Finansinė parama energetikos srities inovacijoms, moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai

  • Titulinis
  • (08) Finansinė parama energetikos srities inovacijoms, moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai

.

FINANSINĖ PARAMA ENERGETIKOS SRITIES INOVACIJOMS,
MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI


1. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (1)

1. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (1)

Potencialūs dalyviai 

 startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), universitetų ir tyrimo institucijų tyrėjai ir mokslininkai, studentais

Viena iš galimų temų (iššūkių) 

 • DLR (steigėjas – Vokietijos aerokosmoso centras, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) iššūkiai aplinkosaugai, energetikai ir sveikatai;
 • aplinkosaugos vadyba: aplinkosaugos problemų nustatymas ir gamtos išteklių valdymas;
 • tvarus išteklių valdymas: gamtos išteklių naudojimo, taip pat energijos gamybos, paskirstymo ar vartojimo stebėsena ir gerinimas;
 • sveikatos stiprinimas: sprendimų, skatinančių žmonių sveikatą arba švelninančių epidemijos poveikį, nustatymas, stebėsena ir (arba) teikimas

Kvietimas galioja 

 iki 2021-07-19

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, iššūkio aprašyme

Kvietimas 1 priemonei galioja iki 2021-07-19
2. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (2)

2. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (2)

Potencialūs dalyviai 

 startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), universitetų ir tyrimo institucijų tyrėjai ir mokslininkai, studentai

Viena iš galimų temų (iššūkių

 • Erdvė išmaniajam judumui (steigėja – Europos Komisija).

 Judumas yra viena iš pagrindinių sričių, kurioje novatoriški sprendimai, taikomosios programos ir paslaugos gali paskatinti ir pereiti prie efektyviai išteklius naudojančios ir aplinką tausojančios visuomenės

Kvietimas galioja 

 iki 2021-07-19

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, iššūkio aprašyme

Kvietimas 2 priemonei galioja iki 2021-07-19
3. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (3)

3. Kvietimas dalyvauti inovacijų konkurse Copernicus Masters (3)

Potencialūs dalyviai 

 startuoliai, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), universitetų ir tyrimo institucijų tyrėjai ir mokslininkai, studentai

Viena iš galimų temų (iššūkių) 

 • BMVI skaitmeninio transporto iššūkis (steigėjas - Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (Vokietijos susisiekimo ir skaitmeninės infrastuktūros ministerija (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur), Vokietija).

 Viena iš BMVI  dominančių temų yra poveikis aplinkai: stebėti arba gerinti transporto poveikį aplinkai, pvz., išmetamųjų teršalų kiekį, priklausomybę nuo naftos arba natūralių buveinių mažinimą

Kvietimas galioja 

 iki 2021-07-19

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, iššūkio aprašyme

Kvietimas 3 priemonei galioja iki 2021-07-19
4. Kvietimas teikti paraiškas CONCERT-Japan tarptautinėje iniciatyvoje

4. Kvietimas teikti paraiškas CONCERT-Japan tarptautinėje iniciatyvoje

Potencialūs dalyviai 

 projektą turi įgyvendinti ne mažiau nei 3 nepriklausomi juridiniai asmenys iš kurių vienas – iš Japonijos, du – iš pasirinktos Europos Sąjungos šalies, kuri dalyvauja CONCERT-Japan tarptautinėje iniciatyvoje: Bulgarija, Čekijos Respublika, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Lenkija, Lietuva, Slovakija, Ispanija, Turkija, Šveicarija, Norvegija

Kvietimas 

 Tvari vandenilio technologija – švarios ir prieinamos energijos šaltinis

Tematinės sritys 

 • vandenilio gamyba (skirtingi vandens skaidymo mechanizmai - atsinaujinantys, elektroliziniai, biologiniai (fermentacijos) ir kt.);
 • gamyba (nuolatinio proceso gamybos metodai: mastelis, sąnaudų mažinimas, patikimumas, jutiklių integravimas, kokybės kontrolė ir kt.);
 • vandenilio laikymas ir transportavimas (fiziškai: dujos, skystis,..; medžiagų pagrindu: absorbentas, organichidridas, metalhidridas,..; modeliai);
 • technologijų taikymas ir patvirtinimas (transportas, energijos gamyba, vandenilio kuro elementai (katalizatoriai, elektrolitai, elektrodai, modeliai ir kt.,) šildymas ir aušinimas);
 • sistemų modeliavimas ir analizė (našumo modeliai, senėjimo ir degradacijos modeliai, gyvavimo ciklo analizė, finansinė analizė, reikalinga infrastruktūra, laboratorijos pilotai ir kt.)

Kvietimas galioja  

 iki 2021-07-09

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, aprašyme

Kvietimas 4 priemonei galioja iki 2021-07-09
5. Technologinės plėtros projektų finansavimas

5. Technologinės plėtros projektų finansavimas

Tinkami pareiškėjai 

 mokslo ir studijų institucijos

Tinkami partneriai 

 privatieji juridiniai asmenys:
 • atitinkantys labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą (toliau- įmonė);
 • bent vienas partneris turi būti įmonė. Partneris – įmonė turi būti vykdžiusi aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t.y. įmonės pajamos yra ne mažesnės kaip 3 tūkst. eurų per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau nei metus. Įmonė turi būti įregistruota juridinių asmenų registre ne vėliau, nei iki 2020 m. gruodžio 31 d.;
 • valstybės pagalbos išmokėjimo metu turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje

Tinkamos išlaidos ir jų kategorijos 

 tinkamos išlaidos turi atitikti Aprašo V skyriaus 2 priede nurodytus reikalavimus tinkamoms išlaidoms.
 Kategorijos:
 • išlaidos projekto darbo grupei: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;
 • išlaidos komandiruotėms pas projekto partnerius į projekto susitikimus ir renginius;
 • išlaidos trumpalaikiam turtui (medžiagoms, atsargoms ir p2anašioms prekėms);
 • išlaidos paslaugoms, susijusiomis su taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimu ir su renginių (seminarų, konferencijų ir pan.) organizavimu projekto tematika;
 • išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);
 • netiesioginės išlaidos (apskaičiuojamos neviršijant Aprašo 32 punkte nustatyto dydžio)

 Finansavimo forma 

 negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis De minimis reglamentu

Didžiausia galima projekto vertė 

 100 tūkst. eurų

Didžiausia galima finansuojamoji dalis 

 • mokslo ir studijų institucijų neekonominei veiklai – 100 (vienas šimtas) proc. jų tinkamų išlaidų (ne de minimis pagalba);
 • de minimis pagalbos, kiekvienam de minimis pagalbos gavėjui, finansuojamoji dalis iki 80 (aštuoniasdešimt) proc. jo tinkamų išlaidų

Kvietimo galiojimas 

 2021-05-27–2021-07-05 (16:30 val.)

Administruojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, Apraše

Kvietimas 5 priemonei galioja iki 2021-07-05
6. Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech (viešojo sektoriaus technologijos)“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas

6. Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech (viešojo sektoriaus technologijos)“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas*

Galimi pareiškėjai (iššūkio savininkai) 

 viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus Lietuvos mokslo ir studijų institucijas

Projektas (iššūkis) 

 planingų ir tarpusavyje susijusių veiksmų seka GovTech srityje, siekiant per nustatytą laikotarpį nustatytais finansiniais ištekliais išspręsti iškeltą iššūkį.  Iššūkis yra problema, kurią viešojo sektoriaus institucija nori išspręsti. Iššūkiai yra formuluojami atvirai, iš anksto nenurodant galimo sprendimo būdo. Tokiu būdu iššūkis skatina inovacijų kūrimą, lankstumą ir atvirumą

Finansuojami projektai 

 tai tokie projektai, kuriems įgyvendinti yra reikalinga GovTech bandomoji versija – skaitmeninis sprendimas, turintis pagrindinę konfigūraciją, turinį ar kitas savybes, pakankamas pademonstruoti ir išbandyti produkto veikimą

Projekto finansavimo suma 

 53 000 eurų (su PVM)

Finansuojamų projektų skaičius 

 30 GovTech bandomųjų versijų pirkimų

Kvietimo suma 

 4,5 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 iki 2021-06-23 (18:00 val.)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje, finansavimo sąlygų apraše

*Žaliosios inovacijos – produktai ir technologijos, kurios atitinka Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos“, III skyriuje nurodytas prioritetines aplinkos apsaugos sritis

Kvietimas 6 priemonei galioja iki 2021-06-23
7. Parama įmonėms, rengiančioms paraiškas pagal Bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos Horizontas EIC Accelerator“

7. Parama įmonėms, rengiančioms paraiškas pagal Bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos Horizontas EIC Accelerator“

Priemonės tikslas 

 paskatinti Lietuvos įmones dalyvauti „EIC Accelerator“ konkurse, kuriuo siekiama išvystyti pažangias lūžio inovacijas ir remti greitą įmonių plėtrą Europos ir tarptautiniu mastu

Galimi pareiškėjai 

 labai maža, maža ir vidutinė įmonė, įskaitant startuolius, nustatyta tvarka siekianti pretenduoti į negrąžintiną subsidiją

Remiama veikla 

 pagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (Lietuvos ar užsienio privatus juridinis asmuo veikiantis Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje) paslauga, apimanti „EIC Accelerator“ konkurso paraiškų rengėjams skirto konkurencingo verslo modelio sukūrimą ir jo pristatymą (žodiniu ir vaizdiniu būdu) bei kitas su šia paslauga susijusias konsultacines paslaugas

Teikiamo finansavimo forma 

 negrąžinamoji subsidija

Kvietimo suma 

 iki 150 846,40 euro

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Koordinuojanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs
8. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

8. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

Tinkami pareiškėjai 

 projekto paraiškos teikėjas:
 • Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės statusą;
 • turi būti sudaręs jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos mokslo ir studijų institucija ir partneriu.
 Partneris - Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą. Įgyvendinant projektą, partneris gali tapti privačiuoju juridiniu asmeniu, atitinkančiu didelės įmonės statusą.
 Projekto paraiškos teikėjas ir partneris turi vykdyti veiklą energetikos sektoriuje.
 Kiti reikalavimai projekto paraiškos teikėjui ir partneriui nustatyti Aprašo II skyriuje

Remiama veikla 

 moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jos turi būti patirtos išimtinai projekto tikslams ir rezultatams pasiekti:
 • išlaidos personalui (projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams. Šias išlaidas gali sudaryti ne daugiau kaip 5 (penki) visos darbo dienos ekvivalentai);
 • išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);
 • išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms);
 • išlaidos pagal paslaugų sutartis;
 • netiesioginės išlaidos, kurios negali viršyti 10 procentų nuo gautos finansinės paramos sumos

              Finansavimo forma 

 negrąžinamoji subsidija (dotacija), teikiama kaip valstybės pagalba vadovaujantis Reglamento (ES) 651/2014 25 straipsniu.

Planuojama kvietimo finansavimo  suma 

 1 237 500 eurų

Finansavimo lėšų suma 

 didžiausia projektui galima skirti finansinės paramos suma 500 tūkst. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, Apraše

Kvietimas 8 priemonei pasibaigęs