Finansinė parama žemės ūkiui

 • Titulinis
 • (06) Finansinė parama žemės ūkiui

.

FINANSINĖ PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI


1. Paraiškos kompensacijoms už įsigyjamas neariamosios žemdirbystės technologijas (priemonė „Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje 2022-06 Nr. MF-ŽŪM-TSZ01“)

1. Paraiškos kompensacijoms už įsigyjamas neariamosios žemdirbystės technologijas (priemonė „Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje 2022-06 Nr. MF-ŽŪM-TSZ01“)

Galimi pareiškėjai 

 • fiziniai asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai vykdantys žemės ūkio veiklą ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus;
 • pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurių nariai, besinaudosiantys su kompensacine išmoka įsigyta sėjamąja ar juostine sėjamąja, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikiantys (vykdantys žemės ūkio veiklą) ir kurių nariai įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus;
 • juridiniai asmenys, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikiantys (vykdantys žemės ūkio veiklą) ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienerius metus

Remiama veikla 

 energiškai efektyvių ir aplinkai draugiškų neariamųjų technologijų padargų – tiesioginių ir juostinių sėjamųjų – įsigijimas

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 naujos tiesioginės ir juostinės sėjamosios, turinčios „CE“ atitikties žymą ir įsigytos ne anksčiau nei pateikta paraiška

Paramos dydis 

 pareiškėjai vienai sėjamajai įsigyti gali gauti iki 40 tūkst. eurų paramos, o didžiausia paramos suma negalės viršyti 40 proc. sėjamosios įsigijimo kainos

 Kvietimo suma 

 8 mln. eurų iš Modernizavimo fondo

Kvietimo skelbimas 

 2022-06-06–2022-09-30 arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime


Kvietimas 1 priemonei galioja iki 2022-09-30
2. Parama Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2022 m.) (projektų paraiškų teikimas)

2. Parama Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti
ir jų veiklai vystyti (2022 m.) (projektų paraiškų teikimas)

Galimi pareiškėjai 

 Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju. Kiti EIP veiklos grupės nariai EIP taisyklėse suprantami kaip projekto partneriai.
 Pareiškėjas ir partneriai, fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

 Remiama veikla 

 vienas iš remiamos veiklos prioritetų yra atsinaujinančių išteklių, gamybos procesų šalutinių produktų ir atliekų panaudojimas, žiediškumo technologijų diegimas

Paramos dydis ir intensyvumas 

 didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 000 eurų su PVM. Skirtingoms įsigyjamoms išlaidoms taikomas skirtingas (iki 60–100 proc.) paramos intensyvumas

Kvietimo biudžetas 

 3 815 148 eurų paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 2022-03-01–2022-08-31

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 2 priemonei galioja iki 2022-08-31
3. Parama Europos inovacijų partnerystės veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2022 m.)

3. Parama Europos inovacijų partnerystės veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
(2022 m.) (projektų paraiškų teikimas)

Galimi pareiškėjai 

 EIP (Europos inovacijų partnerystė) veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju.
 Kiti EIP veiklos grupės nariai EIP taisyklėse suprantami kaip projekto partneriai.
 Pareiškėjas ir partneriai, fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

 viena iš remiamų veiklų – energijos gamyba ir jos taupymas, naudojant žemės ūkio žaliavas, ir energijos panaudojimas žemės ūkyje bei miškininkystėje

Paramos dydis ir intensyvumas 

 didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 200 000 Eur su PVM.
 Skirtingoms įsigyjamoms išlaidoms taikomas skirtingas (iki 60–100 proc.) paramos intensyvumas

Kvietimo biudžetas 

 3 815 148 eurų paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 2022-03-01–2022-08-31

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, skelbime

Kvietimas 3 priemonei galioja iki 2022-08-31
4. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2022 m.)

4. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2022 m.)

Galimi pareiškėjai 

 ūkininkai, labai mažos arba mažos įmonės.
 Paramos prašančios įmonės ir ūkininkai privalo atitikti labai mažos arba mažos įmonės sąvokas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priede

 Remiama veikla 

   •biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
   •biometano gamyba ir suspaudimas;
   •šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš   atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose;
   •degazuotojo substrato gamyba.
 Viename projekte galės būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma

Paramos dydis ir intensyvumas 

 Didžiausia paramos suma vienam projektui ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ per visą 2014–2020 metų laikotarpį vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 600 000 Eur.

