DUK (baigusiems galioti kvietimams)

.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI – DUK

Šiame skirsnyje pateikiami:
  I. Bendrieji dažniausiai užduodami klausimai;
  II. Juridinių asmenų dažniausiai užduodami klausimai.

I. Bendrieji dažniausiai užduodami klausimai


● Kokius dokumentus privaloma pateikti kartu su mokėjimo prašymu (MP)?

Su mokėjimo prašymu privalomų pateikti dokumentų sąrašas: 

1. Užpildytos mokėjimo prašymo formos, skirtos JP projekto tikslinėms grupėms:
2..Įrengtos stotelės su prieiga ir priedų ar papildomos įrangos įsigijimą pagrindžiantis (-ys) dokumentas (-ai) (PVM sąskaita (-os) faktūra (-os) / sąskaita (-os) faktūra (-os), išrašyta (-os) pareiškėjo vardu).
3..Įrengtos stotelės su prieiga perėmimo fizinio asmens nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (perdavimo-priėmimo aktas (-ai), kuriame (-iuose) turi būti nurodyta, kad stotelė su prieiga, turinti dinaminio galios (apkrovos) valdymo funkciją įrengta ir priedai (dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklis) yra įrengti, tinkamai veikia ir užtikrina dinaminio galios (apkrovos) valdymo veikimą).
4..Įrengtos stotelės su prieiga techninė specifikacija ar lygiavertis dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, kad ji atitinka kvietime nustatytus techninius reikalavimus stotelės su prieiga įrengimui (viduje įrengiama stotelė turi atitikti IP-44, lauke įrengiama stotelė IP-54, IK-8, stotelės su prieiga galia 3,7–11 kW) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija.
5..Įrengtos stotelės su prieiga nuotrauka (-os).
6..JP projekto vykdytojo deklaracija pagal prie kvietimo pridėtą formą.

● Kas yra Jungtinis projektas?
Jungtinis projektas (toliau - JP) – grupę projektų, kuriais siekiama bendro tikslo ir kuriuos sujungus į grupę būtų pasiektas geriausias rezultatas ir investicijų kokybė, jungiantis projektas, už kurio inicijavimą ir įgyvendinimą arba tik įgyvendinimą atsakingas šio jungiančio projekto vykdytojas. 
● Kur teikti paraišką?
Paraiškos teikiamos internetu užpildant paraiškos formą. Kiekviename konkrečiame kvietime yra pateikiama aktyvi nuoroda į internetu pildomą paraiškos formą. Atidarius aktyvią nuorodą, pasirinkite kvietimą pagal Jums taikomą pareiškėjų grupę (pavyzdžiui, fizinis ar juridinis asmuo, ketinama įsirengti prieigą individualiame name, ar daugiabutyje, ar darbovietėje). 
● Kaip prisijungti prie paraiškų teikimo sistemos ir kaip joje rasti savo jau pateiktas paraiškas?

Jei nerandate nuorodos į savo ankščiau pateiktą paraišką, tai visada galite prisijungti prie paraiškos atlikdami šiuos žingsnius:

 1. Naršyklėje surinkite adresą https://lea.submittable.com/submit;
 2. Prisijungus galima pasirinkti norimą kalbą: „raudona didelė rodyklė“;
 3. Paspaudę didelę „mėlyną rodyklę“ prisijungsite prie savo anksčiau pateiktos paraiškos. 

● Ar pirmiau turiu įsirengti stotelę ir tik tada teikti paraišką? Ar paraišką galima teikti tik įsirengus stotelę?
Paraišką galima teikti dar neįsirengus elektromobilių įkrovimo stotelės. Išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, pavyzdžiui fiziniams asmenims – nuo 2022 m. rugsėjo 7 d.
● Kas yra tinkamas pareiškėjas?

Kvietime „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose / soduose“ Nr. 03-002-J-0001-J01 pareiškėju gali būti: „fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis nekilnojamojo turto objektą, kuriame siekia įrengti stotelę su prieiga, išskyrus nekilnojamojo turto objektą daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype“.

Kvietime “Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose” Nr. 03-002-J-0001-J02 pareiškėju gali būti “fizinis asmuo, siekiantis įsirengti EV įkrovimo prieigas nuosavybės teise valdomuose nekilnojamo turto objektuose daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype”.

Vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu,  daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. 

● Ar garaže / ūkiniame pastate / kt. paskirties pastate įrengta stotelė tinkama finansuoti?
Taip, jei fizinis asmuo nuosavybės teise valdo klausime nurodytą nekilnojamojo turto objektą.
● Jei fizinis asmuo vykdo ūkinę veiklą, ar skiriama parama?

Taip, parama skiriama, tačiau turi atitikti nereikšmingos (de minimis) pagalbos reikalavimus. Fizinis asmuo vykdantis ūkinę veiklą kartu su paraiška pateikia „Viena įmonė“ deklaraciją

Ūkinė veikla – gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ar pardavimu, išskyrus atvejus, kai fiziniai asmenys prekę įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti. 

Įmonė – bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kad ir koks jo teisinis statusas. Visų pirma įmone laikome savisamdžiai asmenys ir šeimos įmonės, vykdančios amatų ar kitokią veiklą, ir reguliarią ekonominę veiklą vykdančios ūkinės bendrijos arba asociacijos.

„Viena įmonė“ suprantama kaip: 

 • viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą; 
 • viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių; 
 • pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką; 
 • viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą; 
 • įmonės, kurios aukščiau nurodytuose papunkčiuose nurodytais santykiais yra susijusios per vieną ar daugiau kitų įmonių, taip pat laikomos viena įmone. 

Atkreipiame dėmesį, kad paramos gali būti teikiamos pareiškėjams, vykdantiems veiklą visuose sektoriuose, išskyrus

 • įmones, vykdančias veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo; 
 • įmones, vykdančias pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą; 
 • įmones, vykdančias veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje tuo atveju, jei pagalba iš dalies arba visa bus perduodama pirminiams gamintojams; 
 • įmones, vykdančias su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla.
● Planuojame įsirengti įkrovimo stotelę kotedže, t. y. sublokuotame name. Kiekvienas iš dviejų sublokuotų namų (butų) turi atskirus unikalius numerius. Koks finansavimo intensyvumas šiuo atveju 40 ar 60 proc.?
Jums būtų taikomas 40 proc. nuo fiksuoto įkainio finansavimo intensyvumas. Vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu,  daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, todėl pagal Jūsų aprašytą atvejį, Jūs atitinkate tikslinę grupę: “Fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo prieigas (3,7–11 kW galios) nuosavybės teise valdomuose nekilnojamo turto objektuose (individualiuose namuose/soduose)”. 
● Gyvenu dvibučiame name ir mes su kaimynu norime įsirengti stoteles, tai galime tik vieną bendrą? Ar atskiras galime?
Galima įsirengti dvi atskiras EV įkrovimo stoteles – fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis nekilnojamojo turto objektą, jame gali įsirengti EV įkrovimo stotelę (-es) su viena prieiga. 
● Kokie įsipareigojimai fiziniams asmenims atsiranda gavus finansavimą?

Visi JP projekto vykdytojo įsipareigojimai nustatyti kvietime teikti paraiškas.

Pagrindiniai JP vykdytojo (fizinio asmens)  įsipareigojimai: 

 • pasiekti numatytus JP projekto rezultatus;
 • užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus vienerius (1) kalendorinius metus po finansavimo išmokėjimo JP projekto vykdytojui dienos, be VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (LEA)/VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos JP projekto finansavimo lėšos; 
 • LEA prašymu ir nustatytais terminais, pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto įgyvendinimo ir investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną; 
 • jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų ir dėl to atsiranda netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA. 
● Kokius reikia saugoti dokumentus ir kiek metų?

Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ar elektroninėse laikmenose) turi būti saugomi 5 metus po metų, kuriais projekto vykdytojui atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.

JP projekto vykdytojas privalo saugoti šiuos dokumentus: 

