Baigę galioti kvietimai teikti paraiškas


Šiame skirsnyje skelbiami baigę galioti kvietimai teikti paraiškas finansavimui individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams įrengti


● „Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams“ (Nr. 03-009-J-0001)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

Jungtinis projektas „Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams“ 

2023-10-06   Nr. 03-009-J-0001

 1.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

 1.1.

Atsakinga  institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

 1.2.

Administruojančioji institucija

​​​ Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 1.3.

Programa

Planas „Naujos kartos Lietuva“

 1.4.

ES fondas (jei taikoma)

Netaikoma

 1.5.

Finansavimo forma

01 Dotacija

 1.6.

Regionas

Netaikoma

 1.7.

Apskritis

Netaikoma

 1.8.

JP projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

 1.9.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

3 429 486,76 Eur

 1.10.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais) (jei taikoma)

Netaikoma

 1.11.

Finansuojamoji dalis

Iki 25 proc. arba iki 30 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio, atsižvelgiant į JP projektų pareiškėjų grupę:
1. Labai mažoms ir mažoms įmonėms (toliau - LMMĮ), registruotoms ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau kaip 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre – iki 25 proc.;
2. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms (toliau – AIEB), kai dalininkai nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės, ir piliečių energetikos bendrijoms (toliau – PEB) – iki 30 proc.;
3. AIEB (kai dalininkai nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės) ir PEB, jeigu bent vienas AIEB ar PEB dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą – iki 25 proc.

 1.12.

Nuosavo įnašo dalis 

1. LMMĮ, registruotoms ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau kaip 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre – ne mažiau 75 proc.;
2. AIEB, kai dalininkai nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės, ir PEB – ne mažiau 70 proc.;
3. AIEB (kai dalininkai nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės) ir PEB, jeigu bent vienas AIEB ar PEB dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą – ne mažiau 75 proc.

 2. BENDRI REIKALAVIMAI (rengiama remiantis PFSA, kvietimų teikti paraiškas plano informacija)

 2.1.

Finansuojama JP projektų veikla

Ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio iki 500 kWh talpos įsigijimas ir įsirengimas. 

SVARBU!
Finansuojami tik gamintojų JP projektai – JP projektų pareiškėjams/vykdytojams energijos skirstymo operatoriaus išduotos elektrinės, prie kurios bus prijungtas elektros energijos kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos turi būti gamintojui (ne gaminančiam vartotojui) skirtos sąlygos

 2.2.

Galimi JP projektų pareiškėjai

1. LMMĮ, registruotos ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo;
2. Ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau kaip 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
3. AIEB, kai dalininkai nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės;
4. PEB

 2.3.

Pareiškėjų tipas

☒ Viešasis
☒ Privatusis

 2.4.

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

Sukurti nauji (individualūs) elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių saugojimo pajėgumai, MWh.

 2.5.

Minimali siektina reikšmė

Netaikoma

 2.6.

Reikalavimai JP projektams

1. Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
2. Partneriai nėra galimi;
3. Pagal vieną kvietimą teikti paraiškas vienas JP projekto pareiškėjas gali teikti atskiras paraiškas JP projektų veiklai įgyvendinti atskiruose nekilnojamojo turto objektuose (vienam nekilnojamojo turto objektui, kuriame įrengta ar bus įrengta elektrinė ir bus įrengtas kaupimo įrenginys, teikiama viena paraiška). Visais atvejais tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą turi būti jungiamos saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir kaupimo įrenginiai;
4. JP projektas įgyvendinamas JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais ne mažiau kaip 5 metus po JP projekto galutinio mokėjimo prašymo finansavimo lėšų apmokėjimo JP projekto vykdytojui datos valdomame nekilnojamame turte. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai privalo būti registruoti Nekilnojamojo turto registre;
5. LMMĮ ir ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, įsipareigoja penkerius metus kasmet  nuo JP projekto galutinio mokėjimo prašymo finansavimo lėšų apmokėjimo JP projekto vykdytojui datos ne mažiau kaip 50 proc. saulės ir (ar) vėjo elektrinėje, prie kurios prijungtas kaupimo įrenginys, pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams;
6. JP  projekto pareiškėjas įsipareigoja, kad per metus kaupimo įrenginyje kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos saulės ir (ar) vėjo elektrinės turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos elektros energijos;

Išlaidų tinkamumo reikalavimai:
7. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
8. JP projekto tinkamos finansuoti išlaidos: elektros energijos kaupimo įrenginio įsigijimo išlaidos, elektros energijos kaupimo įrenginiui įrengti reikalingų būtinųjų priedų įsigijimo išlaidos (kroviklis/hibridinis inverteris ir kt.), įrenginio montavimo darbų išlaidos. Įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti;
9. JP projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti tik nuo paraiškos pateikimo JP vykdytojui (viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai, toliau – LEA) dienos;
10. Jeigu JP projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo JP vykdytojui dienos (pasirašoma kvietimo 2.6.8. papunktyje išvardytų komponentų pirkimo–pardavimo sutartis arba pradedami montavimo darbai), visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas;
11. Tinkamos finansuoti išlaidos, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalimi, diskontuojamos iki jų vertės valstybės pagalbos suteikimo dieną. Palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra valstybės pagalbos suteikimo dieną taikoma diskonto norma;
12. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) nėra tinkamas finansuoti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau - EGADP) lėšomis. PVM gali būti finansuojamas Lietuvos biudžeto lėšomis vadovaujantis Taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka;
13. JP projektų viešinimo išlaidos yra netinkamos finansuoti išlaidos

 2.7.

Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

Versija

Pavadinimas

Dydis (eurais arba proc.)

Matavimo vienetas

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

FĮ-26-01

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), be PVM

744,23 Eur

kWh

Kaip įrodymą, kad pasiekti JP projekto rezultatai, JP projekto vykdytojas su galutiniu mokėjimo prašymu turės pateikti:
1. Kaupimo įrenginio įsigijimą ir įrangos įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn įrodančių dokumentų, išrašytų JP projekto pareiškėjo/vykdytojo ar jo įgaliotinio vardu, kopijas (JP projekto pareiškėjo/vykdytojo ar jo įgaliotinio ir rangovo pasirašytas įrangos perdavimopriėmimo aktas ir (ar) įrengimo darbų atlikimo aktas, kuriame turi būti nurodyti kaupimo įrenginio talpa, tipas, įrengimo darbų adresas);
2. Įrangos techninius duomenis (įrenginio pasą ir (ar) techninę specifikaciją), kuriuose turi būti nurodyta įsigyto įrenginio rūšis (ličio geležies fosfato ar ličio jonų) ir talpa (kWh);
3. Leidimą generuoti energiją iš energijos kaupimo įrenginių (išskyrus atvejus, kai asmuo generuoja iš energijos kaupimo įrenginio elektros energiją, pagamintą ne didesnės kaip 100 kW elektros energijos įrengtosios galios iš AEI gamybos įrenginiuose, kai energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW);
4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktos atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius rangovo deklaracijos apie įrengtą kaupimo įrenginį ir parengtą vidaus tinklą įtampos įjungimui, ir kaupimo įrenginio išbandymui, akto kopiją (taikoma tik tinklų naudotojams, kuriems taikoma Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodyta supaprastinta prijungimo tvarka)

FĮ-26-02

 

 

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), su PVM

900,52 Eur

kWh

FĮ-26-03

 

 

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), be PVM

646,41 Eur

kWh

FĮ-26-04

 

 

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), su PVM

782,16 Eur

kWh

 2.8.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

JP projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus)

 2.9.

JP projektų specialieji atrankos kriterijai

Eil. Nr.

Kriterijaus tipas

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo metodas

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus svorio koeficientas

 1.

Specialusis

Paraišką teikiantis subjektas

Vertinama ar JP projektų pareiškėjai yra:

  • LMMĮ, registruotos ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo;
  • ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau kaip 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
  • AIEB, kai dalininkai nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės;
  • PEB

 2.

Specialusis

Elektrinės dokumentų parengtumas ir įsipareigojimas dėl elektros energijos naudojimo

Vertinama, ar LMMĮ ir ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, turi įrengtą arba įsirenginėja saulės ir (ar) vėjo elektrinę – turi leidimą gaminti elektros energiją arba turi leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas ir įsipareigoja ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams.

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik JP projekto vertinimo metu

 2.10.

JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

  1. JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai ir jų vertinimo metodologija:

Eil. Nr.

Kriterijaus tipas

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo metodas

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus svorio koeficientas

 1.

Prioritetinis

Prašomo finansavimo dydis

Vertinamas prašomo finansavimo dydis, palyginti su didžiausiu galimu finansavimo dydžiu, skiriamu už elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę, nurodytu kvietimo teikti paraiškas 1.11 p.

Balų skaičiavimas:
1) iki 31 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kWh įrengti, – skiriami 4 balai;
2) nuo 31 proc. iki 61 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kWh įrengti, – skiriami 2 balai;
3) nuo 61 proc. iki 91 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kWh įrengti, – skiriami 1 balas;
4) daugiau kaip 91 proc. didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kWh įrengti, – skiriama 0 balų.

Balų skaičiavimo formulė:

Y – prašomo skirti finansavimo dydžio dalis nuo didžiausio galimo skirti finansavimo dydžio (proc.);
X  – prašomo finansavimo suma (Eur);
FĮ  – fiksuotasis vieneto įkainis už kaupimo įrenginio kilovatvalandę (Eur/1kWh);
G  – planuojamo įrengti kaupiklio, kuriam prašomas JP projekto finansavimas, talpa (kWh);
IN  – kvietimo teikti paraiškas 1.11 p. nustatytas JP projektų pareiškėjų grupei taikomas finansavimo intensyvumas (proc.).

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik JP projekto vertinimo metu

4

6

 2.

Prioritetinis

Prijungimo prie elektros tinklų taškui suteikta leistina generuoti galia

Vertinama prijungimo prie elektros tinklų taškui suteikta leistina generuoti galia.

Balų skaičiavimas:
1)  jei prijungimo prie elektros tinklų taškui suteikta leistina generuoti galia lygi 0 – skiriami 3 balai;
2)  jeigu prijungimo prie elektros tinklų taškui suteikta leistina generuoti galia didesnė už 0 – skiriama 0 balų. 

Vertinamas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus arba energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie energetikos tinklų sąlygos. Kai leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus arba energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie energetikos tinklų sąlygos nėra pateikti su paraiška, tačiau bus pateikti per 2 mėnesius nuo JP vykdytojo rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos arba kai kaupimo įrenginio galia ne didesnė nei 100 kW ir prijungimo sąlygos neteikiamos, vertinama paraiškoje pateikta informacija apie planuojamą elektros tinklų taškui suteikti leistiną generuoti galią 

3

16

 3.

Prioritetinis

Paraišką teikiantis subjektas

Vertinama, koks JP projekto pareiškėjas teikia paraišką.

Balų skaičiavimas:
1) jeigu paraišką teikia AIEB ar PEB, kurie turi ne mažiau kaip 10 dalininkų, narių ar dalyvių, – skiriami 2 balai;
2) jeigu paraišką teikia labai maža įmonė ar ūkininkas, atitinkantis labai mažos įmonės kriterijus, – skiriamas 1 balas;
3)  jeigu paraišką teikia kiti, nei šio prioritetinio kriterijaus 1-2 punktuose nurodyti  JP projekto pareiškėjai – skiriama 0 balų.

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik JP projekto vertinimo metu

2

14

Maksimali galima balų suma.
Balas apskaičiuojamas pagal formulę, kur P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas:
P = Y1 * S1 + Y2 * S2 + Y3 * S3


2. Minimalus privalomas surinkti balų skaičius – 6, jeigu surenkama 0 balų – paraiška atmetama

 2.11.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

1. Nėra numatyta apribojimų JP projektų pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui;
2. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojama JP projektų veikla bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje:
   2.1. Projekto remiama veikla ir rezultatas – nauji elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumai  – tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo, neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui;
   2.2. Vadovaujantis 2021 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas nustatant techninės analizės kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams, 1 priedo 4.10 papunkčiu „Elektros energijos kaupimas“, temai  „Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga“ aplinkos tikslas taikomas tik hidroakumuliacinės kaupimo sistemos statybai, o temai „Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė“ aplinkos tikslas netaikomas;
   2.3. Įgyvendinant perėjimo prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą tikslus, JP projekto vykdytojas paraiškoje turės patvirtinti, kad  jeigu bus vykdomi statybos darbai, bus laikomasi reikalavimų dėl statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo, nustatytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
   2.4. Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimui poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir  „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymo procedūros neatliekamos, vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, todėl JP projekto poveikis biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslui nenumatomas

 2.12.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. JP vykdytojas gali vieną kartą pratęsti JP projekto įgyvendinimo laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. kovo 31 d.

 2.13.

Reikalavimai valstybės pagalbai

1. JP projektams gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba JP projektams, yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 1 a dalį, 6 dalį, 7 dalies b punktą, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus;
2. JP projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka LEA pagal Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lape (Aprašo 2 priedas) nurodytus vertinimo kriterijus;
3. Valstybės pagalba nėra teikiama:
   3.1. JP projekto pareiškėjui, jeigu jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai;
   3.2. JP projekto pareiškėjui, kuriam išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;
   3.3. Jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje;
4. Valstybės pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams;
5. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:
   5.1. Bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;
   5.2. Bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu taip susumavus didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 7 dalyje nustatyto pagalbos intensyvumo;
6. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje;
7. LEA paraiškos vertinimo metu patikrina JP projekto pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, o suteiktą valstybės pagalbos sumą per 20 darbo dienų nuo paraiškos patvirtinimo dienos registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre;
8. Informacija ir dokumentai, susiję su valstybės pagalbos teikimu, saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo dienos

 2.14.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo

1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumą 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos pagal Taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus:
   1.1. JP projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos be administruojančiosios institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos;
   1.2. JP projektų vykdytojai – LMMĮ, ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, prie JP projekto įgyvendinimo metu įrengto kaupimo įrenginio prijungtoje saulės ir (ar) vėjo elektrinėje 5 metus kasmet nuo JP projekto finansavimo pabaigos ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos turi vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, kai tiek elektros energijos suvartoti negali dėl techninių priežasčių, teisės aktų pasikeitimų ar kitų objektyvių priežasčių, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką;
   1.3. Per metus kaupimo įrenginyje kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos saulės ir (ar) vėjo elektrinės turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos elektros energijos;
   1.4. Kai taikoma, prijungimo prie elektros tinklų taškui suteikta leistina generuoti galia turi būti lygi 0;
2. JP projekto vykdytojas turi atsiskaityti LEA už JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimų užtikrinimą ir tinkamai saugoti su JP projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus:
   2.1. 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos JP vykdytojui paprašius privalo pateikti objekto elektros energijos duomenis iš įdiegto įrenginio apskaitos (inverterio, skaitiklio) ir (ar) kitų dokumentų, kurie reikalingi LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
   2.2. JP projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 10 metų po metų, kuriais JP projekto vykdytojui buvo atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos;
3. Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA

 2.15.

Informavimas apie JP projektą ir komunikacija
1. JP projekto vykdytojas užtikrina informavimo apie JP projektą ir komunikacijos reikalavimų nurodytų Taisyklėse laikymąsi:
   1.1. Pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo LEA rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos paskelbia trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą;
   1.2. Įgyvendindamas informavimo apie JP projektą veiklą turi pranešti visuomenei, žiniasklaidai ir kitoms tikslinėms auditorijoms apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“;
   1.3. Visuomenei skirtuose dokumentuose, susijusiuose su JP projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikti informaciją apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikti informacija apie ES indėlį ir naudą;
   1.4. Turi užtikrinti galimybę ES institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų prašymu susipažinti su komunikacijos ir matomumo medžiaga, taip pat užtikrinti, kad ES būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą. Svetainėje esinvesticijos.lt, Finansų ministerijos interneto svetainėje finmin.lrv.lt, EK interneto svetainėje kohesio.eu ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse bus skelbiama: JP projekto vykdytojo pavadinimas, paraiškos finansuoti JP projektą įvertinimo patvirtinimo data, bendra JP projektui skiriama finansavimo lėšų suma, JP projekto veiklų vykdymo vieta; kita informacija apie projektą ir JP projektą, kurios viešinimas neprieštarauja teisės aktams;
   1.5. ES investicijų komunikacija neturi būti naudojama politinei reklamai;

Tinkamų JP projekto išlaidų apmokėjimo tvarka
2. JP projektui gali būti išmokamas iki 30 procentų JP projektui įgyvendinti skirtos finansavimo lėšų sumos avansas, vadovaujantis Taisyklių ir šio kvietimo nuostatomis;
3. Avansas JP projektui gali būti išmokėtas tik JP projekto vykdytojui gavus LEA raštą dėl finansavimo JP projektui skyrimo ir JP projekto vykdytojui pateikus LEA privalomus pateikti dokumentus t. y. leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus arba energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas (kai taikoma);
4. JP projekto vykdytojas, siekdamas gauti avansą, turi pateikti LEA prašymą el. pašto adresu [email protected] išmokėti avansą, kuriame būtų nurodytas prašomo avanso dydis, pridedamas Taisyklių reikalavimus atitinkantis avanso draudimo dokumentas bei avanso poreikio pagrindimo dokumentai (pasirašyta sutartis su rangovu, paslaugų arba prekių tiekėju dėl įrangos įsigijimo/montavimo, kurioje numatyta avansinio mokėjimo galimybė arba lygiaverčiai dokumentai);
5. LEA, priėmusi teigiamą sprendimą dėl avanso skyrimo ir jo dydžio, su JP projekto vykdytoju sudaro avanso skyrimo sutartį;
6. JP projekto galutinis mokėjimo prašymas apmokėti tinkamas JP projekto išlaidas (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas įgyvendinus JP projekto veiklas per 12 mėn. nuo finansavimo JP projektui skyrimo rašto datos, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 31d.;
7. JP projekto vykdytojo užpildyta LEA svetainėje www.ena.lt pateikta mokėjimo prašymo forma kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais teikiama LEA el. pašto adresu [email protected] arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu;
8. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas;
9. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ilgiau kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo tinkamai parengto ir pateikto mokėjimo prašymo gavimo LEA dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 10 (dešimt) darbo dienų;
10. LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka patvirtinus mokėjimo prašymą, finansavimo lėšos išmokamos JP projekto vykdytojui per 10 (dešimt) darbo dienų;
11. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto ir nepateikia mokėjimo prašymo LEA iki 2026 m. kovo 31 d., jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;
12. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA

 2.16.

Taikomi teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ (2023 m. birželio 9 d. redakcija);
2. 2023 m. vasario 15 d. ESFA metodinės pagalbos centro „Elektros energijos kaupimo įrenginių  įsigijimo ir įrengimo išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas“;
3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. kovo 9 d.;
4. 2021 m. liepos 26 d. Europos Sąjungos Tarybos patvirtintas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“;
5. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėmis ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;
6. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
7. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
8. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
9. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;
10. Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
11. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
12. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo”;
13. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 3D-280 „Dėl ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“

 3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

 3.1.

