Finansinė parama transporto infrastruktūrai

  • Titulinis
  • (04) Finansinė parama transporto infrastruktūrai

 

FINANSINĖ PARAMA TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRAI


1. Ko-investicinis fondas susisiekimui

1. Ko-investicinis fondas susisiekimui

Galimi pareiškėjai 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

Priemonės tikslas 

 skatinti inovacinių transporto technologijų plėtrą, finansuojant labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), kuriančias darnaus judumo ir mobilumo paslaugas bei projektus, mažinančius transporto išmetamą anglies dioksidą

Finansuojma 

 bendra galima fondo investicijų į mažas ir labai mažas įmones suma gali siekti iki 0,8 mln. eurų, o į novatorišką verslą – iki 1,6 mln. eurų.
 Bendra investicijų suma į vieną vidutinę įmonę gali siekti iki 1,6 mln. eurų

Biudžetas 

 4 mln. eurų iš Sanglaudos fondo lėšų

Kvietimo galiojimas 

 2021-11-10–2023-12-31

Kur kreiptis 

 rizikos kapitalo fondas „Coinvest Capital

Priemonės valdytojas 

 finansų įstaiga INVEGA, kartu su specialiai rizikos kapitalo fondų valdymui ir efektyviam įgyvendinimui įsteigta INVEGOS patronuojamąja įmone UAB „Kofinansavimas

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse: čia ir čia

Kvietimas 1 priemonei aktyvus iki 2023-12-31
2. Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją

2. Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją

Pareiškėjai / paramos gavėjai 

 • miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys ūkio subjektai, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų įstaigų (išduodančių leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais: vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo – atitinkamos savivaldybės institucijų arba jos įgaliotų įstaigų) nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys;
 • ūkio subjektai, teikiantys komunalines, komercines ar logistikos paslaugas;
 • ūkio subjektai, vystantys alternatyvių degalų (elektros energijos, biometano, gamtinių (suslėgtųjų ar suskystintųjų), vandenilio dujų pildymo (įkrovimo) punktų infrastruktūrą ar šių pildymo (įkrovimo) punktų operatoriai.
 Pareiškėjai gali teikti paraiškas projektams, kuriuos įgyvendinus įsigyjamos naujos M2, M3, N2, N3 klasės transporto priemonės naudojančios elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną ar vandenilį kartu su joms reikalingos infrastruktūros sukūrimu ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją.
 Vien tik transporto priemonių įsigijimas ar infrastruktūros sukūrimas nėra finansuojamas!
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ bei Klimato kaitos programos priemonės „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ valstybės pagalbos teikimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D1-366, tinkamos išlaidos yra:
 1. Elektromobilių greitojo įkrovimo (t. y. elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektrinė galia, perduodama elektromobiliui, yra didesnė kaip 22 kW) viešųjų prieigų įrengimas miestuose ir valstybinės reikšmės keliuose (Valstybinės reikšmės kelių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“), įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas;
 1.1 elektromobilių greitojo įkrovimo viešosios prieigos turi palaikyti Open Charge Point Protocol – OCPP 1.6 komunikacijos protokolą, atitikti ne žemesnę kaip IK-8 atsparumo smūgiams klasę;
 1.2. lauke montuojamos elektros įkrovimo prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę.
 2. Greitojo pildymo (t. y. kuro bakas užpildomas per 5–15 min. priklausomai nuo talpos) viešos prieigos suskystintų arba suslėgtų gamtinių dujų pildymo punktų įrengimas, įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas.
 3. Suskystintųjų gamtinių dujų užpildymo stotelės negali būti diegiamos didžiųjų Lietuvos  miestų centruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.
 4. Greito pildymo viešos prieigos vandenilio dujų pildymo punktų įrengimas, įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas.
 5. Naujų kelių transporto priemonių įsigijimas (transporto priemonės turi atitikti statomos pildymo stotelės kuro rūšį):
 5.1. elektros energija varomos kelių transporto priemonės (elektrinės transporto priemonės  CO2 emisija turi būti 0 g/km):
 5.1.1. M2 ir M3 klasės autobusai keleiviams vežti;
 5.1.2. N2 ir N3 klasės automobiliai kroviniams vežti.
 5.2. suskystintomis, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, biometanu ar vandenilio dujomis varomos kelių transporto priemonės:
 5.2.1. M2 ir M3 klasės autobusai keleiviams vežti;
 5.2.2. N2 ir N3 klasės automobiliai kroviniams vežti;
 5.3. kuro ir energijos rūšių, nurodytų 3.5.1 ir 3.5.2 papunkčiuose, kombinacijomis varomos transporto priemonės:
 5.3.1. M2 ir M3 klasės autobusai keleiviams vežti;
 5.3.2. N2 ir N3 klasės automobiliai kroviniams vežti.
 6. Kelių transporto priemonė keleiviams vežti turi:
 6.1. atitikti I, II ir A klasių keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių taisyklėje Nr. 107 (negalima įsigyti III ir B klasės transporto priemonių);
 6.2. įrengta bent 1 vieta neįgaliesiems ir (ar) specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu (tvirtinimo diržai, bėgeliai ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga);
 6.3. aprūpinta neįgaliesiems ir (ar) specialiųjų poreikių turintiems žmonėms pritaikytais vairuotojo informavimo mygtukais apie išlipimą ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje);
 6.4. įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6.5. neįgaliųjų su vežimėliais ir (ar) specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas ir (ar) įvažiavimas, išlaipinimas ir (ar) išvažiavimas numatytas per šonines duris;
 6.6. keleivių įlipimo ir (ar) išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu;
 6.7. įrengta vaizdo stebėjimo sistema keleivių ir vairuotojų saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną;
 6.8. transporto priemonė ar jos dalis, kurioje neįgalieji ir (ar) specialiųjų poreikių turintys žmonės su vežimėliu įlaipinami ir (ar) išlaipinami, turi būti žemagrindė;
 6.9. įdiegtas išorinis keleivių įlipimo ir (ar) išlipimo durų apšvietimas, veikiantis transporto priemonei sustojus ir atidarius duris;
 6.10. įdiegtas antialkoholinis variklio užraktas (su alkoholio matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu ir blokuojančiu variklio paleidimą, jeigu į jį kvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją).
 7. Alternatyvių degalų papildymo ar elektros energijos įkrovimo infrastruktūra atitinka 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2014/94/ES „Dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo“ nustatytus reikalavimus ir kituose susijusiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
 8. Pagal Valstybės pagalbos schemą teikiama skatinamąjį poveikį turinti pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Projekto išlaidos tinkamos, jei yra būtinos projektui įgyvendinti ir tiesiogiai skirtos technologinėms inovacijoms diegti.
 9. Atsižvelgiant į Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36 straipsnio 5 dalies nuostatas, transporto priemonių įsigijimo tinkamos išlaidos nustatomos lyginant su panašių, mažiau aplinkai naudingų, transporto priemonių įsigijimo išlaidomis (kainos lyginamos vienodos klasės transporto priemonei), kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos. Abiejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su aplinkos apsauga susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas.
 10. Finansuojamų išlaidų kategorijoms priskiriama įranga ir kelių transporto priemonės privalo būti naujos, neeksploatuotos. Įranga ir kelių transporto priemonės negali būti įsigytos iki paraiškos padavimo dienos

