Finansinė parama savivaldybėms

  • Titulinis
  • (05) Finansinė parama savivaldybėms

.

FINANSINĖ PARAMA SAVIVALDYBĖMS


1. Garantijų suteikimas miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektų įgyvendinimui

1. Garantijų suteikimas miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektams įgyvendinti

Kas gali pasinaudoti 

 savivaldybės ar jų įgaliotos įmonės, įgyvendinančios miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektus.
 Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra, suteikdama garantiją, įsipareigoja padengti kreditoriui už Pareiškėjo neįvykdytus įsipareigojimus (įskaitant ir palūkanų dengimą) pagal paskolos sutartį, suteiktą tokiam projektui finansuoti

Kvietimo galiojimas 

 iki 2023-12-31

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1 priemonei aktyvus iki 2023-12-31
2. Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo

2. Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui,
finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo

Galimi paramos gavėjai 

 – savivaldybių administracijos;
 – savivaldybėms priklausančios įmonės;
 – viešųjų pirkimų būdu savivaldybių administracijos atrinkta privati energijos taupymo paslaugų teikėjų įmonė (toliau – ETPT) ar pusiau ETPT

Finansinės priemonės tikslai 

 – atnaujinti savivaldybių viešuosius pastatus, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y. ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę;
 – sukurti palankų finansavimo modelį savivaldybių pastatų modernizavimo projektams Finansinės priemonės lėšomis finansuoti;
 – prisidėti prie strateginių tikslų energijos vartojimo efektyvumo srityje įgyvendinimo

Remiama veikla 

 savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą

Kvietimo galiojimas 

 iki 2023-12-31

Kvietimo suma 

 bendra numatoma savivaldybėms ar jų įgaliotiems subjektams suteikti paskolų suma sudaro 37,3 mln. eurų

Finansuojama investicijų dalis 

 – 100 proc. investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 proporciją), kai paskolos gavėjai yra savivaldybių administracijos arba savivaldybės įmonės;
 – 80 proc. investicinio projekto vertės (finansuojamos tiek priemonės didinančios energetinį efektyvumą, tiek nedidinančios pagal atitinkamą 80/20 proporciją), kai paskolos gavėjai yra ETPT arba pusiau ETPT

Minimali paskolos suma 

 10 mln. eurų

 Paraiškos priimamos 

 akcinėje bendrovėje Šiaulių banke

Konsultacijos teikiamos 

 uždarojoje akcinėje bendrovėje Viešųjų investicijų plėtros agentūroje

Daugiau informacijos 

 kvietime, pranešime

Kvietimas 2 priemonei aktyvus iki 2023-12-31
3. Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones Nr. 08-009-K

3. Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones (Nr. 08-009-K)

Galimi pareiškėjai 

   juridiniai asmenys, su kuriais sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys vykdyti keleivių vežimo veiklą savivaldybių, kurios 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis nerengė ir neįgyvendino darnaus judumo mieste planų: Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus ir Zarasų rajonų bei Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių ir Rietavo, teritorijose.
   Projektas vykdomas be partnerių 

Remiama veikla 

   miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos:

  • visai netaršių transporto priemonių įsigijimo išlaidos;
  • visai netaršių transporto priemonių įkrovimo / pildymo infrastruktūros įrengimo – elektros įkrovimo / degalų pildymo įrangos įsigijimo ir montavimo, infrastruktūros statybos darbų išlaidos.

   Projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, neprieštaraujant Aprašo 2.19 papunkčio nuostatoms.
   Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui deklaruojant patirtas ir apmokėtas išlaidas.
   Pareiškėjo prašymu išankstiniai (avansiniai) mokėjimai gali būti atliekami Projektų taisyklėse numatyta tvarka

Finansavimas 

   finansavimo forma – subsidija.
   Vieno pareiškėjo vienam investiciniam projektui subsidijos dydis negali viršyti 15 mln. eurų.
   Vienai įsigyjamai visai netaršiai viešojo transporto priemonei pagal Aprašą finansuojama suma negali viršyti:

  • elektra varomai – 200 tūkst. eurų;
  • vandeniliu pildomai – 300 tūkst. eurų

Kvietimo suma 

   79,86 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   2023-05-22–2023-08-24

Administruojančioji institucija 

   viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 3 priemonei aktyvus iki 2023-08-24
4. Modernizavimo fondo kompensacinės išmokos savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti

4. Modernizavimo fondo kompensacinės išmokos
savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti (2022-08; Nr. MF-AM-SPF01)

Pareiškėjai 

 savivaldybės administracija ar jos įgaliotas subjektas arba savivaldybės administracijos viešojo pirkimo būdu įsigyta energijos taupymo paslaugų teikimo įmonė, gavę įsipareigojimo raštą arba pasirašę sutartį dėl Savivaldybių pastatų fondo paskolos suteikimo.
 Pareiškėjas gali būti ir juridinis subjektas, nurodytas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje, atitinkančioje Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo ketvirtajame skirsnyje nustatytus reikalavimus ir kurią paramos gavėjas sudarė dėl projekto įgyvendinimo.
 Pareiškėjas gali teikti ne vieną paraišką skirtingiems savivaldybės įgyvendinamiems projektams finansuoti

