auditų pateikimas įmonėms

Bendrojo pobūdžio informacija apie energijos vartojimo efektyvumo didinimą didelėse įmonėse

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 11 straipsnyje nustatyta, kad įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (t. y. didelės įmonės), privalo teikti energijos vartojimo audito ataskaitas minėtame įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis. Informacijos teikimas organizuojamas tokia tvarka:

1. Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-46 (toliau – Ataskaitų teikimo aprašas) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos iš Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos gautais  ir 2021 m. gruodžio mėn. Agentūrai pateiktais 2020 m. didelių įmonių sąrašais, vadovaujantis Ataskaitų teikimo aprašu, informavo dideles įmones apie jų prievolę ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 5 d. pateikti energijos vartojimo audito ataskaitas.

 •Įmonių, kurios iki 2024 m. gruodžio 5 d. privalo pateikti energijos vartojimo audito ataskaitas, sąrašas  

 •Įmonių, kurios iki 2023 m. gruodžio 5 d. privalo pateikti energijos vartojimo audito ataskaitas, sąrašas   Įmonių, kurios iki 2022 m. gruodžio 5 d. privalo pateikti energijos vartojimo audito ataskaitas, sąrašas   Įmonių, kurios iki 2021 m. gruodžio 5 d. privalo pateikti energijos vartojimo audito ataskaitas, sąrašas

2. Nuo prievolės atlikti auditą atleidžiamos Didelės įmonės, kurios atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

- yra bankrutavusios, likviduojamos, sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklą;
- įmonei iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros;
-  nevykdo ekonominės veiklos, nepriklausomai nuo Didelės įmonės teisinės formos;
-  metinės energijos sąnaudos visuose nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose, įrenginiuose, technologiniuose procesuose ir Transporto priemonėse, neatsiejamuose nuo Didelės įmonės veiklos bei būtinų šiai veiklai vykdyti, sudaro 20 ar mažiau procentų nuo visų metinių energijos sąnaudų, nepriklausomai nuo įmonės audituojamų objektų turto valdymo formos;
-  įmonė neturi pastatų, patalpų, įrenginių, Transporto priemonių, valdomų nuosavybės teise.

3. Tuo  atveju, kai įmonės yra atleidžiamos nuo prievolės atlikti energijos vartojimo auditą, jos iki gruodžio 5 d. privalo pateikti Ataskaitų teikimo aprašo IV skyriuje „KITOS BŪTINOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS“ nurodytą informaciją Agentūrai el. p. [email protected].

4. Tvarkos aprašas numato, kad auditas įmonėje neprivalo būti atliekamas jei įmonė yra įgyvendinusi arba įgyvendina nepriklausomos organizacijos pagal atitinkamus Europos Sąjungos ir tarptautinius standartus sertifikuotą energijos vartojimo vadybos sistemą arba aplinkos vadybos sistemą. Aplinkos vadybos sistema turi apimti ir audito atlikimą.

5. Įmonės, įsidiegusios 4 punkte įvardytas vadybos sistemas, pateikia įgyvendinamos vadybos sistemos aprašymą, efektyvumo didinimo priemonių pasiūlymų suvestinę, vadybos sistemos galiojančio sertifikato kopiją.

6. Lietuvos Respublikoje įsteigti (veiklą vykdantys) užsienio juridinio asmens filialai ir (ar) jų atstovybės energijos vartojimo auditą gali atlikti arba savarankiškai, arba kartu su šį filialą ir (ar) jų atstovybę įsteigusiu užsienio juridiniu asmeniu.

Pagal Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148, nuostatas energijos vartojimo auditą atlieka sertifikuoti auditoriai arba įmonių vidaus ekspertai, kuriems yra išduotas galiojantis kvalifikacinis atestatas energijos vartojimo auditui atlikti.

7. Atlikto energijos vartojimo audito ataskaita, laikantis Ataskaitų teikimo apraše visų nustatytų šioms ataskaitoms teikti konkrečių reikalavimų, turi būti pateikiama Agentūrai el. p. [email protected].

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad aukščiau yra išvardyti tik patys svarbiausi, bet ne visi Jums keliami reikalavimai ir įsipareigojimai, nurodyti Ataskaitų teikimo apraše.