 Priklausomai nuo veiklos:.
   •didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio elektrinio galingumo 1 kW, kai iš biodujų gaminama elektros energija, negali būti didesnė kaip 3 100 Eur;
   •didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio 1 mper valandą gaminamam biodujų kiekiui, gaminant tik biodujas, negali būti didesnė kaip 5 500 Eur;
   •didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų  gamybos įrenginio 1 mper valandą gaminamam biometano kiekiui, gaminant biometaną,  negali būti didesnė kaip 11 970 Eur.

Didžiausias paramos intensyvumas pareiškėjams negali viršyti:
   •kai pareiškėjas numato vykdyti biodujų gamybos iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamybos ir suspaudimo, degazuotojo substrato gamybos veiklas – iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
   •kai pareiškėjas numato vykdyti šilumos ir elektros energijos gamybos, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių  gamybos įrenginiuose, veiklą:
       •Vilniaus apskrityje – 55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų,
       •ne Vilniaus apskrityje – iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 Į didžiausią paramos sumą 2014–2020 metų laikotarpiui neįskaitoma paramos gavėjo parama, kurią jis gauna pagal kitas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklas ir kitas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones

Kvietimo suma 

 4 355 002 Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 2022-07-01–2022-07-29

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 4 priemonei galioja iki 2022-07-29
5. Pagalba rengiant paraiškas „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2022 m.)“

5. Pagalba rengiant paraiškas
„Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2022 m.)“

Kvietimo galiojimas 

 2022-07-01–2022-07-29

Paraiškas padedanti parengti institucija 

 Europos Sąjungos paramos centras

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 5 priemonei galioja iki 2022-07-29
6. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2022 m.)

6. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2022 m.)

Galimi pareiškėjai 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Tikslas 

 investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas.
 Taip pat priemone prisidedama prie ES horizontaliojo principo „Darnus vystymasis“ tikslo „Ekonomikos augimo skatinimas“ įgyvendinimo, skatinant investicijas perdirbimo sektoriuje ir kuriant naujas darbo vietas

Remiamos veiklos 

 investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:
 ♦ kuriomis, be kitų investicijų,  prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
 ♦ kitos

Paramos intensyvumas 

 projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo suma 

 2 400 000 eurų paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-04-11–2022-06-09)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 6 priemonei pasibaigęs
7. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2022 m.)

7. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2022 m.)

Galimi pareiškėjai 

 labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra.
 Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.
 Paramos paraiškos su partneriais neteikiamos.
 Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

Tikslas 

 vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas ir su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas

Remiama veikla 

 pagal priemonės veiklos sritį remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte

Paramos intensyvumas 

 projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos.
 Įmonių, kurios nepatenka į mažų ir vidutinių įmonių sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo suma 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 350 000 eurų paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-04-04–2022-06-02)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs
8. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2022 m. I)

8. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas.
Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2022 m. I)

Galimi pareiškėjai 

 ūkio subjektai, nuosavybės teise valdantys žvejybos laivą (-us) ir užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.
 Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Priemonės tikslas 

 didinti technologinę plėtrą, inovacijas, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, ir gerinti žinių perdavimą

Remiama veikla 

 žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas

Priemonės konkretus tikslas 

 paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jomis pripažįstamos:

 • išlaidos, tiesiogiai susijusios su remiama veikla, būtinos ir tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu bei patirtos nuo 2014 m. sausio 1 d.;
 • nurodytos paramos paraiškoje, faktiškai patirtos, užregistruotos pareiškėjo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais ir kurias galima nustatyti patikros vietoje metu;
 • turtui išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigyti, kai įsigytas turtas tampa paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos;
 • įsigyjamos prekės yra naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (pvz., sertifikuotos).

 Pagal priemonę finansuojamos išlaidos, atitinkančios šias išlaidų kategorijas:

 • žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) įsigijimo ir (arba) variklio (-ių) pakeitimo paslaugų išlaidos;
 • projekto viešinimo išlaidos;
 • žvejybos laivo variklio draudimo įmokų išlaidos (projekto įgyvendinimo laikotarpiu)

Paramos intensyvumas 

 projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo suma 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 20 000 Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-03-07–2022-05-05)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimetaisyklėse

Kvietimas 8 priemonei pasibaigęs
9. Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. I)

9. Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. I)

Galimi pareiškėjai 

 privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją

Remiama veikla 

 viena iš remiamų veiklų – miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje 

 Paramos suma 

 didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur.
 Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 tūkst. Eur sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį

Kvietimo suma 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 5 000 tūkst. Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-03-01–2022-04-29)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, taisyklėse

Kvietimas 9 priemonei pasibaigęs
10. Pagalba rengiant paraiškas „Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. I)“

10. Pagalba rengiant paraiškas
„Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. I)“

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-03-01–2022-04-29)

Paraiškas padedanti parengti institucija 

 UAB Europos Sąjungos paramos centras

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 10 priemonei pasibaigęs
11. Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas (2022 m.)

11. Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas (2022 m.)

Galimi pareiškėjai 

 juridiniai asmenys, užsiimantys konsultavimo veikla.
 Konsultacijos turi būti skirtos:
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams bei kitiems žemės valdytojams;
 • miško valdytojams;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.
 Konsultavimo paslaugų teikėjas gali pasirinkti teikti konsultavimo paslaugas nebūtinai pagal visas veiklos sritis, bet pasirinktinai pagal turimą kompetenciją

Prioritetai 

 skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose, <...>
 skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą, <...>
 skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose <...>

Tikslinės sritys 

 inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo kaimo vietovėse skatinimas, <...>
 atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų naudojimas bioekonomikoje;
 šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas <...> 

Remiama veikla 

 remiamas konsultavimo paslaugų teikimas šiems galimiems konsultavimo paslaugų gavėjams: - ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams; - miško valdytojams; - kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

Paramos dydis 

 konsultavimo paslaugų teikėjas už vienam konsultavimo paslaugų gavėjui suteiktas paslaugas gali gauti 1 500 Eur be PVM siekiančią paramos sumą

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-03-01–2022-04-29)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, taisyklėse

Kvietimas 11 priemonei pasibaigęs
12. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2022 m.) (supaprastinta parama)

12. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas
(2022 m.) (supaprastinta parama)

Galimi pareiškėjai 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 Paramos paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių.
 Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

 Remiama veikla 

 viena iš krypčių – investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo veiklas, kaip numatyta  Reglamento (ES) 508/2014 69 straipsnyje, kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą

Paramos intensyvumas 

 projektui įgyvendinti teikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo biudžetas 

 400 000 Eur paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-03-01–2022-04-28)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimetaisyklėse

Kvietimas 12 priemonei pasibaigęs
13. Pagalba rengiant paraiškas „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2022 m.) (supaprastinta parama)“

13. Pagalba rengiant paraiškas „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2022 m.) (supaprastinta parama)“

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-03-01–2022-04-28)

Paraiškas padedanti parengti institucija 

 UAB Europos Sąjungos paramos centras

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 13 priemonei pasibaigęs
14. Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m. II)

14. Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m. II)

Paramos gavėjai 

 ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai; miško valdytojai; kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

 Prioritetai 

 skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose, <...> skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą, <...> skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose <...>

Tikslinės sritys 

 inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo kaimo vietovėse skatinimas, <...> atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų naudojimas bioekonomikoje; šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas <...>

Remiama veikla 

 konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ar kitiems žemės valdytojams, miško valdytojams ar kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-12-27–2022-02-04)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, finansavimo taisyklėse

Kvietimas 14 priemonei pasibaigęs
15. Parama Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (projektų paraiškų teikimas)

15. Parama Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti
ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (projektų paraiškų teikimas)

Pareiškėjas 

 Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju

 Prioritetas 

 skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose

Kvietimo biudžetas 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 1 064 210 eurų paramos lėšų

Paramos dydis 

 projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-03-01–2021-12-31)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, interneto svetainėje

Kvietimas 15 priemonei pasibaigęs
16. Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.) (galimybių studijų teikimas)

16. Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (2021 m.)
(galimybių studijų teikimas)

Pareiškėjas 

 Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta Žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju

 Prioritetai 

 skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-11-04–2021-12-31)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 16 priemonei pasibaigęs
17. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2021 m. II)

17. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos.
Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2021 m. II)

Galimas pareiškėjas 

 savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonė.
 Pareiškėjas privalo atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas;
 • projekte numatytiems statybos darbams, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, turėti statybą leidžiantį dokumentą.
 Paraiška teikiama ir projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais) – verslinės žvejybos įmones vienijančia (-čiomis) asociacija (-jomis).
 Partnerio (-ių) įtraukimas į projektą turi būti aprašytas paramos paraiškoje. Tarp pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) pasirašoma sutartis, kuria reglamentuojamos pareiškėjo ir partnerio (-ių) teisės, pareigos, bendra veikla ir tarpusavio atsakomybė.
 Pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus 

Remiama veikla 

 siekiant gerinti iškraunamų produktų kokybę, kontrolę ir atsekamumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, prisidėti prie aplinkos apsaugos ir gerinti saugą bei darbo sąlygas – remiamas iškrovimo vietų infrastruktūros gerinimas, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius.
 Parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai

Paramos intensvyvumas 

 Projektui suteikiamos paramos intensyvumas gali būti:
 • iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – kai pareiškėjas yra savivaldybės administracija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos ar kita valstybės arba savivaldybės įstaiga ir projektas atitinka šiuos reikalavimus:
     – įsipareigojama įgyvendinus projektą sudaryti vienodas sąlygas visoms verslinės žvejybos įmonėms naudotis projekto rezultatais;
     – projektas turi būti nekomercinio pobūdžio (per trejus metus po projekto įgyvendinimo pabaigos gautas grynasis pelnas bus išskaitomas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 6 dalimi);
     – turi inovacinių aspektų vietos (iškrovimo vietos) lygmeniu (aprašoma paramos paraiškoje);
 • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – kai pareiškėjas yra įmonė

Kvietimo biudžetas 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 802 896 eurų paramos lėšų.
 Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo  (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo)

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-21–2021-12-20)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 17 priemonei pasibaigęs
18. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II)

18. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II)

Galimi pareiškėjai 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus 

Tikslas 

 investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas.
 Taip pat priemone prisidedama prie ES horizontaliojo principo „Darnus vystymasis“ tikslo „Ekonomikos augimo skatinimas“ įgyvendinimo, skatinant investicijas perdirbimo sektoriuje ir kuriant naujas darbo vietas

Remiama veikla 

 investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje, kuriomis, be kitų veiklų,  prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą

Paramos intensvyvumas 

 intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo suma 

 1 441 631 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-14–2021-12-13)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 18 priemonei pasibaigęs
19. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m. II)

19. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m. II)

Galimi pareiškėjai 

 labai mažos, mažos, vidutinės (MVĮ) ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra.
 Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą. Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

  į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte

Finansuojama 

 projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-11–2021-12-09)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, interneto svetainėjetvarkos apraše

Kvietimas 19 priemonei pasibaigęs
20. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II) (supaprastinta parama)

20. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II)
(supaprastinta parama
)

Galimas pareiškėjas 

 paramos paraiškas pagal priemonę gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.
 Paramos paraiškas gali teikti tik pareiškėjas be partnerių.
 Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

 investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo veiklas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje, kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą

Paramos intensvyvumas 

 Projektui įgyvendinti teikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo biudžetas 

 259 905 eurai paramos lėšų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-07–2021-12-06)

Paraiškas priimanti institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 20 priemonei pasibaigęs
21. Pagalba rengiant paraiškas „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II) (supaprastinta parama)“

21. Pagalba rengiant paraiškas „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas
(2021 m. II) (supaprastinta parama)“

Galimas pareiškėjas 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu

Remiama veikla 

 investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo veiklas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje, kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą

Paramos dydis 

 didžiausia galima paramos projektui suma – 50 000 eurų

Kvietimo biudžetas 

 259 905 eurai paramos lėšų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-07–2021-12-06)

Paraiškas rengianti institucija 

 Europos Sąjungos paramos centras

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 21 priemonei pasibaigęs
22. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2021 m. II)

22. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas.
Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas 
(2021 m. II)

Pareiškėjas 

 ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.
 Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

 žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas

 Konkretus priemonės tikslas 

 paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui

Paramos dydis ir intensyvumas 

 didžiausia galima paramos projektui suma yra 10 000 Eur.
 Paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

 Kvietimo biudžetas 

 paraiškų rinkimo etapui skirta 10 000 Eur paramos lėšų.
 Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo  (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo)

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-10-04–2021-12-03)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, interneto svetainėje

Kvietimas 22 priemonei pasibaigęs
23. Investicijos į miškininkystės technologijas (2021 m.)

