Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra asmens duomenis tvarko laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — BDAR) reikalavimų.

Nuoroda į BDAR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo VšĮ Lietuvos energetikos agentūroje tvarkos aprašas.