 • susirašinėjimo su administruojančiąja institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) ir (ar) JP vykdytoju (VšĮ Lietuvos energetikos agentūra) dokumentų kopijas; 
 • rezultato, kuriam taikomas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentus. 
● Ar reikia kartu su paraiška pateikti  NT bendrasavininko sutikimą?
Su paraiška nekilnojamojo turto bendrasavininko sutikimo pateikti nereikia. Viena iš paraiškos teikimo sąlygų - pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę (-es) su prieiga atitinkamame nekilnojamojo turto objekte. Su mokėjimo prašymu pateikiama atitinkama JP vykdytojo deklaracija, kurioje jis patvirtina, kad yra gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo mokėjimo prašyme nurodytą prieigą atitinkamame nekilnojamojo turto objekte (-uose). 
● Ar tinkami dokumentai pasirašyti paprastu parašu?
Taip, dokumentai gali būti pasirašyti ne el. parašu (pasirašyti ranka ir nuskenuoti).
● Ar nekilnojamojo turto vystytojas gali gauti paramą, paskui perduoti administratoriaus teises kitam administratoriui?
Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintą projekto finansavimo sąlygų aprašą nekilnojamojo turto vystytojui parama elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimui nenumatyta. 
● Ar yra apribojimas įkrovimo stotelių skaičiui, jeigu pvz.: Juridinis asmuo turi 7 objektus Lietuvoje ir norėtų įsirengti 21 įkrovos stotelę. Ar nėra kokių nors papildomų apribojimų ?
Vienoje JP projekto paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga, skaičius. Tas pats pareiškėjas gali teikti vieną paraišką viename kvietime. Juridiniam asmeniui, vykdančiam ūkinę veiklą, skiriamas finansavimas turi atitikti nereikšmingos (de minimis) pagalbos reikalavimus: bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui (pareiškėjui) per 3 mokestinius metus, suma neturi viršyti 200 000 eurų (arba 100 000 eurų įmonėms, vykdančioms veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje) (De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalis apibrėžtys. Finansavimas nėra skiriamas ūkio subjektams (pareiškėjams), nurodytiems De minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje. 
● Ar pastate, kuris neturi 100% baigtumo, įrengta (-os) stotelė (-ės) su prieiga būtų tinkama kompensavimui ?
Nėra taikomi reikalavimai fizinių asmenų namų/sodybų baigtumui, stoteles galima įsirengti nebaigtuose statyti statiniuose. 
● Ar būtina turėti elektromobilį?
Teikiant paraišką kompensuoti dalį įkrovimo prieigos (-ų) įrengimo išlaidų elektromobilio turėti nebūtina. 
● Kas bus jei įsirengsiu didesnės galios EV įkrovimo prieigą, pvz. 22 kW galios? Ar negausiu visai paramos, ar gausiu bent kaip už 3,7-11 kW?
Didesnės galios nei nustatyta kvietime teikti paraiškas  EV įkrovimo stotelės (-ių) su prieiga įsigijimas ir įrengimas yra netinkami finansuoti. 
● Per kiek laiko reiks įsirengti stotelę?

JP projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau 6 mėn. nuo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui  datos, su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn., jei JP finansuojamas pagal kvietimus:
 

1. „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose / soduose“;

2. „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose“ ir pareiškėjas yra fizinis asmuo;

3. „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse (įmonėse, įstaigose, organizacijose ir t.t.)“. 


JP projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau 12 mėn. nuo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui datos, su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn., kai JP projektas finansuojamas pagal kvietimą„ ”Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose“ ir pareiškėjas yra juridinis asmuo. 

● Ar finansuojama greito įkrovimo stotelė?

Kai pareiškėjas yra fizinis asmuo – įrengiamos kintamos srovės (AC) elektromobilio įkrovimo stotelės su prieiga negali būti mažesnės nei 3,7 ir didesnės kaip 11 kW galios;

Kai pareiškėjas yra juridinis asmuo – įrengiamos kintamos srovės (AC) elektromobilio įkrovimo stotelės su prieiga negali būti mažesnės nei 7 ir didesnės kaip 22 kW galios. 

● Ką reiškia įkrovimo stotelė su prieiga?
 • Elektromobilių įkrovimo stotelė – elektros inžinerinis įrenginys, turintis vieną ar daugiau elektromobilių įkrovimo prieigų ir bendrą vartotojo identifikacijos sąsają.

 • Elektromobilių įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo sąsaja, per kurią vienu metu galima įkrauti  vieną elektromobilį, arba įrenginys, kuriuo vienu metu galima sukeisti vieno elektromobilio akumuliatorių. 
● Kokius veiksmus būtina atlikti siekiant gauti kompensaciją už elektromobilių stotelės (-ių) su prieiga įrengimą?
 • pateikti paraišką, užpildant paraiškos formą
 • įsirengti stotelę (-es) su prieiga iš savo lėšų: stotelę (-es) galima, bet neprivaloma, įsirengti prieš teikiant paraišką, nuo kvietimo paskelbimo dienos;
 • gavus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (LEA) raštą  dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui, įsirengus stotelę (-es) su prieigą, pateikti kvietime nurodytą LEA mokėjimo prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius stotelės (-ių) su prieiga įrengimą (sąskaita-faktūra, įrengimo priėmimo-perdavimo aktas, nuotraukos, techninė specifikacija, JP projekto vykdytojo deklaracija); 
 • įvertinus pateiktus dokumentus, pareiškėjui bus kompensuojama kvietime numatytas procentas (pvz., fiziniams asmenims individualiuose namuose 40 proc. tinkamų išlaidų, paskaičiuotų pagal fiksuotąjį įkainį vienai prieigai).  
● Ar finansuojamas galios didinimas?

Galios didinimas nefinansuojamas.

Rekomenduojame peržiūrėti Energijos skirstymo operatoriaus informaciją dėl EV prieigų įrengimo ir galios klausimų. 

● Ar fiziniams asmenims tinkami finansuoti elektros tinklo keitimo/rekonstrukcijos darbai ir medžiagos?
Dotacija mokama už elektromobilių įkrovimo stotelę ar stotelių su viena prieiga įsigijimą, montavimą / įrengimą.
● Kaip apskaičiuojamas dotacijos dydis fiziniam asmeniui?

EV įkrovimo stotelių su viena prieiga skaičius × prieigai taikomas fiksuotasis įkainis × finansavimo intensyvumas.

Pavyzdžiui: fizinis asmuo individualiame name (-uose) nori  įsirengti vieną stotelę su viena prieiga ant žemės ir dvi stoteles su viena prieiga ant sienos, maksimali galima dotacija bus:

1 × 1707,65 × 0,4+2 × 1197,99 × 0,4=1641,45 Eur. 

● Ar tinkama finansuoti ne Lietuvoje įsigyta stotelė?

Taip, tačiau būtina, kad elektromobilio įkrovimo stotelė su prieiga atitiktų techninius reikalavimus, nustatytus kvietime teikti paraiškas. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai.

Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

● Nuo kada patirtos išlaidos laikomos tinkamomis?
Išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, pavyzdžiui fiziniams asmenims nuo 2022 m. rugsėjo 7 d., iki VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašte  dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui nurodytos datos. 
● Ar PVM tinkamas finansuoti fiziniams asmenims?
PVM yra netinkamos finansuoti išlaidos. Dotacija paskaičiuojama pagal vienos stotelės su viena prieiga fiksuotąjį įkainį fiziniam asmeniui be PVM. 
● Ar kompensacija mokama nuo faktiškai patirtų išlaidų ar nuo fiksuoto įkainio, kai fizinis asmuo įsigijo įkrovimo stotelę įrengimui ant žemės?

Fiziniams asmenims namuose / soduose už elektromobilio įkrovimo stotelę su viena prieiga ant žemės bus kompensuojama 40% nuo fiksuoto įkainio 1 707,65 Eur be PVM, ne nuo faktiškai patirtų išlaidų. 

● Kokia maksimali 1 stotelės įrengimo kaina fiziniam ir juridiniam asmeniui?

Įkrovimo stotelės bus finansuojamos pagal fiksuotuosius įkainius vienai prieigai ir konkrečiame kvietime nustatytą finansavimo intensyvumą. Fiksuotieji įkainiai: 

Apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas
Apmokamų išlaidžių dydžio kodas
Apmokamų išlaidų dydis, eurai
   Fiksuotasis vieneto įkainis FA už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (3,7–11 kW galios), be PVM
FĮ-03-01 
1 197,99 
   Fiksuotasis vieneto įkainis FA už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (3,7–11 kW galios), be PVM
FĮ-03-03 
1 707,65 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM  
FĮ-03-05 
908,84 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, be PVM 
FĮ-03-07 
1 077,09 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM 
FĮ-03-09 
1 346,70 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės  (7–22 kW galios)**, be PVM 
FĮ-03-11 
1 977,12 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM  
FĮ-03-06 
1 099,70 
  Fiksuotasis vieneto įkainis JA už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, su PVM 
FĮ-03-08 
1 303,28 
  Fiksuotasis vieneto įkainis JA už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM 
FĮ-03-10 
1 629,50 
   Fiksuotasis vieneto įkainis JA už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės  (7–22 kW galios)**, su PVM 
FĮ-03-12 
2 392,31 

* Fiksuotųjų vieneto įkainių vienetų skaičius yra lygus įkrovimo prieigų skaičiui ir turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės papildomų būtinųjų priedų ir įrengimo darbų fiksuotuoju vieneto įkainiu.  

