LIFE programa

LIFE PROGRAMA


1. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE). Europos energijos bendrijų priemonė. Finansavimo ir konkursų galimybės

1. Kvietimas pagal 2021-2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE).
Europos energijos bendrijų priemonė. Finansavimo ir konkursų galimybės

Tikslinė veikla 

   energetikos bendruomenės gali būti veiksminga priemonė siekiant pritraukti privačias investicijas į atsinaujinančiąją energiją ir energijos vartojimo efektyvumą, padidinti visuomenės pritarimą tvarios energijos projektams ir įtraukti piliečius į sąžiningą ir švarios energijos perėjimą vietos lygmeniu.
   Atsižvelgiant į tai, kaip greitai ir kokiu mastu turi būti vykdomas perėjimas prie švarios energijos, ir į naudą, kurią teikia vartotojų įtraukimas ir įgalėjimas pasitelkiant energetikos bendruomenes, labai svarbu sukurti priemones, kurios padėtų daugeliui bendruomeninių energetikos projektų pradėti įgyvendinti Europos klimato ir energetikos tikslus ir prie jų prisidėti

Galimi pareiškėjai 

   pasiūlymus turi teikti ne mažiau kaip 3 pareiškėjai (paramos gavėjai; nesusiję subjektai) iš 3 skirtingų reikalavimus atitinkančių šalių

Kvietimo galiojimas 

   2023-05-11–2023-11-16 (17:00 val. Briuselio laiku)

Biudžetas 

   10 000 000 eurų

Paramos pobūdis 

   dotacijos

Finansavimo norma 

   kitos dotacijos veiksmams – 95 proc.

Daugiau informacijos 

   kvietime (58 pusl.), LIFE programoje, interneto svetainėje

Kvietimas 1 priemonei aktyvus iki 2023-11-16
2. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE). Europos įmonių perėjimo prie švarios energijos rėmimas. Finansavimo ir konkursų galimybės

2. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE).
Europos įmonių perėjimo prie švarios energijos rėmimas.
Finansavimo ir konkursų galimybės

Tikslinė veikla 

   įmonių skatinimas pereiti prie švarios energijos yra labai svarbus Europos žaliajam kursui ir pasirengimas įgyvendinti siekį palaipsniui panaikinti ES priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro importo. Tai svarbu ir žaliojo kurso pramonės planui, ir bendram ES įmonių konkurencingumui. Energetikos politikos priemonėse, pavyzdžiui, Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje ir Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje, pripažįstamas vaidmuo, kurį įmonės, ypač mažosios ir vidutinės, gali atlikti vietos ir nacionaliniu lygmenimis spartinant pertvarką.
   Taikymo sritys:
   ♦ A sritis: energijos vartojimo auditui ir energijos naudojimo vadybos sistemoms palankios ekosistemos stiprinimas;
   ♦ B sritis: įmonių bendradarbiavimo energetikos srityje skatinimas

Galimi pareiškėjai 

   pasiūlymus turi teikti ne mažiau kaip 3 pareiškėjai (paramos gavėjai; nesusiję subjektai) iš 3 skirtingų reikalavimus atitinkančių šalių

Kvietimo galiojimas 

   2023-05-11–2023-11-16 (17:00 val. Briuselio laiku)

Biudžetas 

   6 000 000 eurų

Paramos pobūdis 

   dotacijos

Finansavimo norma 

   kitos dotacijos veiksmams – 95 proc.

Daugiau informacijos 

   kvietime (27 pusl.), LIFE programoje, interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 2 priemonei aktyvus iki 2023-11-16
3. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE). Integruotos paslaugos, skirtos pereiti prie švarios energijos pastatuose ir įmonėse. Finansavimo ir konkursų galimybės

3. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE). Integruotos paslaugos, skirtos pereiti prie švarios energijos pastatuose ir įmonėse. Finansavimo ir konkursų galimybės

Tikslinė veikla 

   kaip pabrėžta Europos žaliojo kurso iniciatyvoje „Renovacijos banga“ ir „REPowerEU“ plane, būtina skubiai didinti plataus užmojo pastatų renovacijų skaičių visoje ES ir geriau integruoti perėjimą prie efektyvaus atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais grindžiamo šildymo ir vėsinimo kaip neatsiejamos pastatų renovacijos dalies. Įmonės yra viena iš pagrindinių prie švarios energijos perėjimo prisidedančių šalių.
   Tačiau daugeliui namų savininkų, pastatų savininkų, mažųjų įmonių ar valdžios institucijų trūksta įgūdžių ir gebėjimų rengti, įgyvendinti ir finansuoti sudėtingus ir plataus užmojo perėjimo prie švarios energijos projektus. Be to, daugelis projektų vystytojų susiduria su didelėmis įgyvendinimo išlaidomis, atsižvelgiant į palyginti nedidelį investicijų dydį ir "iki rakto" sprendimų trūkumą, ir turi ribotas galimybes rinkoje naudotis tinkamais ir patraukliais finansavimo sprendimais.
   Taikymo sritys:
   ♦ A sritis: integruotos namų renovacijos paslaugos;
   ♦ B sritis: Integruotos paslaugos privačių nuomojamų būstų energijos atnaujinimui;
   ♦ C sritis: integruotos paslaugos, skirtos perėjimui prie švarios energijos viešuosiuose pastatuose;
   ♦ D sritis: Integruotos paslaugos, skirtos įmonių perėjimui prie švarios energijos

