DUK (BAIGUSIEMS GALIOTI KVIETIMAMS)DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI – DUK


      BENDRA INFORMACIJA APIE JUNGTINIUS PROJEKTUS      


Kas yra Jungtinis projektas?

Jungtinis projektas (toliau – JP) – grupę projektų, kuriais siekiama bendro tikslo ir kuriuos sujungus į grupę būtų pasiektas geriausias rezultatas ir investicijų kokybė, jungiantis projektas, už kurio inicijavimą ir įgyvendinimą arba tik įgyvendinimą atsakingas šio jungiančio projekto vykdytojas (šiuo atveju VšĮ Lietuvos energetikos agentūra – toliau LEA)

Kas yra Jungtinio projekto projektas?

Jungtinio projekto projektas (toliau – JP projektas) – jungtinio projekto vykdytojo atrinktas projektas, kuriuo siekiama jungtinio projekto tikslo.    

 
 
      INFORMACIJA APIE KVIETIMO SĄLYGAS      
Kur teikti paraišką?

Paraiškos teikiamos VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) internetu užpildant elektroninę paraiškos formą.

Aktuali  informacija apie kvietimą skelbiama LEA svetainėje https://www.ena.lt.

Kokį kaupimo įrenginį galiu įsirengti?

Finansuojami ličio geležies fosfato ir ličio jonų kaupimo įrenginiai, ne didesni kaip 500 kWh talpos.

Ar galima kvietimo metu vienam pareiškėjui teikti daugiau nei vieną paraišką?

Taip, galima. Pagal vieną kvietimą vienas JP projekto pareiškėjas gali teikti atskiras paraiškas atskiruose nekilnojamojo turto objektuose (vienam nekilnojamojo turto objektui, kuriame įrengta ar bus įrengta elektrinė ir bus įrengtas kaupimo įrenginys, teikiama viena paraiška). Visais atvejais tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą turi būti jungiamos saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir kaupimo įrenginiai.

Kas gali teikti paraiškas?

1. Labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo; 
2. Ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
3. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (toliau – AIEB), kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės (toliau – AIEB);
4. Piliečių energetikos bendrijos (toliau – PEB).

Kas yra maža ir labai maža įmonė?

Pagal  Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą:

 • labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 10 darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 2 milijonų eurų arba įmonės turto balansinė vertė neviršija 2 milijonų eurų;
 • maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 50 darbuotojų, o metinės šio įmonės pajamos neviršija 10 milijonų eurų arba jos balansinė turto vertė ne didesnė nei 10 milijonai eurų.

 

Daugiau informacijos apie smulkaus verslo subjektus galima rasti čia.

Kaip teisingai įforminti įgaliojimą, jei paraišką už mane teiks kitas asmuo?

Įgaliotojas turi pateikti notaro patvirtintą arba igaliojimai.lt informacinėje sistemoje parengtą ir užregistruotą įgaliojimą, kuriame turi būti aiškiai nurodyti visi veiksmai, kuriuos už Įgaliotoją gali atlikti Įgaliotinis (pavyzdžiui gali būti įgaliojime nurodyti tokie veiksmai, kuriuos gali atlikti Įgaliotinis: „užpildyti ir pasirašyti paraišką, pateikti paraišką, reikalingus dokumentus Jungtiniame projekte „Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams“ Nr. 03-009-J-0001 bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su paraiškos pateikimu ir su Jungtinio projekto įgyvendinimu“).

Atkreipiame dėmesį, kad įgaliojime neteisingai, neaiškiai nurodžius veiksmus ar nesant nors vieno veiksmo, susijusio su paraiškos pateikimu ir/ar jungtinio projekto įgyvendinimu, kuriuos gali atlikti Įgaliotinis, Įgaliotojas turės pakartotinai kreiptis į notarus, kurie neformins įgaliojimo jau įvykusiems faktams, nes įgaliojimas galioja tik į ateitį. Tas pats pasakytina apie įgaliojimus parengtus ir užregistruotus igaliojimai.lt informacinėje sistemoje.

Rengiant ir registruojant įgaliojimą igaliojimai.lt informacinėje sistemoje, prašome vadovautis šioje informacinėje sistemoje nurodyta tvarka ir sukurtu vedliu arba konsultuojantis su VĮ Registrų centras atsakingais asmenimis.

Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją?