23. Investicijos į miškininkystės technologijas (2021 m.)

Galimi pareiškėjai 

 privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
 Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką.
 Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos 

Viena iš remiamų veiklų 

 miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas

Finansuojama 

 didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui (vienam projektui) negali viršyti 100 tūkst. eurų sumos

 Paramos intensyvumas 

 nurodytai remiamai veiklai finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo)

 Kvietimo suma 

 6,5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-01–2021-10-29)

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, interneto svetainėjetvarkos apraše

Kvietimas 23 priemonei pasibaigęs
24. Pagalba rengiant paraiškas „Investicijos į miškininkystės technologijas“

24. Pagalba rengiant paraiškas „Investicijos į miškininkystės technologijas“

Galimi pareiškėjai 

 privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
 Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką.
 Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos

Viena iš remiamų veiklų 

 miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas

Finansuojama 

 didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui (vienam projektui) negali viršyti 100 tūkst. eurų sumos

 Paramos intensyvumas 

 nurodytai remiamai veiklai finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo)

 Kvietimo suma 

 6,5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-01–2021-10-29)

Paraiškas rengianti institucija 

 Europos Sąjungos paramos centras

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 24 priemonei pasibaigęs
25. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

25. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Pareiškėjai/paramos gavėjai: 

 • privatūs juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės;
 • žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.
 Paraiška gali būti teikiama su partneriais pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos, susijusios su biometano dujų gamyba.
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę

Investicinė parama skirta: 

 naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus, panaudoti transporto sektoriuje arba naudoti savo elektros/šilumos energijos poreikiams aprūpinti;
 naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams prie esamų biodujų jėgainių, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.
 Pagamintas biometanas turi atitikti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 38 straipsnio 2, 4, 5 ir 7 dalyse numatytus biodegalų tvarumo kriterijus; jeigu biometanas tiekiamas į gamtinių dujų tinklus – energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos: 

 (1) bioreaktorių įrengimas;
 (2) įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į bioreaktorių, įsigijimas;
 (3) substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
 (4) biodujų valymo įrenginių įrengimas;
 (5) biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
 (6) kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
 (7) biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
 (8) elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos įrenginių, naudojančių pagamintą biometaną (biodujas), skirtų pareiškėjo energijos reikmėms tenkinti (ne pardavimui į tinklą), įrengimas;
 (9) (1)–(8) punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai.
 Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti

Kvietimo suma 

 2021 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 15 mln. eurų

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui: 

 • 45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai remiama didelė įmonė;
 • 55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai remiama vidutinė įmonė;
 • 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai remiama labai maža / maža įmonė.
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų.
 Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 25 priemonei pasibaigęs
26. Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m.)

26. Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis (2021 m.)

Konsultavimo paslaugų gavėjai 

 • ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, miško valdytojai;
 • kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Tikslinės sritys 

 • inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo kaimo vietovėse skatinimas;
 • mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas;
 • ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas;
 • palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas;
 • miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra;
 • pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas;
 • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas;
 • atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų naudojimas bioekonomikoje;
 • šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas;
 • anglies dioksido konservavimo ir sekvestracijos skatinimas;
 • veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, darbo vietų kūrimo lengvinimas

 Remiama veikla 

 konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ar kitiems žemės valdytojams, miško valdytojams ar kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

Lėšų suma 

 konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskiras konsultavimo paslaugų sritis 2021–2023 metams, yra:
 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams – 1 675 000 eurų;
 • miško valdytojams – 200 000 eurų;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 125 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Parama 

 projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 200 000 eurų

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 skelbime

Kvietimas 26 priemonei pasibaigęs
27. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m. I)

27. Produktyvios investicijos į akvakultūrą.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (2021 m. I)

Pareiškėjai 

 labai mažos, mažos, vidutinės (toliau – MVĮ) ir didelės įmonės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra.
 Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.
 Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta reglamento (ES)  Nr.  508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte

 Parama 

 projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui ir įmonėms partnerėms bei (arba) susijusioms įmonėms – iki 0,7 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 27 priemonei pasibaigęs
28. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija (pagalba rengiant paraiškas ES paramai gauti)

