Veiklos tikslai, vizija ir misija


Veiklos tikslai

Veiklos tikslai nustatyti Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (9 punktas):

1) tenkinant viešuosius interesus, įgyvendinti įstatymų ir kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės politikos priemones energetikos, efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo, Nacionalinės energetikos strategijos ir valstybės programų stebėsenos srityse;

2) atlikti centrinės naftos produktus ir naftos atsargas kaupiančios ir tvarkančios organizacijos funkcijas.

Vizija

Lyderiaujantis Lietuvoje energetikos kompetencijų centras.

Misija

Kurti saugią ir tvarią energetikos ateitį.