Finansinė parama savivaldybėms

.

FINANSINĖ PARAMA SAVIVALDYBĖMS


1. Gatvių apšvietimo modernizavimas

1. Gatvių apšvietimo modernizavimas
(04.3.1-LVPA-T-116-01)

Remiamos veiklos 

 gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, t. y. pasenusios  ir neefektyvios gatvių apšvietimo sistemos miestuose ir rajonuose atnaujinimas

 Galimi pareiškėjai 

 savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą), vykdančios gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą.
 Kreiptis dėl finansavimo gali ir tos savivaldybių administracijos, kurios gatvių apšvietimo modernizavimo projektus planuoja įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės būdu

Kvietimo suma 

 12 mln. eurų.
 Didžiausia galima finansavimo suma projektui – 2 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, LVPA kvietime ir taisyklėse

Kvietimas 1 priemonei pasibaigęs

2. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas, didinant jų energinį naudingumą ir mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

2. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas, didinant jų energinį naudingumą ir mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Pareiškėjai 

 savivaldybių administracija ar viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, arba įmonė, kuri vykdo savivaldybės paskirto projekto administratoriaus funkcijas, ar energijos taupymo paslaugų teikimo įmonė 

Paramos gavėjai 

 savivaldybės administracija ar viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, kuri, neatsižvelgiant į tai, kas yra pareiškėjas, laikoma galutine naudos gavėja

Kompensacinės išmokos 

 tiesiogiai finansinės priemonės valdytojo (AB Šiaulių bankas) paramos gavėjo naudai mokama išmoka, skirta iš dalies padengti paramos gavėjo įsipareigojimus pagal Savivaldybių pastatų fondo paskolos sutartį.
 Kompensacinėmis išmokomis siekiama:
 • skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą, investuojant į savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą;
 • mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį viešojo sektoriaus pastatuose bei didinti šių pastatų energinį naudingumą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų, kurios bus išmokamos kompensacinių išmokų forma

Kompensacinės išmokos dydis 

 ne didesnis kaip 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Projekto kompensacinės išmokos dydis nustatomas, atsižvelgiant į projekto išlaidų tinkamumą, pagrįstumą ir reikalavimus tinkamoms išlaidoms

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Administruojančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjekompensacinių išmokų mokėjimo tvarkos apraše, viešųjų pastatų programojelėšų naudojimo tvarkos apraše

Kvietimas 2 priemonei pasibaigęs