Finansinė parama žemės ūkiui

.

FINANSINĖ PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI


1. Tiesioginės paskolos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams

1. Tiesioginės paskolos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams

Tikslas 

   skatinti įmones ir ūkininkus didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo dalį. Finansavimas paskolų forma gali būti skiriamas saulės ir vėjo energijos elektrinėms statyti, įrengti, siekiantiems gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms,  ar įmonėms, investuojančioms į gaminančių vartotojų saulės, vėjo elektrinių parkų vystymo projektus

Paskolos gavėjas 

   mažos, vidutinės ir didelės įmonės, ūkininkai, priskiriami smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pagal Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą

Skirta paskoloms lėšų 

   50 mln. eurų

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   tinkamos šios išlaidos:
   • žemės sklypo sutvarkymas, infrastruktūros ir inžinerinių tinklų bei sistemų sklype įrengimas ir (ar) sutvarkymas ir apsaugos įrengimo darbai (jei saulės ir (ar) vėjo elektrinė statoma ant žemės);
   • saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir reikalinga įsigyti susijusi elektrotechninė įranga, konstrukcijos, kabeliai bei susiję montavimo (derinimo) darbai ir kiti susiję saulės ir (ar) vėjo elektrinės statybos darbai, atliekami pagal rangos sutartį;
   • elektros kabelio tiesimo statyba iki saulės ir (ar) vėjo elektrinės prijungimo vietos;
   • energijos skirstymo operatoriaus tinklo dalies reikalingos investicijos pagal prisijungimo sąlygas;
   • elektros energijos kaupikliai ir (ar) jų sistemos įrengimo darbai (jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 1a dalies sąlygos)

Paskolų dydis 

   paskolos dydžiui taikomos šios sąlygos:
   • paskolos suma negali viršyti 10 mln. Eur;
   • vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiamos kelios paskolos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė nei 10 mln. Eur;
   • projekto finansavime turi dalyvauti bent vienas privatus finansuotojas ir prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. projekto sumos (paskolos gavėjas prisideda savo lėšomis, arba projekte dalyvauja kitas juridinis/fizinis asmuo)

Paskolų terminas 

   iki 10 metų

Numatomas palūkanų dydis 

   numatomas toks dydis:
   • 1 procentas, marža + 6 mėn. EURIBOR, kai pareiškėjas sieks statyti ar įsirengti saulės ar vėjo elektrinę;
   • 2,5 procento marža + 6 mėn. EURIBOR, kai pareiškėjas investuos į gaminančių vartotojų saulės ar vėjo elektrinių parkų vystymo projektus

Kvietimo galiojimas 

   nuo 2023-08-03

Projekto vykdytojas 

   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"

Daugiau informacijos 

   interneto svetainėje

Kvietimas 1 priemonei galioja nuo 2023-08-02
2. Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones) (2023 m.)

2. Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones) (2023 m.)

Galimi pareiškėjai 

 • ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai;
 • juridiniai asmenys (savo vardu įregistravę valdą), užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų  perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai; pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas

Rezultatų rodikliai 

   priemonė turi prisidėti prie šių rezultatų rodiklių:
 • ūkių, pagal bendrąją žemės ūkio politiką gaunančių paramą skaitmeninėms ūkininkavimo technologijoms plėtoti, dalies;
 • ūkininkų, gaunančių investicinę paramą restruktūrizavimui ir modernizavimui, įskaitant išteklių naudojimo efektyvumo didinimą, dalies;
 • remiamų investicijų į atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumus, įskaitant biologinius

Remiama veikla 

 • žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose;
 • žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.
Investicinės paramos dydis ir intensyvumas 
   didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
 • kai teikiama investicinė parama – iki 500 tūkst. Eur;
 • kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola – iki 700 tūkst. Eur, iš kurių didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 500 tūkst. Eur ir didžiausia leistina lengvatinės paskolos suma negali viršyti 200 tūkst. Eur;
 • 2023–2027 metų strateginio plano laikotarpiu negali viršyti 1,2 mln. Eur, įskaitant gautą lengvatinę paskolą, kuri negali viršyti 200 tūkst. Eur.
   Didžiausias paramos intensyvumas remiamuose žemės ūkio sektoriuose negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės, išskyrus atvejus, kai prašoma ar sutinkama dėl  mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės.
   Pirmą kartą kreipiantis paramos pagal intervencinę jauniesiems ūkininkams (ir partneriui (-iams), kai paraiška teikiama su partneriu), kurie atitinka Administravimo taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų.
 Kvietimo suma 
 • dotacijoms skirta 50 mln. Eur paramos lėšų;
 • lengvatinėms paskoloms skirta 30 mln. Eur paramos lėšų
Kvietimo skelbimas 

   2023-11-06–2023-12-29

Paraiškas priimanti institucija 

   Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

   kvietime


Kvietimas 2 priemonei galioja nuo 2023-12-29
3. Investicijos į miškininkystės technologijas (2023 m.)

3. Investicijos į miškininkystės technologijas (2023 m.)

Galimi pareiškėjai 

   paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
   Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
   Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
   Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

   viena iš remiamų veiklų - miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas

Paramos dydis ir intensyvumas 

   suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.
   Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti 100 000 Eur sumos.

   Paramos intensyvumas:

 • kai vykdoma miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje teikimo veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
 • kai vykdoma minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo veikla, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimo ar tikslinimo veiklos, finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

   Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką

 Kvietimo suma 

   1 418 657 Eur

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-09-18–2023-11-16)

Paraiškas priimanti institucija 

   biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

   kvietime


Kvietimas 3 priemonei pasibaigęs
4. Paraiškos kompensacijoms už įsigyjamas neariamosios žemdirbystės technologijas (priemonė „Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje 2022-06 Nr. MF-ŽŪM-TSZ01“)

4. Paraiškos kompensacijoms už įsigyjamas neariamosios žemdirbystės technologijas (priemonė „Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje 2022-06 Nr. MF-ŽŪM-TSZ01“)

Galimi pareiškėjai 

 • fiziniai asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai vykdantys žemės ūkio veiklą ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus;
 • pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurių nariai, besinaudosiantys su kompensacine išmoka įsigyta sėjamąja ar juostine sėjamąja, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikiantys (vykdantys žemės ūkio veiklą) ir kurių nariai įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus;
 • juridiniai asmenys, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikiantys (vykdantys žemės ūkio veiklą) ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienerius metus

Remiama veikla 

 energiškai efektyvių ir aplinkai draugiškų neariamųjų technologijų padargų – tiesioginių ir juostinių sėjamųjų – įsigijimas

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 naujos tiesioginės ir juostinės sėjamosios, turinčios „CE“ atitikties žymą ir įsigytos ne anksčiau nei pateikta paraiška

Paramos dydis 

 pareiškėjai vienai sėjamajai įsigyti gali gauti iki 40 tūkst. eurų paramos, o didžiausia paramos suma negalės viršyti 40 proc. sėjamosios įsigijimo kainos

 Kvietimo suma 

 8 mln. eurų iš Modernizavimo fondo

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-06-06–2023-09-30)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime


Kvietimas 4 priemonei pasibaigęs
5. Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“

5. Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo
plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę
„Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“

Galimi pareiškėjai 

   1) fizinis asmuo:
       ♦ ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus;
       ♦savo vardu įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nustatyta tvarka; - savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
   2) juridinis asmuo, kuris savo vardu įregistravęs žemės ūkio valdą (pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas)

Remiama veikla 

   remiamos šios veiklos:
       ♦ šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimas ūkyje (toliau – ŠESD) (privaloma veikla);
       ♦ biodujų gamyba iš gyvulininkystės ūkyje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų (toliau – biodujų jėgainės);
       ♦ investicijos į perėjimą prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų (toliau – gyvūnų gerovė)

 Paramos dydis ir intensyvumas 

   didžiausias dotacijos dydis:
       ♦ kai vykdoma tik ŠESD veikla – 200 000 Eur;
       ♦ kai vykdoma privalomoji ŠESD veikla ir papildomai vykdoma biodujų jėgainių veikla – 800 000 Eur;
       ♦ kai vykdoma privalomoji ŠESD veikla ir papildomai vykdoma gyvūnų gerovės veikla – 900 000 Eur;
       ♦ kai vykdoma privalomoji ŠESD veikla bei papildomai vykdomos abi biodujų jėgainių ir gyvūnų gerovės veiklos – 1 500 000 Eur.
   Paramos intensyvumas:
       ♦ iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
       ♦ jauniesiems ūkininkams, besikreipiantiems paramos pagal šią priemonę pirmą kartą ir atitinkantiems Administravimo taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, paramos intensyvumas didinamas 15 procentinių punktų.
   Didžiausias lengvatinės paskolos dydis 200 000 Eur

Kvietimo suma 

   skirta:
       ♦ dotacijoms – 10 000 000 Eur paramos lėšų;
       ♦ lengvatinėms paskoloms – 5 000 000 Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

   sustabdytas (planuotas galiojimas 2023-08-01–2023-09-29, tačiau ne ilgiau nei pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui dotacijoms arba lengvatinei paskolai skirta lėšų suma)

Įgyvendinančioji institucija 

   biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

   kvietime, pranešime apie sustabdymą

Kvietimas 5 priemonei sustabdytas
6. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2023 m.)

6. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2023 m.)

Galimi pareiškėjai 

   paramos paraiškas gali teikti labai mažos, mažos, vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra. Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.
   Paramos paraiškos su partneriais neteikiamos.
   Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

   pagal priemonę remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte

Paramos intensyvumas 

   didžiausia galima paramos projektui suma yra 200 000 eurų.
   Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Įmonių, kurios neatitinka MVĮ sąvokos, įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas

Kvietimo biudžetas 

   350 000 eurų paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-04-03–2023-06-01)

Paraiškas priimanti institucija 

   biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

   kvietime, interneto svetainėje

Kvietimas 6 priemonei pasibaigęs
7. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2023 m.)

7. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas.
Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2023 m.)

Galimi pareiškėjai 

   paramos paraiškas pagal priemonę gali teikti ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.
   Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Priemonės konkretus tikslas 

   didinti technologinę plėtrą, inovacijas, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, ir gerinti žinių perdavimą

Remiama veikla 

   žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas

Paramos intensyvumas 

   projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo suma 

   20 tūkst. eurų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-03-07–2023-05-04)

Paraiškas priimanti institucija 

   biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs
8. Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2023 m.)

8. Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2023 m.)

Galimi pareiškėjai 

   pareiškėjais ir (arba) partneriais gali būti:

 • smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur;
 • smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha;
 • labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus;
 • fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienerius metus.

   Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais, kurie viename projekte užsiima ta pačia ekonomine veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama (-omis) ekonomine (-ėmis) veikla (- omis) (pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla (įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą) užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais, pagal tą pačią ekonominės veiklos rūšį, t. y. viename projekte negali būti numatyta keleto skirtingų alternatyvios ekonominės veiklos rūšių).
   Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Prioritetai 

   vieni prioritetų – skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą, efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose

Remiama veikla 

   pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.
   Tinkamomis pripažįstamos išlaidos, nurodytos Taisyklių 32 ir 33 punktuose

Paramos intensyvumas 

   • 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 33.10 papunktyje, ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 33.1 papunktyje;
   • 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 33.2–33.9 papunkčiuose;
   • 70 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose ir jų ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės) sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo ir partnerio (vertinama kiekvieno atskirai) žemės ūkio veiklos pajamų (augalų priskyrimas specializuotam sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektoriui atliekamas pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės 2 nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą). Nurodytas paramos intensyvumas taikomas, kai bendradarbiaujama tame pačiame viename sektoriuje iš nurodytų ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu (specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nedžiovintų) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu).

Kvietimo biudžetas 

   6 879 053 Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-02-01–2023-04-03)

Paraiškas priimanti institucija 

   biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 8 priemonei pasibaigęs
9. Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2023 m. I)

9. Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti
vietos lygmeniu (2023 m. I)

Galimi pareiškėjai 

   fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.
   Privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, atitinkantys mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.
   Privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.
   Viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurie gali būti partneriais ir tarpininkais.
   Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais. Projekto partneris – fizinis ir (ar) juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir (ar) finansuojant projektą pagal prieš paraiškos pateikimą pareiškėjo ir jo partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.
   Pareiškėjai ir partneriai projektą įgyvendina kartu kaip projekto grandinės dalyviai

Prioritetai 

   vienas prioritetų – skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą

Remiama veikla 

   pagal priemonės veiklos sritį remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą.
   Tinkamomis pripažįstamos išlaidos, nurodytos Taisyklių 32 ir 33 punktuose

Paramos intensyvumas 

  • 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 33.2 papunktyje, ir einamosioms projekto įgyvendinimo išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 33.3 papunktyje, skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 33.4 papunktyje, ir bendrosioms išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 33.5 papunktyje;
   • 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 33.1 papunktyje

 Kvietimo biudžetas 

   4 934 917 Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-02-01–2023-04-03)

Paraiškas priimanti institucija 

   biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 9 priemonei pasibaigęs
10. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2022 m. II)

10. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas.
Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2022 m. II)

Galimi pareiškėjai 

 paramos paraiškas pagal priemonę gali teikti ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.
 Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Priemonės konkretus tikslas 

 paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui
Paramos intensyvumas   projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas
 Kvietimo suma 

 20 tūkst. Eur

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-10-04–2022-12-02)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 10 priemonei pasibaigęs
11. Miško veisimas (2022 m. II)

11. Miško veisimas (2022 m. II)

Galimi pareiškėjai 

 • juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
 • savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise

Remiama veikla ir prioritetatai 

 • miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
 • pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (toliau – Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatai), reikalavimais;
 • įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).
 Prioritetas – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose
Paramos dydis   • vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties (atskirų želdinių įkainių lentelė pateikta priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse);
 • miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą
 Kvietimo suma 

 12 107 931 Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-09-01–2022-11-30)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 11 priemonei pasibaigęs
12. Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2022 m. II)

12. Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2022 m. II)

Galimi pareiškėjai 

 privačių ir valstybinių miškų valdytojai

Prioritetai 

 vienas prioritetų - skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuje

Paramos dydis 

 suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Pagal priemonės veiklos sritį didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui, kai vykdomos miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo bei miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo veiklos, 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Kai vykdoma stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo veikla, parama skiriama mokant vienkartinę miško atkūrimo išmoką, kuri apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties

Kvietimo suma 

 1 103 318 Eur 

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-10-03–2022-11-30)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 12 priemonei pasibaigęs
13. Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. II)

13. Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. II)

Galimi pareiškėjai 

 paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
 Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Prioritetai ir tikslinės sritys 

 vienas prioritetų – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose.
 viena tikslinių sričių – atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais

Remiamos veiklos 

 viena iš remiamų veiklų - miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas

Paramos dydis ir intensyvumas 

 suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.
 Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) sumos. Paramos intensyvumas:
 • kai vykdoma miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje teikimo veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
 • kai vykdoma minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo veikla, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimo ar tikslinimo veiklos, finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką.
 Parama skiriama nepažeidžiant valstybės pagalbos reikalavimų, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai. Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį

Kvietimo suma 

 4 338 350 Eur

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-10-03–2022-11-30)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 13 priemonei pasibaigęs
14. Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2022 m.)

14. Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2022 m.)

Galimi pareiškėjai 

 • smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur;
 • smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha;
 • labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus;
 • fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienerius metus.
 Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla

Remiama veikla ir prioritetatai 

 pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.
 Vienas prioritetų yra skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 parama vienam projektui negali viršyti 90 000 Eur be PVM.
 Paramos intensyvumas:
 • 100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 33.10 papunktyje, ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 33.1 papunktyje;
 • 60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, nurodytoms Taisyklių 33.2–33.9 papunkčiuose;
 • 70 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose ir jų ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės) sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo ir partnerio (vertinama kiekvieno atskirai) žemės ūkio veiklos pajamų (augalų priskyrimas specializuotam sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektoriui atliekamas pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą). Nurodytas paramos intensyvumas taikomas, kai bendradarbiaujama tame pačiame viename sektoriuje iš nurodytų ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu 2 (specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nedžiovintų) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu)

 Kvietimo suma 

 5 344 260 Eur 

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-09-01–2022-10-31)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, interneto svetainėje


Kvietimas 14 priemonei pasibaigęs
15. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2022 m. II)

15. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2022 m. II)

Pareiškėjai 

 paramos paraiškas gali teikti labai mažos, mažos, vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra. Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.
 Paramos paraiškos su partneriais neteikiamos.
 Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

 pagal priemonę remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte.
 Parama pagal priemonę neteikiama genetiškai modifikuotų organizmų auginimo veiklai

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 būtinos žuvininkystės projektui įgyvendinti realiai suplanuotos ir pagrįstos išlaidos, ne didesnės už įprastas rinkoje egzistuojančias kainas, patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ne anksčiau kaip 1 metai iki paraiškos pateikimo dienos (jeigu įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip), kurios gali būti apmokamos iš programos projektams finansuoti skirtų lėšų, kai yra pagrįstos dokumentų originalais arba (jei tai neįmanoma) oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.
 Tinkamos finansuoti išlaidos laikomos pagrįstomis paramos paraiškos pateikimo metu ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu neprašoma atlikti pirkimo procedūrų, jeigu (turi būti išpildytos visos sąlygos):
 • pareiškėjas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;
 • su paramos paraiška pateiktą mažiausią kainą nurodantį komercinį pasiūlymą paramos paraiškos vertinimo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra pripažįsta tinkamu, jame nurodytas kainas pripažįsta neviršijančiomis atitinkamų prekių, paslaugų, darbų vidutinių rinkos kainų. Mažiausią kainą nurodančio komercinio pasiūlymo konkretūs pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai turi būti įrašyti į paramos sutartį ar sprendimą skirti paramą;
 • pagal su paramos paraiška pateiktą mažiausią kainą nurodantį komercinį pasiūlymą konkrečios investicijos – prekės arba paslaugos – įsigijimo vertė yra ne didesnė negu 58 000 (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai ) Eur be PVM, arba darbų įsigijimo vertė yra ne didesnė negu 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur be PVM

Paramos intensyvumas 

 Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 Įmonių, kurios neatitinka mažos, vidutinės įmonės sąvokos, įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas

 Kvietimo suma 

 254 112,64 Eur paramos lėšų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-08-01–2022-09-30)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
 Paraiškos priimamos el. paštu [email protected].

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 15 priemonei pasibaigęs
16. Parama Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2022 m.) (projektų paraiškų teikimas)

16. Parama Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti
ir jų veiklai vystyti (2022 m.) (projektų paraiškų teikimas)

Galimi pareiškėjai 

 Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju. Kiti EIP veiklos grupės nariai EIP taisyklėse suprantami kaip projekto partneriai.
 Pareiškėjas ir partneriai, fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

 Remiama veikla 

 vienas iš remiamos veiklos prioritetų yra atsinaujinančių išteklių, gamybos procesų šalutinių produktų ir atliekų panaudojimas, žiediškumo technologijų diegimas

Paramos dydis ir intensyvumas 

 didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 000 eurų su PVM. Skirtingoms įsigyjamoms išlaidoms taikomas skirtingas (iki 60–100 proc.) paramos intensyvumas

Kvietimo biudžetas 

 3 815 148 eurų paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-03-01–2022-08-31)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 16 priemonei pasibaigęs
17. Parama Europos inovacijų partnerystės veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2022 m.)

17. Parama Europos inovacijų partnerystės veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
(2022 m.) (projektų paraiškų teikimas)

Galimi pareiškėjai 

 EIP (Europos inovacijų partnerystė) veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju.
 Kiti EIP veiklos grupės nariai EIP taisyklėse suprantami kaip projekto partneriai.
 Pareiškėjas ir partneriai, fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

 viena iš remiamų veiklų – energijos gamyba ir jos taupymas, naudojant žemės ūkio žaliavas, ir energijos panaudojimas žemės ūkyje bei miškininkystėje

Paramos dydis ir intensyvumas 

 didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 000 Eur su PVM.
 Skirtingoms įsigyjamoms išlaidoms taikomas skirtingas (iki 60–100 proc.) paramos intensyvumas

Kvietimo biudžetas 

 3 815 148 eurų paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-03-01–2022-08-31)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, skelbime

Kvietimas 17 priemonei pasibaigęs
18. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2022 m.)

18. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2022 m.)

Galimi pareiškėjai 

 ūkininkai, labai mažos arba mažos įmonės.
 Paramos prašančios įmonės ir ūkininkai privalo atitikti labai mažos arba mažos įmonės sąvokas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priede

 Remiama veikla 

   •biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
   •biometano gamyba ir suspaudimas;
   •šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš   atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose;
   •degazuotojo substrato gamyba.
 Viename projekte galės būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma

Paramos dydis ir intensyvumas 

 Didžiausia paramos suma vienam projektui ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ per visą 2014–2020 metų laikotarpį vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 600 000 Eur.

 Priklausomai nuo veiklos:.
   •didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio elektrinio galingumo 1 kW, kai iš biodujų gaminama elektros energija, negali būti didesnė kaip 3 100 Eur;
   •didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio 1 mper valandą gaminamam biodujų kiekiui, gaminant tik biodujas, negali būti didesnė kaip 5 500 Eur;
   •didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų  gamybos įrenginio 1 mper valandą gaminamam biometano kiekiui, gaminant biometaną,  negali būti didesnė kaip 11 970 Eur.

Didžiausias paramos intensyvumas pareiškėjams negali viršyti:
   •kai pareiškėjas numato vykdyti biodujų gamybos iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamybos ir suspaudimo, degazuotojo substrato gamybos veiklas – iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
   •kai pareiškėjas numato vykdyti šilumos ir elektros energijos gamybos, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių  gamybos įrenginiuose, veiklą:
       •Vilniaus apskrityje – 55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų,
       •ne Vilniaus apskrityje – iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 Į didžiausią paramos sumą 2014–2020 metų laikotarpiui neįskaitoma paramos gavėjo parama, kurią jis gauna pagal kitas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklas ir kitas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones

Kvietimo suma 

 4 355 002 Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-07-01–2022-07-29)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 18 priemonei pasibaigęs
19. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2022 m.)

19. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2022 m.)

Galimi pareiškėjai 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Tikslas 

 investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas.
 Taip pat priemone prisidedama prie ES horizontaliojo principo „Darnus vystymasis“ tikslo „Ekonomikos augimo skatinimas“ įgyvendinimo, skatinant investicijas perdirbimo sektoriuje ir kuriant naujas darbo vietas

Remiamos veiklos 

 investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:
 ♦ kuriomis, be kitų investicijų,  prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
 ♦ kitos

Paramos intensyvumas 

 projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo suma 

 2 400 000 eurų paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-04-11–2022-06-09)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 19 priemonei pasibaigęs
20. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2022 m.)

20. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2022 m.)

Galimi pareiškėjai 

 labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra.
 Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.
 Paramos paraiškos su partneriais neteikiamos.
 Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

Tikslas 

 vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas

Remiama veikla 

 pagal priemonės veiklos sritį remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte

Paramos intensyvumas 

 projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos.
 Įmonių, kurios nepatenka į mažų ir vidutinių įmonių sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo suma 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 350 000 eurų paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-04-04–2022-06-02)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 20 priemonei pasibaigęs
21. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2022 m. I)

21. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas.
Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2022 m. I)

Galimi pareiškėjai 

 ūkio subjektai, nuosavybės teise valdantys žvejybos laivą (-us) ir užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.
 Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Priemonės tikslas 

 didinti technologinę plėtrą, inovacijas, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, ir gerinti žinių perdavimą

Remiama veikla 

 žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas

Priemonės konkretus tikslas 

 paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jomis pripažįstamos:

 • išlaidos, tiesiogiai susijusios su remiama veikla, būtinos ir tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu bei patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d.;
 • nurodytos paramos paraiškoje, faktiškai patirtos, užregistruotos pareiškėjo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais ir kurias galima nustatyti patikros vietoje metu;
 • turtui išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigyti, kai įsigytas turtas tampa paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos;
 • įsigyjamos prekės yra naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (pvz., sertifikuotos).

 Pagal priemonę finansuojamos išlaidos, atitinkančios šias išlaidų kategorijas:

 • žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) įsigijimo ir (arba) variklio (-ių) pakeitimo paslaugų išlaidos;
 • projekto viešinimo išlaidos;
 • žvejybos laivo variklio draudimo įmokų išlaidos (projekto įgyvendinimo laikotarpiu)

Paramos intensyvumas 

 projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo suma 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 20 000 Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-03-07–2022-05-05)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimetaisyklėse

Kvietimas 21 priemonei pasibaigęs
22. Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. I)

22. Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. I)

Galimi pareiškėjai 

 privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją

Remiama veikla 

 viena iš remiamų veiklų – miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje 

 Paramos suma 

 didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur.
 Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 tūkst. Eur sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį

Kvietimo suma 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 5 000 tūkst. Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-03-01–2022-04-29)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, taisyklėse

Kvietimas 22 priemonei pasibaigęs
23. Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas (2022 m.)

23. Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas (2022 m.)

Galimi pareiškėjai 

 juridiniai asmenys, užsiimantys konsultavimo veikla.
 Konsultacijos turi būti skirtos:
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams bei kitiems žemės valdytojams;
 • miško valdytojams;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
 Konsultavimo paslaugų teikėjas gali pasirinkti teikti konsultavimo paslaugas nebūtinai pagal visas veiklos sritis, bet pasirinktinai pagal turimą kompetenciją

Prioritetai 

 skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose, <...>
 skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą, <...>
 skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose <...>

Tikslinės sritys 

 inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo kaimo vietovėse skatinimas, <...>
 atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų naudojimas bioekonomikoje;
 šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas <...> 

Remiama veikla 

 remiamas konsultavimo paslaugų teikimas šiems galimiems konsultavimo paslaugų gavėjams: - ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams; - miško valdytojams; - kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

Paramos dydis 

 konsultavimo paslaugų teikėjas už vienam konsultavimo paslaugų gavėjui suteiktas paslaugas gali gauti 1 500 Eur be PVM siekiančią paramos sumą

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-03-01–2022-04-29)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, taisyklėse

Kvietimas 23 priemonei pasibaigęs
24. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2022 m.) (supaprastinta parama)

24. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas
(2022 m.) (supaprastinta parama)

Galimi pareiškėjai 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 Paramos paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių.
 Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

 Remiama veikla 

 viena iš krypčių – investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo veiklas, kaip numatyta  Reglamento (ES) 508/2014 69 straipsnyje, kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą

Paramos intensyvumas 

 projektui įgyvendinti teikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo biudžetas 

 400 000 Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-03-01–2022-04-28)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimetaisyklėse

Kvietimas 24 priemonei pasibaigęs
25. Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m. II)

25. Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m. II)

Paramos gavėjai 

 ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai; miško valdytojai; kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

 Prioritetai 

 skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose, <...> skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą, <...> skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose <...>

Tikslinės sritys 

 inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo kaimo vietovėse skatinimas, <...> atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų naudojimas bioekonomikoje; šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas <...>

Remiama veikla 

 konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ar kitiems žemės valdytojams, miško valdytojams ar kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-12-27–2022-02-04)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, finansavimo taisyklėse

Kvietimas 25 priemonei pasibaigęs
26. Parama Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (projektų paraiškų teikimas)

26. Parama Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti
ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (projektų paraiškų teikimas)

Pareiškėjas 

 Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju

 Prioritetas 

 skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose

Kvietimo biudžetas 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 1 064 210 eurų paramos lėšų

Paramos dydis 

 projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-03-01–2021-12-31)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, interneto svetainėje

Kvietimas 26 priemonei pasibaigęs
27. Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (galimybių studijų teikimas)

27. Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.)
(galimybių studijų teikimas)

Pareiškėjas 

 Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju

 Prioritetai 

 skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-11-04–2021-12-31)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 27 priemonei pasibaigęs
28. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2021 m. II)

28. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos.
Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2021 m. II)

Galimas pareiškėjas 

 savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonė.
 Pareiškėjas privalo atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas;
 • projekte numatytiems statybos darbams, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, turėti statybą leidžiantį dokumentą.
 Paraiška teikiama ir projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais) – verslinės žvejybos įmones vienijančia (-čiomis) asociacija (-jomis).
 Partnerio (-ių) įtraukimas į projektą turi būti aprašytas paramos paraiškoje. Tarp pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) pasirašoma sutartis, kuria reglamentuojamos pareiškėjo ir partnerio (-ių) teisės, pareigos, bendra veikla ir tarpusavio atsakomybė.
 Pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus 

