DUK (galiojantiems kvietimams)


DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI – DUK

Šiame skirsnyje pateikiami:
  I. Bendrieji dažniausiai užduodami klausimai;
  II. Juridinių asmenų dažniausiai užduodami klausimai.

I. Bendrieji dažniausiai užduodami klausimai


● Kokius dokumentus privaloma pateikti kartu su mokėjimo prašymu (MP)?

Su mokėjimo prašymu privalomų pateikti dokumentų sąrašas: (informacija naujinama)

1. Užpildytos mokėjimo prašymo formos, skirtos JP projekto tikslinėms grupėms:

1.1.  „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose / soduose“ mokėjimo prašymo forma (pildymo instrukcija);

1.2. „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ir garažuose“ mokėjimo prašymo forma (pildymo instrukcija).

2. Įrengtos stotelės su prieiga ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) įsigijimą pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra/ sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma).

3. Įrengtos stotelės su prieiga perėmimo fizinio asmens nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (perdavimo-priėmimo aktas (-ai), kuriame (-iuose) turi būti nurodytas stotelės su prieiga (-omis) įrengimo adresas (-ai), perduodama prieigos elektrinė galia bei prieigų skaičius, kad stotelė su prieiga, turinti dinaminio galios (apkrovos) valdymo funkciją įrengta ir priedai (dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklis) yra įrengti, tinkamai veikia ir užtikrina dinaminio galios (apkrovos) valdymo veikimą) – jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija.

4. Įrengtos stotelės su prieiga techninė specifikacija ar lygiavertis dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, kad ji atitinka kvietime nustatytus techninius reikalavimus stotelės su prieiga įrengimui (finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga, ant žemės įrengiama stotelė su prieiga turi atitikti IK-08, lauke įrengiama stotelė turi atitikti IP-54 ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija), stotelės prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW (kai įrengiama  iki 11 kW stotelė), įkrovimo prieigų suminė galia turi būti didesnė už 11 kW bet nedidesnė arba lygi 22 kW (kai įrengiama didesnė kaip 11, bet nedidesnė kaip 22 kW stotelė).

5. Įrengtos stotelės su prieiga nuotrauka (-os).

● Kas yra Jungtinis projektas?
Jungtinis projektas (toliau - JP) – grupę projektų, kuriais siekiama bendro tikslo ir kuriuos sujungus į grupę būtų pasiektas geriausias rezultatas ir investicijų kokybė, jungiantis projektas, už kurio inicijavimą ir įgyvendinimą arba tik įgyvendinimą atsakingas šio jungiančio projekto vykdytojas.
● Kur teikti paraišką?
Paraiškos teikiamos internetu užpildant paraiškos formą. Kiekviename konkrečiame kvietime yra pateikiama aktyvi nuoroda į internetu pildomą paraiškos formą. Atidarius aktyvią nuorodą, pasirinkite kvietimą pagal Jums taikomą pareiškėjų grupę (pavyzdžiui, fizinis ar juridinis asmuo, ketinama įsirengti prieigą individualiame name, ar daugiabutyje, ar darbovietėje).
● Kaip prisijungti prie paraiškų teikimo sistemos ir kaip joje rasti savo jau pateiktas paraiškas?

Jei nerandate nuorodos į savo ankščiau pateiktą paraišką, tai visada galite prisijungti prie paraiškos atlikdami šiuos žingsnius:

 1. Naršyklėje surinkite adresą https://lea.submittable.com/submit;
 2. Prisijungus galima pasirinkti norimą kalbą: „raudona didelė rodyklė“;
 3. Paspaudę didelę „mėlyną rodyklę“ prisijungsite prie savo anksčiau pateiktos paraiškos.

● Ar pirmiau turiu įsirengti stotelę ir tik tada teikti paraišką? Ar paraišką galima teikti tik įsirengus stotelę?

Paraišką galima teikti dar neįsirengus elektromobilių įkrovimo stotelės. Išlaidos yra tinkamos finansuoti – nuo 2023 m. balandžio 1 d.

● Kas yra tinkamas pareiškėjas?

Kvietime Nr. EM-J-002-0001-J05 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose  (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW)“ pareiškėjais gali būti: fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo stoteles, kurių įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW, nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomuose nekilnojamo turto objektuose, išskyrus nekilnojamojo turto objektą daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.

Kvietime Nr. EM-J-002-0001-J06 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose (įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW)“ pareiškėju gali būti: fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo stoteles, kurių įkrovimo prieigų suminė galia didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW, nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomuose nekilnojamo turto objektuose, išskyrus nekilnojamojo turto objektą daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.

Kvietime Nr. EM-J-002-0001-J07 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas   daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW)“ pareiškėju gali būti: fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo stoteles, kurių įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW, nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomuose nekilnojamojo turto objektuose (įskaitant parkavimo vietą arba stovėjimo aikštelės dalį) daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.

Kvietime Nr. EM-J-002-0001-J08 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas   daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW)“ pareiškėju gali būti: fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo stoteles, kurių įkrovimo prieigų suminė galia didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW, nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomuose nekilnojamojo turto objektuose (įskaitant parkavimo vietą arba stovėjimo aikštelės dalį) daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.

● Ar garaže / ūkiniame pastate / kt. paskirties pastate įrengta stotelė tinkama finansuoti?

Taip, jei pareiškėjas nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdo nekilnojamojo turto objektą.

● Jei fizinis asmuo vykdo ūkinę veiklą, ar skiriama parama?

Taip, parama skiriama, tačiau turi atitikti nereikšmingos (de minimis) pagalbos reikalavimus. Fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą, kartu su paraiška pateikia „Viena įmonė“ deklaraciją

Ūkine (ekonomine) veikla laikoma bet kokia veikla, kurios metu konkrečioje rinkoje siūlomos prekės ir paslaugos, nepriklausomai nuo to, ar siekiama gauti pelno.

Įmonė – bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kad ir koks jo teisinis statusas. Visų pirma įmone laikomi savisamdžiai asmenys ir šeimos įmonės, vykdančios amatų ar kitokią veiklą, ir reguliarią ekonominę veiklą vykdančios ūkinės bendrijos arba asociacijos.

„Viena įmonė“ suprantama kaip: 

 • viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą; 
 • viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių; 
 • pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką; 
 • viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą; 
 • įmonės, kurios aukščiau nurodytuose papunkčiuose nurodytais santykiais yra susijusios per vieną ar daugiau kitų įmonių, taip pat laikomos viena įmone. 

Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjas teikdamas paraišką pasirenka vieną jam taikomą De minimis pagalbos reglamentą:

 • Vykdau ūkinę veiklą žemės ūkio sektoriuje: 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje; 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/316, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje;
 • Vykdau ūkinę veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje: 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje;
 • Vykdau kitą ūkinę veiklą:  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais; 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai nuostatos.
● Planuojame įsirengti įkrovimo stotelę kotedže, t. y. sublokuotame name. Kiekvienas iš dviejų sublokuotų namų (butų) turi atskirus unikalius numerius. Koks finansavimo intensyvumas šiuo atveju 40 ar 60 proc.?

Jums būtų taikomas 40 proc. nuo fiksuoto įkainio finansavimo intensyvumas (kai įrengiama stotelė, kurios įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW) arba 30 proc. (kai įrengiama stotelė, kurios įkrovimo prieigų suminė galia didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW).

Jums reiktų teikti paraišką kvietime Nr.  EM-J-002-0001-J05 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose  (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW)“ arba Nr. EM-J-002-0001-J06 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose (įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW)“.

Vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu,  daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, todėl pagal Jūsų aprašytą atvejį, Jūs atitinkate tikslinę grupę: Fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo prieigas nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomuose nekilnojamo turto objektuose, išskyrus nekilnojamojo turto objektą daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.

● Gyvenu dvibučiame name ir mes su kaimynu norime įsirengti stoteles, tai galime tik vieną bendrą? Ar atskiras galime?

Galima įsirengti dvi atskiras EV įkrovimo stoteles – fizinis asmuo, nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdantis nekilnojamojo turto objektą, jame gali įsirengti EV įkrovimo stotelę (-es) su viena prieiga (kai įrengiama  iki 11 kW stotelė), arba su keliomis prieigomis (kai įrengiamos stotelės įkrovimo prieigų suminė galia  didesnė kaip 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW).

● Kokie įsipareigojimai fiziniams asmenims atsiranda gavus finansavimą?

Pagrindiniai JP vykdytojo (fizinio asmens)  įsipareigojimai: 

 • pasiekti numatytus JP projekto rezultatus;
 • užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius (5) kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos, be VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (LEA)/VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos JP projekto finansavimo lėšos; 
 • LEA prašymu ir nustatytais terminais, pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto įgyvendinimo ir investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną; 
 • jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų ir dėl to atsiranda netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA;
 • užtikrinti, kad įrengta privati įkrovimo stotelė JP projekto įgyvendinimo metu ir penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos liktų privati, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir nebūtų įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą.
● Kokius reikia saugoti dokumentus ir kiek metų?

Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ar elektroninėse laikmenose) turi būti saugomi 5 metus po metų, kuriais projekto vykdytojui atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.

JP projekto vykdytojas privalo saugoti šiuos dokumentus:

 • susirašinėjimo su administruojančiąja institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) ir (ar) JP vykdytoju (VšĮ Lietuvos energetikos agentūra) dokumentų kopijas;
 • rezultato, kuriam taikomas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentus.
● Ar reikia kartu su paraiška pateikti  NT bendrasavininko sutikimą?
Su paraiška nekilnojamojo turto bendrasavininko sutikimo pateikti nereikia. Viena iš paraiškos teikimo sąlygų - pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę (-es) su prieiga atitinkamame nekilnojamojo turto objekte. Su mokėjimo prašymu pateikiama atitinkama JP vykdytojo deklaracija, kurioje jis patvirtina, kad yra gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo mokėjimo prašyme nurodytą prieigą atitinkamame nekilnojamojo turto objekte (-uose).
● Ar tinkami dokumentai pasirašyti paprastu parašu?
Taip, dokumentai gali būti pasirašyti ne el. parašu (pasirašyti ranka ir nuskenuoti).
● Ar nekilnojamojo turto vystytojas gali gauti paramą, paskui perduoti administratoriaus teises kitam administratoriui?
Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintą projekto finansavimo sąlygų aprašą nekilnojamojo turto vystytojui parama elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimui nenumatyta. 
● Ar yra apribojimas įkrovimo stotelių skaičiui, jeigu pvz.: fizinis asmuo turi 3 objektus Lietuvoje ir norėtų įsirengti 7 įkrovos stoteles. Ar nėra kokių nors papildomų apribojimų?

Vienoje JP projekto paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga, skaičius. Tas pats pareiškėjas gali teikti kelias paraiškas viename kvietime. Fiziniam asmeniui, vykdančiam ūkinę veiklą, skiriamas finansavimas turi atitikti nereikšmingos (de minimis) pagalbos reikalavimus: bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per 3 finansinius metus, suma neturi viršyti De minimis reglamentuose nustatytų pagalbos ribų. De minimis pagalba gali būti teikiama pagal vieną iš De minimis reglamentų, kurį pasirenka JP projekto pareiškėjas paraiškos teikimo metu. 

● Ar būtina turėti elektromobilį?
Teikiant paraišką kompensuoti dalį įkrovimo prieigos (-ų) įrengimo išlaidų elektromobilio turėti nebūtina.
● Kas bus jei įsirengsiu didesnės galios EV įkrovimo stotelę su prieigą (-omis), pvz. 44 kW suminės galios? Ar negausiu visai paramos, ar gausiu bent kaip už 22 kW suminės galios?
Didesnės galios nei nustatyta kvietime teikti paraiškas  EV įkrovimo stotelės (-ių) su prieiga (-omis) įsigijimas ir įrengimas yra netinkami finansuoti.
● Per kiek laiko reiks įsirengti stotelę?

JP projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau 12 mėn. nuo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui  datos, jei JP finansuojamas pagal kvietimus: 

 • Nr.  EM-J-002-0001-J05 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose  (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW)“; 
 • Nr. EM-J-002-0001-J06 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose (įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW)“; 
 • Nr.  EM-J-002-0001-J07 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas   daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW)“; 
 • Nr. EM-J-002-0001-J08 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas   daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW)“.
● Ar finansuojama greito įkrovimo stotelė?

Kvietime Nr.  EM-J-002-0001-J05 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW)“ – įrengiamos kintamosios srovės (AC) elektromobilio įkrovimo stotelės prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW.

Kvietime Nr. EM-J-002-0001-J06 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose (įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW)“ - įrengiamos kintamosios srovės (AC) elektromobilio įkrovimo stotelės prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW.

Kvietime Nr.  EM-J-002-0001-J07 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas   daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW)“ – įrengiamos kintamosios srovės (AC) elektromobilio įkrovimo stotelės prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW.

Kvietime Nr. EM-J-002-0001-J08 „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas   daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW)“ – įrengiamos kintamosios srovės (AC) elektromobilio įkrovimo stotelės prieigų suminė galia didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW.

● Ką reiškia įkrovimo stotelė su prieiga?
 • Elektromobilių įkrovimo stotelė – elektros inžinerinis įrenginys, turintis vieną ar daugiau elektromobilių įkrovimo prieigų ir bendrą vartotojo identifikacijos sąsają.

 • Elektromobilių įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo sąsaja, per kurią vienu metu galima įkrauti  vieną elektromobilį, arba įrenginys, kuriuo vienu metu galima sukeisti vieno elektromobilio akumuliatorių. 

● Kokius veiksmus būtina atlikti siekiant gauti kompensaciją už elektromobilių stotelės (-ių) su prieiga įrengimą?
 • pateikti paraišką, užpildant paraiškos formą;
 • įsirengti stotelę (-es) su prieiga (-omis)  iš savo lėšų: stotelę (-es) galima, bet neprivaloma, įsirengti prieš teikiant paraišką;
 • gavus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (LEA) raštą  dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui, įsirengus stotelę (-es) su prieigą (-omis), pateikti užpildytą ir pasirašytą mokėjimo prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius stotelės (-ių) su prieiga (-omis) įrengimą (elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), kuriame nurodytas elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimo adresas (-ai), perduodama prieigos elektrinė galia bei prieigų skaičius įrengimo priėmimo-perdavimo aktas, techninė specifikacija, įrengtos stotelės su prieiga  (-omis) nuotrauka (-os)); 
 • įvertinus pateiktus dokumentus, pareiškėjui bus kompensuojama kvietime numatytas procentas (pvz., fiziniams asmenims individualiuose namuose iki 40 proc. tinkamų išlaidų, paskaičiuotų pagal fiksuotąjį įkainį jeigu įrengiamos įkrovimo stotelės įkrovimo prieigų suminė galia yra ne didesnė arba lygi 11 kW).  
● Ar finansuojamas galios didinimas?

Galios didinimas nefinansuojamas.

Rekomenduojame peržiūrėti Energijos skirstymo operatoriaus informaciją dėl EV prieigų įrengimo ir galios klausimų.

● Ar fiziniams asmenims tinkami finansuoti elektros tinklo keitimo/rekonstrukcijos darbai ir medžiagos?

Dotacija mokama už elektromobilių įkrovimo stotelę (-ių) su prieiga (-omis) įsigijimą, montavimą / įrengimą ir elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti, jeigu įrengiama stotelė su dinaminiu galios valdymu.

● Kaip apskaičiuojamas dotacijos dydis fiziniam asmeniui?

EV įkrovimo stotelių su prieiga (-omis) skaičius x prieigai taikomas fiksuotasis įkainis x finansavimo intensyvumas.

Pavyzdžiui: fizinis asmuo individualiame name (-uose) nori įsirengti (su dinaminiu galios valdymu) vieną stotelę su viena prieiga ant žemės ir vieną stotelę su viena prieiga ant sienos (kai įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW), maksimali galima dotacija bus:

1 x (947,80+746,20) + 1 x (831,37+746,20) x 0,4 = 1308,63 Eur


*Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos.
** Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro šios išlaidų kategorijos:
- išlaidos už papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti;
- elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos.

● Ar tinkama finansuoti ne Lietuvoje įsigyta stotelė?

Taip, tačiau būtina, kad elektromobilio įkrovimo stotelė su prieiga atitiktų techninius reikalavimus, nustatytus kvietime teikti paraiškas. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai.

Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

● Nuo kada patirtos išlaidos laikomos tinkamomis?

Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas.

● Ar PVM tinkamas finansuoti fiziniams asmenims?

PVM yra netinkamos finansuoti išlaidos. Dotacija paskaičiuojama pagal fiksuotąjį įkainį fiziniam asmeniui be PVM. 

● Ar kompensacija mokama nuo faktiškai patirtų išlaidų ar nuo fiksuoto įkainio, kai fizinis asmuo įsigijo įkrovimo stotelę įrengimui ant žemės?

        Fiziniams asmenims namuose / soduose už elektromobilio įkrovimo stotelę su prieiga (-omis) bus kompensuojama 40% (apskaičiuojant pagal nurodytus fiksuotuosius vieneto įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų reikalavimų (kai taikoma), jeigu įrengiamos įkrovimo stotelės įkrovimo prieigų suminė galia yra ne didesnė arba lygi 11 kW) nuo fiksuoto įkainio be PVM, ne nuo faktiškai patirtų išlaidų. 

         Fiziniams asmenims namuose / soduose už elektromobilio įkrovimo stotelę su prieiga (-omis) bus kompensuojama 30% (apskaičiuojant pagal nurodytus fiksuotuosius vieneto įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų reikalavimų (kai taikoma), jeigu įrengiamos įkrovimo stotelės įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet ne didesnė arba lygi 22 kW) nuo fiksuoto įkainio be PVM, ne nuo faktiškai patirtų išlaidų.

         Fiziniams asmenims daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype už elektromobilio įkrovimo stotelę su prieiga (-omis) bus kompensuojama 60% (apskaičiuojant pagal nurodytus fiksuotuosius vieneto įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų reikalavimų (kai taikoma), jeigu įrengiamos įkrovimo stotelės įkrovimo prieigų suminė galia yra ne didesnė arba lygi 11 kW) nuo fiksuoto įkainio be PVM, ne nuo faktiškai patirtų išlaidų. 

         Fiziniams asmenims daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype už elektromobilio įkrovimo stotelę su prieiga (-omis) bus kompensuojama 45% (apskaičiuojant pagal nurodytus fiksuotuosius vieneto įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų reikalavimų (kai taikoma), jeigu įrengiamos įkrovimo stotelės įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet ne didesnė arba lygi 22 kW) nuo fiksuoto įkainio be PVM, ne nuo faktiškai patirtų išlaidų. 

● Kokia maksimali 1 stotelės įrengimo kaina fiziniam ir juridiniam asmeniui?

Įkrovimo stotelės bus finansuojamos pagal fiksuotuosius įkainius ir konkrečiame kvietime nustatytą finansavimo intensyvumą. Preliminarios skaičiuoklės pagal kvietimus:

 • Kvietimas Nr. 03-002-J-0001-J05:

Galimos gauti dotacijos EV prieigai įsirengti preliminari skaičiuoklė
(pildyti D,F stulpelius)
 

 

 •  Kvietimas Nr. 03-002-J-0001-J06:

Galimos gauti dotacijos EV prieigai įsirengti preliminari skaičiuoklė
(pildyti D,E,F,G stulpelius)

 •  Kvietimas Nr. 03-002-J-0001-J07

Galimos gauti dotacijos EV prieigai įsirengti preliminari skaičiuoklė
(pildyti D,F stulpelius)

 

 •  Kvietimas Nr. Nr. 03-002-J-0001-J08:

Galimos gauti dotacijos EV prieigai įsirengti preliminari skaičiuoklė
(pildyti D,E,F,G stulpelius)


 

● Ar gali fizinis asmuo, pateikęs paraišką įsirengti įkrovimo stotelę (t. y. pareiškėjas) pats atlikti prieigos (-ų) įrengimo darbus?

Ne, negali.  Stotelė (-ės) su prieiga (-omis) turi būti įrengiamos ir montuojamos pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, todėl jas turėtų įrengti asmenys, vykdantys elektros įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklą ir turintys atitinkamą kvalifikaciją bei teisę išrašyti stotelės su prieiga (-omis) įrengimo/montavimo perdavimo-priėmimo aktą (-us),  t. y. fiziniai asmenys (vykdantys tokią veiklą pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą) arba juridiniai asmenys (įmonės).

● Kas turi būti nurodoma stotelės su prieiga (-omis) montavimo / įrengimo akte?

JP projekto pareiškėjas turi pateikti JP vykdytojui stotelės su prieiga (-omis) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktą išrašytą pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), kuriame nurodytas elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimo adresas (-ai), įrengtos stotelės modelis, perduodama prieigos elektrinė galia bei prieigų skaičius, nurodyta, kad įrengta stotelė su prieiga (-omis) ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrina dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija).

● Dinaminis galios valdymas: turi būti funkcija ar turi veikti?

Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Sąlygų aprašas) ir kvietimo dokumentus įrengta stotelė su prieiga (-omis) ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija). Jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija - Jungtinio projekto rezultatas – įrengta ir veikianti, inter alia su visais pagal Sąlygų aprašą nurodytais funkcionalumais bei techniniais reikalavimais, prieiga, įrodomas kvietime nurodytais pateikti dokumentais. Pavyzdžiui: stotelės techninėje specifikacijoje ar lygiaverčiame dokumente turi būti nurodyta, kad stotelėje su prieiga veikia dinaminio galios valdymo funkcija; sąskaitoje faktūroje, priėmimo perdavimo ar darbų atlikimo akte turi būti nurodyta informacija apie stotelės su prieiga prijungimą prie vidaus tinklo, pagal poreikį panaudojus papildomus priedus ar įrangą, tam, kad būtų įrodytas projekto rezultatas – techninius reikalavimus (įskaitant funkcionuojantį dinaminį galios valdymą) atitinkanti ir veikianti prieiga.  

● Kam reikalingas dinaminis galios (apkrovos) valdymas?

Dinaminis galios (apkrovos) valdymas leidžia prisitaikyti prie elektros įvado galios ir padeda užtikrinti greitesnį elektromobilio įkrovimą, kai įvade yra daugiau laisvos galios, pvz., naktį, ir sumažina įkrovimo galią, kai bendras energijos suvartojimas yra didesnis. Dinaminio galios valdymo sprendimas leidžia išvengti perteklinės elektros tinklo plėtros ir sudaro prielaidas efektyviai išnaudoti turimą infrastruktūrą.

● Kokie yra techniniai reikalavimai įsirengiant įkrovimo stotelę (-es) su prieiga (-omis)?

Techniniai reikalavimai:

 • Finansuojama tik kintamosios srovės (AC) stotelė su prieiga;
 • Ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
 • Lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
 • Įrengta stotelė su prieiga (-omis) ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (JEIGU įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija);
 • Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.
● Kaip turi būti pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija?

Kai deklaraciją teikia fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą:

– deklaracijos 1 eilutėje “Deklaruojančios įmonės pavadinimas” nurodoma fizinio asmens vardas, pavardė;

– deklaracijos 2 eilutėje “Deklaruojančios įmonės kodas”, nurodomas asmens kodas, vykdomos ūkinės veiklos EVRK kodas (-ai) iš fizinio asmens verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos;

– deklaracijos 2 lapo 4 eilutėje “Deklaruoju, kad su pareiškėju „Viena įmonė“ ryšiai sieja su šiomis įmonėmis:” nurodomas  įmonės (-ių), su kuria (-iomis) paraišką teikiantį asmenį sieja ryšiai pagal jo vykdomą ūkinę veiklą, pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai).


II. Juridinių asmenų dažniausiai užduodami klausimai

● Kas yra tinkamas pareiškėjas?

JP projekto pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys – kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2 knygos 2.34 straipsnyje. 

Kvietime „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype“ Nr. 03-002-J-0001-J09 - Daugiabučio bendrojo naudojimo turto objektų valdytojas (bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, daugiabučio namo administratorius) ir siekiama įrengti stotelę su prieiga (-omis) nekilnojamojo turto objekte, priklausančiame bendrosios dalinės nuosavybės teise ar bendrai valdomame kitais teisėtais pagrindais daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – bendrasavininkas) daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.

Kvietime „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas ant prie daugiabučio namo esančio apšvietimo stulpo (atramos) arba jame“ Nr. 03-002-J-0001-J10 – pareiškėju gali būti apšvietimo tinklą valdantis juridinis asmuo, kai įkrovimo prieiga įrengiama ant esančio prie daugiabučio namo apšvietimo stulpo (atramos) arba jame. 

Kvietime „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ Nr. 03-002-J-0001-J11  pareiškėju gali būti  Viešasis arba privatus juridinis asmuo, siekiantis stotelę su prieiga (-omis) įrengti nuosavybės, patikėjimo, panaudos, nuomos teise valdomuose nekilnojamojo turto objektuose, išskyrus daugiabučio bendrojo naudojimo turto objektų valdytojus ir apšvietimo tinklą valdančius juridinius asmenis. 

Kvietime „Juridinių asmenų (atitinkančių didelės įmonės statusą) privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ Nr. 03-002-J-0001-J12 pareiškėju gali būti: viešasis arba privatus juridinis asmuo, atitinkantis didelės įmonės statusą ir siekiantis stotelę su prieiga (-omis) įrengti nuosavybės, patikėjimo, panaudos, nuomos teise valdomuose nekilnojamojo turto objektuose.  

 

● Kas yra maža ir vidutinė įmonė?

Pagal  Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą

 • maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 50 darbuotojų, o metinės šio įmonės pajamos neviršija 10 milijonų eurų arba jos balansinė turto vertė ne didesnė nei 10 milijonų eurų;

 • vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 250 darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 50 milijonų eurų arba įmonės turto balansinė vertė neviršija 43 milijonų eurų. 

Daugiau informacijos apie smulkaus ir vidutinio verslo subjektus galima rasti čia. 

● Kas yra didelė įmonė?

Įmonė priskiriama didelei įmonei, jeigu 25 proc. ir daugiau kapitalo arba balsavimo teisių tiesiogiai ar netiesiogiai turi valstybė ir (ar) savivaldybė. 

Nustatant įmonės dydį, vertinami paskutinių dviejų finansinių metų duomenys. Jeigu per paskutinius dvejus metus įmonės statusas keitėsi, vertinami paskutinių trejų metų duomenys ir statusas nustatomas pagal tai, koks statusas buvo vyraujantis, t. y. koks buvo du metus iš trijų.   

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) 2 straipsnio 24 p-te nurodyta, kad didelės įmonės – įmonės, neatitinkančios Reglamento I priede nustatytų kriterijų. 

● Kaip tinkamai pasirinkti prašomą finansavimą (pagal de minimis ar pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą) kvietime Nr. EM-J-002-0001-J11 „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“?

Jei bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per 3 finansinius metus, suma neviršija De minimis reglamentuose nustatytų pagalbos ribų, rekomenduojame rinktis prašomą finansavimą pagal de minimis reglamentus.  

Detalesnę informaciją apie nereikšmingos (de minimis) pagalbą galite rasti čia.   

● Ar kartu su paraiška reikia pateikti JP projekto pareiškėjo valdymo organo sprendimą pritarti JP projekto pareiškėjo teikiamai JP projekto paraiškai ir JP projekto įgyvendinimui?

JP projekto pareiškėjas teikdamas JP projekto paraišką patvirtina, kad JP projekto pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organas, turintis teisę priimti sprendimus, yra priėmęs sprendimą pritarti JP projekto pareiškėjo teikiamai JP projekto paraiškai ir JP projekto įgyvendinimui.

● Kokie įsipareigojimai viešiesiems arba privatiems juridiniams asmenims atsiranda gavus finansavimą?

Visi JP projekto vykdytojo įsipareigojimai nustatyti kvietime teikti paraiškas.

Pagrindiniai JP vykdytojo (viešojo arba privataus juridinio asmens)  įsipareigojimai:

 • pasiekti numatytus JP projekto rezultatus; 
 • užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos; 
 • užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus 5 metus arba 10 metų (kai finansavimas teikiamas pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą);
 • užtikrinti, kad įrengta privati įkrovimo stotelė JP projekto įgyvendinimo metu ir kvietime   nustatytu tęstinumo laikotarpiu liktų privati, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir nebūtų įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą; 
 • užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos, be VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (LEA)/VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos JP projekto finansavimo lėšos; 
 • LEA prašymu ir nustatytais terminais, pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto įgyvendinimo ir investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną; 
 • jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų ir dėl to atsiranda netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA
● Jei bus įrengta didesnės galios EV įkrovimo prieiga, pvz. 49 kW galios? Ar parama nebus skirta, ar bus skirta už 22 kW?

Didesnės galios nei nustatyta kvietime teikti paraiškas EV įkrovimo stotelės (-ių) su prieiga įsigijimas ir įrengimas yra netinkami finansuoti.

● Kaip suprantama įkrovimo stotelė su dviem prieigomis, kokia maksimali galia (kW) ir kokio dydžio kompensacija tokiu atveju galima?

Stotelės su dviem prieigomis maksimali galia yra 44 kW, kompensacija, pavyzdžiui, jei planuojama stotelė ant žemės:

(1346,70 * 2 + 1977,12) * 0,3% = 1401,16 Eur.

● Kaip apskaičiuojamas dotacijos dydis viešajam arba privačiam juridiniam asmeniui (išskyrus kai įkrovimo prieiga įrengiama ant esančio prie daugiabučio namo apšvietimo stulpo (atramos) arba jame)?

(EV įkrovimo stotelių skaičius * taikomas fiksuotasis įkainis už papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus + EV įkrovimo prieigų skaičius * prieigai taikomas fiksuotasis įkainis) * finansavimo intensyvumas. 

Pavyzdžiui juridinis asmuo nori  įsirengti vieną stotelę su viena prieiga ant žemės ir dvi stoteles su viena prieiga ant sienos, maksimali galima dotacija bus:

(1 * 1977,12 + 1 * 1346,70) * 0,3 + (2 * 1077,09 + 2 * 908,84) * 0,3 = 2188,70 Eur. 

● Nuo kada patirtos išlaidos laikomos tinkamomis?
Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d. (taikoma JP projektų paraiškoms, kurioms finansavimas skiriamas taikant de minimis reglamentus arba kai de minimis ar valstybės pagalba nėra teikiama).

Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau JP projekto paraiškos pateikimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki  LEA sprendime dėl finansavimo nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., (taikoma JP projektų paraiškoms, kurioms finansavimas skiriamas taikant Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą. 

● Per kiek laiko reikia įsirengti stotelę?
 • kvietimų Nr. EM-J-002-0001-J09 „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype“, Nr. EM-J-002-0001-J11 „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ ir Nr. EM-J-002-0001-J12 „Juridinių asmenų (atitinkančių didelės įmonės statusą) privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ pareiškėjams - per 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti ne daugiau kaip 6 mėn.;

 • kvietimo Nr. EM-J-002-0001-J10 „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas ant prie daugiabučio namo esančio apšvietimo stulpo (atramos) arba jame“ pareiškėjams - per 18 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti ne daugiau kaip 6 mėn. 

● Ar PVM yra tinkamas finansuoti viešiesiems arba privatiems juridiniams asmenims?

Valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybinių mokslo ir studijų institucijų bei viešųjų įstaigų, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, įgyvendinamų JP projektų, finansuojamų EGADP lėšomis, mišrusis PVM ir PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti.

Nurodytų pareiškėjų JP projektams tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimui taikomi fiksuotieji įkainiai su PVM.

● Kokie keliami reikalavimai JP projektui viešinti?

JP projekto vykdytojas užtikrina informavimo apie JP projektą ir komunikacijos reikalavimų nurodytų Taisyklėse laikymąsi:

 1. Pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose (privaloma) per 20 darbo dienų nuo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos paskelbia trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotos veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą. JP projekto aprašymas interneto svetainėje turi būti lengvai randamas ir aiškiai matomas bent iki projekto pabaigos (ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų rubrika nenaudojama);

 2. JP projekto vykdytojas, įgyvendindamas informavimo apie projektą veiklą turi pranešti apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“. ES emblema turi būti talpinama vadovaujantis ES investicijų stiliaus knygoje pateiktomis instrukcijomis. ES investicijų stiliaus knygą galite rasti internetiniu adresu https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas (atsidariusiame lange dalyje „Apie ES investicijų stiliaus knygą (SPAUSTI ČIA)“ rasite ES investicijų stiliaus knygą (žr. Plano „Naujos kartos Lietuva“ vizualinio identiteto priemonės“): ES investicijų stiliaus knygą galite parsisiųsti iš čia (160,4 MB);

 3. Viešinant informaciją apie įgyvendinamą JP projektą socialiniuose tinkluose privaloma naudoti tris grotažymes: #finansuojaEuroposSąjunga  #NextGenerationEU  #NaujosKartosLietuva. Jei dedama ES emblema ir teiginys „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, #finansuojaEuroposSąjunga  #NextGenerationEU grotažymių dėti nebūtina;

 4. Visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikiama informacija apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikiama informacija apie ES indėlį ir naudą.

Rekomenduojamas viešinti tekstas ir logotipai:

Galimybė gauti paramą (nurodoma dotacijos suma, centų tikslumu) iš jungtinio projekto „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ pateikus paraišką Lietuvos energetikos agentūrai pagal paskelbtą kvietimą „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ paskatino (nurodyti pareiškėjo pavadinimą) suplanuoti įsirengti (nurodyti prieigų skaičių) elektromobilio įkrovimo prieigų.

Jungtinio projekto projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

(atsisiųsti)                                                                    (atsisiųsti)                                                   (atsisiųsti)

● Ar gali juridinis asmuo, pateikęs paraišką įsirengti įkrovimo stotelę (t. y. pareiškėjas) pats atlikti prieigos (-ų) įrengimo darbus?

Ne, negali.  Stotelė (-ės) su prieiga (-omis) turi būti įrengiamos ir montuojamos pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, todėl jas turėtų įrengti asmenys, vykdantys elektros įrenginių įrengimo ar eksploatavimo veiklą ir turintys atitinkamą kvalifikaciją bei teisę išrašyti stotelės su prieiga (-omis) įrengimo/montavimo perdavimo-priėmimo aktą (-us),  t. y. juridiniai asmenys (įmonės), arba fiziniai asmenys (vykdantys tokią veiklą pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą).