Finansinė parama, teikiama iš komanditinės ūkinės bendrijos „Tvariųjų išteklių plėtros skatinimas“ lėšų

FINANSINĖ PARAMA, TEIKIAMA IŠ KOMANDITINĖS ŪKINĖS BENDRIJOS
„TVARIŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS SKATINIMAS“ LĖŠŲ


1. Pãskolos centrinės valdžios viešiesiems pastatams

1. Pskolos centrinės valdžios viešiesiems pastatams

Pareiškėjai 

   Centrinės valdžios viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos, nuosavybės teise valdantys subjektai, įgyvendinantys viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus

Tinkamos išlaidos 

   tinkamomis finansuoti pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios yra nustatytos Aprašo IV skyriuje ir kurios buvo ar bus patirtos bei apmokėtos 2014-01-01–2023-10-01 d. laikotarpiu, su sąlyga, kad Projekto įgyvendinimas nėra baigtas iki Paraiškos pateikimo dienos ir nėra pažeidžiamos valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos. Tinkamomis finansuoti Subsidijos techninei dokumentacijai išlaidos pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios nustatytos Aprašo 30.3 papunktyje ir atitinka Aprašo 34 punkte, Subsidijos techninei dokumentacijai sutartyje nustatytas sąlygas ir reikalavimus

Paskolos dydis 

  • iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, kai Paskolos gavėjas yra ne Energijos taupymo paslaugų teikėjas (ETPT);
  • iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, kai Paskolos gavėjas yra ETPT

 Priemonės galiojimas 

 nuo 2015-05-22

Administruojanti institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Pãskolos pagal 1 priemonę teikiamos nuo 2015-05-22
2. Pãskolos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui ir plėtrai

2. Pãskolos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui ir plėtrai

Pareiškėjai 

 (taip pat – paskolos gavėjas) – projektą įgyvendinantis mokslo infrastruktūros savininkas ar jo įgaliotasis valdytojas arba valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančią mokslo infrastruktūrą patikėjimo arba panaudos teise valdantis subjektas ar jo įgaliotasis valdytojas.
   Pareiškėjais gali būti tik juridiniai asmenys

Tinkamos išlaidos 

   paskolos lėšomis gali būti finansuojamas mokslo infrastruktūros išorės ir vidaus atnaujinimas (fizinių ir (ar) energinių savybių pagerinimas), inžinerinių tinklų ir sistemų atnaujinimas, naujų pastatų statyba (įskaitant avarinės būklės pastatų griovimą), atnaujinto ar naujai pastatyto pastato sklypo sutvarkymas, kiti su pastato atnaujinimu ar plėtra tiesiogiai susiję rangos darbai, susijusios techninės dokumentacijos parengimas, techninė priežiūra ir projekto vykdymo priežiūra

Pagrindinės finansavimo sąlygos 

  • iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
  • Paskolos terminas iki 20 metų

 Priemonės galiojimas 

 nuo 2020-01-22

Administruojanti institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Pãskolos pagal 2 priemonę teikiamos nuo 2020-01-22
3. Pãskolos gatvių apšvietimo modernizavimui

3. Pãskolos gatvių apšvietimo modernizavimui

Pareiškėjai 

 • savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės;
 • privatus partneris, laimėjęs savivaldybės administracijos skelbtą konkursą

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 nurodytos Aprašo 5.5 papunktyje.
 Pridėtinės vertės mokestis (PVM) laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei Klientas teisės aktų nustatyta tvarka neturi galimybės įtraukti jo į PVM atskaitą

Pagrindinės finansavimo sąlygos 

 • paskola iki 80 proc. investicijų vertės;
 • paskolos terminas iki 12 metų (priklausomai nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio);
 • palūkanų norma nuo 4 proc. (nustatoma individualiai)

 Priemonės galiojimas 

 nuo 2015-08-20

Administruojanti institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Pãskolos pagal 3 priemonę teikiamos nuo 2015-08-20
4. Pãskolos viešųjų pastatų modernizavimui

4. Pãskolos viešųjų pastatų modernizavimui

Pareiškėjai 

 • privatus partneris, laimėjęs savivaldybės administracijos skelbtą konkursą;
 • savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 nurodytos Aprašo 5.5 papunktyje.
 Pridėtinės vertės mokestis (PVM) laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei Klientas teisės aktų nustatyta tvarka neturi galimybės įtraukti jo į PVM atskaitą

Pagrindinės finansavimo sąlygos 

 • paskola iki 80 proc. investicijų vertės;
 • paskolos terminas iki 12 metų (priklausomai nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio);
 • palūkanų norma nuo 4 proc. (nustatoma individualiai)

 Priemonės galiojimas 

 nuo 2015-08-20

Administruojanti institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Pãskolos pagal 4 priemonę teikiamos nuo 2015-08-20