** Fiksuotasis vieneto įkainis turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga fiksuotuoju vieneto įkainiu. 
 
Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą galite rasti čia. 

 

● Ar gali fizinis asmuo atlikti prieigos (-ų) įrengimo darbus?
Elektromobilių įkrovimo stotelėse montavimo darbus turi atlikti asmuo, turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą Elektros įrenginių įrengimo atestatą. 
● Dinaminis galios valdymas: turi būti funkcija ar turi veikti?

Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Sąlygų aprašas) ir kvietimo dokumentus – įrengta stotelė su prieiga (su priedais ir/arba papildoma įranga) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkciją. Jungtinio projekto rezultatas – įrengta ir veikianti, inter alia su visais pagal Sąlygų aprašą nurodytais funkcionalumais bei techniniais reikalavimais, prieiga, įrodomas kvietime nurodytais pateikti dokumentais. Pavyzdžiui: stotelės techninėje specifikacijoje ar lygiaverčiame dokumente turi būti nurodyta, kad stotelėje su prieiga veikia dinaminio galios valdymo funkcija; sąskaitoje faktūroje, priėmimo perdavimo ar darbų atlikimo akte turi būti nurodyta informacija apie stotelės su prieiga prijungimą prie vidaus tinklo, pagal poreikį panaudojus papildomus priedus ar įrangą, tam, kad būtų įrodytas projekto rezultatas – techninius reikalavimus (įskaitant funkcionuojantį dinaminį galios valdymą)  atitinkanti ir veikianti prieiga.  

● Kam reikalingas dinaminis galios (apkrovos) valdymas?
Dinaminis galios (apkrovos) valdymas leidžia prisitaikyti prie elektros įvado galios ir padeda užtikrinti greitesnį elektromobilio įkrovimą, kai įvade yra daugiau laisvos galios, pvz., naktį, ir sumažina įkrovimo galią, kai bendras energijos suvartojimas yra didesnis. Dinaminio galios valdymo sprendimas leidžia išvengti perteklinės elektros tinklo plėtros ir sudaro prielaidas efektyviai išnaudoti turimą infrastruktūrą.

II. Juridinių asmenų dažniausiai užduodami klausimai

 
● Ar kiekviename iš planuojamų trijų kvietimų, paraiškas galės teikti ir pareiškėjų grupė „Viešieji arba privatūs juridiniai asmenys, siekiantys įrengti EV įkrovimo prieigas (7-22 kW galios) savo darbuotojų reikmėms“
Planuojami trys kvietimų etapai po keturis atskirus kvietimus kiekvienai pareiškėjų grupei, todėl kiekviename iš planuojamų trijų kvietimų etapų paraiškas galės teikti visos tikslinės grupės – tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. 
● Kokius dokumentus privaloma pateikti kartu su mokėjimo prašymu (MP) juridiniams asmenims (JP projekto vykdytojams)?

1. Užpildytą prie kvietimo pridėtą mokėjimo prašymo formą;

2. Įrengtos stotelės (-ių) su prieiga (-omis) ir priedų ar papildomos įrangos įsigijimą pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaitą (-as) faktūrą (-as) / sąskaitą (-as) faktūrą (-as), išrašytą (-as) pareiškėjo (vykdytojo) vardu);

3. Įrengtos stotelės (-ių) su prieiga (-omis) perėmimo juridinio asmens nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijas (perdavimo-priėmimo aktą (-us), kuriame (-iuose) turi būti nurodyta, kad stotelė (-ės) su prieiga (-omis), turinti dinaminio galios (apkrovos) valdymo funkciją įrengta ir priedai (dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklis) yra įrengti, tinkamai veikia ir užtikrina dinaminio galios (apkrovos) valdymo veikimą);

 4. Įrengtos stotelės (-ių) su prieiga (-omis) techninę specifikaciją ar lygiavertį dokumentą, kuriame turi būti nurodyta, kad ji atitinka kvietime nustatytus techninius reikalavimus stotelės su prieiga (-omis) įrengimui (viduje įrengiama stotelė turi atitikti IP-44, lauke įrengiama stotelė IP-54, IK-8, prieigos galia 7 – 22 kW) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija  bei ne žemesnis kaip OCPP 1.6  komunikacijos protokolas ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumas;

5. Įrengtos stotelės (-ių) su prieiga (-omis) ir (ar)  ženklinimu nuotrauką (-as); 

6. JP projekto vykdytojo deklaraciją pagal prie kvietimo pridedamą formą;

7. JP projekto vykdytojo pagrindinės interneto svetainės (jeigu tokia yra) ir socialinio tinklo kompiuterio ekrano nuotrauką, kur per 20 darbo dienų nuo rašto dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui datos, buvo paskelbtas trumpas JP projekto aprašymas. 

● Ar kiekviename iš planuojamų trijų kvietimų, paraiškas galės teikti ir pareiškėjų grupė „Viešieji arba privatūs juridiniai asmenys, siekiantys įrengti EV įkrovimo prieigas (7–22 kW galios) savo darbuotojų reikmėms“?

Planuojami trys kvietimų etapai po keturis atskirus kvietimus kiekvienai pareiškėjų grupei, todėl kiekviename iš planuojamų trijų kvietimų etapų paraiškas galės teikti visos tikslinės grupės – tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

● Ar pirmiau turiu įsirengti stotelę ir tik tada teikti paraišką? Ar paraišką galima teikti tik įsirengus stotelę?

Paraišką galima teikti dar neįsirengus elektromobilių įkrovimo stotelės.

Išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, viešiesiems arba privatiems juridiniams asmenims, siekiantiems stotelę (-es) su prieiga (-omis) įrengti savo darbuotojų reikmėms – nuo 2022 m. spalio 28 d.

● Kas yra tinkamas pareiškėjas?

JP projekto pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys – kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2 knygos 2.34 straipsnyje.

Kvietime „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ Nr. 03-002-J-0001-J04 pareiškėju gali būti: „viešasis arba privatus juridinis asmuo, siekiantis stotelę (-es) su prieiga (-omis) įrengti savo darbuotojų reikmėms (įmonėse, įstaigose, organizacijose ir t. t.)“.

JP projekto pareiškėjas – nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis nekilnojamo turto objektą ne trumpiau, nei galima JP projekto trukmė  (6 mėn.) su galimu pratęsimu (6 mėn.) ir Aprašo 7.1 papunktyje nurodytas projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas (3 metai)).

● Ką reiškia „savo darbuotojų reikmėms“? Ar finansuojama tik darbuotojų asmeninių elektromobilių įkrovimui skirta įkrovimo infrastruktūra, ar juridinio asmens veiklai - pvz. transportavimo, vežimo veiklai skirta įkrovimo infrastruktūra?

Viešieji arba privatūs juridiniai asmenys, įrengę elektromobilių įkrovimo prieigas savo darbuotojų reikmėms, t. y. įmonės darbuotojų asmeninių ar darbo funkcijoms naudojamų EV įkrovimui. Finansuojamas tik privačių stotelių su prieigomis įrengimas. Privati prieiga - nevieša elektromobilių įkrovimo prieiga, kuri yra prieinama tik konkrečiai fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupei.

● Ar kartu su paraiška reikia pateikti JP projekto pareiškėjo valdymo organo sprendimą pritarti JP projekto pareiškėjo teikiamai JP projekto paraiškai ir JP projekto įgyvendinimui?

JP projekto pareiškėjas teikdamas JP projekto paraišką patvirtina, kad JP projekto pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organas, turintis teisę priimti sprendimus, yra priėmęs sprendimą pritarti JP projekto pareiškėjo teikiamai JP projekto paraiškai ir JP projekto įgyvendinimui.

● Kokie įsipareigojimai viešiesiems arba privatiems juridiniams asmenims atsiranda gavus finansavimą?

Visi JP projekto vykdytojo įsipareigojimai nustatyti kvietime teikti paraiškas.

Pagrindiniai JP vykdytojo (viešojo arba privataus juridinio asmens)  įsipareigojimai:

 • pasiekti numatytus JP projekto rezultatus;
 • užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus trejus (3) kalendorinius metus po finansavimo išmokėjimo JP projekto vykdytojui dienos, be VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (LEA)/VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos JP projekto finansavimo lėšos;
 • LEA prašymu ir nustatytais terminais, pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto įgyvendinimo ir investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
 • jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų ir dėl to atsiranda netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.
● Jei bus įrengta didesnės galios EV įkrovimo prieiga pvz. 49 kW galios? Ar parama nebus skirta, ar bus skirta už 22 kW?

Didesnės galios nei nustatyta kvietime teikti paraiškas EV įkrovimo stotelės (-ių) su prieiga įsigijimas ir įrengimas yra netinkami finansuoti.

● Kaip suprantama įkrovimo stotelė su dviem prieigomis, kokia maksimali galia (kW) ir kokio dydžio kompensacija tokiu atveju galima?

Stotelės su dviem prieigomis maksimali galia yra 44 kW, kompensacija, pavyzdžiui, jei planuojama stotelė ant žemės: (1346,70*2+1977,12)*0,3% =1401,16 Eur.

● Kaip apskaičiuojamas dotacijos dydis viešajam arba privačiam juridiniam asmeniui?

(EV įkrovimo stotelių skaičius * taikomas fiksuotasis įkainis už papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus + EV įkrovimo prieigų skaičius * prieigai taikomas fiksuotasis įkainis) * finansavimo intensyvumas.

Pavyzdžiui, juridinis asmuo nori įsirengti vieną stotelę su viena prieiga ant žemės ir dvi stoteles su prieigom ant sienos, maksimali galima dotacija bus (1*1977,12+1*1346,70)*0,3%+ (2*1077,09+2*908,84)*0,3% = 2188,70 Eur.

● Nuo kada patirtos išlaidos laikomos tinkamomis?

Išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, viešiesiems arba privatiems juridiniams asmenims nuo 2022 m. spalio 28 d., iki VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui nurodytos datos.

● Ar PVM yra tinkamas finansuoti viešiesiems arba privatiems juridiniams asmenims?
Valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybinių mokslo ir studijų institucijų bei viešųjų įstaigų, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, įgyvendinamų JP projektų, finansuojamų EGADP lėšomis, mišrusis PVM ir PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti.

Nurodytų pareiškėjų JP projektams tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimui taikomi fiksuotieji įkainiai su PVM.
● Kokie keliami reikalavimai JP projektui viešinti?

JP projekto vykdytojas užtikrina informavimo apie JP projektą ir komunikacijos reikalavimų nurodytų Taisyklėse laikymąsi:

1. Pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose (privaloma) per 20 darbo dienų nuo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos paskelbia trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotos veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą. JP projekto aprašymas interneto svetainėje turi būti lengvai randamas ir aiškiai matomas bent iki projekto pabaigos (ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų rubrika nenaudojama);

2. JP projekto vykdytojas, įgyvendindamas informavimo apie projektą veiklą turi pranešti apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“. ES emblema turi būti talpinama vadovaujantis ES investicijų stiliaus knygoje pateiktomis instrukcijomis. ES investicijų stiliaus knygą galite rasti internetiniu adresu https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas (atsidariusiame lange dalyje „Apie ES investicijų stiliaus knygą (SPAUSTI ČIA)“ rasite ES investicijų stiliaus knygą (žr. Plano „Naujos kartos Lietuva“ vizualinio identiteto priemonės“)

ES investicijų stiliaus knygą galite parsisiųsti iš čia (111,2 MB);

3. Viešinant informaciją apie įgyvendinamą JP projektą socialiniuose tinkluose privaloma naudoti tris grotažymes: #finansuojaEuroposSąjunga  #NextGenerationEU  #NaujosKartosLietuva. Jei dedama ES emblema ir teiginys „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, #finansuojaEuroposSąjunga   #NextGenerationEU  grotažymių dėti nebūtina;

4. Visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikiama informacija apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikiama informacija apie ES indėlį ir naudą.

Rekomenduojamas viešinti tekstas ir logotipai:

Galimybė gauti paramą (nurodoma dotacijos suma, centų tikslumu) iš jungtinio projekto „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ pateikus paraišką Lietuvos energetikos agentūrai pagal paskelbtą kvietimą „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ paskatino (nurodyti pareiškėjo pavadinimą) suplanuoti įsirengti (nurodyti prieigų skaičių) elektromobilio įkrovimo prieigų.

Jungtinio projekto projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

      (atsisiųsti)                                                                         (atsisiųsti)                                            (atsisiųsti)