Finansinė parama transporto infrastuktūrai

  • Titulinis
  • Finansinė parama transporto infrastuktūrai

 

FINANSINĖ PARAMA TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRAI


1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje

1. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje
(04.3.1-FM-F-105)

Remiama veikla 

• miestų gatvių apšvietimo modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą;
• valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą (ENEF garantijų priemonė).
Šia lengvata gali pasinaudoti savivaldybės, savivaldybės įmonė, kuri savivaldybės tarybos sprendimu yra įgaliota arba kuriai yra pavesta savivaldybės vardu įgyvendinti projektą

Kvietimo suma 

 iki 79 650 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Paraiškų teikimas 1 priemonei pasibaigęs
2. Darnaus judumo priemonių diegimas

2. Darnaus judumo priemonių diegimas
(04.5.1-TID-R-514)

Remiama veikla 

 subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemų kūrimas miestuose.
Šia lengvata gali pasinaudoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Palangos miestų savivaldybių, Utenos, Jonavos, Kėdainių, Mažeikių, Telšių, Tauragės rajonų savivaldybių, Visagino, Marijampolės, Birštono, Neringos ir Druskininkų savivaldybių administracijos

Projektų atrankos būdas 

 regionų projektų planavimas

Skirta 

 29 875 642 eurai

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, sąrašuose

Paraiškų teikimas 2 priemonei pasibaigęs
3. Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas

3. Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
(04.5.1-TID-V-517)

Remiama veikla 

 nekenksmingų aplinkai miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas.
Šia lengvata gali pasinaudoti Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybės

Projektų atrankos būdas 

 valstybės projektų planavimas

Skirta 

 32 246 906 eurai

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje, sąrašuose

Paraiškų teikimas 3 priemonei pasibaigęs

4. Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

4. Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

Paramos gavėjai 

 miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, turintiems teisę vežti keleivius kompetentingų įstaigų (išduodančių leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais: vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo – atitinkamos savivaldybės institucijų arba jos įgaliotų įstaigų) nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniams asmenims, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys

Remiama veikla 

 Klimato kaitos programos lėšomis tinkamos finansuoti išlaidos – naujų neeksploatuotų transporto priemonių keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatos ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones, įsigijimui įsigijimui yra nurodytos Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis 5 priede, t. y.:
 (1) elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos būdu ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus, kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik tolimesniuose (2) ir (3) punktuose nurodytos kuro rūšys;
 (2) naudojančių biodujas;
 (3) naudojančių suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas;
 (4) naudojančių vandenilį;
 (5) naudojančių bet kokią anksčiau minėtuose (1)–(4) punktuose nurodytų energijos tipų kombinaciją

Kvietimo suma 

 20 mln. eurų (iš jų 2020 m. numatyti mokėjimai – 3000 tūkst. eurų)

Paramos dydis 

 • 55 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms;
 • 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
 
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 mln. eurų.

 Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (Tvarkos aprašo 2 priedas)

 Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 valstybės pagalbos schemoje, tvarkos apraše, plane, išlaidų kategorijose, finansavimo kryptyse, informacijoje

Paraiškų teikimas 4 priemonei pasibaigęs

5. Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra

5. Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją

Subsidijos gavėjai (pareiškėjai) 

 • miesto ir priemiestinio viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams, turintiems teisę vežti keleivius kompetentingų įstaigų (išduodančių leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais: vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo – atitinkamos savivaldybės institucijų arba jos įgaliotų įstaigų) nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys;
 • ūkio subjektai, teikiantys komunalines, komercines ar logistikos paslaugas;
 • ūkio subjektai, vystantys alternatyvių degalų (elektros energijos, biometano, gamtinių (suslėgtųjų ar suskystintųjų), vandenilio dujų pildymo (įkrovimo) punktų infrastruktūrą ar šių pildymo (įkrovimo) punktų operatoriai

Remiama veikla 

 Klimato kaitos programos lėšomis tinkamos finansuoti išlaidos:
 • naujų kelių transporto priemonių keleiviams ar kroviniams vežti, komunalinių ir komercinių paslaugų teikimui įsigijimas pagal Reglamento Nr. 651/2014 36 straipsnio 2 dalies a punkto, 4 dalies a punkto ir 5 dalies b punkto nuostatas;
 • degalų papildymo ar elektros energijos įkrovimo įrangos įsigijimas, atitinkantis Reglamento Nr. 651/2014 56 straipsnio nuostatas

Kvietimo suma 

 15 mln. eurų

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui 

iki 40 % tinkamų finansuoti išlaidų. Infrastruktūrai skirtos pagalbos suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 5 mln. eurų.

Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (lėšų naudojimo tvarkos aprašo 2 priedas)

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjevalstybės pagalbos schemojelėšų naudojimo tvarkos apraše

Kvietimas 5 priemonei pasibaigęs

6. M1 ir M2 klasės elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

6. M1 ir M2 klasės elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Pareikškėjasi /Paramos gavėjai 

Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys

Tinkamos finansuoti išlaidos 

Įsigyta M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km;

Įsigyta M2 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

Pareiškėjas pagal šią priemonę paraišką paskelbtiems kvietimams gali teikti tik vieną kartą ir už kiekvieną įsigytą elektromobilį subsidiją gali gauti tik vieną kartą priemonės gyvavimo laikotarpiu, t. y. transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu gali būti kompensuojama tik vieną kartą

Kvietimo suma 

2 mln. eurų

Subsidijos dydis 

4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 klasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-10-15;

10 000 (dešimt tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują Mklasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-10-15

Kvietimo skelbimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

kvietimetvarkos aprašenuostatosesąmatojesąmatą detalizuojančiame planeūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše

Kvietimas 6 priemonei pasibaigęs
7. N1 ir N2 elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

N1 ir N2 elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Pareikškėjasi /Paramos gavėjai 

Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys

Tinkamos finansuoti išlaidos 

įsigyta N1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km;

įsigyta N2 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

Pareiškėjas pagal šią priemonę paraišką paskelbtiems kvietimams gali teikti tik vieną kartą ir už kiekvieną įsigytą elektromobilį subsidiją gali gauti tik vieną kartą priemonės gyvavimo laikotarpiu, t. y. transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu gali būti kompensuojama tik vieną kartą.

Kvietimo suma 

1,5 mln. eurų

Subsidijos dydis 

4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują N1 klasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-12-10.

10 000 (dešimt tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują Nklasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei 2020-12-10.

Pareiškėjas, norintis papildomai gauti 1 000 (vieną tūkstantį) eurų, turi sunaikinti transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki priemonės įtraukimo į 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinę sąmatą detalizuojantį planą (t.y. iki 2020-12-10) ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP. Gali būti sunaikinta ir ne viena transporto priemonė, tokiu atveju papildomai būtų išmokama po 1000 eurų už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę.

Kvietimo skelbimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

kvietime, tvarkos apraše, klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos apraše, klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatoje, klimato kaitos programos lėšų naudojimo detalizuojančiame plane

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs