kodėl ENSMOV Plus?

Kodėl projektas „ENSMOV Plus“?


Projekto teikiama technine pagalba siekiama užtikrinti, kad dalijimasis patirtimi duotų teigiamą poveikį ir pagerintų politikos įgyvendinimą ir stebėseną. Svarbi priemonė aktyviam valdžios institucijų įsitraukimui bus Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 str. platformos (sukurtos pagal IEE ENSPOL ir šiuo metu ENSMOV projektus) atnaujinimas. Ši programa apims keletą svarbių energijos sutaupymo monitoringo ir vertinimo (angl. energy saving monitoring & verification - EMV) ir politikos įgyvendinimo temų ir tikimasi, kad jos dėka padidės 150 unikalių dalyvių (iš kurių mažiausiai 45 valstybės pareigūnai). Visa tai leis sklandžiau pereiti prie naujos EED 7 straipsnio pagal paketą „Fit-for-55“.

Projekto „ENSMOV Plus“ įgyvendinimo metu vykdoma veikla ir ištekliai apims visą politikos ciklą, palengvins dalijimąsi patirtimi ir užtikrins, kad žinias ir informaciją būtų lengva rasti ir naudoti. Projekte bus sprendžiami tiek trumpalaikiai ir konkretūs klausimai, tiek ilgalaikiai strateginiai požiūriai, skirti energijos vartojimo efektyvumo politikos veiksmingumui didinti. Pagrindinis dėmesys projekte bus skiriamas iššūkiams, susijusiems su 2023 m. nauja EED redakcija ir jos sąsajomis su platesniu „Fit-for-55“ paketu.

Įgyvendinant projektą taip pat bus toliau plėtojama ENSMOV dalijimosi žiniomis platforma, kurioje galima rasti visą svarbią informaciją apie EED 7 straipsnį ir jo įgyvendinimą.

Konsorciumas sudarytas iš 12 valstybių narių partnerių: Austrijos, Kroatijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Rumunijos ir Slovėnijos.

Pastaba: priėmus naują EED redakciją, 7 straipsnis taps 8 straipsniu. Šiuo metu nauja redakcija dar nepriimta ir dauguma suinteresuotųjų šalių vis dar įpratusios prie dabartinės EED 7 straipsnio numeracijos.