28. Produktyvios investicijos į akvakultūrą.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija

(pagalba rengiant paraiškas ES paramai gauti)

Pareiškėjai 

 akvakultūra užsiimančios labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede).
 Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą

Priemonės srities veiklos tikslas 

 vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas ir su akvakultūrų susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai ištekliaus naudojančios akvakultūros skatinimas

Remiamos investicijos 

 į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta reglamento (ES)  Nr.  508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte

Paraiškų rengimo terminas 

 pasibaigęs

Paraiškas rengianti institucija 

 Europos Sąjungos paramos centras

Daugiau informacijos 

 skelbime

Kvietimas 28 priemonei pasibaigęs
29. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. I) (supaprastinta parama)

29. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas
(2021 m. I) (supaprastinta parama)

Pareiškėjas 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:
 • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
 • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
 • kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;
 • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu;
 • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu, laikantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 6 ir 7 straipsnių;
 • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Parama 

 projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 200 000 eurų

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 skelbime

Kvietimas 29 priemonei pasibaigęs
30. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

30. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

Pareiškėjas 

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

 investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:
 • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
 • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
 • kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;
 • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu;
 • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu;
 • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas

Kvietimo suma 

 paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 3 000 000 eurų

Parama 

 projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 200 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 30 priemonei pasibaigęs
31. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas

31. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas.
Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas

Pareiškėjas 

 ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse

Priemonės konkretus tikslas 

 paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui

Remiama veikla 

 žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas.
 
 Lėšos priemonės veiklos sričiai įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete
Kvietimo suma 

 paraiškų priėmimo I etapui skiriama 10 000 eurų

Paraiškų priėmimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 31 priemonei pasibaigęs
32. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2020 m.)

32. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų
(2020 m.)

Paramos gavėjai 

 ūkininkai, labai mažos ir mažos įmonės

Remiamos veiklos 

 Prioritetai – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 Tikslinės sritys – atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo bei naudojimo bioekonomikos tikslais palengvinimas; veiklos įvairinimo, labai mažų ir mažų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 • biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
 • biometano gamyba ir suspaudimas;
 • šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose;
 • degazuotojo substrato gamyba.
 Viename projekte galės būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma. 

Kvietimo suma 

 10,4 mln. eurų

Paramos dydis 

 didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 1,6 mln. eurų, o didžiausias paramos intensyvumas – 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
 Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose

Daugiau informacijos 

 skelbime apie paramą, taisyklėse

Kvietimas 32 priemonei pasibaigęs
33. Investicijos į miškininkystės technologijas

33. Investicijos į miškininkystės technologijas

Galimi pareiškėjai 

 privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
 Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją

Remiama veikla 

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas 

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos 

 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga;
 • pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika;
 • kita miškų ūkio technika ir įranga;
 • nelikvidinės medienos sutvarkymas;
 • dirvos paruošimas;
 • sodmenų įsigijimas;
 • sodmenų transportavimas;
 • sodmenų sodinimas;
 • sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą) arba repelentai (įskaitant tepimą);
 • priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas;
 • vidinės miškotvarkos projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas;
 • miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos) parengimas ar tikslinimas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Kvietimo suma 

 5 358 322 eurai

 Finansavimo dydis 

 pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
 • projektui negali viršyti 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) sumos;
 • 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) sumos.
 Paramos intensyvumas (priklausomai nuo veiklos):
 • finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
 • finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, įgyvendinimo taisyklėse, informacijoje apie paramą

Kvietimas 33 priemonei pasibaigęs
34. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija (2020 m.)

34. Produktyvios investicijos į akvakultūrą.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija (2020 m.)

Paramos gavėjai (pareiškėjai) 

 labai mažos, mažos, vidutinės (MVĮ) ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra.
 Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą. Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

 Remiamos investicijos 

 į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 48 straipsnio 1 dalies k punkte

Kvietimo suma 

 paraiškų priėmimo etapui skiriama 400 000 eurų

Paramos dydis 

 projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamai veiklai gali būti suteikiama iki 30 proc. paramos nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 kvietime, informacijoje apie paramą, žuvininkystės sektoriaus veiksmų programoje, programos administravimo taisyklėse, priemonės įgyvendinimo taisyklėse

Kvietimas 34 priemonei pasibaigęs