VšĮ Lietuvos energetikos agentūra

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis valstybės politikos priemonių energetikos bei efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir valstybės programų įgyvendinimo ir stebėsenos srityse, atliekantis centrinės naftos produktus ir naftos atsargas kaupiančios ir tvarkančios organizacijos funkcijas,  vykdantis savo įstatuose nurodytų rūšių veiklą ir viešai teikiantis minėtų sričių paslaugas.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų įstatymų numatytas teises ir pareigas bei veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą bet kokią ūkinę komercinę veiklą, kuri reikalinga jos tikslams pasiekti ir yra neatsiejamai su jais susijusi, ir turėti ir įgyti kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, įstatymuose ir savo įstatuose nustatytas civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos įstatams ir veiklos tikslams.