Finansinė parama savivaldybėms

  • Titulinis
  • (05) Finansinė parama savivaldybėms

.

FINANSINĖ PARAMA SAVIVALDYBĖMS


1. Garantijų suteikimas miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektų įgyvendinimui

1. Garantijų suteikimas miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektams įgyvendinti

Kas gali pasinaudoti 

 savivaldybės ar jų įgaliotos įmonės, įgyvendinančios miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektus.
 Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra, suteikdama garantiją, įsipareigoja padengti kreditoriui už Pareiškėjo neįvykdytus įsipareigojimus (įskaitant ir palūkanų dengimą) pagal paskolos sutartį, suteiktą tokiam projektui finansuoti

Kvietimo galiojimas 

 iki 2023-12-31

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1 priemonei aktyvus iki 2023-12-31
2. Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo

2. Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui,
finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo

Galimi paramos gavėjai 

 – savivaldybių administracijos;
 – savivaldybėms priklausančios įmonės;
 – viešųjų pirkimų būdu savivaldybių administracijos atrinkta privati energijos taupymo paslaugų teikėjų įmonė (toliau – ETPT) ar pusiau ETPT

Finansinės priemonės tikslai 

 – atnaujinti savivaldybių viešuosius pastatus, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y. ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę;
 – sukurti palankų finansavimo modelį savivaldybių pastatų modernizavimo projektams Finansinės priemonės lėšomis finansuoti;
 – prisidėti prie strateginių tikslų energijos vartojimo efektyvumo srityje įgyvendinimo

Remiama veikla 

 savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą

Kvietimo galiojimas 

 iki 2023-12-31

Kvietimo suma 

 bendra numatoma savivaldybėms ar jų įgaliotiems subjektams suteikti paskolų suma sudaro 37,3 mln. eurų

Finansuojama investicijų dalis 

 – 100 proc. investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 proporciją), kai paskolos gavėjai yra savivaldybių administracijos arba savivaldybės įmonės;
 – 80 proc. investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 proporciją), kai paskolos gavėjai yra ETPT arba pusiau ETPT

Minimali paskolos suma 

 10 mln. eurų

 Paraiškos priimamos 

 akcinėje bendrovėje Šiaulių banke

Konsultacijos teikiamos 

 uždarojoje akcinėje bendrovėje Viešųjų investicijų plėtros agentūroje

Daugiau informacijos 

 kvietime, pranešime

Kvietimas 2 priemonei aktyvus iki 2023-12-31
3. Kompensacinės išmokos savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti

3. Kompensacinės išmokos savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti

Paramos gavėjai 

 savivaldybės administracija ar viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, kuri, neatsižvelgiant į tai, kas yra pareiškėjas, laikoma galutine naudos gavėja

Pareiškėjai 

 savivaldybės administracija ar viešoji įstaiga, kurios savininkas yra savivaldybė, arba įmonė, kuri vykdo savivaldybės paskirto projekto administratoriaus funkcijas, ar energijos taupymo paslaugų teikimo įmonė.
 Pareiškėjams – savivaldybių administracijoms – kompensacinės išmokos skiriamos tik jas derinant su lengvatinėmis paskolomis iš Savivaldybių pastatų fondo (SPF), kurį administruoja finansinis tarpininkas akcinė bendrovė Šiaulių bankas, veikiantis pagal su uždarąja akcine bendrove Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašytą finansinės priemonės įgyvendinimo sutartį, kurios pagrindu teikia paskolas pareiškėjams iš SPF lėšų

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 išlaidos, padarytos atliekant Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede numatytus veiksmus (priemones), kurių ne mažiau kaip 80 procentų sudaro išlaidos atliekant pastato energinį naudingumą didinančius (minėtos programos 2 priedo 1–11 punktai) veiksmus (priemones)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-04-29–2021-12-31)

Kvietimo suma 

 7 mln. eurų

Kompensacinės išmokos dydis 

 ne didesnis kaip 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kuris nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų tinkamumą, pagrįstumą ir reikalavimus tinkamoms išlaidoms.
 Paramos gavėjai pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką tam pačiam viešajam pastatui atnaujinti.
Kompensacinėmis išmokomis siekiama:
 •skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą, investuojant į savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą;
 •mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį viešojo sektoriaus pastatuose bei didinti šių pastatų energinį naudingumą

Įgyvendinančioji institucija 

 uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime (ten žr. „Kompensacinės išmokos“), tvarkos apraše

Kvietimas 3 priemonei pasibaigęs

4. Gatvių apšvietimo modernizavimas

4. Gatvių apšvietimo modernizavimas
(04.3.1-LVPA-T-116-01)

Remiamos veiklos 

 gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, t. y. pasenusios  ir neefektyvios gatvių apšvietimo sistemos miestuose ir rajonuose atnaujinimas

 Galimi pareiškėjai 

 savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą), vykdančios gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą.
 Kreiptis dėl finansavimo gali ir tos savivaldybių administracijos, kurios gatvių apšvietimo modernizavimo projektus planuoja įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės būdu

Kvietimo suma 

 12 mln. eurų.
 Didžiausia galima finansavimo suma projektui – 2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, LVPA kvietime ir taisyklėse

Kvietimas 4 priemonei pasibaigęs

5. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas, didinant jų energinį naudingumą ir mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

5. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas, didinant jų energinį naudingumą
ir mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Pareiškėjai 

 savivaldybių administracija ar viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, arba įmonė, kuri vykdo savivaldybės paskirto projekto administratoriaus funkcijas, ar energijos taupymo paslaugų teikimo įmonė 

Paramos gavėjai 

 savivaldybės administracija ar viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, kuri, neatsižvelgiant į tai, kas yra pareiškėjas, laikoma galutine naudos gavėja

Kompensacinės išmokos 

 tiesiogiai finansinės priemonės valdytojo (AB Šiaulių bankas) paramos gavėjo naudai mokama išmoka, skirta iš dalies padengti paramos gavėjo įsipareigojimus pagal Savivaldybių pastatų fondo paskolos sutartį.
 Kompensacinėmis išmokomis siekiama:
 • skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą, investuojant į savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą;
 • mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį viešojo sektoriaus pastatuose bei didinti šių pastatų energinį naudingumą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų, kurios bus išmokamos kompensacinių išmokų forma

Kompensacinės išmokos dydis 

 ne didesnis kaip 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Projekto kompensacinės išmokos dydis nustatomas, atsižvelgiant į projekto išlaidų tinkamumą, pagrįstumą ir reikalavimus tinkamoms išlaidoms

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Administruojančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjekompensacinių išmokų mokėjimo tvarkos apraše, viešųjų pastatų programojelėšų naudojimo tvarkos apraše

Kvietimas 5 priemonei pasibaigęs