Remiama veikla 

 siekiant gerinti iškraunamų produktų kokybę, kontrolę ir atsekamumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, prisidėti prie aplinkos apsaugos ir gerinti saugą bei darbo sąlygas – remiamas iškrovimo vietų infrastruktūros gerinimas, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius.
 Parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai

Paramos intensvyvumas 

 Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti:
 • iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – kai pareiškėjas yra savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos ar kita valstybės arba savivaldybės įstaiga ir projektas atitinka šiuos reikalavimus:
     – įsipareigojama įgyvendinus projektą sudaryti vienodas sąlygas visoms verslinės žvejybos įmonėms naudotis projekto rezultatais;
     – projektas turi būti nekomercinio pobūdžio (per trejus metus po projekto įgyvendinimo pabaigos gautas grynasis pelnas bus išskaitomas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 6 dalimi);
     – turi inovacinių aspektų vietos (iškrovimo vietos) lygmeniu (aprašoma paramos paraiškoje);
 • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – kai pareiškėjas yra įmonė

Kvietimo biudžetas 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 802 896 eurų paramos lėšų.
 Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo  (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo)

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-21–2021-12-20)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 28 priemonei pasibaigęs
29. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II)

29. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II)

Galimi pareiškėjai 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus 

Tikslas 

 investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas.
 Taip pat priemone prisidedama prie ES horizontaliojo principo „Darnus vystymasis“ tikslo „Ekonomikos augimo skatinimas“ įgyvendinimo, skatinant investicijas perdirbimo sektoriuje ir kuriant naujas darbo vietas

Remiama veikla 

 investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje, kuriomis, be kitų veiklų,  prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą

Paramos intensvyvumas 

 intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo suma 

 1 441 631 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-14–2021-12-13)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 29 priemonei pasibaigęs
30. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m. II)

30. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m. II)

Galimi pareiškėjai 

 labai mažos, mažos, vidutinės (MVĮ) ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra.
 Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą. Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

  į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte

Finansuojama 

 projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-11–2021-12-09)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, interneto svetainėjetvarkos apraše

Kvietimas 30 priemonei pasibaigęs
31. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II) (supaprastinta parama)

31. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II)
(supaprastinta parama
)

Galimas pareiškėjas 

 paramos paraiškas pagal priemonę gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 Paramos paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių.
 Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

 investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo veiklas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje, kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą

Paramos intensvyvumas 

 Projektui įgyvendinti teikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo biudžetas 

 259 905 eurai paramos lėšų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-07–2021-12-06)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 31 priemonei pasibaigęs
32. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)

32. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas.
Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas 
(2021 m. II)

Pareiškėjas 

 ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.
 Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

 žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas

 Konkretus priemonės tikslas 

 paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui

Paramos dydis ir intensyvumas 

 didžiausia galima paramos projektui suma yra 10 000 Eur.
 Paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

 Kvietimo biudžetas 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 10 000 Eur paramos lėšų.
 Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo  (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo)

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-04–2021-12-03)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, interneto svetainėje

Kvietimas 32 priemonei pasibaigęs
33. Investicijos į miškininkystės technologijas (2021 m.)

33. Investicijos į miškininkystės technologijas (2021 m.)

Galimi pareiškėjai 

 privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
 Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką.
 Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos 

Viena iš remiamų veiklų 

 miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas

Finansuojama 

 didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui (vienam projektui) negali viršyti 100 tūkst. eurų sumos

 Paramos intensyvumas 

 nurodytai remiamai veiklai finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo)

 Kvietimo suma 

 6,5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-01–2021-10-29)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, interneto svetainėjetvarkos apraše

Kvietimas 33 priemonei pasibaigęs
34. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

34. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Pareiškėjai/paramos gavėjai: 

 • privatūs juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės;
 • žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.
 Paraiška gali būti teikiama su partneriais pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos, susijusios su biometano dujų gamyba.
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę

Investicinė parama skirta: 

 naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus, panaudoti transporto sektoriuje arba naudoti savo elektros/šilumos energijos poreikiams aprūpinti;
 naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams prie esamų biodujų jėgainių, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.
 Pagamintas biometanas turi atitikti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 38 straipsnio 2, 4, 5 ir 7 dalyse numatytus biodegalų tvarumo kriterijus; jeigu biometanas tiekiamas į gamtinių dujų tinklus – energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos: 

 (1) bioreaktorių įrengimas;
 (2) įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į bioreaktorių, įsigijimas;
 (3) substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
 (4) biodujų valymo įrenginių įrengimas;
 (5) biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
 (6) kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
 (7) biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
 (8) elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos įrenginių, naudojančių pagamintą biometaną (biodujas), skirtų pareiškėjo energijos reikmėms tenkinti (ne pardavimui į tinklą), įrengimas;
 (9) (1)–(8) punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai.
 Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti

Kvietimo suma 

 2021 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 15 mln. eurų

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui: 

 • 45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai remiama didelė įmonė;
 • 55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai remiama vidutinė įmonė;
 • 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai remiama labai maža / maža įmonė.
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų.
 Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 34 priemonei pasibaigęs
35. Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m.)

35. Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m.)

Konsultavimo paslaugų gavėjai 

 • ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, miško valdytojai;
 • kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Tikslinės sritys 

 • inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo kaimo vietovėse skatinimas;
 • mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas;
 • ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas;
 • palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas;
 • miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra;
 • pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas;
 • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas;
 • atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų naudojimas bioekonomikoje;
 • šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas;
 • anglies dioksido konservavimo ir sekvestracijos skatinimas;
 • veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, darbo vietų kūrimo lengvinimas

 Remiama veikla 

 konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ar kitiems žemės valdytojams, miško valdytojams ar kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

Lėšų suma 

 konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskiras konsultavimo paslaugų sritis 2021–2023 metams, yra:
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams – 1 675 000 eurų;
 • miško valdytojams – 200 000 eurų;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 125 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Parama 

 projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 200 000 eurų

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 skelbime

Kvietimas 35 priemonei pasibaigęs
36. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m. I)

36. Produktyvios investicijos į akvakultūrą.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m. I)

Pareiškėjai 

 labai mažos, mažos, vidutinės (toliau – MVĮ) ir didelės įmonės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra.
 Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.
 Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta reglamento (ES)  Nr.  508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte

 Parama 

 projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui ir įmonėms partnerėms bei (arba) susijusioms įmonėms – iki 0,7 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 36 priemonei pasibaigęs
37. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. I) (supaprastinta parama)

37. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas
(2021 m. I) (supaprastinta parama)

Pareiškėjas 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:
 • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
 • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
 • kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;
 • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu;
 • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu, laikantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 6 ir 7 straipsnių;
 • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Parama 

 projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 200 000 eurų

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 skelbime

Kvietimas 37 priemonei pasibaigęs
38. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

38. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

Pareiškėjas 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

 investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:
 • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
 • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
 • kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;
 • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu;
 • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu;
 • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas

Kvietimo suma 

 paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 3 000 000 eurų

Parama 

 projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 200 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 38 priemonei pasibaigęs
39. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas

39. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas.
Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas

Pareiškėjas 

 ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse

Priemonės konkretus tikslas 

 paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui

Remiama veikla 

 žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas.
 
 Lėšos priemonės veiklos sričiai įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete
Kvietimo suma 

 paraiškų priėmimo I etapui skiriama 10 000 eurų

Paraiškų priėmimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 39 priemonei pasibaigęs
40. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2020 m.)

40. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų
(2020 m.)

Paramos gavėjai 

 ūkininkai, labai mažos ir mažos įmonės

Remiamos veiklos 

 Prioritetai – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 Tikslinės sritys – atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo bei naudojimo bioekonomikos tikslais palengvinimas; veiklos įvairinimo, labai mažų ir mažų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 • biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
 • biometano gamyba ir suspaudimas;
 • šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose;
 • degazuotojo substrato gamyba.
 Viename projekte galės būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma. 

Kvietimo suma 

 10,4 mln. eurų

Paramos dydis 

 didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 1,6 mln. eurų, o didžiausias paramos intensyvumas – 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
 Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose

Daugiau informacijos 

 skelbime apie paramą, taisyklėse

Kvietimas 40 priemonei pasibaigęs
41. Investicijos į miškininkystės technologijas

41. Investicijos į miškininkystės technologijas

Galimi pareiškėjai 

 privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją

Remiama veikla 

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas 

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos 

 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga;
 • pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika;
 • kita miškų ūkio technika ir įranga;
 • nelikvidinės medienos sutvarkymas;
 • dirvos paruošimas;
 • sodmenų įsigijimas;
 • sodmenų transportavimas;
 • sodmenų sodinimas;
 • sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą) arba repelentai (įskaitant tepimą);
 • priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas;
 • vidinės miškotvarkos projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas;
 • miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Kvietimo suma 

 5 358 322 eurai

 Finansavimo dydis 

 pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
 • projektui negali viršyti 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) sumos;
 • 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) sumos.
 Paramos intensyvumas (priklausomai nuo veiklos):
 • finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
 • finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, įgyvendinimo taisyklėse, informacijoje apie paramą

Kvietimas 41 priemonei pasibaigęs
42. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija (2020 m.)

42. Produktyvios investicijos į akvakultūrą.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija (2020 m.)

Paramos gavėjai (pareiškėjai) 

 labai mažos, mažos, vidutinės (MVĮ) ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra.
 Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą. Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

 Remiamos investicijos 

 į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte

Kvietimo suma 

 paraiškų priėmimo etapui skiriama 400 000 eurų

Paramos dydis 

 projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, informacijoje apie paramą, žuvininkystės sektoriaus veiksmų programoje, programos administravimo taisyklėse, priemonės įgyvendinimo taisyklėse

Kvietimas 42 priemonei pasibaigęs