Galimi pareiškėjai 

   pasiūlymus gali teikti vienas pareiškėjas iš vienos reikalavimus atitinkančios šalies

Kvietimo galiojimas 

   2023-05-11–2023-11-16 (17:00 val. Briuselio laiku)

Biudžetas 

   15 000 000 eurų

Paramos pobūdis 

   dotacijos

Finansavimo norma 

   kitos dotacijos veiksmams – 95 proc.

Daugiau informacijos 

   kvietime (47 pusl.), LIFE programoje, interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 3 priemonei aktyvus iki 2023-11-16
4. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE). Pastatų energinis naudingumas – sąlygų kūrimas, kad renovacija būtų greitesnė, gilesnė, pažangesnė, grindžiama paslaugomis ir duomenimis. Finansavimo ir konkursų galimybės

4. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE). Pastatų energinis naudingumas – sąlygų kūrimas, kad renovacija būtų greitesnė, gilesnė, pažangesnė, grindžiama paslaugomis ir duomenimis.
Finansavimo ir konkursų galimybės

Tikslinė veikla 

   padėti siekti ES renovacijos bangos strategijos tikslų ir padėti įgyvendinti dabartinę ir būsimą pastatų politiką, visų pirma atsižvelgiant į persvarstytą Pastatų energinio naudingumo direktyvą, tačiau taip pat atsižvelgiant į naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos aspektus.
   Taikymo sritys:
   ♦ A taikymo sritis: palankesnių sąlygų didelio masto esminei renovacijai sudarymas;
   ♦ B taikymo sritis: reguliavimo ir administracinės sistemos;
   ♦ C taikymo sritis: pastatų energijos duomenys ir paslaugos

Galimi pareiškėjai 

   pasiūlymus turi teikti ne mažiau kaip 3 pareiškėjai (paramos gavėjai; nesusiję subjektai) iš 3 skirtingų reikalavimus atitinkančių šalių

Kvietimo galiojimas 

   2023-05-11–2023-11-16 (17:00 val. Briuselio laiku)

Biudžetas 

   11 000 000 eurų

Paramos pobūdis 

   dotacijos

Finansavimo norma 

   kitos dotacijos veiksmams – 95 proc.

Daugiau informacijos 

   kvietime (21 pusl.), LIFE programoje, interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 4 priemonei aktyvus iki 2023-11-16
5. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE). Strateginiai integruotieji projektai – Klimato politika

5. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE)
LIFE-2023-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage
Strateginiai integruoti projektai (SIP)
Finansavimo ir konkursų galimybės
Strateginiai integruotieji projektai – Klimato politika

Tikslinė veikla 

   remti visapusišką šių strategijų ir planų įgyvendinimą:
      • Nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai (NEKSVP, Reglamentas dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo (ES) 2018/1999).
      • Nacionaliniai energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planai (NEEAP).
      • Nacionalinės ar regioninės prisitaikymo strategijos arba veiksmų planai.
      • Miestų arba bendruomenių veiksmų planai, kuriais pradedamas perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir (arba) klimato kaitos poveikiui atsparios visuomenės.
      • Nacionalinės, regioninės arba pramonei ir (arba) sektoriams skirtos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategijos arba mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos veiksmų planai, kuriais prisidedama prie poveikio klimatui neutralumo

Galimi pareiškėjai 

   pareiškėjai (paramos gavėjai ir susiję subjektai) turi:
   − būti juridiniai asmenys (viešosios ar privačios įstaigos);
   − būti įsisteigęs vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y.:
   − − ES valstybės narės (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas (UŠT))
   − − ES nepriklausančios šalys (išvardytos EEE šalys ir programos LIFE asocijuotosios šalys arba šalys, kurios šiuo metu derasi dėl asociacijos susitarimas ir kai susitarimas įsigalioja prieš dokumentų, suteikiančių dotaciją, pasirašymą);
   − koordinatorius turi būti įsisteigęs reikalavimus atitinkančioje šalyje

Kvietimo galiojimas 

   I etapas pasibaigęs (galiojo nuo 2023-04-18 iki 2023-09-05)
   II etapas galioja nuo 2023-04-18 iki 2024-03-05 (17.00 Briuselio laiku)

Biudžetas 

   30 000 000 eurų

Paramos pobūdis 

   dotacijos

Finansavimo intensyvumas 

   ne didesnė kaip 60 proc. finansavimo norma

Daugiau informacijos 

   kvietime (22 pusl.), LIFE programojeinterneto svetainėje

Kvietimas 5 priemonei:
I etapas – pasibaigęs (galiojo iki 2023-09-05);
II etapas – galioja iki 2024-03-05.
6. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE). Klimato kaitos sukeliamų problemų švelninimas

6. Kvietimas pagal 2021-2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE)
LIFE-2023-SAP-CLIMA-CCM - Climate Change Mitigation
LIFE-2023-SAP-CLIMA – klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos Standartiniai veiksmų projektai (SAP)
Finansavimo ir konkursų galimybės
Klimato kaitos sukeliamų problemų švelninimas

Tikslinės veiklos 

   vienos iš veiklų:
   − tvarios atsinaujinančios energijos panaudojimas ir plėtra;
   − energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Galimi pareiškėjai 

   pareiškėjai (paramos gavėjai ir susiję subjektai) turi:
   − būti juridiniai asmenys (viešosios ar privačios įstaigos);
   − būti įsisteigęs vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y.:
   − − ES valstybės narės (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas (UŠT))
   − − ES nepriklausančios šalys (išvardytos EEE šalys ir programos LIFE asocijuotosios šalys arba šalys, kurios šiuo metu derasi dėl asociacijos susitarimas ir kai susitarimas įsigalioja prieš dokumentų, suteikiančių dotaciją, pasirašymą);
   − koordinatorius turi būti įsisteigęs reikalavimus atitinkančioje šalyje

Kvietimo galiojimas 

   2023-04-18–2023-09-21 (17:00 Briuselio laiku)

Biudžetas 

   30 000 000 eurų

Paramos pobūdis 

   dotacijos

Finansavimo intensyvumas 

   maksimali 60 proc. finansavimo norma

Daugiau informacijos 

   kvietime (22 pusl.), LIFE programojeinterneto svetainėje

Kvietimas 6 priemonei aktyvus iki 2023-09-21
7. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE). Transporto priemonių prijungimo prie elektros tinklo integracija

7. Kvietimas pagal 2021–2027 metų Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE)
LIFE-2023-PLP-Clima: Climate Change Mitigation and Adaptation
LIFE projektai, skirti ad hoc teisėkūros ir politikos prioritetams (PLP) įgyvendinti
Finansavimo ir konkursų galimybės
Transporto priemonių prijungimo prie elektros tinklo integracija – nacionalinės paskatų sistemos, skirtos elektra varomų transporto priemonių integravimui į namų ir (arba) pastatų energijos kaupimą, įsitvirtinimas energetikos bendruomenėse ir nacionaliniuose tinkluose

Laukiamas efektas 

   iš esmės remti politikos formavimą ir teisėkūrą, įgyvendinant transporto priemonių integravimą į tinklą:

  • identifikuoti geriausią praktiką ir kliūtis, trukdančias sklandžiai integracijai;
  • didinti informuotumą visose valstybėse narėse ir tokios praktikos suinteresuotose šalyse;
  • remti energetikos sistemų integraciją, kaip ragina Europos Komisijos strategija, Mobilumo paslaugų teikėjų rinka.

   Galiausiai šie veiksmai reikšmingai prisidės prie elektros energijos piko problemų sprendimo ir atsies elektros energijos gamybą nuo iškastinio kuro

Galimi pareiškėjai 

   viena nevyriausybinė organizacija (NVO) arba NVO konsorciumas, per savo narystės organizacijas idealiai veikiantys daugumoje ES valstybių narių ir turi gebėjimų išnagrinėti konkrečių nacionalines rinkas ir jų reguliavimą.
   Pareiškėjas turi turėti ekspertinių žinių apie elektrines transporto priemones, jų įkrovimo operacijas, pažangiuosius tinklus ir pažangiuosius dvišalius įkrovimus, transporto priemonių įkrovimo rinką iš techninės ir reglamentavimo perspektyvos

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-04-18–2023-09-07)

Biudžetas 

   250 000 eurų

Paramos pobūdis 

   dotacijos

Finansavimo norma ir ES įnašas 

   finansavimo norma – 90 proc.; ES maksimalus įnašas – 0,25 mln. Eur

Daugiau informacijos 

   kvietime (33 pusl.), LIFE programojeinterneto svetainėje

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs