DUK (BAIGUSIEMS GALIOTI KVIETIMAMS)
DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI – DUK

BENDRA INFORMACIJA APIE JUNGTINIUS PROJEKTUS

Kas yra Jungtinis projektas

Jungtinis projektas (toliau - JP) – grupę projektų, kuriais siekiama bendro tikslo ir kuriuos sujungus į grupę būtų pasiektas geriausias rezultatas ir investicijų kokybė, jungiantis projektas, už kurio inicijavimą ir įgyvendinimą arba tik įgyvendinimą atsakingas šio jungiančio projekto vykdytojas (šiuo atveju VšĮ Lietuvos energetikos agentūra – toliau LEA)

Kas yra Jungtinio projekto projektas

Jungtinio projekto projektas (toliau – JP projektas) – jungtinio projekto vykdytojo atrinktas projektas, kuriuo siekiama jungtinio projekto tikslo.    

INFORMACIJA APIE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGAS


Kokios JP projektų remiamos veiklos?
 1. Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT visoje Lietuvoje / Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. Nefinansuojama jeigu JP projekto pareiškėjas planuoja diegti naują biokuro katilą, nekilnojamojo turto objekte, kuris yra registruotas vienoje iš 5 didžiausių miestų (Vilniaus miestas, Kauno miestas, Klaipėdos miestas, Šiaulių miestas, Panevėžio miestas) centralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje, patvirtintoje savivaldybių šilumos ūkio specialiuosiuose planuose, kituose teisės aktuose arba lygiavertėse informacinėse sistemose. Finansavimas bus skiriamas tik šilumos siurbliams.
  Neefektyviai biomasę naudojantis katilas – šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią būsto šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis bei sumontuotas būste.

 2. Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie CŠT visoje Lietuvoje / Vidurio ir Vakarų Lietuvoje.
  Iškastinį kurą šilumos gamybai naudojantis šilumos gamybos įrenginys – šilumos gamybai iškastinį kurą naudojantis įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią būsto šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis bei sumontuotas būste.

  Kada galima pradėti įrengimo veiklas?

  Nuo projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo dienos (2023-07-26), t. y.  namų ūkiui (gyventojui, kuris planuoja teikti paraišką)  PVM sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir (ar) montavimo/ įrengimo perdavimo-priėmimo aktas turi būti ne ankstesnės kaip 2023-07-26 dienos datos.4

  Kokie reikalavimai JP projektų paraiškoms?

  Nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pakeisti katilą turi priklausyti vienam iš šių pogrupių: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas; butas gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastate; kiti (sodų) paskirties pastatai – sodininkų bendrijose esantys sodo namai; ir jo statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užregistruota VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre: 

  • 100 proc. nekilnojamojo daikto baigtumu, arba;
  • ne mažiau 80 proc. baigtumu ir statybą leidžiantis dokumentas (leidimas statyti naują statinį, gautas iki 2020 m. sausio 1 d.).

  Nekilnojamojo turto objektas gali būti aprūpinamas šilumos energija, kuri gaminama neefektyviame biomasę naudojančiame katile arba iškastinį kurą naudojančiame katile, įrengtame gretimame VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre užregistruotame statinyje.

  Gali būti perkama ir montuojama tik nauja nenaudota įranga.

  Kas gali teikti paraiškas?
  • Namų ūkiai, neprijungti prie CŠT sistemos.
  • Fizinis asmuo, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis nekilnojamojo turto objektą, kuriame siekia pakeisti neefektyvų biomasę naudojantį katilą arba iškastinį kurą naudojantį katilą į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas. 

  Paraiškoje finansuoti JP projektą gali būti nurodytas tik vienas nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pakeisti tik vieną šilumos gamybos įrenginį iki pažangos priemonės įgyvendinimo pabaigos (2029 m. III ketv.).

  Partneriai  negalimi.

  Kokius dokumentus reikia teikti su paraiška?

  Užpildoma elektroninė paraiškos forma (nuoroda bus pateikta nuo Kvietimo paskelbimo pradžios LEA interneto svetainėje) ir pateikiami:

  • JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, kuriame siekia pakeisti neefektyvų biomasę naudojantį katilą arba iškastinį kurą naudojantį katilą į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, objekto unikalų numerį;
  • Jeigu nekilnojamojo turto objekte, kuriame įgyvendinama JP projekto veikla, yra registruota juridinio asmens arba fizinio asmens vykdoma ūkinė veikla, tuomet su paraiška pateikia „Viena įmonė“ deklaraciją.

  LEA turės teisę iš JP projekto pareiškėjo paprašyti pateikti keičiamo katilo fotonuotrauką ir (ar) kitus vertinimui reikalingus, papildomus dokumentus (detalus papildomų dokumentų sąrašas bus pateiktas kvietimo teikti paraiškas dokumentuose).

  Ar galima vieno kvietimo metu, teikti daugiau nei vieną paraišką?
  Jei pareiškėjas nuosavybės teise valdo kelis nekilnojamojo turto objektus, kuriuose siekia pasikeisti neefektyvų ar taršų katilą, tuomet turi teikti atskiras paraiškas kiekvienam nekilnojamojo turto objektui.

  Paraiškoje finansuoti JP projektą gali būti nurodytas tik vienas nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pakeisti tik vieną šilumos gamybos įrenginį iki pažangos priemonės įgyvendinimo pabaigos (2029-09-01), todėl galima teikti tik vieną paraišką vienam nekilnojamojo turto objektui.
  Kaip atrenkamos paraiškos?

  Paraiškos bus atrenkamos tęstinės atrankos būdu, t. y. po kvietimo paskelbimo dienos paraiškos bus priimamos, įvertinamos ir  patvirtinamos arba atmetamos, jeigu neatitiks visų keliamų reikalavimų nurodytų Energetikos ministerijos patvirtintose projektų finansavimo sąlygose ir kvietime. Patvirtintoms paraiškoms bus skiriamas finansavimas iki pasibaigs šiai priemonei įgyvendinti numatyta skirti lėšų suma.

  Kaip apskaičiuojama parama?
  Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotieji vieneto įkainiai pagal produkto tipą, dauginami iš konkretaus įrenginio techniniame pase nurodytos galios (įkainiai nurodyti Europos socialinio fondo agentūros atliktame tyrime), kadangi kompensacija skiriama iki 50% fiksuoto įkainio, gautą sumą padaliname pusiau. Taip galima preliminariai apsiskaičiuoti galimą kompensuojamąją sumą.

  Į katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotuosius vieneto įkainius įeina: atitinkamos galios naujai diegiamo šilumos gamybos įrenginio kaina. Pagal nacionalinius teisės aktus PVM yra tinkamas finansuoti ūkio subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM susigrąžinti. Įgyvendinant skirtingus Investicijų programos veiksmus, projekto vykdytojais bus ūkio subjektai, kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotuosius vieneto įkainius be PVM, ir projekto vykdytojai, kurie PVM nesusigrąžins ir taikys fiksuotuosius vieneto įkainius su PVM.

  Kada išmokamos paramos lėšos?

  JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką finansuoti JP projektą patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik įrengęs naują biokuro katilą arba šilumos siurblį.

  Įgyvendinus projektą, t.y. pagal reikalavimus įrengus naują katilą ar šilumos siurblį – kompensuojama ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, pagal patvirtintus fiksuotus įkainius.

  Avanso mokėjimai neatliekami.

  JP projekto pareiškėjo maksimali projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių. Pareiškėjęs įgyvendinęs projektą  gali teikti mokėjimo prašymą kompensacijai gauti.

  LEA įvertinus JP projekto pareiškėjo pateiktą mokėjimo prašymą kompensacijai gauti - per 10 d. d. išmoka finansavimui skirta sumą.

  Kokie įsipareigojimai įgyvendinus projektą?
  Pagal Energetikos ministerijos patvirtintas projektų finansavimo sąlygas, JP projekto vykdytojas turės užtikrinti investicijų tęstinumą 5 metus po projekto finansavimo pabaigos (be atsakingos institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos).
  Ar numatyta kompensacija keičiant koklinį pečių?
  Jei šilumos įrenginys (koklinis pečius/židinys ar pan.) veikė (veikia) tik oro šildymo principu, kompensacija katilo keitimui negalės būti skirta.

  Pagal Energetikos ministerijos patvirtintas projektų finansavimo sąlygas gali būti keičiamas:
  • neefektyviai biomasę naudojantis katilas – šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią būsto šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis; sumontuotas būste 
  arba
  • iškastinį kurą šilumos gamybai naudojantis šilumos gamybos įrenginys – šilumos gamybai iškastinį kurą naudojantis įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią būsto šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis; sumontuotas būste.
  Ar galiu keist į oras–oras šilumos siurblį arba dujinį katilą?

  Pagal Energetikos ministerijos patvirtintas projektų finansavimo sąlygas, katilo keitimas į šilumos siurblį oras—oras / dujinį katilą nefinansuojamas.

  Į kokius produktus galima keisti senus katilus, numatyta Europos socialinio fondo agentūros atliktame tyrime. 

  Ar galime teikti paraišką dėl kompensacijos, jei norime pasikeisti katilą bute?

  Pagal Energetikos ministerijos patvirtintas projektų finansavimo sąlygas, katilų keitimas daugiabučiame name nefinansuojamas.

  Nekilnojamojo turto objektas, kuriame siekiama pakeisti neefektyvų biomasę naudojantį katilą arba iškastinį kurą naudojantį katilą į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas, turi priklausyti vienam iš šių pogrupių, kaip apibrėžta statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“:

  • gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas;
  • butas gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastate;
  • kiti (sodų) paskirties pastatai – sodininkų bendrijose esantys sodo namai.
  Minėti nekilnojamojo turto objektai ir jų statyba teisės aktų nustatyta tvarka turi būti užregistruoti VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre.
  Ar galiu įsigyti naudotą katilą ir gauti kompensaciją?

  Ne, gali būti perkama ir montuojama tik nauja nenaudota įranga.

  Ar esu tinkamas pareiškėjas jei gyvenu, viename iš didžiųjų miestų, centre?

  Tinkamas, jei planuojama įsirengti tik šilumos siurblius. Nefinansuojama jeigu JP projekto pareiškėjas planuoja diegti naują biokuro katilą, nekilnojamojo turto objekte, kuris yra registruotas vienoje iš 5 didžiausių miestų (Vilniaus miestas, Kauno miestas, Klaipėdos miestas, Šiaulių miestas, Panevėžio miestas) centralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje, patvirtintoje savivaldybių šilumos ūkio specialiuosiuose planuose, kituose teisės aktuose arba lygiavertėse informacinėse sistemose. Finansavimas bus skiriamas tik šilumos siurbliams.

  Kaip galiu keisti paraiškoje nurodytą investiciją?

  Jeigu norima pakeisti naujai įsigyto šilumos įrenginio tipą arba galią (arba abu vienu metu), kurie buvo nurodyti paraiškoje, el. paštu [email protected] teikiamas laisvos formos prašymas, kuriame nurodoma finansavimo sąlygų keitimo priežastis ir pridedami pakeitimą pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra/ sąskaita faktūra, techninė specifikacija, montavimo darbų perdavimo-priėmimo aktas, naujo šilumos įrenginio nuotraukos).

  Mokėjimo prašymo formoje automatiškai pagal faktinę naujai įrengto įrenginio galią apskaičiuotas finansavimas neturi viršyti rašte dėl finansavimo skyrimo pareiškėjui numatytos skirti sumos. Visi išlaidas pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikiami kartu su laisvos formos prašymu ir atitikti įsigyto šilumos įrenginio techninėje specifikacijoje nurodytus duomenis priklausomai nuo atliekamų tikslinimų, t. y. įrenginio tipas, Prated galia.