SVV deklaracijos forma pildoma vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašu (SVV deklaravimo tvarkos aprašas)  

Daugiau informacijos apie SVV subjekto statuso deklaracijos pildymą teikiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai

Patarimai kaip pildyti deklaraciją: https://www.youtube.com/watch?v=_Y57INNOre0

Kitos naudingos nuorodos: DUK | INVEGA

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius finansinius metus (žiūrėti žemiau).
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža didelė įmonė).
 9. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Pildant SVV subjekto statuso deklaraciją:

 • Nuo vienerių iki dvejų metų veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų metų duomenis. Pvz., 2022 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m. liepos mėn., pildo 2022 m. duomenis;
 • dvejus metus veikianti įmonė deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2020 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m. kovo mėn., pildo 2020 m. ir 2021 m. duomenis. Po 2022 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2021 m. ir 2022 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m., pildo 2022 m., 2021 m. ir 2020 m. duomenis;
 • Jeigu pareiškėjo susijusios ir (ar) partnerinės įmonės dar neturi patvirtintų metinių finansinių ataskaitų, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ar kitų finansinių dokumentų, vidutinis metinis darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys nustatomi pagal planuojamus finansinių metų duomenis. Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
Įmonė yra įsirengusi AEI elektrinę ir turi elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas, skirtas gaminančiam vartotojui. Ar įmonė yra tinkama pareiškėja?

Ne, įmonė neatitinka kvietimo sąlygų. Finansuojami tik gamintojų JP projektai – JP projektų pareiškėjams energijos skirstymo operatoriaus išduotos elektrinės, prie kurios bus prijungtas elektros energijos kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos turi būti gamintojui (ne gaminančiam vartotojui) skirtos sąlygos. 

Kaip bus atrenkamos paraiškos?

Paraiškos atrenkamos konkurso būdu. Paraiškoms, kurios atitiks kvietime nustatytus reikalavimus dėl JP pareiškėjų ir veiklų tinkamumo, balai teikiami pagal prioritetinius atrankos kriterijus:

 1. Bendrijoms, kurios turi ne mažiau kaip 10 dalininkų (2 balai), ir labai mažoms įmonėms ar ūkininkams, atitinkantiems labai mažos įmonės statusą (1 balas);

 2. JP pareiškėjams, kurie prie projekto prisidės didesniu nuosavu įnašu (prašys mažesnės nei galima maksimali 25 proc. arba 30 proc. finansavimo dalies)(iki 4 balų, priklausomai nuo prašomo finansavimo proc.);

 3. JP pareiškėjams, kuriems prijungimo prie elektros tinklų taškui suteikta leistina generuoti galia lygi 0 (3 balai). 
Kaip bus apskaičiuojama paramos suma?

Yra nustatyti fiksuotieji vieneto įkainiai:

 1. 744,23 Eur fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), be PVM. 
 2. 900,52 Eur fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), su PVM.
 3. 646,41 Eur fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), be PVM.
 4. 782,16 Eur fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), su PVM. 

Finansuojamoji dalis sudaro iki 25 proc. arba iki 30 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio, atsižvelgiant į JP projektų pareiškėjų grupę:  

 1. LMMĮ, registruotoms ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau kaip 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre – iki 25 proc.  
 2. AIEB, kai dalininkai nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės, ir PEB – iki 30 proc. 
 3. AIEB (kai dalininkai nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės) ir PEB, jeigu bent vienas AIEB ar PEB dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą – iki 25 proc.

JP projekto išlaidų suma paskaičiuojama pasirinktą fiksuotąjį įkainį padauginus iš planuojamo įrengti kaupimo įrenginio talpos (kWh). Norint paskaičiuoti, kokia yra galima maksimali finansavimo suma, gautą skaičių reikia dauginti iš pareiškėjų grupei taikomo finansavimo intensyvumo, pvz. maža įmonė (PVM traukia į PVM atskaitą) nori įsirengti 100 kWh talpos ličio geležies fosfato kaupimo įrenginį – galima maksimali finansavimo suma būtų 744,23 Eur/kWh*100kWh*25% = 18 605,75 Eur.

Teikdamas paraišką pareiškėjas turi nurodyti, kokiai pareiškėjų grupei priklauso, ar jis turi teisę ir prašo dengti PVM išlaidas, kokio tipo ir talpos kaupimo įrenginį planuoja įsirengti. Suvedus šiuos duomenis, galima finansavimo suma paraiškos formoje bus paskaičiuota automatiškai.

Iki kada turi būti įgyvendinti projektai?

JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. JP vykdytojas gali vieną kartą pratęsti JP projekto įgyvendinimo laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. kovo 31 d.  Norėdamas pratęsti įgyvendinimo laikotarpį JP vykdytojas LEA turės pateikti laisvos formos pasirašytą prašymą dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo, nurodydamas JP projekto pratęsimo priežastį.

Ar galiu teikti paraišką, jei dar neturiu ESO išduotų elektrinės prijungimo sąlygų ar VERT leidimo (jei elektrinė, prie kurios bus prijungtas kaupimo įrenginys, dar nėra pradėta statyti)?

Ne. Leidimas gaminti elektros energiją arba leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos (vienas iš dokumentų) yra privalomas teikiant paraišką.

Kada galima pradėti kaupimo įrenginio įrengimo veiklas?

Kaupimo įrenginio įrengimo veiklos negali būti pradėtos anksčiau nei pateikiama paraiška LEA, t. y. kaupimo įrenginių komponentų pirkimo-pardavimo sutartys negali būti pasirašytos anksčiau nei pateikta paraiška, negali būti pradėti įrenginio montavimo darbai.

Kokie įsipareigojimai įgyvendinus projektą?
 • Užtikrinti investicijų tęstinumą 5 metus (be atsakingos institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos).
 • Įmonės ir ūkininkai prie kaupimo įrenginio prijungtoje elektrinėje įsipareigoja nesinaudoti elektros energija gaminančio vartotojo schema ir 5 metus kasmet nuo projekto finansavimo pabaigos ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos turi vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, kai tiek elektros energijos suvartoti negali dėl techninių priežasčių, teisės aktų pasikeitimų ar kitų objektyvių priežasčių, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką.
 • Per metus kaupimo įrenginyje kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos saulės ir (ar) vėjo elektrinės turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos elektros energijos.

JP projekto vykdytojas turi atsiskaityti LEA už JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimų užtikrinimą ir tinkamai saugoti su JP projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus:

 • 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos JP projekto vykdytojui paprašius privalo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos (skaitiklio, inverterio ar kt.) ar kitų dokumentų, reikalingų LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną, duomenis;
 • JP projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 10 metų po metų, kuriais JP projekto vykdytojui buvo atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.

Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

Jeigu pareiškėjas neturi interneto svetainės ir socialinių tinklų, ar JP projekto viešinimas vis tiek privalomas?

Jei įmonė neturi interneto svetainės, jos kurti projekto viešinimui nėra privaloma (jeigu turi interneto svetainę – privalo joje paviešinti JP projektą). Viešinti  JP projektą socialiniuose tinkluose yra privaloma. Pildant paraišką BŪTINA nurodyti konkrečią vieno iš socialinio tinklo (pvz. „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, „YouTube“ ir kt.) paskyros nuorodą, kurioje bus viešinamas JP projektas.

Per 20 darbo dienų nuo LEA rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėje (jeigu tokia yra) turi būti paskelbiamas trumpas JP projekto aprašymas, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklos ir rezultatai ir informuoja apie gautą ES finansavimą. JP projekto vykdytojas, įgyvendindamas informavimo apie projektą veiklą, turi pranešti apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“. ES emblema turi būti talpinama vadovaujantis ES investicijų stiliaus knygoje pateiktomis instrukcijomis. ES investicijų stiliaus knygą galite rasti internetiniu adresu https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas.

Viešinant informaciją apie įgyvendinamą JP projektą socialiniuose tinkluose privaloma naudoti tris grotažymes: #finansuojaEuroposSąjunga  #NextGenerationEU  #NaujosKartosLietuva. Jei dedama ES emblema ir teiginys „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, #finansuojaEuroposSąjunga   #NextGenerationEU  grotažymių dėti nebūtina.

Kokie taikomi aplinkosauginiai reikalavimai įsirengiant kaupimo įrenginį?

Kai kaupimo įrenginio įrengimas vykdomas „Natura 2000“ teritorijoje arba greta jos, tokiu atveju būtina kreiptis į atsakingą saugomų teritorijų direkciją, kuri nustatytų ir pateiktų išvadą dėl planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo.

 “Natura 2000” teritorijų žemėlapyje galite pasitikrinti, ar jūsų nekilnojamo turto objektas, kuriame siekiate įsirengti kaupimo įrenginį, patenka į „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jos aplinką.

Saugomų teritorijų direkcijų ribų žemėlapyje galite pasitikrinti, kuri direkcija yra atsakinga už įsteigtos ar potencialios „Natura 2000“ teritorijos administravimą.

Jeigu nustatoma, kad planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, turi būti atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Tokiu atveju būtina kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūra, kuri yra atsakinga už sprendimo priėmimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Daugiau informacijos apie poveikio aplinkai vertinimo procedūras galite rasti Aplinkos ministerijos puslapyje.

„Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo išvadą, sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (arba nuorodas į atsakingų institucijų interneto svetaines, jei šie dokumentai skelbiama ten) būtina pateikti kartu su paraiška.