Galiojantys kvietimai teikti paraiškas


Šiame skirsnyje skelbiami kvietimai teikti paraiškas gauti investicinę paramą saulės elektrinėms sausumoje

 


● „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ (2024-03-06 Nr. 03-005-J-0001-J02)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

Jungtinis projektas „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ 

2024-03-06  Nr. 03-005-J-0001-J02 

 1.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

 1.1.

Atsakinga  institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra   

 1.2.

Administruojančioji institucija

 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 
​☐ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra  

 1.3.

Programa

☐ 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa 
 Planas „Naujos kartos Lietuva“ 

 1.4.

Finansavimo forma

 01 Dotacija 

 1.5.

Regionas

 Netaikoma 
☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 
☐ Sostinės regionas 

 1.6.

Apskritis

 Netaikoma 

 1.7.

JP projektų atrankos būdas

Tęstinė atranka

 1.8.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

54 864 971,55 Eur

 1.8.1.

ES fondų lėšos 

Netaikoma
​☐​ Europos regioninės plėtros fondas_______ eur. 
​☐​ Europos socialinis fondas +___________eur. 
​☐​ Sanglaudos fondas____________eur. 
​☐​ Teisingos pertvarkos fondas_____________eur.  

 1.8.2.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP)  subsidijos lėšos 

EGADP subsidijos nepanaudotos lėšos 54 864 971,55 Eur

 

 1.8.3.

EGADP paskolos lėšos 

Netaikoma
​​☐ EAGDP paskolos nepanaudotos lėšos _______ eur.  

 1.8.4.

Bendrojo finansavimo lėšos 

Netaikoma

 1.8.5.

Valstybės biudžeto lėšos 

Netaikoma

 1.8.6.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti  pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti 

Netaikoma

 1.9.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais)

Netaikoma

 1.10.

Finansuojamoji dalis

35 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio nurodyto 2.7 papunktyje

 1.11.

Nuosavo įnašo dalis

65 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio

 2. BENDRI REIKALAVIMAI

 2.1.

Finansuojama JP projektų veikla

Saulės elektrinių iki 500 kW (toliau – mažos galios saulės elektrinės) įrengimas (neapima jau pastatytos saulės elektrinės galios didinimo).

 2.2.

Galimi JP projektų pareiškėjai

   1. Labai mažos ir mažos įmonės (toliau - LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo;
   2. Ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
   3. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (toliau – AIEB), kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą;
   4. Piliečių energetikos bendrijos (toliau – PEB), kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės ir kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą;
   5. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės ir kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą.

 2.3.

Pareiškėjų tipas

☒ Viešasis
☒ Privatusis

 2.4.

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumai, MW.

 2.5.

Minimali siektina reikšmė

Netaikoma

 2.6.

Reikalavimai JP projektams

   1. Pagal vieną kvietimą teikti paraiškas vienas JP projekto pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. JP projekto pareiškėjas paraiškoje gali nurodyti kelis nekilnojamojo turto objektus, kuriuose siekia įrengti mažos galios saulės elektrinę (neapima jau pastatytos saulės elektrinės galios didinimo), jei bendra planuojamų įrengti saulės elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 500 kW;   
   2. Partneriai nėra galimi;
   3. JP projektas įgyvendinamas JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais ne mažiau kaip 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos valdomame nekilnojamajame turte. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai iki paraiškos pateikimo privalo būti registruoti Nekilnojamojo turto registre;
   4. Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   5. Finansavimas nėra skiriamas JP projektams, kai saulės elektrinės įsigyjamos iš kitų asmenų, kurie jas stato ir eksploatuoja vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalimi.

Išlaidų tinkamumo reikalavimai:

   6. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
   7. JP projekto tinkamos finansuoti išlaidos: mažos galios saulės modulių įsigijimo išlaidos; įtampos keitiklių įsigijimo išlaidos; mažos galios saulės elektrinės montavimo darbų išlaidos; kitų mažos galios saulės elektrinės įrengimui reikalingų komponentų įsigijimo išlaidos (mažos galios saulės elektrinės laikančiosios konstrukcijos, viršįtampių apsauga, kabeliai, kitos medžiagos (varžtai ir kiti montavimui reikalingi komponentai). Įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti;
   8. JP projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti tik nuo paraiškos pateikimo JP vykdytojui (viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai, toliau – LEA) dienos;
   9. Jeigu JP projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LEA dienos (pasirašoma kvietimo 2.6 papunkčio 7 dalyje išvardytų komponentų pirkimo–pardavimo sutartis arba pradedami montavimo darbai), visas JP projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas;
   10. Pridėtinės vertės mokestis yra netinkamos finansuoti JP projekto išlaidos;
   11. JP projektų viešinimo išlaidos yra netinkamos finansuoti išlaidos;
   12. JP projektų vykdytojams projekto administravimo išlaidos yra netinkamos finansuoti išlaidos.
   13. Kryžminis finansavimas netaikomas.

 2.7.

Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

Versija

 

Pavadinimas

Dydis (eurais arba proc.)

Matavimo vienetas

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

FĮ-04-03

03

 

Saulės elektrinės 1 kW įrengtosios galios fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM

1073,42

Eur/1 kW

Kaip įrodymą, kad pasiekti JP projekto rezultatai, JP projekto vykdytojas su galutiniu mokėjimo prašymu turės pateikti:
   1) mažos galios saulės elektrinės įsigijimą (tapimą elektrinės savininku) pagrindžiančių dokumentų, kuriuose būtų nurodyta saulės elektrinės įrengtoji galia, ir atliktus darbus įrodančių dokumentų kopijas;
   2) mažos galios saulės elektrinės techninius duomenis (įrenginio pasą ir (ar) techninę specifikaciją);
   3) gamintojai: leidimą gaminti elektros energiją (kai taikoma) arba rangovo deklaraciją elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW; gaminantys vartotojai: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą–pažymą elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 100 kW arba rangovo deklaraciją elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW;
   4) įrengtos mažos galios saulės elektrinės fotonuotraukas (įskaitant techninių parametrų nuotraukas);
   5) PEB ir AIEB statusą patvirtinančią informaciją (kai taikoma).

 2.8.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

JP projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus)

 2.9.

JP projektų specialieji atrankos kriterijai

Eil. Nr.

Kriterijaus tipas

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo metodas

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus svorio koeficientas

1.

Specialusis

Paraišką teikiantis subjektas

Vertinama, ar JP projektų pareiškėjai yra:
 √  LMMĮ, registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo;
 √  ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
 √  AIEB, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą;
 √  PEB, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės ir kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą;
 √  pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės ir kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą.

 2.10.

JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.11.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

   1. Nėra numatyta apribojimų JP projektų pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui;
   2. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojama JP projektų veikla tiesiogiai prisidės prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje:
   2.1. JP projektų rezultatas – papildomi saulės elektrinių pajėgumai – tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo, neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui;
   2.2. įgyvendinant aplinkos tikslą “Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą”:
   2.2.1. kaip įrodymą, kad mažos galios saulės elektrinės įrengimo darbai atlikti, su mokėjimo prašymu JP projekto vykdytojas turės pateikti leidimą gaminti elektros energiją (kai taikoma). Prieš gaudamas leidimą gaminti JP projekto vykdytojas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai teikia įsipareigojimą, kad elektrinė bus išmontuota, kai nebegalios leidimas gaminti ir jei nebus vykdoma kita veikla, atitinkanti teisės aktų reikalavimus. Įpareigojimas nugriauti elektrinę nustatytas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 5 punkte;
   2.2.2. JP projekto pareiškėjas paraiškoje turės patvirtinti, kad  bus laikomasi reikalavimų dėl statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo, nustatytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
   2.3. Įgyvendinant aplinkos tikslą “Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimo tikslas”, iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti:
   2.3.1.atlikęs poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir su paraiška pateikti atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros) galiojantį sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (arba nuorodą (-as), jei tokie dokumentai skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje), kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai saugomų teritorijų institucija, nurodyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, aplinkos ministro nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas;
   2.3.2. jeigu saulės elektrinės įrengimas susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, turi būti atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas ir pateikta atsakingos institucijos (už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos) galiojanti išvada.

 2.12.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių nuo JP vykdytojo rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 31 d. JP vykdytojas gali vieną kartą pratęsti JP projekto įgyvendinimo laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 31 d.

 2.13.

Reikalavimai valstybės pagalbai

   1. Pagal Aprašą JP projektams teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba JP projektams yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 5 dalį, 6 dalį, 7 dalies a punktą, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus.
   2. JP projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka LEA pagal Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lape (Aprašo 2 priedas) nurodytus vertinimo kriterijus;
   3. Valstybės pagalba nėra teikiama:
   3.1. JP projekto pareiškėjui, jeigu jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte;
   3.2. JP projekto pareiškėjui, kuriam išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;
   3.3. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje;
   4. Valstybės pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams;
   5. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:
   5.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;
   5.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu taip susumavus didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 7 dalyje nustatyto pagalbos intensyvumo;
   6. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje;
   7. LEA paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, o suteiktą valstybės pagalbos sumą per 20 darbo dienų nuo paraiškos patvirtinimo dienos registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre;
   8. Informacija ir dokumentai, susiję su valstybės pagalbos teikimu, saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo dienos.

 2.14.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo

   1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumą 5 metus po JP finansavimo pabaigos pagal Taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus:
   1.1. JP projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po JP finansavimo pabaigos be administruojančiosios institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos;
   2. JP projekto vykdytojas turi atsiskaityti LEA už JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimų užtikrinimą ir tinkamai saugoti su JP projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus:
   2.1. LEA per 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos  turi teisę bet kada paprašyti JP projekto vykdytojo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitų dokumentų, reikalingų vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
   2.2. JP projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 10 metų po metų, kuriais JP projekto vykdytojui buvo atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.
   3. Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

 2.15.

Informavimas apie JP projektą ir komunikacija:

   1. JP projekto vykdytojas užtikrina informavimo apie JP projektą ir komunikacijos reikalavimų nurodytų Taisyklėse laikymąsi:
   1.1.   Pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo LEA rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos paskelbia trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą;
   1.2.   Įgyvendindamas informavimo apie JP projektą veiklą ar kitas komunikacijos veiklas, susijusias su ES finansavimu, visuomenei, žiniasklaidai ir kitoms tikslinėms auditorijoms turi pranešti apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“ taip, kaip nurodyta EK leidinyje „ES emblemos naudojimas vykdant 2021–2027 m. ES programas“ (leidinys skelbiamas adresu 2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/es-emblemos-naudojimas-vykdant-2021-2027-m-es-programas), Finansų ministerijos leidinyje „ES investicijų stiliaus knyga“ ir CPVA leidinyje „Komunikacijos vadovas projektų vykdytojams“ (leidiniai skelbiami adresu 2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas). Taip pat JP projekto vykdytojas turi matomai pranešti apie projekto finansavimą pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.
   1.3.   Visuomenei skirtuose dokumentuose, susijusiuose su JP projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikti informaciją apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikti informacija apie ES indėlį ir naudą;
   1.4.   Turi užtikrinti galimybę ES institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų prašymu susipažinti su komunikacijos ir matomumo medžiaga, taip pat užtikrinti, kad ES būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą. Svetainėje esinvesticijos.lt, Finansų ministerijos interneto svetainėje finmin.lrv.lt, EK interneto svetainėje kohesio.eu ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse bus skelbiama: JP projekto vykdytojo pavadinimas, paraiškos finansuoti JP projektą įvertinimo patvirtinimo data, bendra JP projektui skiriama finansavimo lėšų suma, JP projekto veiklų vykdymo vieta; kita informacija apie projektą ir JP projektą, kurios viešinimas neprieštarauja teisės aktams;
   1.5.   ES investicijų komunikacija neturi būti naudojama politinei reklamai;
   1.6.   JP projekto vykdytojas turi užtikrinti kitų Taisyklėse nustatytų informavimo apie JP projektą ir komunikaciją reikalavimų laikymąsi.

Tinkamų JP projekto išlaidų apmokėjimo tvarka
   2. JP projektui gali būti išmokamas iki 30 procentų JP projektui įgyvendinti skirtos finansavimo lėšų sumos avansas, vadovaujantis Taisyklių ir šio kvietimo nuostatomis;
   3. Avansas JP projektui gali būti išmokėtas tik JP projekto vykdytojui gavus LEA raštą dėl finansavimo JP projektui skyrimo.
   4. JP projekto vykdytojas, siekdamas gauti avansą, turi pateikti LEA prašymą el. pašto adresu [email protected] išmokėti avansą, kuriame būtų nurodytas prašomo avanso dydis, pridedamas Taisyklių reikalavimus atitinkantis avanso draudimo dokumentas bei avanso poreikio pagrindimo dokumentai (pasirašyta sutartis su rangovu, paslaugų arba prekių tiekėju dėl įrangos įsigijimo/montavimo, kurioje numatyta avansinio mokėjimo galimybė arba lygiaverčiai dokumentai);
   5. LEA, priėmusi teigiamą sprendimą dėl avanso skyrimo ir jo dydžio, su JP projekto vykdytoju sudaro avanso skyrimo sutartį;
   6. JP projekto galutinis mokėjimo prašymas apmokėti tinkamas JP projekto išlaidas (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas įgyvendinus JP projekto veiklas, iki JP projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2026-01-31;
   7. JP projekto vykdytojo užpildyta LEA svetainėje www.ena.lt pateikta mokėjimo prašymo forma kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais teikiama LEA el. pašto adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje https://www.ena.lt nurodytu būdu;
   8. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas;
   9. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo tinkamai parengto ir pateikto mokėjimo prašymo gavimo LEA dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų;
   10. LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka patvirtinus mokėjimo prašymą, finansavimo lėšos išmokamos JP projekto vykdytojui per 10 (dešimt) darbo dienų;
   11. LEA  raštas dėl finansavimo JP projektui skyrimo netenka galios, jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto ir nepateikia mokėjimo prašymo LEA iki JP projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;
   12. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

 2.16.

Taikomi teisės aktai

   1. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gamintojų ir gaminančių vartotojų investicijos į naujų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklės „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo redakcija nuo 2024 m. sausio 26 d.;
   2. 2021-2027 m. ES fondų lėšomis Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras;  
   3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais;
   4. 2021 m. liepos 26 d. Europos Sąjungos Tarybos patvirtintas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“;
   5. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėmis ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės),  patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;
   6. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
   7. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
   8. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
   9. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;
   10. Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines, patvirtinti Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-358 „Dėl Aplinkosauginių reikalavimų planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines patvirtinimo“;
   11. Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
   12. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
   13. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo”;
   14. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 3D-280 „Dėl ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“.

 3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

 3.1.

Paraiškos pateikimo terminas

2024-03-06 14:00 val.

2024-09-06 16:00 val.

 3.2.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

   1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
   2. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
   3. Informaciją apie kvietimą galima rasti https://www.ena.lthttp://www.esinvesticijos.lt/.

Paraiškų vertinimas


   4. Gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;
   5. Paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 40 (keturiasdešimt) darbo dienų;
   6. Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą) ir kvietimo 2.9 papunktyje nurodytą specialųjį kriterijų;
   7. Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą paraiškos trūkumai neištaisomi, paraiška atmetama;
   8. Paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus, kvietimo 2.9 papunktyje nurodyto specialiojo kriterijaus, ir (arba) kai su paraiška nepateikti visi kvietimo 3.3 papunktyje nurodyti dokumentai ir (arba) informacija, tokie dokumentai ir (arba) informacija nėra pateikiama arba patikslinama paprašius LEA per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
   9. Jeigu paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą skirti finansavimą;
   10. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju;
   11. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti paraišką.

 3.3.

Privalomi priedai

   1. Gamintojams: elektros tinklų operatoriaus pareiškėjo vardu išduotos elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, skirtos savo poreikių tenkinimui arba perteklinės elektros energijos pardavimui, arba įsipareigojimas pastatyti saulės elektrinę, kai planuojamos saulės elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;
Gaminantiems vartotojams: elektros tinklų operatoriaus pareiškėjo vardu išduotos elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, skirtos gaminančių vartotojų elektros energijos poreikio tenkinimui, arba įsipareigojimas pastatyti saulės elektrinę, kai planuojamos saulės elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;
   2. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar JP projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (notariškai patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas (https://igaliojimai.lt)  įgaliojimas atstovauti JP projekto pareiškėją);
   3. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) (informacijos forma);
   4. Smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statuso deklaracija, parengta pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis, išskyrus, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, arba siekiantys jais tapti, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį (deklaracijos forma);
   5. Finansinės atskaitomybės dokumentai (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita) arba kiti finansinės apskaitos dokumentai, kai apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-280 „Dėl ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“;
   6. Pažyma dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių duomenų, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, arba siekiantys jais tapti, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį (jeigu tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu valstybė ir (ar) savivaldybė turi ne daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų, teikiama SVV subjekto statuso deklaracija) (pažymos forma);
   7. Nuosavo įnašo (daugiau negu 10 000 Eur) finansavimo šaltinius pagrindžiantys  dokumentai, pvz. pažyma, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita.
   8. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos (saulės elektrinės (-ių) įrengimo) galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (arba nuoroda (-os), jei tokie dokumentai skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje) (kai taikoma).
   9. Už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos išvada, kuria nustatytas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas (kai taikoma).

 3.4.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Paraiškas priiminės viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (JP vykdytojas).
Konsultacijos teikiamos:
   ● telefonu +370 5 230 3312 darbo dienomis;
   ● el. paštu [email protected].
Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje https://www.ena.lt.

 3.5.

Kita aktuali informacija

   1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
   2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;
   3. Kvietimas gali būti stabdomas Taisyklėse nustatytais atvejais.

Paraiškos pateikimo terminas — nuo 2024-03-06 14:00 val. iki 2024-09-06 16:00 val.


● „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ (2024-03-06 Nr. 03-005-J-0001-J03)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

Jungtinis projektas „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ 

2024-03-06  Nr. 03-005-J-0001-J03

 1.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

 1.1.

Atsakinga  institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra   

 1.2.

Administruojančioji institucija

 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
​☐ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra  

 1.3.

Programa

☐ 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa 
 Planas „Naujos kartos Lietuva“ 

 1.4.

Finansavimo forma

 01 Dotacija 

 1.5.

Regionas

 Netaikoma
☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas 
☐ Sostinės regionas  

 1.6.

Apskritis

 Netaikoma 

 1.7.

JP projektų atrankos būdas

Tęstinė atranka

 1.8.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

7 837 853,08 Eur

 1.8.1.

ES fondų lėšos 

Netaikoma
​☐​ Europos regioninės plėtros fondas_______ eur. 
​☐​ Europos socialinis fondas +___________eur. 
​☐​ Sanglaudos fondas____________eur. 
​☐​ Teisingos pertvarkos fondas_____________eur. 

 1.8.2.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP)  subsidijos lėšos 

EGADP subsidijos nepanaudotos lėšos 7 837 853,08 Eur

 

 1.8.3.

EGADP paskolos lėšos 

Netaikoma
​​☐ EAGDP paskolos nepanaudotos lėšos _______ eur. 

 1.8.4.

Bendrojo finansavimo lėšos 

Netaikoma

 1.8.5.

Valstybės biudžeto lėšos 

Netaikoma

 1.8.6.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti  pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti 

Netaikoma

 1.9.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais)

Netaikoma

 1.10.

Finansuojamoji dalis

45 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio nurodyto 2.7 papunktyje

 1.11.

Nuosavo įnašo dalis

55 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio

 2. BENDRI REIKALAVIMAI

 2.1.

Finansuojama JP projektų veikla

Saulės elektrinių iki 500 kW (toliau – mažos galios saulės elektrinės) įrengimas (neapima jau pastatytos saulės elektrinės galios didinimo).

 2.2.

Galimi JP projektų pareiškėjai

   1. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (toliau – AIEB), kai dalininkais nėra vidutinės įmonės, labai mažos ir mažos įmonės (toliau –  LMMĮ) arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą; 
   2. Piliečių energetikos bendrijos (toliau – PEB), kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės, LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą; 
   3. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės, LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą.

 2.3.

Pareiškėjų tipas

☒ Viešasis
☒ Privatusis

 2.4.

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumai, MW.

 2.5.

Minimali siektina reikšmė

Netaikoma

 2.6.

Reikalavimai JP projektams

   1. Pagal vieną kvietimą teikti paraiškas vienas JP projekto pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. JP projekto pareiškėjas paraiškoje gali nurodyti kelis nekilnojamojo turto objektus, kuriuose siekia įrengti mažos galios saulės elektrinę (neapima jau pastatytos saulės elektrinės galios didinimo), jei bendra planuojamų įrengti saulės elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 500 kW;   
   2. Partneriai nėra galimi;
   3. JP projektas įgyvendinamas JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais ne mažiau kaip 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos valdomame nekilnojamajame turte. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai iki paraiškos pateikimo privalo būti registruoti Nekilnojamojo turto registre;
   4. Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   5. Finansavimas nėra skiriamas JP projektams, kai saulės elektrinės įsigyjamos iš kitų asmenų, kurie jas stato ir eksploatuoja vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalimi.
 
   Išlaidų tinkamumo reikalavimai:
   6. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
   7. JP projekto tinkamos finansuoti išlaidos: mažos galios saulės modulių įsigijimo išlaidos; įtampos keitiklių įsigijimo išlaidos; mažos galios saulės elektrinės montavimo darbų išlaidos; kitų mažos galios saulės elektrinės įrengimui reikalingų komponentų įsigijimo išlaidos (mažos galios saulės elektrinės laikančiosios konstrukcijos, viršįtampių apsauga, kabeliai, kitos medžiagos (varžtai ir kiti montavimui reikalingi komponentai). Įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti;
   8. JP projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti tik nuo paraiškos pateikimo JP vykdytojui (viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai, toliau – LEA) dienos;
   9. Jeigu JP projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LEA dienos (pasirašoma kvietimo 2.6 papunkčio 7 dalyje išvardytų komponentų pirkimo–pardavimo sutartis arba pradedami montavimo darbai), visas JP projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas;
   10. Pridėtinės vertės mokestis yra netinkamos finansuoti JP projekto išlaidos;
   11. JP projektų viešinimo išlaidos yra netinkamos finansuoti išlaidos;
   12. JP projektų vykdytojams projekto administravimo išlaidos yra netinkamos finansuoti išlaidos;
   13. Kryžminis finansavimas netaikomas.

 2.7.

Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

Versija

 

Pavadinimas

Dydis (eurais arba proc.)

Matavimo vienetas

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

FĮ-04-03

03

 

Saulės elektrinės 1 kW įrengtosios galios fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM

1073,42

Eur/1 kW

Kaip įrodymą, kad pasiekti JP projekto rezultatai, JP projekto vykdytojas su galutiniu mokėjimo prašymu turės pateikti:
   1) mažos galios saulės elektrinės įsigijimą (tapimą elektrinės savininku) pagrindžiančių dokumentų, kuriuose būtų nurodyta saulės elektrinės įrengtoji galia, ir atliktus darbus įrodančių dokumentų kopijas;
   2) mažos galios saulės elektrinės techninius duomenis (įrenginio pasą ir (ar) techninę specifikaciją);
   3) gamintojai: leidimą gaminti elektros energiją (kai taikoma) arba rangovo deklaraciją elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW; gaminantys vartotojai: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą–pažymą elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 100 kW arba rangovo deklaraciją elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW;
   4) įrengtos mažos galios saulės elektrinės fotonuotraukas (įskaitant techninių parametrų nuotraukas);
   5) PEB ir AIEB statusą patvirtinančią informaciją (kai taikoma).

 2.8.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

JP projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus)

 2.9.

JP projektų specialieji atrankos kriterijai

Eil. Nr.

Kriterijaus tipas

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo metodas

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus svorio koeficientas

1.

Specialusis

Paraišką teikiantis subjektas

Vertinama, ar JP projektų pareiškėjai yra:
  AIEB, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės, LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą;
  PEB, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės, LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą;
  Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės, LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą.

 2.10.

JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.11.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

   1. Nėra numatyta apribojimų JP projektų pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui;
   2. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojama JP projektų veikla tiesiogiai prisidės prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje:
   2.1. JP projektų rezultatas – papildomi saulės elektrinių pajėgumai – tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo, neturės tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui;
   2.2. įgyvendinant aplinkos tikslą “Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą”:
   2.2.1. kaip įrodymą, kad mažos galios saulės elektrinės įrengimo darbai atlikti, su mokėjimo prašymu JP projekto vykdytojas turės pateikti leidimą gaminti elektros energiją (kai taikoma). Prieš gaudamas leidimą gaminti JP projekto vykdytojas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai teikia įsipareigojimą, kad elektrinė bus išmontuota, kai nebegalios leidimas gaminti ir jei nebus vykdoma kita veikla, atitinkanti teisės aktų reikalavimus. Įpareigojimas nugriauti elektrinę nustatytas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 5 punkte;
   2.2.2. JP projekto pareiškėjas paraiškoje turės patvirtinti, kad  bus laikomasi reikalavimų dėl statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo, nustatytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
   2.3. Įgyvendinant aplinkos tikslą “Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimo tikslas”, iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti:
   2.3.1. atlikęs poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir su paraiška pateikti atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros) galiojantį sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (arba nuorodą (-as), jei tokie dokumentai skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje), kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai saugomų teritorijų institucija, nurodyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, aplinkos ministro nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas;
   2.3.2. jeigu saulės elektrinės įrengimas susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, turi būti atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas ir pateikta atsakingos institucijos (už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos) galiojanti išvada.

 2.12.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių nuo JP vykdytojo rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 31 d. JP vykdytojas gali vieną kartą pratęsti JP projekto įgyvendinimo laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 31 d.

 2.13.

Reikalavimai valstybės pagalbai

   1. Pagal Aprašą JP projektams teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba JP projektams yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 5 dalį, 6 dalį, 7 dalies a punktą, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus.
   2. JP projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka LEA pagal Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lape (Aprašo 2 priedas) nurodytus vertinimo kriterijus;
   3. Valstybės pagalba nėra teikiama:
   3.1. JP projekto pareiškėjui, jeigu jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte;
   3.2. JP projekto pareiškėjui, kuriam išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;
   3.3. jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje;
   4. Valstybės pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams;
   5. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:
   5.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;
   5.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu taip susumavus didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 7 dalyje nustatyto pagalbos intensyvumo;
   6. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje;
   7. LEA paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014, o suteiktą valstybės pagalbos sumą per 20 darbo dienų nuo paraiškos patvirtinimo dienos registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre;
   8. Informacija ir dokumentai, susiję su valstybės pagalbos teikimu, saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės valstybės pagalbos suteikimo dienos.

 2.14.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo

   1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumą 5 metus po JP finansavimo pabaigos pagal Taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus:
   1.1. JP projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po JP finansavimo pabaigos be administruojančiosios institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos;
   2. JP projekto vykdytojas turi atsiskaityti LEA už JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimų užtikrinimą ir tinkamai saugoti su JP projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus:
   2.1. LEA per 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos  turi teisę bet kada paprašyti JP projekto vykdytojo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitų dokumentų, reikalingų vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
   2.2. JP projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 10 metų po metų, kuriais JP projekto vykdytojui buvo atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.
   3. Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

 2.15.

Informavimas apie JP projektą ir komunikacija:
   1. JP projekto vykdytojas užtikrina informavimo apie JP projektą ir komunikacijos reikalavimų nurodytų Taisyklėse laikymąsi:
   1.1. Pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo LEA rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos paskelbia trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą;
   1.2. Įgyvendindamas informavimo apie JP projektą veiklą ar kitas komunikacijos veiklas, susijusias su ES finansavimu, visuomenei, žiniasklaidai ir kitoms tikslinėms auditorijoms turi pranešti apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“ taip, kaip nurodyta EK leidinyje „ES emblemos naudojimas vykdant 2021–2027 m. ES programas“ (leidinys skelbiamas adresu 2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/es-emblemos-naudojimas-vykdant-2021-2027-m-es-programas), Finansų ministerijos leidinyje „ES investicijų stiliaus knyga“ ir CPVA leidinyje „Komunikacijos vadovas projektų vykdytojams“ (leidiniai skelbiami adresu 2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas). Taip pat JP projekto vykdytojas turi matomai pranešti apie projekto finansavimą pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.
   1.3. Visuomenei skirtuose dokumentuose, susijusiuose su JP projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikti informaciją apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikti informacija apie ES indėlį ir naudą;
   1.4. Turi užtikrinti galimybę ES institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų prašymu susipažinti su komunikacijos ir matomumo medžiaga, taip pat užtikrinti, kad ES būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą. Svetainėje esinvesticijos.lt, Finansų ministerijos interneto svetainėje finmin.lrv.lt, EK interneto svetainėje kohesio.eu ir kitose su ES investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse bus skelbiama: JP projekto vykdytojo pavadinimas, paraiškos finansuoti JP projektą įvertinimo patvirtinimo data, bendra JP projektui skiriama finansavimo lėšų suma, JP projekto veiklų vykdymo vieta; kita informacija apie projektą ir JP projektą, kurios viešinimas neprieštarauja teisės aktams;
   1.5. ES investicijų komunikacija neturi būti naudojama politinei reklamai;
   1.6. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti kitų Taisyklėse nustatytų informavimo apie JP projektą ir komunikaciją reikalavimų laikymąsi.


Tinkamų JP projekto išlaidų apmokėjimo tvarka

   2. JP projektui gali būti išmokamas iki 30 procentų JP projektui įgyvendinti skirtos finansavimo lėšų sumos avansas, vadovaujantis Taisyklių ir šio kvietimo nuostatomis;
   3. Avansas JP projektui gali būti išmokėtas tik JP projekto vykdytojui gavus LEA raštą dėl finansavimo JP projektui skyrimo.
   4. JP projekto vykdytojas, siekdamas gauti avansą, turi pateikti LEA prašymą el. pašto adresu [email protected] išmokėti avansą, kuriame būtų nurodytas prašomo avanso dydis, pridedamas Taisyklių reikalavimus atitinkantis avanso draudimo dokumentas bei avanso poreikio pagrindimo dokumentai (pasirašyta sutartis su rangovu, paslaugų arba prekių tiekėju dėl įrangos įsigijimo/montavimo, kurioje numatyta avansinio mokėjimo galimybė arba lygiaverčiai dokumentai);
   5. LEA, priėmusi teigiamą sprendimą dėl avanso skyrimo ir jo dydžio, su JP projekto vykdytoju sudaro avanso skyrimo sutartį;
   6. JP projekto galutinis mokėjimo prašymas apmokėti tinkamas JP projekto išlaidas (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas įgyvendinus JP projekto veiklas, iki JP projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2026-01-31;
   7. JP projekto vykdytojo užpildyta LEA svetainėje www.ena.lt pateikta mokėjimo prašymo forma kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais teikiama LEA el. pašto adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje https://www.ena.lt nurodytu būdu;
   8. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas;
   9. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo tinkamai parengto ir pateikto mokėjimo prašymo gavimo LEA dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų;
   10. LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka patvirtinus mokėjimo prašymą, finansavimo lėšos išmokamos JP projekto vykdytojui per 10 (dešimt) darbo dienų;
   11. LEA  raštas dėl finansavimo JP projektui skyrimo netenka galios, jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto ir nepateikia mokėjimo prašymo LEA iki JP projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;
   12. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

 2.16.

Taikomi teisės aktai

   1. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gamintojų ir gaminančių vartotojų investicijos į naujų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklės „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo redakcija nuo 2024 m. sausio 26 d.;
   2. 2021-2027 m. ES fondų lėšomis Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registras;  
   3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais;
   4. 2021 m. liepos 26 d. Europos Sąjungos Tarybos patvirtintas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“;
   5. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėmis ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės),  patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;
   6. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
   7. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
   8. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
   9. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;
   10. Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines, patvirtinti Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-358 „Dėl Aplinkosauginių reikalavimų planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines patvirtinimo“;
   11. Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
   12. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
   13. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo”;
   14. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 3D-280 „Dėl ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“.

 3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

 3.1.

Paraiškos pateikimo terminas

2024-03-06 14:00 val.

2024-09-06 16:00 val.

 3.2.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

   1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
   2. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
   3. Informaciją apie kvietimą galima rasti https://www.ena.lthttp://www.esinvesticijos.lt/.

   Paraiškų vertinimas


   4. Gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;
   5. Paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 40 (keturiasdešimt) darbo dienų;
   6. Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą) ir kvietimo 2.9 papunktyje nurodytą specialųjį kriterijų;
   7. Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą paraiškos trūkumai neištaisomi, paraiška atmetama;
   8. Paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus, kvietimo 2.9 papunktyje nurodyto specialiojo kriterijaus, ir (arba) kai su paraiška nepateikti visi kvietimo 3.3 papunktyje nurodyti dokumentai ir (arba) informacija, tokie dokumentai ir (arba) informacija nėra pateikiama arba patikslinama paprašius LEA per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
   9. Jeigu paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą skirti finansavimą;
   10. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju;
   11. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti paraišką.

 3.3.

Privalomi priedai

   1. Gamintojams: elektros tinklų operatoriaus pareiškėjo vardu išduotos elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, skirtos savo poreikių tenkinimui arba perteklinės elektros energijos pardavimui, arba įsipareigojimas pastatyti saulės elektrinę, kai planuojamos saulės elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;
Gaminantiems vartotojams: elektros tinklų operatoriaus pareiškėjo vardu išduotos elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, skirtos gaminančių vartotojų elektros energijos poreikio tenkinimui, arba įsipareigojimas pastatyti saulės elektrinę, kai planuojamos saulės elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;
   2. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar JP projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (notariškai patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas (https://igaliojimai.lt)  įgaliojimas atstovauti JP projekto pareiškėją);
   3. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) (informacijos forma);
   4. Smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statuso deklaracija, parengta pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis, išskyrus, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, arba siekiantys jais tapti, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį (deklaracijos forma);
   5. Pažyma dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių duomenų, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, arba siekiantys jais tapti, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį (jeigu tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu valstybė ir (ar) savivaldybė turi ne daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų, teikiama SVV subjekto statuso deklaracija) (pažymos forma);
   6. Nuosavo įnašo (daugiau negu 10 000 Eur) finansavimo šaltinius pagrindžiantys  dokumentai, pvz. pažyma, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita.
   7. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos (saulės elektrinės (-ių) įrengimo) galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (arba nuoroda (-os), jei tokie dokumentai skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje) (kai taikoma).
   8. Už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos išvada, kuria nustatytas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas (kai taikoma).

 3.4.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Paraiškas priiminės viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (JP vykdytojas).
Konsultacijos teikiamos:
   ● telefonu +370 5 230 3312 darbo dienomis;
   ● el. paštu [email protected].
Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje https://www.ena.lt.

 3.5.

Kita aktuali informacija

   1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
   2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje https://www.ena.lt;
   3. Kvietimas gali būti stabdomas Taisyklėse nustatytais atvejais.

Paraiškos pateikimo terminas – nuo 2024-03-06 14:00 val. iki 2024-09-06 16:00 val.