Finansinė parama žemės ūkiui

.

FINANSINĖ PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI


1. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

1. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų 

Paramos gavėjai 

 ūkininkai, labai mažos ir mažos įmonės

Remiamos veiklos 

 Prioritetai – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 Tikslinės sritys – atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo bei naudojimo bioekonomikos tikslais palengvinimas; veiklos įvairinimo, labai mažų ir mažų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 • biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
 • biometano gamyba ir suspaudimas;
 • šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose;
 • degazuotojo substrato gamyba.
 Viename projekte galės būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma. 

Kvietimo suma 

 10,4 mln. eurų

Paramos dydis 

 didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 1,6 mln. eurų, o didžiausias paramos intensyvumas – 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
 Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose

Daugiau informacijos 

 skelbime apie paramą, taisyklėse

Kvietimas 1 priemonei pasibaigęs
2. Investicijos į miškininkystės technologijas

2. Investicijos į miškininkystės technologijas

Galimi pareiškėjai 

 privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją

Remiama veikla 

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas 

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos 

 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga;
 • pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika;
 • kita miškų ūkio technika ir įranga;
 • nelikvidinės medienos sutvarkymas;
 • dirvos paruošimas;
 • sodmenų įsigijimas;
 • sodmenų transportavimas;
 • sodmenų sodinimas;
 • sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą) arba repelentai (įskaitant tepimą);
 • priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas;
 • vidinės miškotvarkos projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas;
 • miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Kvietimo suma 

 5 358 322 eurai

 Finansavimo dydis 

 pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
 • projektui negali viršyti 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) sumos;
 • 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) sumos.
 Paramos intensyvumas (priklausomai nuo veiklos):
 • finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
 • finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką

Įgyvendinančioji institucija 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos  

 kvietime, įgyvendinimo taisyklėse, informacijoje apie paramą

Kvietimas 2 priemonei pasibaigęs

3. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija

3. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija

Paramos gavėjai (pareiškėjai) 

 labai mažos, mažos, vidutinės (MVĮ) ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra.
 Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą. Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

 Remiamos investicijos 

 į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte

Kvietimo suma 

 paraiškų priėmimo etapui skiriama 400 000 eurų

Paramos dydis 

 projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos  

 kvietime, informacijoje apie paramą, žuvininkystės sektoriaus veiksmų programoje, programos administravimo taisyklėse, priemonės įgyvendinimo taisyklėse

Kvietimas 3 priemonei pasibaigęs