, Lietuva, Slovakija, Ispanija, Turkija, Šveicarija, Norvegija

Kvietimas 

 Tvari vandenilio technologija – švarios ir prieinamos energijos šaltinis

Tematinės sritys 

 • vandenilio gamyba (skirtingi vandens skaidymo mechanizmai - atsinaujinantys, elektroliziniai, biologiniai (fermentacijos) ir kt.);
 • gamyba (nuolatinio proceso gamybos metodai: mastelis, sąnaudų mažinimas, patikimumas, jutiklių integravimas, kokybės kontrolė ir kt.);
 • vandenilio laikymas ir transportavimas (fiziškai: dujos, skystis,..; medžiagų pagrindu: absorbentas, organichidridas, metalhidridas,..; modeliai);
 • technologijų taikymas ir patvirtinimas (transportas, energijos gamyba, vandenilio kuro elementai (katalizatoriai, elektrolitai, elektrodai, modeliai ir kt.,) šildymas ir aušinimas);
 • sistemų modeliavimas ir analizė (našumo modeliai, senėjimo ir degradacijos modeliai, gyvavimo ciklo analizė, finansinė analizė, reikalinga infrastruktūra, laboratorijos pilotai ir kt.)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, aprašyme

Kvietimas 21 priemonei pasibaigęs
22. Technologinės plėtros projektų finansavimas

22. Technologinės plėtros projektų finansavimas

Tinkami pareiškėjai 

 mokslo ir studijų institucijos

Tinkami partneriai 

 privatieji juridiniai asmenys:
 • atitinkantys labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą (toliau- įmonė);
 • bent vienas partneris turi būti įmonė. Partneris – įmonė turi būti vykdžiusi aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t.y. įmonės pajamos yra ne mažesnės kaip 3 tūkst. eurų per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau nei metus. Įmonė turi būti įregistruota juridinių asmenų registre ne vėliau, nei iki 2020 m. gruodžio 31 d.;
 • valstybės pagalbos išmokėjimo metu turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje

Tinkamos išlaidos ir jų kategorijos 

 tinkamos išlaidos turi atitikti Aprašo V skyriaus 2 priede nurodytus reikalavimus tinkamoms išlaidoms.
 Kategorijos:
 • išlaidos projekto darbo grupei: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;
 • išlaidos komandiruotėms pas projekto partnerius į projekto susitikimus ir renginius;
 • išlaidos trumpalaikiam turtui (medžiagoms, atsargoms ir p2anašioms prekėms);
 • išlaidos paslaugoms, susijusiomis su taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimu ir su renginių (seminarų, konferencijų ir pan.) organizavimu projekto tematika;
 • išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);
 • netiesioginės išlaidos (apskaičiuojamos neviršijant Aprašo 32 punkte nustatyto dydžio)

 Finansavimo forma 

 negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis De minimis reglamentu

Didžiausia galima projekto vertė 

 100 tūkst. eurų

Didžiausia galima finansuojamoji dalis 

 • mokslo ir studijų institucijų neekonominei veiklai – 100 (vienas šimtas) proc. jų tinkamų išlaidų (ne de minimis pagalba);
 • de minimis pagalbos, kiekvienam de minimis pagalbos gavėjui, finansuojamoji dalis iki 80 (aštuoniasdešimt) proc. jo tinkamų išlaidų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Administruojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, Apraše

Kvietimas 22 priemonei pasibaigęs
23. Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech (viešojo sektoriaus technologijos)“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas

23. Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech (viešojo sektoriaus technologijos)“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas*

Galimi pareiškėjai (iššūkio savininkai) 

 viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus Lietuvos mokslo ir studijų institucijas

Projektas (iššūkis) 

 planingų ir tarpusavyje susijusių veiksmų seka GovTech srityje, siekiant per nustatytą laikotarpį nustatytais finansiniais ištekliais išspręsti iškeltą iššūkį.  Iššūkis yra problema, kurią viešojo sektoriaus institucija nori išspręsti. Iššūkiai yra formuluojami atvirai, iš anksto nenurodant galimo sprendimo būdo. Tokiu būdu iššūkis skatina inovacijų kūrimą, lankstumą ir atvirumą

Finansuojami projektai 

 tai tokie projektai, kuriems įgyvendinti yra reikalinga GovTech bandomoji versija – skaitmeninis sprendimas, turintis pagrindinę konfigūraciją, turinį ar kitas savybes, pakankamas pademonstruoti ir išbandyti produkto veikimą

Projekto finansavimo suma 

 53 000 eurų (su PVM)

Finansuojamų projektų skaičius 

 30 GovTech bandomųjų versijų pirkimų

Kvietimo suma 

 4,5 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje, finansavimo sąlygų apraše

*Žaliosios inovacijos – produktai ir technologijos, kurios atitinka Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos“, III skyriuje nurodytas prioritetines aplinkos apsaugos sritis

Kvietimas 23 priemonei pasibaigęs
24. Parama įmonėms, rengiančioms paraiškas pagal Bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos Horizontas EIC Accelerator“

24. Parama įmonėms, rengiančioms paraiškas pagal Bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos Horizontas EIC Accelerator“

Priemonės tikslas 

 paskatinti Lietuvos įmones dalyvauti „EIC Accelerator“ konkurse, kuriuo siekiama išvystyti pažangias lūžio inovacijas ir remti greitą įmonių plėtrą Europos ir tarptautiniu mastu

Galimi pareiškėjai 

 labai maža, maža ir vidutinė įmonė, įskaitant startuolius, nustatyta tvarka siekianti pretenduoti į negrąžintiną subsidiją

Remiama veikla 

 pagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (Lietuvos ar užsienio privatus juridinis asmuo veikiantis Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje) paslauga, apimanti „EIC Accelerator“ konkurso paraiškų rengėjams skirto konkurencingo verslo modelio sukūrimą ir jo pristatymą (žodiniu ir vaizdiniu būdu) bei kitas su šia paslauga susijusias konsultacines paslaugas

Teikiamo finansavimo forma 

 negrąžinamoji subsidija

Kvietimo suma 

 iki 150 846,40 euro

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše

Kvietimas 24 priemonei pasibaigęs
25. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

25. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

Tinkami pareiškėjai 

 projekto paraiškos teikėjas:
 • Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės statusą;
 • turi būti sudaręs jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos mokslo ir studijų institucija ir partneriu.
 Partneris - Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą. Įgyvendinant projektą, partneris gali tapti privačiuoju juridiniu asmeniu, atitinkančiu didelės įmonės statusą.
 Projekto paraiškos teikėjas ir partneris turi vykdyti veiklą energetikos sektoriuje.
 Kiti reikalavimai projekto paraiškos teikėjui ir partneriui nustatyti Aprašo II skyriuje

Remiama veikla 

 moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jos turi būti patirtos išimtinai projekto tikslams ir rezultatams pasiekti:
 • išlaidos personalui (projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams. Šias išlaidas gali sudaryti ne daugiau kaip 5 (penki) visos darbo dienos ekvivalentai);
 • išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);
 • išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms);
 • išlaidos pagal paslaugų sutartis;
 • netiesioginės išlaidos, kurios negali viršyti 10 procentų nuo gautos finansinės paramos sumos

              Finansavimo forma 

 negrąžinamoji subsidija (dotacija), teikiama kaip valstybės pagalba vadovaujantis Reglamento (ES) 651/2014 25 straipsniu.

Planuojama kvietimo finansavimo  suma 

 1 237 500 eurų

Finansavimo lėšų suma 

 didžiausia projektui galima skirti finansinės paramos suma 500 tūkst. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, Apraše

Kvietimas 25 priemonei pasibaigęs