audito atlikimo priemonės

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra siekia rezultatyvių ir geros kokybės energijos vartojimo auditų, atitinkančių jiems nustatytų reikalavimų. Gerai atliktas auditas yra pirmasis žingsnis gero rezultato link. Šiuo tikslu dalinamės turimais dokumentais ir rekomendacijomis, kurie skirti pagerinti energijos vartojimo auditų kokybę.

● Užsakovo pateikiami išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito įvesties duomenys

Energijos vartojimo auditų rezultato kokybė priklauso nuo abipusio pastato valdytojo ir auditoriaus rūpesčio. Siekiant sklandesnio audito atlikimo bei pastato valdytojo ir auditoriaus bendradarbiavimo, reikalingas ir užsakovo supratimas apie audito atlikimo procesą bei pastato informaciją, reikalingą auditui atlikti. Esminė informacija apie pastatą, jo charakteristikas ir naudojimo ypatybes yra pradiniai duomenys auditui atlikti.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra šiuo tikslu parengė dokumentą-informacijos sąrašą Užsakovo pateikiami išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito įvesties duomenys (PDF), skirtą viešųjų pastatų valdytojams, planuojantiems pastato modernizavimą. Kviečiame pasinaudoti minėtu informacijos sąrašu, skirtu būsimiems audito užsakovams įvertinti, kokia informacija auditui atlikti yra reikalinga. Atsakingai pasiruošus informacijos rinkinį iki kontakto su auditoriumi, gali būti gerokai sumažinama audito atlikimo trukmė ir padidintas našumas.

● Savikontrolės atitikties energijos vartojimo audito viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikai kriterijai

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – LEA), vadovaudamasi Atliktų energijos vartojimo auditų ataskaitų atitikties patikros ir kokybės vertinimo reglamentu, atlieka auditų atitikties metodikai  vertinimą ir apie šį atliktą vertinimą informuoja energijos vartojimo auditorius, kad jie atsižvelgtų į pasitaikančias neatitiktis, klaidas ir nuokrypius nuo gerosios praktikos. LEA kviečia pastatų auditorius, prieš pateikiant jai galutinę audito ataskaitos versiją, atlikti savikontrolę pagal kriterijus, kuriais vadovaujantis bus atliekamas auditų atitikties vertinimas.

Savikontrolės kriterijų taikymas

LEA, siekdama nuolatos didinti atliekamų auditų kokybę ir sukuriamą vertę suinteresuotosioms šalims, auditoriams siūlo pasitikrinti jų atlikto pastatų audito atitiktį metodikai, pagal LEA parengtą ir paskelbtą Savikontrolės atitikties energijos vartojimo audito viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikai kriterijų sąrašą (PDF).

● Vadovėlis „Energijos vartojimo pastatuose auditas“

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra dalinasi šiuo Vilniaus Gedimino technikos universiteto specialistų parengtu „Energijos vartojimo pastatuose auditas“ (PDF) vadovėliu. Vadovėlyje supažindinama su energijos vartojimo auditų atlikimo pastatuose modeliais šalyje ir užsienyje, apžvelgti kai kurie energijos vartojimo audito modeliai, atskleistos jų ypatybės, pateikti šių modelių taikymo Lietuvoje siūlymai. Remiantis apžvelgtais modeliais suformuoti du rekomenduojami modeliai (apžvalginis ir išsamusis), atskleistas jų turinys ir ypatybės. Pateikti energijos vartojimo audito vykdymo metodikos teoriniai pagrindai. Pristatomi pastatų ir jų inžinerinių sistemų energinėms charakteristikoms matuoti naudojami prietaisai.

● Rekomendacijų energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams rinkinys

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA), vykdydama energijos vartojimo pastatuose atliekamų auditų (toliau – auditas) kokybės priežiūrą, surinko ir susistemino informaciją apie dažniausiai auditų ataskaitose pasitaikančias klaidas bei neatitiktis Pastatų metodikai, kurių pagrindu parengė ir viešai skelbia šį auditoriams skirtą Rekomendacijų energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams rinkinį jų atliekamų auditų kokybei gerinti.

Šiuo Rekomendacijų rinkiniu siekiama apibendrinti veiksmus, kuriuos auditoriams sistemingai taikant praktikoje pagerėtų atliekamų auditų kokybė. Pateikiamos gairės ir rekomendacijos iliustruoja sprendimus ir principus, kuriuos pritaikius gali būti išvengiama dažniausiai pasitaikančių neatitikčių Pastatų metodikai. Eliminuojant auditų kokybę prastinančius ir pritaikius naudą kuriančius veiksmus tikimasi pagerinti atliekamų auditų kokybę.

REKOMENDACIJŲ RINKINIO TURINYS

Rekomendacijų rinkinyje pateikiama ir paaiškinama:
.....energijos vartojimo audito pastatuose nauda;
.....bendrosios gairės audito proceso dokumentavimui bei detalizuojamos auditų kokybės priežiūros procedūros;
.....siekdama aukštesnės auditų kokybės, LEA auditoriams ir auditų užsakovams savo interneto svetainėje pateikia rekomenduojamas priemones auditui atlikti;
.....audito ataskaitose dažniausiai pasitaikančios neatitiktys Pastatų metodikai ir jų šalinimo būdai;
.....audito ataskaitose dažniausiai pasitaikančios neatitiktys, išryškėjančios projekto įgyvendinimo metu;
.....pateikiamos gairės, kaip pateikti audito ataskaitoje reikalaujamą informaciją, atlikti matavimus bei skaičiavimus. Taip pat nurodoma kaip atlikti skaičiavimus (su formulėmis), kurie nėra nurodyti Pastatų metodikoje;
.....atsakoma į dažniausiai užduodamus auditorių klausimus.

Rekomendacijų rinkinys bus periodiškai atnaujinamas, papildant auditoriams aktualia informacija.

● Energijos vartojimo audito pramonės įmonėse vadovas

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra dalinasi šiuo „Energijos vartojimo audito pramonės įmonėse vadovu“ (PDF), kuris skirtas energijos vartojimo efektyvumui pramonėje pagerinti. Leidinyje pateikta išsami informacija apie:

  • Energijos generavimo sistemas;
  • Degimo proceso valdymą;
  • Vėdinimo, šaldymo, garo ir šalto vandens ruošimo sistemas;
  • Elektros įrangą;
  • Kogeneracijos taikymo Lietuvos pramonės įmonėse aspektai;
  • Antrinės šilumos panaudojimą.