Kvietimo suma 

 10 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Paraiškų teikimas 2 priemonei pasibaigęs
3. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje

3. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje
(04.3.1-FM-F-105)

Remiama veikla 

• miestų gatvių apšvietimo modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą;
• valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą (ENEF garantijų priemonė).
Šia lengvata gali pasinaudoti savivaldybės, savivaldybės įmonė, kuri savivaldybės tarybos sprendimu yra įgaliota arba kuriai yra pavesta savivaldybės vardu įgyvendinti projektą

Kvietimo suma 

 iki 79 650 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Paraiškų teikimas 3 priemonei pasibaigęs
4. Darnaus judumo priemonių diegimas

4. Darnaus judumo priemonių diegimas
(04.5.1-TID-R-514)

Remiama veikla 

 subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemų kūrimas miestuose.
Šia lengvata gali pasinaudoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Palangos miestų savivaldybių, Utenos, Jonavos, Kėdainių, Mažeikių, Telšių, Tauragės rajonų savivaldybių, Visagino, Marijampolės, Birštono, Neringos ir Druskininkų savivaldybių administracijos

Projektų atrankos būdas 

 regionų projektų planavimas

Skirta 

 29 875 642 eurai

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, sąrašuose

Paraiškų teikimas 4 priemonei pasibaigęs
5. Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas

5. Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
(04.5.1-TID-V-517)

Remiama veikla 

 nekenksmingų aplinkai miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas.
Šia lengvata gali pasinaudoti Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybės

Projektų atrankos būdas 

 valstybės projektų planavimas

Skirta 

 32 246 906 eurai

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje, sąrašuose

Paraiškų teikimas 5 priemonei pasibaigęs

6. Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

6. Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

Paramos gavėjai 

 miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, turintiems teisę vežti keleivius kompetentingų įstaigų (išduodančių leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais: vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo – atitinkamos savivaldybės institucijų arba jos įgaliotų įstaigų) nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniams asmenims, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys

Remiama veikla 

 Klimato kaitos programos lėšomis tinkamos finansuoti išlaidos – naujų neeksploatuotų transporto priemonių keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatos ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones, įsigijimui įsigijimui yra nurodytos Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis 5 priede, t. y.:
 (1) elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos būdu ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus, kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik tolimesniuose (2) ir (3) punktuose nurodytos kuro rūšys;
 (2) naudojančių biodujas;
 (3) naudojančių suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas;
 (4) naudojančių vandenilį;
 (5) naudojančių bet kokią anksčiau minėtuose (1)–(4) punktuose nurodytų energijos tipų kombinaciją

Kvietimo suma 

 20 mln. eurų (iš jų 2020 m. numatyti mokėjimai – 3000 tūkst. eurų)

Paramos dydis 

 • 55 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms;
 • 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
 
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 mln. eurų.

 Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (Tvarkos aprašo 2 priedas)

 Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 valstybės pagalbos schemoje, tvarkos apraše, plane, išlaidų kategorijose, finansavimo kryptyse, informacijoje

Paraiškų teikimas 6 priemonei pasibaigęs
7. Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra

7. Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją

Subsidijos gavėjai (pareiškėjai) 

 • miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams, turintiems teisę vežti keleivius kompetentingų įstaigų (išduodančių leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais: vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo – atitinkamos savivaldybės institucijų arba jos įgaliotų įstaigų) nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys;
 • ūkio subjektai, teikiantys komunalines, komercines ar logistikos paslaugas;
 • ūkio subjektai, vystantys alternatyvių degalų (elektros energijos, biometano, gamtinių (suslėgtųjų ar suskystintųjų), vandenilio dujų pildymo (įkrovimo) punktų infrastruktūrą ar šių pildymo (įkrovimo) punktų operatoriai

Remiama veikla 

 Klimato kaitos programos lėšomis tinkamos finansuoti išlaidos:
 • naujų kelių transporto priemonių keleiviams ar kroviniams vežti, komunalinių ir komercinių paslaugų teikimui įsigijimas pagal Reglamento Nr. 651/2014 36 straipsnio 2 dalies a punkto, 4 dalies a punkto ir 5 dalies b punkto nuostatas;
 • degalų papildymo ar elektros energijos įkrovimo įrangos įsigijimas, atitinkantis Reglamento Nr. 651/2014 56 straipsnio nuostatas

Kvietimo suma 

 15 mln. eurų

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui 

iki 40 % tinkamų finansuoti išlaidų. Infrastruktūrai skirtos pagalbos suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 5 mln. eurų.

Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (lėšų naudojimo tvarkos aprašo 2 priedas)

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjevalstybės pagalbos schemojelėšų naudojimo tvarkos apraše

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs

8. M1 ir M2 klasės elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

8. M1 ir M2 klasės elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Pareikškėjasi /Paramos gavėjai 

Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys

Tinkamos finansuoti išlaidos 

Įsigyta M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km;

Įsigyta M2 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

Pareiškėjas pagal šią priemonę paraišką paskelbtiems kvietimams gali teikti tik vieną kartą ir už kiekvieną įsigytą elektromobilį subsidiją gali gauti tik vieną kartą priemonės gyvavimo laikotarpiu, t. y. transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu gali būti kompensuojama tik vieną kartą

Kvietimo suma 

2 mln. eurų

Subsidijos dydis 

4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 klasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-10-15;

10 000 (dešimt tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują Mklasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-10-15

Kvietimo skelbimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

kvietimetvarkos aprašenuostatosesąmatojesąmatą detalizuojančiame planeūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše

Kvietimas 8 priemonei pasibaigęs
9. N1 ir N2 elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

9. N1 ir N2 elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Pareikškėjasi /Paramos gavėjai 

Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys

Tinkamos finansuoti išlaidos 

įsigyta N1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km;

įsigyta N2 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

Pareiškėjas pagal šią priemonę paraišką paskelbtiems kvietimams gali teikti tik vieną kartą ir už kiekvieną įsigytą elektromobilį subsidiją gali gauti tik vieną kartą priemonės gyvavimo laikotarpiu, t. y. transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu gali būti kompensuojama tik vieną kartą.

Kvietimo suma 

1,5 mln. eurų

Subsidijos dydis 

4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują N1 klasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-12-10.

10 000 (dešimt tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują Nklasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-12-10.

Pareiškėjas, norintis papildomai gauti 1 000 (vieną tūkstantį) eurų, turi sunaikinti transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki priemonės įtraukimo į 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinę sąmatą detalizuojantį planą (t.y. iki 2020-12-10) ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP. Gali būti sunaikinta ir ne viena transporto priemonė, tokiu atveju papildomai būtų išmokama po 1000 eurų už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę.

Kvietimo skelbimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

kvietime, tvarkos apraše, klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos apraše, klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatoje, klimato kaitos programos lėšų naudojimo detalizuojančiame plane

Kvietimas 9 priemonei pasibaigęs