Paraiškos pateikimo terminas

2023 m. spalio 6 d. 14:00 val.

2023 m. gruodžio 6 d. 17:00 val.

 3.2.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
2. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
3. Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.lt, www.esinvesticijos.lt;

Paraiškų vertinimas ir atranka:
4. JP projekto pareiškėjas, jei nori tikslinti pateiktą paraišką iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos, turi pateikti paraišką iš naujo;
5. Po kvietimo teikti paraiškas pabaigos JP projekto pareiškėjas savo iniciatyva negali tikslinti pateiktos paraiškos;
6. Paraiškos vertinamos vadovaujantis Taisyklėse, kvietime ir LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
7. Paraiškos vertinimas trunka ne ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo kvietimo teikti paraiškas pabaigos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 30 (trisdešimt) darbo dienų;
8. Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai ir informacija, ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka kvietime nurodytus bendruosius JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą);
9. Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatomi trūkumai (paraiška užpildyta netinkamai, nepateikti visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija, pateikta neišsami ir (ar) netiksli informacija), JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, ištaisyti paraiškos trūkumus. JP projekto pareiškėjas negali tikslinti pateiktos paraiškos jos vertinimo metu taip, kad įgytų pranašumą prieš kitus JP projekto pareiškėjus;
10.  Jei paraiška atitinka kvietime nurodytus bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus, vadovaujantis kvietimo prioritetiniais JP projektų atrankos kriterijais, apskaičiuojamas paraiškai skiriamas balų kiekis ir sudaroma paraiškų eilė, kurioje paraiškos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio):
   10.1. Sudaromi pagrindinis paraiškų eilės (kol užtenka kvietimui skirto biudžeto) ir rezervinis paraiškų eilės sąrašai;
   10.2. Kai JP projektams, surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių, finansuoti nepakanka pagal kvietimą skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė suteikiama JP projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kvietime nustatytą pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų, o jei JP projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų, pirmenybė suteikiama JP projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų. Jei pagal visus projektų prioritetinius atrankos kriterijus tokie JP projektai įvertinti vienodai, pirmenybė suteikiama JP projektams, kurie pateikti anksčiau;
   10.3. Jei pagal pateiktas paraiškas prašoma finansavimo suma viršija  konkrečiam kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą, pirmiausia paraiškos vertinamos pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Atitikimo bendriesiems projektų atrankos kriterijams vertinimas pradedamas nuo paraiškų, surinkusių daugiausia balų ir atliekamas tol, kol pagal įvertintas paraiškas paskirstoma visa kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma. Atlikus paraiškų atitikimo bendriesiems projektų atrankos kriterijams vertinimą, patikrinama,  ar paraiškų atitikimo bendriesiems projektų atrankos kriterijams vertinimo metu nustatytos aplinkybės neturi įtakos paraiškų vertinimui pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus ir prireikus patikslinami paraiškų vertinimo pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus vertinimo rezultatai;
11. LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka sudarytos paraiškų eilės pagrindinio sąrašo JP projekto pareiškėjams siunčiami raštai dėl finansavimo JP projektui skyrimo;
12. JP projekto pareiškėjui išsiųstame rašte dėl finansavimo JP projektui skyrimo nurodomos finansavimo sąlygos ir JP projekto vykdytojo įsipareigojimai. Nuo LEA rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos JP projekto pareiškėjas laikomas JP projekto vykdytoju;
13. LEA  raštas dėl finansavimo JP projektui skyrimo netenka galios, kai:
   13.1. JP pareiškėjas (JP projekto vykdytojas) per 2 mėnesius nuo JP vykdytojo rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos nepateikia LEA leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (kai kaupimo įrenginys, didesnis kaip 100 kW įrengtosios galios) arba energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygų (kai kaupimo įrenginys iki 100 kW įrengtosios galios; energijos kaupimo įrenginio prijungimo sąlygos nėra reikalingos, kai prijungimo prie elektros tinklų taškui suteikta leistina generuoti galia lygi 0, taip pat jeigu asmuo generuoja iš energijos kaupimo įrenginio elektros energiją, pagamintą ne didesnės kaip 100 kW elektros energijos įrengtosios galios iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose, kai energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW ir energijos kaupimo įrenginys įrengiamas nekeičiant objektui, kurio vidaus tinkle įrengiamas energijos kaupimo įrenginys, suteiktos leistinos naudoti ir leistinos generuoti galios);
   13.2. JP pareiškėjo (JP projekto vykdytojo) pateiktas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus arba energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos neatitinka JP projekto pareiškėjo paraiškoje nurodytos informacijos, pagal kurią buvo skirtas finansavimas, išskyrus atvejus, kai leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus arba energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygose nurodoma mažesnė nei patvirtintoje paraiškoje nurodyta planuojamo įrengti kaupimo įrenginio galia ir (ar) talpa;
14. Paraiška atmetama, jeigu pateikta pasibaigus kvietime teikti paraiškas nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno kvietime nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus, kvietimo 2.9 papunktyje nurodyto specialiojo kriterijaus (-jų) ir (arba) kai su paraiška nepateikti visi kvietimo 3.3 papunktyje nurodyti dokumentai, tokie dokumentai nėra pateikiami vieną kartą paprašius LEA per LEA nurodytą terminą, ir kvietimo 2.10.2 ir 3.2.13 papunkčiuose nustatytais atvejais;
15. Pagrindinio paraiškų eilės sąrašo JP projekto pareiškėjui atsisakius finansavimo ar netekus teisės į finansavimą pagal kvietimo 3.2.13 papunktį, raštai dėl finansavimo JP projektui skyrimo siunčiami rezervinio paraiškų eilės sąrašo JP projekto pareiškėjams iš eilės

 3.3.

Privalomi priedai

1. Leidimas gaminti elektros energiją arba leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos (įrengta arba planuojama įrengti elektrinė turi būti saulės ir (ar) vėjo elektrinė). Taip pat leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus arba energijos kaupimo įrenginio prijungimo sąlygos, kai JP projekto pareiškėjas tokius dokumentus turi paraiškos pateikimo metu;
2. Įgaliojimas, išduotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atstovauti JP projekto pareiškėjui, jeigu JP projekto pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (notariškai patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas (https://igaliojimai.lt)  įgaliojimas atstovauti JP projekto pareiškėją);
3. Informacija apie JP projekto pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) (informacijos forma);
4. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengta pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis, išskyrus atvejus, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, kurių dalininkai – savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos (deklaracijos forma);
5.  Pažyma dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių duomenų, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį (jeigu tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu valstybė ir (ar) savivaldybė turi ne daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų, teikiama SVV subjekto statuso deklaracija ) (pažymos forma);
6.  Nuosavo įnašo (daugiau negu 10 000 Eur) finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai, pvz. pažyma, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita;
7. Kai taikoma, Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos (kaupimo įrenginio įrengimo) galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (arba sprendimo nuoroda (-os), jei toks dokumentas skelbiamas atsakingos institucijos interneto svetainėje);
8. Kai taikoma, už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos išvada, kuria nustatytas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas (arba išvados nuoroda (-os), jei toks dokumentas skelbiamas atsakingos institucijos interneto svetainėje)

 3.4.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Paraiškas priima viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (JP vykdytojas)

Konsultacijos teikiamos: telefonu +370 5 230 3312 (darbo dienomis) ir el. paštu [email protected].

Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt

 3.5.

Kita aktuali informacija

1. Paskelbus kvietimą gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje;
3. Kvietimas gali būti stabdomas Taisyklėse nustatytais atvejais
(kvietimas galiojo iki 2023-12-06)