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 Programos 2 priedo 1–14 punktuose nurodytus viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmus (priemones).
 Įgyvendinus projektą, viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumas – planuojama pasiekti ne mažesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė.
 Visos projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, užtikrintas jų atsekamumas

Finansavimo intensyvumas 

 50 proc. savivaldybių pastatų fondo suteiktos paskolos išlaidų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo pastato atnaujinimui (modernizavimui)

Kvietimo suma 

 20 mln. eurų iš Modernizavimo fondo

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-07-30–2022-12-31)

 Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 4 priemonei pasibaigęs

5. Kompensacinės išmokos savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti

5. Kompensacinės išmokos savivaldybių viešiesiems pastatams atnaujinti

Paramos gavėjai 

 savivaldybės administracija ar viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, kuri, neatsižvelgiant į tai, kas yra pareiškėjas, laikoma galutine naudos gavėja

Pareiškėjai 

 savivaldybės administracija ar viešoji įstaiga, kurios savininkas yra savivaldybė, arba įmonė, kuri vykdo savivaldybės paskirto projekto administratoriaus funkcijas, ar energijos taupymo paslaugų teikimo įmonė.
 Pareiškėjams – savivaldybių administracijoms – kompensacinės išmokos skiriamos tik jas derinant su lengvatinėmis paskolomis iš Savivaldybių pastatų fondo (SPF), kurį administruoja finansinis tarpininkas akcinė bendrovė Šiaulių bankas, veikiantis pagal su uždarąja akcine bendrove Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašytą finansinės priemonės įgyvendinimo sutartį, kurios pagrindu teikia paskolas pareiškėjams iš SPF lėšų

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 išlaidos, padarytos atliekant Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede numatytus veiksmus (priemones), kurių ne mažiau kaip 80 procentų sudaro išlaidos atliekant pastato energinį naudingumą didinančius (minėtos programos 2 priedo 1–11 punktai) veiksmus (priemones)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-04-29–2021-12-31)

Kvietimo suma 

 7 mln. eurų

Kompensacinės išmokos dydis 

 ne didesnis kaip 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kuris nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų tinkamumą, pagrįstumą ir reikalavimus tinkamoms išlaidoms.
 Paramos gavėjai pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką tam pačiam viešajam pastatui atnaujinti.
Kompensacinėmis išmokomis siekiama:
 •skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą, investuojant į savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą;
 •mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį viešojo sektoriaus pastatuose bei didinti šių pastatų energinį naudingumą

Įgyvendinančioji institucija 

 uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime (ten žr. „Kompensacinės išmokos“), tvarkos apraše

Kvietimas 5 priemonei pasibaigęs

6. Gatvių apšvietimo modernizavimas

6. Gatvių apšvietimo modernizavimas
(04.3.1-LVPA-T-116-01)

Remiamos veiklos 

 gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, t. y. pasenusios  ir neefektyvios gatvių apšvietimo sistemos miestuose ir rajonuose atnaujinimas

 Galimi pareiškėjai 

 savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą), vykdančios gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą.
 Kreiptis dėl finansavimo gali ir tos savivaldybių administracijos, kurios gatvių apšvietimo modernizavimo projektus planuoja įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės būdu

Kvietimo suma 

 12 mln. eurų.
 Didžiausia galima finansavimo suma projektui – 2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, LVPA kvietime ir taisyklėse

Kvietimas 6 priemonei pasibaigęs

7. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas, didinant jų energinį naudingumą ir mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

7. Savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimas, didinant jų energinį naudingumą
ir mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Pareiškėjai 

 savivaldybių administracija ar viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, arba įmonė, kuri vykdo savivaldybės paskirto projekto administratoriaus funkcijas, ar energijos taupymo paslaugų teikimo įmonė 

Paramos gavėjai 

 savivaldybės administracija ar viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė, kuri, neatsižvelgiant į tai, kas yra pareiškėjas, laikoma galutine naudos gavėja

Kompensacinės išmokos 

 tiesiogiai finansinės priemonės valdytojo (AB Šiaulių bankas) paramos gavėjo naudai mokama išmoka, skirta iš dalies padengti paramos gavėjo įsipareigojimus pagal Savivaldybių pastatų fondo paskolos sutartį.
 Kompensacinėmis išmokomis siekiama:
 • skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą, investuojant į savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą;
 • mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį viešojo sektoriaus pastatuose bei didinti šių pastatų energinį naudingumą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų, kurios bus išmokamos kompensacinių išmokų forma

Kompensacinės išmokos dydis 

 ne didesnis kaip 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Projekto kompensacinės išmokos dydis nustatomas, atsižvelgiant į projekto išlaidų tinkamumą, pagrįstumą ir reikalavimus tinkamoms išlaidoms

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Administruojančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjekompensacinių išmokų mokėjimo tvarkos apraše, viešųjų pastatų programojelėšų naudojimo tvarkos apraše

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs